Yıl 2019, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 146 - 156 2019-03-26

The Comparative Theoretical Framework Analysis of the 2009 Secondary Music Course Teaching Program and 2018 Secondary Music Course Teaching Program
2009 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programı İle 2018 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Karşılaştırılmalı Kuramsal Çerçeve Analizi

Aytekin Albuz [1] , Serkan Demirel [2]


The importance of the education systems in the developed societies not only increases the quality of life of the country but also sheds light on many aspects of developing societies. The researches on educational systems are both the consequences and the necessities for them. Student-centered approaches have increased their popularity especially in recent years and have even formed backbones of the mixed systems. In addition, due to the fact that science is a cumulative field, within the scope of educational sciences, educational systems are planned in order to reveal new information by using the previous information.

The secondary school music course curriculum of 2009 has been reconsidered and introduced in 2018. The aim of the study is to examine these two programs comparatively and to make evaluations based on these examines. The comparative reviews and analysis reveal the structure of the program and its applicability. It is important in terms of allowing it to be improved during not only development and planning process but also during application process.

As a result of the research, the findings were analyzed. In the study, some similarities and some differences have been observed in many respect between 2009 education curriculum and 2018 secondary education music curriculum. “Singing, playing, and listening” learning areas in 2009 secondary school music curriculum was changed in 2018 secondary school music course curriculum, and “playing” taken out and it was combined as “singing-listening” learning area.


Gelişmiş toplumların eğitim sistemlerine verilen önem, hem ülkenin yaşam kalitesini artırmakta hem de gelişmekte olan toplumlara bir çok açıdan ışık tutmaktadır. Eğitim sistemleri üzerine yapılan araştırmalar bunların hem bir sonucu hem de bir gerekliliğidir. Öğrenci merkezli yaklaşımlar, özellikle son yıllarda popülaritesini arttırmış, karma sistemlerin bile omurgalarını oluşturmuştur. Ayrıca, bilimin kümülatif bir alan olması nedeniyle, eğitim bilimleri kapsamında, bir önceki bilgileri kullanarak yeni bilgiler ortaya koymak amacıyla eğitim sistemleri planlanmıştır.

2009 yılında uygulamaya giren ortaöğretim müzik dersi öğretim programı, 2018 yılında yeniden ele alınarak güncellenmiş ve yürürlüğe girmiştir. Araştırmanın amacı ise, söz konusu iki programı karşılaştırmalı olarak incelemek ve bu incelemeler ışığında değerlendirmeler yapmaktır. Karşılaştırmalı incelemeler ve analizler, hem program geliştirme süreçleri esnasında hem de uygulama süresince programın yapısını ortaya koyup uygulanabilirliğini, gerekirse daha iyi bir hale getirilmesine olanak sağlaması yönüyle önem arz etmektedir.

Araştırma sonucunda, elde edilen bulgular eşliğinde analizler yapılmıştır. Araştırmada, 2009 ortaöğretim müzik dersi öğretim programı ve 2018 ortaöğretim müzik dersi öğretim programında birçok bakımdan benzerlikler ortaya konurken bazı farklılıklar da gözlemlenmiştir. 2009 ortaöğretim müzik dersi öğretim programında “söyleme-çalma ve dinleme” öğrenme alanları bulunmakta iken, 2018 ortaöğretim müzik dersi öğretim programında “çalma” öğrenme alanı çıkartılmış, “söyleme-dinleme” öğrenme alanı olarak birleştirilmiştir.

 • Albuz, A. (2004). Eğitim/müzik eğitiminde program değerlendirme yaklaşımına genel bir bakış. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 13-18. Erişim adresi: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/153229
 • Bilen, S. (1995). İşbirlikli öğrenmenin müzik öğretimi ve güdüsel süreçler üzerindeki etkileri (Doktora Tezi). YÖK Tez veri tabanından erişildi (Tez no: 41285).
 • Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1999). The Constructivist Classroom. Educational Leadship November 1999, 57, 18-24. Erişim Adresi: http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/nov99/vol57/num03/The-Courage-to-Be-Constructivist.aspx
 • Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Erden, M. (1995). Eğitimde program değerlendirme. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Erden, M. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Ertürk, S. (1979). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • MEB. (2009). 2009 ortaöğretim müzik dersi öğretim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB. (2018). 2018 ortaöğretim müzik dersi öğretim programı 9-12. Sınıflar. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Sönmez, V. (2005). Program geliştirmede öğretmen elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmez, V. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar. Ankara: Müzik Ansiklopedisi
 • Varış, F. (1994). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikler. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Yıldırım, A., & Akar, H. (1999). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, Ş., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Aytekin Albuz
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3459-2836
Yazar: Serkan Demirel (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

APA Albuz, A , Demirel, S . (2019). 2009 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programı İle 2018 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Karşılaştırılmalı Kuramsal Çerçeve Analizi. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (42) , 146-156 . DOI: 10.32547/ataunigsed.505277