Yıl 2019, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 243 - 253 2019-03-26

Traces of Daily American Life And Modern Life in The Paintings of Edward Hopper
Edward Hopper Resimlerinde Amerikan Günlük Hayatının ve Modern Yaşamın İzleri

Altay Aldoğan [1]


The works of Edward Hopper that consist of images of daily American life are structured in a way to reflect the individual who is isolated with the development of industrialization. For this reason, in order to understand the paintings of the artist, firstly the conditions of the United States in the 20th century were discussed, and the loneliness, alienation and isolation of the modern individual were focused on. The era of war and economic crisis the country was involved in was elaborated upon by establishing a relationship with the pessimistic ambiance in the paintings of Hopper. After describing these sources utilized by the artist, the works named Automat (1927), Room in New York (1932), New York Movie (1939), Nighthawks (1942) and Western Motel (1957) were historically and sociologically examined with the critical method through the American lifestyle and the traces it carries regarding modern life. During this examination, it was aimed to make an association between the elements used by the painter in his compositions, his way of approaching the topic and the stylistic elements of his paintings and the American social structure in the 20th century. This association is not only important as it shows that changing position of the individual in the society against the modern lifestyle, but also provides Hopper’s paintings with the quality of documents.

When artist’s works are examined, it is clear that the artist is in the concern of showing the 20th century American society and culture to which he belongs. Therefore, these works, which describe the modern life as a result of the Second Industrial Revolution that emerged in America in the 1900s, emphasize the relationship of the individual with modernity and show the artist's desire to describe the realities of the outside world.

Edward Hopper’ın Amerikan günlük yaşamına ait görünümlerden oluşan eserleri, sanayileşmenin gelişmesiyle birlikte yalnızlaşan bireyi öne çıkaracak şekilde kurgulanmıştır. Bu sebeple sanatçının resimlerinin anlaşılması için öncelikle 20.yy Amerika’sının içinde bulunduğu koşullar değerlendirilmiş ve modern bireyin yalnızlığı, yabancılaşması ve yalıtılmışlığı üzerinde durulmuştur. Hopper’ın resimlerindeki karamsar havayla ilişki kurularak ülkenin içinde bulunduğu savaş döneminden ve ekonomik krizden bahsedilmiştir. Sanatçının beslendiği bu kaynaklar ifade edildikten sonra Automat (1927), Room in New York (1932), New York Movie (1939), Nighthawks (1942), Western Motel (1957) isimli çalışmalar, Amerikan yaşam tarzı ve taşıdığı modern hayata ait izler üzerinden tarihsel ve sosyolojik açıdan eleştiri yöntemiyle incelenmiştir. Bu inceleme esnasında; ressamın kompozisyonlarında kullandığı elemanlar, konuya yaklaşım şekli ve resimlerinin biçimsel öğeleriyle 20. yy Amerikan toplum yapısı arasında ilişki kurulması amaçlanmaktadır. Kurulan bu ilişki; bireyin, modern yaşam tarzıyla birlikte toplum içerisinde değişen konumunu göstermesi açısından önem taşıdığı gibi aynı zamanda Hopper’ın resimlerine belge niteliği de kazandırmaktadır.

Sanatçının eserleri incelendiğinde kendisinin de ait olduğu 20. yy Amerikan toplumunu ve kültürünü gösterme kaygısı içinde olduğu açıkça görülür. Dolayısıyla 1900’lü yıllarda Amerika merkezli ortaya çıkan İkinci Sanayi Devrimi’nin sonucu olarak gelişen modern hayatı anlatan bu eserler, bireyin modernite ile ilişkisini vurgulamakta ve sanatçının dış dünyanın gerçeklerini betimleme arzusunu göstermektedir.

 • Berman, M. (1983). Katı olan her şey buharlaşıyor: modernite deneyimi (Ü. Altuğ, & B. Peker, Çev.) İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Doss, E. (2015). Hopper’s cool: Modernism and emotional restraint. American Art, 29 (3), 2-27.
 • Fluck, W. (2009). Romance with America? essays on culture, literature, and American studies (L. Bieger, & J. Voelz, Dü). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
 • Harris, B., & Zucker, S. (2018, Aralık 01). Hopper, “Gece Kuşları” [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://tr.khanacademy.org/humanities/art-1010/art-between-wars/american-art-wwii/v/edward-hopper-nighthawks-1942
 • Lucie-Smith, E. (2002). American realism. New York: Thames & Hudson.
 • Murphy, J. (2007, Haziran). Edward Hopper (1882–1967) [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.metmuseum.org/toah/hd/hopp/hd_hopp.htm
 • Nevins, A., & Commager, H. S. (2008). ABD tarihi (H. İnalcık, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Pappenheim, F. (2002). Modern insanın yabancılaşması. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Platon. (2010). Devlet. (S. Eyüboğlu, & M. A. Cimcoz, Çev.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Rahn, K. (2014, Mayıs 23). Acquiring nighthawks [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.artic.edu/articles/471/acquiring-nighthawks
 • Schjeldahl, P. (2007, Mayıs 21). Ordinary people [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.newyorker.com/magazine/2007/05/21/ordinary-people-2
 • Shadwick, L. (2011). The window and the void in the work. Bristol: University of Bristol.
 • Simmel, G. (2003). Modern kültürde çatışma. İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Talu, N. (2010). Modernlik söylemi: endişeli bakışlarda modern birey. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27 (2), 141-171.
 • Tanilli, S. (2007). Yüzyılların gerçeği ve mirası (Cilt 6). İstanbul: Alkım Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Altay Aldoğan
Kurum: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, RESİM BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Mart 2019

APA Aldoğan, A . (2019). Edward Hopper Resimlerinde Amerikan Günlük Hayatının ve Modern Yaşamın İzleri. Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , (42) , 243-253 . DOI: 10.32547/ataunigsed.514986