Yıl 2021, Cilt 27 , Sayı 46, Sayfalar 67 - 81 2021-03-30

An Evaluation of Learning Outcomes of Education Received by Music Teacher Candidates
Müzik Öğretmeni Adaylarının Aldıkları Eğitimin “Öğrenme Çıktıları”nın Değerlendirilmesi

Melih GÜNAYDIN [1] , Esra DALKIRAN [2]


The aim of this study is to evaluate the learning outcomes of the education of music teacher candidates studying at Education Faculties, Music Education Departments with the "Learning Outcomes Scale" (LOS) developed by the researcher *. The study group of the study consists of teacher candidates studying in the senior year of Music Teaching at the specified universities. The scale was made ready for use by performing factor analysis, validity-reliability studies, and pilot applications of the "LOS". The scale, which was made ready for use, was applied to 309 teacher candidates studying in the final classes of Music Teaching at 11 universities in the fall semester of the 2018-2019 academic year. Analysis of the data in line with the data collected from the scale; Descriptive statistics are presented with frequency, percentage, mean, and standard deviation values. According to the statistical data showing the results of the evaluation of the learning outcomes of the music teacher candidates, the learning outcomes in the "knowledge" dimension are medium level (X = 3.15), the learning outcomes in the "skill" dimension are at the medium level (X = 3.18), in the "competence" dimension the learning outcomes are the medium (X = 3.18). As a result of these findings, the research aims to make suggestions within the context of increasing the learning outcomes of music teacher candidates by making determinations about the current situation.

Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında (MÖABD) öğrenim gören müzik öğretmeni adaylarının aldıkları eğitimin öğrenme çıktılarını araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğrenme Çıktıları Ölçeği” (ÖÇÖ) ile değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu belirlenen üniversitelerin Müzik Öğretmenliği ABD’ nın son sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. “ÖÇÖ” nin faktör analizi, geçerlik-güvenirlik çalışmaları ve pilot uygulamaları yapılarak ölçek araştırma için hazır hale getirilmiştir. Veri toplanması için hazır olan ölçek 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde toplam 11 üniversitenin Müzik Öğretmenliği ABD’ nın son sınıflarında öğrenim gören 309 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçekten toplanan veriler doğrultusunda verilerin analizi; tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde, ortalama, standart sapma değerleri ile sunulmuştur. Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme çıktılarına ilişkin değerlendirme sonuçlarını ortaya koyan istatistiki verilere göre; “bilgi” boyutundaki öğrenme çıktıları düzeyleri orta düzeydedir (X=3.15), “beceri” boyutundaki öğrenme çıktıları orta düzeydedir (X=3.18), “yetkinlik” boyutundaki öğrenme çıktıları orta düzeydedir (X=3.18). Bu bulgular doğrultusunda araştırma, müzik öğretmeni adaylarının öğrenme çıktılarının mevcut durumuyla ilgili tespitlerde bulunarak bu çıktıların kazanım düzeylerinin artırılması bağlamında önerilerde bulunmayı hedeflemektedir.

 • Arslan, S., & Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 38-63. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/39761
 • Atıcı, M. (2001). Yüksek ve düşük yetkinlik düzeyine sahip öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28(28), 483-499. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/108484
 • Baloğlu, N., & Karadağ, E. (2008). Öğretmen yetkinliğinin tarihsel gelişimi ve Ohio öğretmen yetkinlik ölçeği: Türk kültürüne uyarlama, dil geçerliği ve faktör yapısının ıncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Güz(56), 571-606. https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/37315-20110602165815-3-karadag. pdf
 • Bayazıt, İ. (2011). Öğretmen adaylarının grafikler konusundaki bilgi düzeyleri. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 10(4), 1325-1346. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jss/issue/24241/256982
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13. Baskı). Pegem Akademi Yayınevi.
 • Gurbetoğlu, A. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. http://agurbetoglu.com/bilimselarastirma.html
 • Karaca, E. (2015). Eğitimde kalite arayışları ve eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 61-80. https://dergipark.org.tr/tr/pub/dpusbe/issue/4763/65439
 • Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet demined dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1), 1-14. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000000058 Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Eğitimi Genel Müdürlüğü. (2002). Öğretmen yeterlilikleri. Milli Eğitim Basımevi.
 • Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) tüzüğü. (2019). https://epdad.org.tr/data/genel/pdf/EPDAD_tuzugu_12.07.2019.pdf
 • Özer, B., & Gelen, İ. (2008). Öğretmenlik mesleği genel yeterliklerine sahip olma düzeyleri hakkında öğretmen adayları ve öğretmenlerin görüşlerinin değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 39-55. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/183186
 • Özmusul, M. (2013). PISA 2009 verilerine göre Türkiye’de liselerin okul politika ve uygulamaları ıle bunların öğrenme çıktıları üzerine etkileri (Tez No. 339030) [Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Özyurt, Y., Bahar, M., & Nartgün, Z. (2017). Fen bilgisi öğretmenliği lisans dersleri öğrenme çıktılarının özel alan yeterlikleriyle örtüşme düzeyi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(4), 2096-2116. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.32772-363999
 • Rosenholtz, S. J. (1985). Political myths about education reform: Lessons from research on teaching. Phi Delta Kappan, 66(5), 349-355. https://eric.ed.gov/?id=EJ311709
 • Şarlanoğlu Vural, A., & Peçenek, D. (2016). İngiliz dili eğitimi programlarındaki sözcük bilgisi dersine ilişkin öğrenci gereksinimi ve öğretmen bilişi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 12(3), 897-916. https://doi.org/10.17860/mersinefd.282389
 • Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~%20sadi/yayin/Seferoglu_Ogretmen_Yeterlikleri_BAAE_ 2004-58.pdf
 • Temel Eginli, A. E., & Bitirim, S. (2013). Kişisel bir yetkinlik olan alçakgönüllülüğün kurumsal bir yetkinliğe dönüşmesi: Alçakgönüllü organizasyonlar. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 15-48. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/576879
 • TYYÇ. (2011). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Taslağı. http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=10
 • Yenidoğan, T. (2012). Öğrenme çıktıları: Algısal boşlukların analizi. Öneri Dergisi, 9(33), 207-215. https://dergipark.org.tr/en/pub/maruoneri/Issue/17894/187681
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu (YKK). (2019). Yükseköğretim Kalite Kurulu hakkında. http://www.yok.gov.tr/ web/kalitekurulu/8
 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK). (2007). Türkiye‘nin yükseköğretim stratejisi. Meteksan A.Ş.
 • Yurdugül, H. (2005, Eylül). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerliği için kapsam geçerlik indekslerinin kullanılması [Konferans sunumu]. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, Türkiye. http://yunus.hacettepe.edu.tr/~yurdugul/3/indir/PamukkaleBildiri.pdf
Birincil Dil tr
Konular Sanat
Yayınlanma Tarihi Mart 2021
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0644-6180
Yazar: Melih GÜNAYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6829-7216
Yazar: Esra DALKIRAN
Kurum: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 4 Aralık 2020
Kabul Tarihi : 15 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Mart 2021

APA Günaydın, M , Dalkıran, E . (2021). Müzik Öğretmeni Adaylarının Aldıkları Eğitimin “Öğrenme Çıktıları”nın Değerlendirilmesi . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (46) , 67-81 . DOI: 10.32547/ataunigsed.836035