Yıl 2016, Cilt 19 , Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2017-01-02

ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARINI VE EMZİRME TEKNİKLERİNİ İÇEREN GÖRSEL MESAJ İÇERİKLİ BROŞÜR İLE ANNELERE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Tuğba YILMAZ ESENCAN [1] , Ayşegül SAMATLI ALİOĞLU [2] , Ayşegül Ünal [3] , Çiğdem ŞİMŞEK [4]


ÖZET

Amaç: Çalışmamızda anneye verilen görsel içerikli broşürler ve interaktif eğitim ile annenin emzirme konusundaki bilgi düzeyini artırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu araştırma, İstanbul’da bulunan özel bir dal hastanesinde, son test kontrol gruplu ve yarı deneysel olarak tasarlanmış bir çalışmadır. Araştırmamının örneklemini, Nisan 2015-Ağustos 2015 tarihleri arasında olasılıksız örnekleme yöntemiyle seçilen, araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırmanın örneklem seçim kriterlerine uyan 30 kontrol 30 deney olmak üzere toplam 60 anne oluşturmaktadır. Çalışmanın gerekli etik kurul izni alınmıştır.

Bulgular: Katılımcıların bireysel özellikleri incelendiğinde; yaş ortalaması 23.42, eğitim durumuna bakıldığında %51.7’si ilkokul mezunudur. Latch emzirme tanılama ölçeği puanlarına bakıldığında interaktif eğitim alan annelerin emzirme başarısı ile sözel olarak eğitim verilen annelerin emzirme başarısı arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05). Görsel içerikli broşür ve interaktif eğitim yöntemi uygulanan annelerin emzirme başarısı daha yüksek bulunmuştur. Emzirme öz yeterlilik puanları karşılaştırıldığında ise interaktif eğitim alan anneler ile sözel olarak eğitim verilen anneler arasında anlamlı bir fark olduğu, kullanılan görsel içerikli broşür ile verilen eğitimin annelerin emzirme öz yeterliliklerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir (p<0.05).

Sonuçlar: Emzirme başarısının arttırılmasında eğitimin önemi büyük olup bu verilen eğitimler sırasında kullanılan görsel içerikli eğitim materyalleri de başarıyı oldukça arttırmaktadır.

Anahtar kelimeler: Anne sütü; emzirme; emzirme öz yeterlilik; emzirme başarısı; emzirme eğitimi; görsel içerikli broşür; interaktif eğitim

ABSTRACT

Patıent Rewiev of The Instruction Activity with Visual Message Brochure that Include The Benefıts of Breastmilk and Breastfeeding Techniques

Aim: In our research, it is intended to increase breastfeeding knowledge of mother with visual brochures and interactive education.

Methods: This research is a quasi-experimental study with posttest control group which designed to determine differences in training methods on influence of effective breastfeeding and breastfeeding self-efficacy. The research completed in a pay hospital in Istanbul. Research samples are present 30 control constitutes and 30 test, total of 60 women who accept to join the research between April 2015 – August 2015 and selected by nonprobability  sampling method. Our research has received the necessary ethic permission to establish our work.

Results: When examining individual characteristics, age avarage is 23.42; education characteristics, %51.7 primary school graduate. When Latch breastfeeding diagnostic scale used there is a significant difference on mothers breastfeeding success between educated by interactive teaching methods and verbal trainings (p<0.05). Mothers educated by interactive teaching methods success are higher. When breastfeeding self-efficacy scores are compared there is also a significant difference between educated by interactive teaching methods and verbal trainings. The visual brochure given has positively affected to increase breastfeeding self-efficacy (p<0.05).

Conclusion: The importance of education in improving breastfeeding success is great. And visual materials used also helped to increase this success.

Keywords: Breastmilk; Breastfeeding; Breastfeeding Self-Efficacy; Breastfeeding Success; Breastfeeding Education; Virsual Brochure; İnteractive Teaching Methods

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Tuğba YILMAZ ESENCAN

Yazar: Ayşegül SAMATLI ALİOĞLU

Yazar: Ayşegül Ünal

Yazar: Çiğdem ŞİMŞEK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2017

APA YILMAZ ESENCAN, T , SAMATLI ALİOĞLU, A , Ünal, A , ŞİMŞEK, Ç . (2017). ANNE SÜTÜNÜN FAYDALARINI VE EMZİRME TEKNİKLERİNİ İÇEREN GÖRSEL MESAJ İÇERİKLİ BROŞÜR İLE ANNELERE VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 19 (4) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/27668/291660