Yıl 2019, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 157 - 172 2019-03-26

The Evaluation of Using Accompaniment in Music Courses through Music Teachers' Opinion
Müzik Derslerinde Eşlik Kullanımının Müzik Öğretmenleri Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi

Barış KARDEŞ [1] , Şirin AKBULUT DEMİRCİ [2]


The purposes of this research is to determine songs used by music teachers for special weeks and days based on course books in the sixth grade music course.

A survey model was used for determining the current situations of the research subjects. The research was carried out with the music teachers and the students who participated in the sixth grade music courses in Denizli Central Regions. In addition, it covers the curriculum of the Spring Semester of 2015-2016 education year.

In the analysis of the data, descriptive statistics such as frequency distribution and percentage were used firstly. The findings obtained were analyzed through using SPSS 20.0 (Statistical Package for the Social Sciences).

As a result of the research, it was concluded that the music teacher's accompaniment education during the undergraduate education was not enough, the accompaniment skill could not be used in the expected level in the teaching life.


Bu araştırmada, altıncı sınıf müzik dersinde, müzik öğretmenleri tarafından ders kitabında yer alan şarkıların yanı sıra belirli gün ve haftalarda kullanılan şarkılara eşlik yapabilmek için lisans eğitimleri sürecinde alınan eğitimin yeterliği, hazır eşlikli şarkıların çalınabilmesi, farklı modeller ile eşlik yapabilme ve doğaçlayabilme durumlarının öğretmen görüşleri doğrultusunda belirlenmesi amaçlanmıştır.

Tarama modeli kullanılarak yapılan araştırma, Denizli Merkez ilçelerde, altıncı sınıf müzik derslerine giren müzik öğretmenlerini ve 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar dönemi müfredatını kapsamaktadır.

Verilerin analizinde frekans dağılımı ve yüzdelik gibi betimsel istatistiklerden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 20.0 istatistik paket programı ile çözümlenmiştir.

Araştırmada müzik öğretmenlerinin, lisans eğitimi sürecinde aldıkları eşlik çalma eğitiminin yeterli olmadığı, eşlik çalma becerisinin öğretmenlik yaşantısında beklenen düzeyde kullanılamadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

 • Akçalı, O. G. (2007). Müzik öğretmenlerinin eğitim müziğinde çoksesli eşliklemeye yaklaşımları ve eşlikte harf şifre yöntemini kullanma durumları (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 205950).
 • Bilgin, S. (1998). İlköğretim okullarının ikinci kademesinde müzik eğitiminde kullanılan şarkıların Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi müzik eğitimi çıkışlı müzik öğretmenleri tarafından piyano ile eşliklenmesi (Doktora tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 76391).
 • Bilgin, S., & Şaktanlı, S. C. (2007). Okul şarkılarının müzik öğretmeni tarafından piyano ile eşliklenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 130-133.
 • Bozkaya, İ. (2001). Okul ortamında müzik. Bursa: F. Özsan Matbaacılık.
 • Çizili, İ. (2000). Müzik öğretmenliği programları mezunlarının piyano derslerinde öğrendikleri davranışları öğretmenlikte kullanmaları (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 96081).
 • Dağdeviren, M. (2006). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda piyanoda eşlik öğretimi. A. Yayla & F. Yayla, (Ed.). Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu bildiriler kitabı (s.311-315) içinde. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.
 • Demirtaş, S. (2011). İlköğretim 7. sınıf müzik dersinde şarkıların piyano eşlikli öğretilmesinin öğrenci kazanımlarına etkileri (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 286638).
 • Eğilmez, O. H. (2003). Türkiye’de müzik öğretmeni yetiştiren kurumlardaki piyano öğretiminin müzik öğretmenlerinin müzik derslerinde piyano/elektronik orgu kullanabilme yeterliklerine ilişkin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Doktora tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 133938).
 • Gülhan, N. (1990). Orta dereceli okullardaki müzik eğitiminde piyanonun bir eşlik çalgısı olarak kullanılabilirliği (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 19434).
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kardeş, B. (2013). Eğitim fakültesi güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi anabilim dalı programlarında kazandırılan eşlik yapabilme becerisinin program hedeflerine ulaşma durumu (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 384159).
 • Koçak, B. (2001). Müzik eğitimcisi yetiştiren kurumlardaki piyano ile eşlik faaliyetleri (Yüksek Lisans Tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 107190).
 • Kutluk, Ö. (2001). Türkiye’deki müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda piyano eğitimi (Doktora tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 114821).
 • Mark, M. L. (1996). Contemporary music education. Boston: Schirmer Books.
 • Milli, M. S. (1999). İlköğretim okullarında piyano ve klavyeli çalgıların müzik öğretmenleri tarafından kullanımı ve eğitime katkıları (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 81373).
 • Özen, M. (1998). Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü son sınıf öğrencilerinin piyanoyu müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda kullanma becerileri (Doktora tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 76414).
 • Öztürk, G. (2001). İlköğretim kurumlarında görev yapmakta olan müzik öğretmenlerinin çalgılarını kullanmadaki yeterlilik durumları (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 107163).
 • Parasız, G. (2018). Ortaokul öğrencilerinin müzik beğenileri ve müzik dersinden beklentileri. G. Mıhladız (Ed.), Eğitim Bilimlerinde Akademik Araştırmalar (s. 253-273) içinde. Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Petzold, R. G. (1966). Auditory perception of musical sounds by children in the first six grades (Cooperative Research Project No. 1051). Madison, WI: University of Wisconsin.
 • Propst, T. G. (2003). The relationship between the undergraduate music methods class curriculum and the use of music in the classrooms of in-service elementary teachers. Journal of Research in Music Education, 51 (4), 316-329.
 • Sezgin, F. (2015). Ölçme ve değerlendirmede temel istatistiksel işlemler. E. Karip (Ed.), Ölçme ve değerlendirme (s. 51-88) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Sönmez, V., Alacapınar, F. G. (2011). Örneklendirilmiş bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Uçan, A. (1996). İnsan ve müzik, insan ve sanat eğitimi, temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar, Türkiye’de cumhuriyetin ilk yetmiş yılındaki durum. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Yüksek Öğretim Kurulu. (2006). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi. Ankara: YÖK Yayını. Erişim adresi: http: //www.yok.gov.tr/ documents/10279/49665/ muzik_ogretmenligi.pdf/831bd1ff-e3cb-4d2e-bbf8-cf80f6d0e209/
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4802-5202
Yazar: Barış KARDEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Ülke: Turkey


Yazar: Şirin AKBULUT DEMİRCİ
Kurum: BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PR.
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 6 Mart 2019
Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

APA Kardeş, B , Akbulut Demi̇rci̇, Ş . (2019). Müzik Derslerinde Eşlik Kullanımının Müzik Öğretmenleri Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (42) , 157-172 . DOI: 10.32547/ataunigsed.500672