Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Grafik Tasarımı Bölümü Öğrenme Çıktılarının 21. Yüzyıl Becerileri Temelinde İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 46, 138 - 152, 30.03.2021
https://doi.org/10.32547/ataunigsed.844115

Öz

Bu araştırmada, Türkiye’de grafik tasarımı bölümlerinde yürürlükte olan öğretim programları öğrenme çıktılarının 21. yüzyıl becerileri temelinde incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada 2020 yılı itibariyle Yükseköğretim Kurulu web sayasında yer alan üniversiteler arasından, aktif durumda olup resmi internet sayfalarından öğretim programı çıktılarına ulaşılan 20 üniversitenin toplam 292 öğrenme çıktısı incelenmiştir. Araştırmanın veri analizi sürecinde tekrara dayalı okuma, açık kodlama ve sürekli karşılaştırma adımlarının uygulandığı ayrıntılı bir analiz süreci takip edilmiştir. Araştırma bulguları incelenen 292 öğrenme çıktısının 339 beceri kodu temelinde kodlandığını göstermektedir. Öğrenme çıktılarının en fazla %51.7 ile öğrenme ve inovasyon becerilerini geliştirmeyi amaçladığı görülmektedir. Araştırma kapsamında incelenen grafik tasarım öğretim programları öğrenme çıktılarının ikinci olarak en fazla geliştirmeyi amaçladığı beceri alanının %21.6’lık bir oranla yaşam ve kariyer becerileri olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamında üçüncü sırada %15.1’lik bir oranla bilgi ve medya teknolojileri becerilerinin yer aldığı görülmektedir. Araştırmada grafik tasarım öğretim programlarında genel kültür bilgisi ve mesleki bilgiye odaklı olduğu belirlenen öğrenme çıktıları diğer öğrenme çıktıları başlığı altında incelenmiştir. Bu başlık altında yer alan öğrenme çıktılarının büyük bir bölümünün meslek bilgisi (%10.3) ile ilgili olduğu görülürken genel kültür becerilerinin %1.2 oranında yere sahip olduğu görülmektedir.

Kaynakça

 • Alkış, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Tez No. 643004) [Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Anadolu Üniversitesi. (t.y.). Grafik sanatlar bölümü program profili. https://www.anadolu.edu.tr/akademik/ fakulteler/193/grafik-sanatlar-bolumu/program-profili
 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175. http://dx.doi.org/10.9779/PUJE768
 • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, 41, 1-33. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154
 • Baril, C. P., Cunningham, B. M., Fordham, D. R., Gardner, R. L., & Wolcott, S. K. (1998). Critical thinking in the public accounting profession: Aptitudes and attitudes. Journal of Accounting Education, 16(3-4), 381-406. https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-8063de99-a2ec-368f-9579-5e428e2f39bc
 • Battelle for Kids. (2015). Partnership for 21st century learning: P21 framework definitions. http://www.p21.org/ our-work/p21-framework
 • Bayrak Özmutlu, E. (2020). The distribution of the mother tongue curricula learning outcomes based on the thinking skills. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49(1), 185-224. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/1070132
 • Belet Boyacı, Ş. D., & Özer, M. G. (2019). Öğrenmenin geleceği: 21. yüzyıl becerileri perspektifiyle Türkçe dersi öğretim programları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 708-738. https://doi.org/ 10.18039/ajesi.578170
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134. https://doi.org/10.15869/itobiad.494286
 • Cemaloğlu, N., Arslangilay, A. S., Üstündağ, M. T., & Bilasa, P. (2019). Meslek lisesi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri öz yeterlik algıları. Journal of Kirsehir Education Faculty, 20(2), 845-874. https://dergipark.org.tr/ tr/download/article-file/1478660
 • Colucci, K. (2011). What role will technology play in the future of design education. A. Bennett, & O. Vulpinari (Eds.), ICOGRADA Design Education Manifesto (s. 62-67) içinde. https://www.icod.org/database/files/ library/IcogradaEducationManifesto_2011.pdf
 • Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
 • Davis, M. (2019). Introduction to design futures. Aiga. https://www.aiga.org/aiga-design-futures/introduction-to-design-futures/
 • Dwyer, C. P., Boswell, A., & Elliott, M. A. (2015). An evaluation of critical thinking competencies in business settings. Journal of Education for Business, 90(5), 260-269. http://dx.doi.org/10.1080/08832323.2015. 1038978
 • Ekici, G., Abide, Ö. F., Canbolat, Y., & Öztürk, A. (2017). 21. yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 124-134. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/12. gulay_ekici.pdf
 • Erten, P. (2020). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 33-64. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file /1232057
 • European Commission. (2016). EU youth report. http://ec.europa.eu/youth/library/reports/youth-report-2015_en. pdf
 • European Commission. (2019). Horizon 2020: Work programme 2018–2020. https://ec.europa.eu/research/ participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
 • Göktepe Yıldız, S. (2020). Lise öğrencilerinin 21.yüzyıl becerilerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. Ulakbilge, 51(2020 Ağustos), 884–897. https://doi.org/10.7816/ulakbilge-08-51-02
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Günüç, S., Odabaşı, H., & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/63366
 • Gürültü, E., Aslan, M., & Alıcı, B. (2019). Ortaöğretim öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri kullanım yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 780-798. https://doi.org/10.16986/HUJE. 2019051590
 • Heller, S., & Talarico, L. (2011). An education manifesto for Icograda. A. Bennett, & O. Vulpinari (Eds.), ICOGRADA Design Education Manifesto (s. 82-85) içinde. https://www.ico-d.org/database/files/library/ IcogradaEducationManifesto_2011.pdf
 • Huang, N. T., Chang, Y. S., & Chou, C. H. (2020). Effects of creative thinking, psychomotor skills, and creative self-efficacy on engineering design creativity. Thinking Skills and Creativity, 37, 1-10. https://doi.org/10.1016/ j.tsc.2020.100695
 • Kassim, H., Nicholas, H., & Ng, W. (2014). Using a multimedia learning tool to improve creative performance. Thinking Skills and Creativity, 13, 9-19. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2014.02.004
 • Kayhan, E., Altun, S., & Gürol, M. (2019). Sekizinci sınıf Türkçe öğretim programı (2018)’nın 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 20-35. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904668
 • Koçak, Ö., & Göksu, İ. (2020). Öğrencilerin 21. yüzyıl beceri düzeyleri ve beceriler arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 772-784. https://doi.org/10.17679/inuefd. 656784
 • Kozikoğlu, İ., & Özcanlı, N. (2020). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(1), 270-290. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/1012726
 • Kurudayıoğlu, M., & Soysal, T. (2018). 2018 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 483-496. https://doi. org/10.31592/aeusbed.621132
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Montag Smit, T., & Maertz Jr, C. P. (2017). Searching outside the box in creative problem solving: The role of creative thinking skills and domain knowledge. Journal of Business Research, 81, 1-10. https://doi.org/10. 1016/j.jbusres.2017.07.021
 • Nacaroğlu, O. (2020). Özel yetenekli ve normal gelişim gösteren öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(2), 693-722. https://doi.org/10. 30964/auebfd.615067
 • O’Donnell, A., & Hmelo Silver, C. E. (2013). What is collaborative learning? An overview. In C. E. Hmelo Silver, C. A. Chinn, C. K. K. Chan & A. O’Donnell (Eds.), The International Handbook of Collaborative Learning. Routledge.
 • Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2013). Ready to learn: Students’ engagement, drive and self beliefs Volume III. OECD Publishing. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/ PISA2012-Vol3- Chap3.pdf
 • Öztermiyeci, E. (2019). Türkiye’de ulusal program ve uluslararası Bakalorya programı öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin algıları (Tez No. 596332) [Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Park, J. A., & Kim, B. J. (2009). Critical thinking disposition and clinical competence in general hospital nurses. Journal of Korean Academy of Nursing, 39(6), 840-850. https://doi.org/10.4040/jkan.2009.39.6.840
 • Scott, J. & Marshall, G. (2015). A dictionary of sociology (3 rev. ed.). Oxford University Press.
 • Sears, D. A., & Reagin, J. M. (2013). Individual versus collaborative problem solving: Divergent outcomes depending on task complexity. Instructional science, 41(6), 1153-1172. https://doi.org/10.1007/s11251-0139271-8
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. Jossey-Bass/Wiley.
 • Tuğluk, M. N., & Özkan, B. (2019). MEB 2013 okul öncesi eğitim programının 21. yüzyıl becerileri açısından analizi. Temel Eğitim Dergisi, 1(4), 29-38. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/875766
 • Uluyol, Ç., & Eryılmaz, S. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229. http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77533
 • Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321. https://doi.org/10.1080/00220272.2012.668938
 • Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201. https://doi.org/10.30964/auebfd.405860
 • Zeybek, G. (2015). Lise öğrencilerinin 21. Yüzyıl öğrenme becerileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 142-156. https://doi.org/ 10.24289/ijsser.505263

An Analysis on Learning Outcomes of Graphic Design Department through The 21st Century Skills

Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 46, 138 - 152, 30.03.2021
https://doi.org/10.32547/ataunigsed.844115

Öz

This research aims to analyze the curriculum learning outcomes of the graphic design departments in Turkey through 21st-century skills. In the research, a total of 292 learning outcomes of 20 universities, which are active among the universities on the website of the Council of Higher Education as of 2020, and whose academic learning outcomes have been accessed from the official websites, were examined. During the data analysis process of the research, a detailed analysis process in which repetitive reading, open coding, and continuous comparison steps were followed. The research findings show that the 292 learning outcomes examined were encoded basing on 339 skill codes. It is seen that the learning outcomes aim to improve learning and innovation skills at most with 51.7%. It is seen that the second most developed skill area of graphic design learning outcomes examined within the scope of the research is life and career skills with a rate of 21.6%. Within the scope of the research, it is seen that information and media technologies skills take the third place with a rate of 15.1%. In the research, the learning outcomes determined to be focused on general cultural knowledge and professional knowledge in graphic design curricula were examined under the heading of other learning outcomes. While most of the learning outcomes under this heading are related to professional knowledge (10.3%), general culture skills are at a very low rate (1.2%).

Kaynakça

 • Alkış, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Tez No. 643004) [Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Anadolu Üniversitesi. (t.y.). Grafik sanatlar bölümü program profili. https://www.anadolu.edu.tr/akademik/ fakulteler/193/grafik-sanatlar-bolumu/program-profili
 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., & Yaşar, S. (2016). Öğretmen adaylarına yönelik 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175. http://dx.doi.org/10.9779/PUJE768
 • Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, 41, 1-33. http://dx.doi.org/10.1787/218525261154
 • Baril, C. P., Cunningham, B. M., Fordham, D. R., Gardner, R. L., & Wolcott, S. K. (1998). Critical thinking in the public accounting profession: Aptitudes and attitudes. Journal of Accounting Education, 16(3-4), 381-406. https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-8063de99-a2ec-368f-9579-5e428e2f39bc
 • Battelle for Kids. (2015). Partnership for 21st century learning: P21 framework definitions. http://www.p21.org/ our-work/p21-framework
 • Bayrak Özmutlu, E. (2020). The distribution of the mother tongue curricula learning outcomes based on the thinking skills. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 49(1), 185-224. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/1070132
 • Belet Boyacı, Ş. D., & Özer, M. G. (2019). Öğrenmenin geleceği: 21. yüzyıl becerileri perspektifiyle Türkçe dersi öğretim programları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 708-738. https://doi.org/ 10.18039/ajesi.578170
 • Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134. https://doi.org/10.15869/itobiad.494286
 • Cemaloğlu, N., Arslangilay, A. S., Üstündağ, M. T., & Bilasa, P. (2019). Meslek lisesi öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri öz yeterlik algıları. Journal of Kirsehir Education Faculty, 20(2), 845-874. https://dergipark.org.tr/ tr/download/article-file/1478660
 • Colucci, K. (2011). What role will technology play in the future of design education. A. Bennett, & O. Vulpinari (Eds.), ICOGRADA Design Education Manifesto (s. 62-67) içinde. https://www.icod.org/database/files/ library/IcogradaEducationManifesto_2011.pdf
 • Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2
 • Davis, M. (2019). Introduction to design futures. Aiga. https://www.aiga.org/aiga-design-futures/introduction-to-design-futures/
 • Dwyer, C. P., Boswell, A., & Elliott, M. A. (2015). An evaluation of critical thinking competencies in business settings. Journal of Education for Business, 90(5), 260-269. http://dx.doi.org/10.1080/08832323.2015. 1038978
 • Ekici, G., Abide, Ö. F., Canbolat, Y., & Öztürk, A. (2017). 21. yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 124-134. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/12. gulay_ekici.pdf
 • Erten, P. (2020). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri yeterlilik algıları ve bu becerilerin kazandırılmasına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 49(227), 33-64. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file /1232057
 • European Commission. (2016). EU youth report. http://ec.europa.eu/youth/library/reports/youth-report-2015_en. pdf
 • European Commission. (2019). Horizon 2020: Work programme 2018–2020. https://ec.europa.eu/research/ participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-swfs_en.pdf
 • Göktepe Yıldız, S. (2020). Lise öğrencilerinin 21.yüzyıl becerilerinin bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. Ulakbilge, 51(2020 Ağustos), 884–897. https://doi.org/10.7816/ulakbilge-08-51-02
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B., & Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Günüç, S., Odabaşı, H., & Kuzu, A. (2013). 21. yüzyıl öğrenci özelliklerinin öğretmen adayları tarafından tanımlanması: Bir twitter uygulaması. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(4), 436-455. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/63366
 • Gürültü, E., Aslan, M., & Alıcı, B. (2019). Ortaöğretim öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri kullanım yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 780-798. https://doi.org/10.16986/HUJE. 2019051590
 • Heller, S., & Talarico, L. (2011). An education manifesto for Icograda. A. Bennett, & O. Vulpinari (Eds.), ICOGRADA Design Education Manifesto (s. 82-85) içinde. https://www.ico-d.org/database/files/library/ IcogradaEducationManifesto_2011.pdf
 • Huang, N. T., Chang, Y. S., & Chou, C. H. (2020). Effects of creative thinking, psychomotor skills, and creative self-efficacy on engineering design creativity. Thinking Skills and Creativity, 37, 1-10. https://doi.org/10.1016/ j.tsc.2020.100695
 • Kassim, H., Nicholas, H., & Ng, W. (2014). Using a multimedia learning tool to improve creative performance. Thinking Skills and Creativity, 13, 9-19. https://doi.org/10.1016/j.tsc.2014.02.004
 • Kayhan, E., Altun, S., & Gürol, M. (2019). Sekizinci sınıf Türkçe öğretim programı (2018)’nın 21. yüzyıl becerileri açısından değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(2), 20-35. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904668
 • Koçak, Ö., & Göksu, İ. (2020). Öğrencilerin 21. yüzyıl beceri düzeyleri ve beceriler arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 772-784. https://doi.org/10.17679/inuefd. 656784
 • Kozikoğlu, İ., & Özcanlı, N. (2020). Öğretmenlerin 21. yüzyıl öğreten becerileri ile mesleğe adanmışlıkları arasındaki ilişki. Cumhuriyet International Journal of Education, 9(1), 270-290. https://dergipark.org.tr/tr/ download/article-file/1012726
 • Kurudayıoğlu, M., & Soysal, T. (2018). 2018 Türkçe dersi öğretim programı kazanımlarının 21. yüzyıl becerileri açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 483-496. https://doi. org/10.31592/aeusbed.621132
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (1-5. Sınıflar). Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Montag Smit, T., & Maertz Jr, C. P. (2017). Searching outside the box in creative problem solving: The role of creative thinking skills and domain knowledge. Journal of Business Research, 81, 1-10. https://doi.org/10. 1016/j.jbusres.2017.07.021
 • Nacaroğlu, O. (2020). Özel yetenekli ve normal gelişim gösteren öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(2), 693-722. https://doi.org/10. 30964/auebfd.615067
 • O’Donnell, A., & Hmelo Silver, C. E. (2013). What is collaborative learning? An overview. In C. E. Hmelo Silver, C. A. Chinn, C. K. K. Chan & A. O’Donnell (Eds.), The International Handbook of Collaborative Learning. Routledge.
 • Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2013). Ready to learn: Students’ engagement, drive and self beliefs Volume III. OECD Publishing. http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/ PISA2012-Vol3- Chap3.pdf
 • Öztermiyeci, E. (2019). Türkiye’de ulusal program ve uluslararası Bakalorya programı öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerine ilişkin algıları (Tez No. 596332) [Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.
 • Park, J. A., & Kim, B. J. (2009). Critical thinking disposition and clinical competence in general hospital nurses. Journal of Korean Academy of Nursing, 39(6), 840-850. https://doi.org/10.4040/jkan.2009.39.6.840
 • Scott, J. & Marshall, G. (2015). A dictionary of sociology (3 rev. ed.). Oxford University Press.
 • Sears, D. A., & Reagin, J. M. (2013). Individual versus collaborative problem solving: Divergent outcomes depending on task complexity. Instructional science, 41(6), 1153-1172. https://doi.org/10.1007/s11251-0139271-8
 • Trilling, B., & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. Jossey-Bass/Wiley.
 • Tuğluk, M. N., & Özkan, B. (2019). MEB 2013 okul öncesi eğitim programının 21. yüzyıl becerileri açısından analizi. Temel Eğitim Dergisi, 1(4), 29-38. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/875766
 • Uluyol, Ç., & Eryılmaz, S. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229. http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77533
 • Voogt, J., & Roblin, N. P. (2012). A comparative analysis of international frameworks for 21st century competences: Implications for national curriculum policies. Journal of Curriculum Studies, 44(3), 299-321. https://doi.org/10.1080/00220272.2012.668938
 • Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201. https://doi.org/10.30964/auebfd.405860
 • Zeybek, G. (2015). Lise öğrencilerinin 21. Yüzyıl öğrenme becerileri kullanım düzeylerinin belirlenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 5(2), 142-156. https://doi.org/ 10.24289/ijsser.505263

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat
Yayınlanma Tarihi Mart 2021
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aytaç ÖZMUTLU> (Sorumlu Yazar)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2649-083X
Türkiye


Emel BAYRAK ÖZMUTLU>
Ordu Üniversitesi
0000-0002-1222-3557
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2021
Gönderilme Tarihi 20 Aralık 2020
Kabul Tarihi 10 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 27, Sayı 46

Kaynak Göster

APA Özmutlu, A. & Bayrak Özmutlu, E. (2021). Grafik Tasarımı Bölümü Öğrenme Çıktılarının 21. Yüzyıl Becerileri Temelinde İncelenmesi . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (46) , 138-152 . DOI: 10.32547/ataunigsed.844115

Cited By

Etik kurallarla ilgili maddelerin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimize gönderilen ve aşağıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar.
Ayrıca;
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.