Yıl 2019, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 1 - 11 2019-03-26

An Evaluation on the Instructor Views of the Use of Turkish Folk Musical Pieces in Violin Education
Keman Eğitiminde Türk Halk Müziği Eserlerinin Kullanılma Durumuna Yönelik Öğretim Elemanı Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ozan GÜLÜM [1] , Aytekin ALBUZ [2]


In this study, the use of Turkish folk musical pieces in violin education was examined within the frame of the views of 37 violin educators who are working in the departments of music education. The research is a descriptive study in the general survey model. Frequency percentage analysis was used in the analysis of the data obtained in the research. According to the research results, the arguments are revealed that Turkish folk musical pieces are not sufficiently given in the violin education and it is necessary to protect both the original structures and the approaches appropriate for the universal playing form of the violin in the violin adaptations of Turkish folk musical pieces and the exercises which are existing in the violin education and which are facilitating to play Turkish folk musical pieces are limited.


Bu araştırmada; müzik eğitimi anabilim dallarında görev yapan 37 keman eğitimcisinin görüşleri çerçevesinde, keman eğitiminde Türk halk müziği eserlerinin kullanılma durumları incelenmiştir. Araştırma genel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde frekans yüzde analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, keman eğitiminde Türk halk müziği eserlerine yeterince yer verilmediği, Türk halk müziği eserlerin keman uyarlamalarında hem özgün yapıların korunması hem de kemanın evrensel icra biçimine uygun yaklaşımların gerektiği ve keman eğitiminde var olan Türk halk müziği eserlerini çalmayı kolaylaştırıcı alıştırmaların az olduğu görüşleri ortaya çıkmıştır.

 • Akpınar, M. (2002). Türk halk müziğinin keman ile seslendirilmesi üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 47-55.
 • Akpınar, M. (2014). Kemanda martele yay tekniğinin öğretilmesinde Türk halk ezgilerinin kullanılması. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 6 (3), 91-98.
 • Akyürek, R. (2002). Trabzon’da müzik eğitimcisi yetiştirmeye dönük lise ve yükseköğrenim kurumlarında ege türküleri yoluyla başlangıç düzeyindeki keman tekniklerinin öğrencilere kazandırılması ve bu yaklaşımın keman eğitiminde kullanılabilirliği. (Yüksek lisans tezi). Yök tez veri tabanından erişildi (Tez no: 121935).
 • Dalkıran, E. (2013). Cumhuriyet’e geçiş ve cumhuriyet dönemi müzik yaklaşımları. Z. Nacakçı & A. Canbay (Ed.), Müzik Kültürü (s.173-195). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demirci, B. (2013). Viyolonsel eğitiminde geleneksel Türk müziğine yönelik bir çalışma modeli. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (28-1), 117-129.
 • Efe, M. (2007). Geleneksel Türk sanat müziği kemani bestekârlarının eserlerindeki batı müziğine ait müzikal unsurlar ve keman eğitiminde kullanılabilirliği (Doktora tezi). Yök tez veri tabanından erişildi (Tez no: 206985).
 • Feyzi, A. (2013). Keman öğretiminde ADDIE yaklaşımı esas alınarak hazırlanan öğretim modelinin uşşak ezgilerin kemanla seslendirilmesine etkileri. (Doktora tezi). Yök tez veri tabanından erişildi (Tez no: 349038).
 • Fonton, C. (1987). 18.yüzyılda Türk müziği (C. Behar, Çev.). İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • Gazimihal, M. R. (1955). Türk askeri muzıkaları Tarihi. İstanbul: Maarif Yayınları.
 • Günay, E., & Uçan, A. (1980). Çevreden evrene keman eğitimi 1. Ankara: Önder Matbaası.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kurtaslan, Z. (2010). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki keman eğitiminde çağdaş Türk keman eserlerinin kullanılma durumuna ilişkin öğretim elemanı görüşleri. (Doktora Tezi). Yök tez veri tabanından erişildi (Tez no: 258513).
 • Müezzinoğlu, A. (2012). Kemana uyarlanmış halk ezgilerinin keman eğitiminde kullanılması. (Doktora tezi). Yök tez veri tabanından erişildi (Tez no: 310959).
 • Parasız, G. (2009). Keman öğretiminde kullanılmakta olan çağdaş Türk müziği eserlerinin seslendirilmesine yönelik olarak oluşturulan hazırlayıcı alıştırmaların işgörüsellik ve etkililik yönünden incelenmesi. (Doktora tezi). Yök tez veri tabanından erişildi (Tez no: 239242).
 • Say, A. (2010). Müzik ansiklopedisi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Selanik, C. (1996). Müzik sanatının tarihsel serüveni. Ankara: Doruk Yayıncılık.
 • Şen, S. S. (1992). Evrensel keman teknikleri kullanılarak Türk folkloruna ve evrensel müziğe dayalı özgün keman etütlerinin yaratılması. (Yüksek lisans tezi). Yök tez veri tabanından erişildi (Tez no: 367090).
 • Uçan, A. ve Günay, E. (1974). Mektupla Yükseköğretim Keman 1633-6. Ankara: Mektupla Öğretim Merkezi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6123-3607
Yazar: Ozan GÜLÜM (Sorumlu Yazar)
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7919-0596
Yazar: Aytekin ALBUZ
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 23 Kasım 2018
Kabul Tarihi : 7 Şubat 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

APA Gülüm, O , Albuz, A . (2019). Keman Eğitiminde Türk Halk Müziği Eserlerinin Kullanılma Durumuna Yönelik Öğretim Elemanı Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (42) , 1-11 . DOI: 10.32547/ataunigsed.486851