PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt 27, Sayı 3, 55 - 80, 10.01.2013

Öz

The arrangement made in Turkish Accounting Standards 1 (TAS 1) introduced comprehensive income statement which consequently created the concept of comprehensive income. Comprehensive income is the figure calculated by adding comprehensive income constituents to the net income figure. It has been argued whether this figure results in differences in the financial rates used in the financial statements and in the performance measurement. Accordingly, we review in this study on the manufacturing enterprises enlisted in Istanbul Stock Exchange whether there are reasonable differences between return on equity calculated based on comprehensive income and net income and earnings per share.

Kaynakça

 • Kayış, A., (2008) “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri” içinde Güvenilirlik Analizi, Ş. KALAYCI (ed.), 3. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Eflatun Yayınevi, 402-419, Ankara.
 • Oğuzlar, A. (2007) “İstatistiksel Veri Analizi”, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Küçüksille, E. (2008) “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri” içinde Parametrik Hipotez Testleri, Ş. KALAYCI (ed.), 3. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Eflatun Yayınevi, 73-84, Ankara.
 • Dastgır, M., Velashanı A.S. (2008) “Comprehensive Income and Net Income as Measures of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 12.
 • Çelik, 0.(2006) “Geniş Kapsamlı Kâr: Finansal Tablolarda Raporlanması ve Türkiye Uygulaması”, Muhasebe Denetime Bakış, Yıl:5, Sayı:17, Ocak. Aydeniz, E. Ş. (2009), “Makroekonomik Göstergelerin Firmaların Finansal Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: IMKB’ ye Kote Gıda ve İçecek İşletmeleri Üzerine bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2009, Cilt: XXVII, Sayı:II
 • Değer, A., Poroy Arsoy, A. (2009) Sulandırmanın Hisse Başına Kazanç Hesaplamasına Etkileri, Mali Çözüm, Sayı:94, Yıl:2009
 • Üreten, A., Ercan, M. K. (2000) “Firma Değerinin Tespiti ve Yönetimi”, Gazi Kitabevi.
 • Fernandez, F. S. (2009) “Empirical Analysis of Comprehensive Income on Basic Earnings Per Share for Spanish Companies Listed on Madrid Stock Exchange”, International Business& Economics Reseerch Journal, June.
 • Gücenme, Ü. (2012) “ Türkiye Muhasebe Standartlarında Kapsamlı Kârın Raporlanması”,http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/umtgucenme/ 001 (07.2012).
 • Akdoğan, M. U., (2012) Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı, “Muhasebe Finansman Dergisi, Ekim.
 • Gökgöz, A., (2013) Diğer Kapsamlı Gelir ve Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Finans Dergisi, Ocak 2013.
 • Goncharov, I., Hodson., A, (2010), Comprehensive Income In: Valuation, Prediction and Conservative Isues, Issues. http://ssrn.com/abstract=1313134
 • Özerhan, Y. ve Yanık, S., (2012) TMS/TFRS Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları , Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TURMOB Yayınları, 2.Baskı.
 • Türkiye Muhasebe Standartları, (2009) Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMSK Kurulu Yayınları.

ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI VE HİSSE BAŞINA KAZANÇ AÇISINDAN KAPSAMLI KÂRIN İNCELENMESİ (2009-2011)

Yıl 2013, Cilt 27, Sayı 3, 55 - 80, 10.01.2013

Öz

Türkiye Muhasebe Standardı 1(TMS 1)’ de kapsamlı gelir tablosu ve söz konusu gelir tablosunda raporlanacak kapsamlı kâr kavramı düzenlenmiştir. Düzenlemede belirtilen kapsamlı kâr, net kâr rakamına kapsamlı gelir unsurlarının ilavesiyle bulunan kâr rakamıdır. Bu rakamın finansal tablolarda ve performans ölçümünde kullanılan finansal oranlarda farklılıklar yaratıp yaratmadığı karar alıcılar açısından önem arzetmektedir. Bu doğrultuda çalışmada İMKB’ de işlem gören imalat sektöründe yer alan işletmelerin finansal tabloları üzerinde yapılan inceleme ile kapsamlı kâr ve net kâra göre hesaplanan özsermaye kârlılığı ve hisse başına kazanç arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir.

Kaynakça

 • Kayış, A., (2008) “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri” içinde Güvenilirlik Analizi, Ş. KALAYCI (ed.), 3. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Eflatun Yayınevi, 402-419, Ankara.
 • Oğuzlar, A. (2007) “İstatistiksel Veri Analizi”, Ezgi Kitabevi, Bursa.
 • Küçüksille, E. (2008) “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri” içinde Parametrik Hipotez Testleri, Ş. KALAYCI (ed.), 3. Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Eflatun Yayınevi, 73-84, Ankara.
 • Dastgır, M., Velashanı A.S. (2008) “Comprehensive Income and Net Income as Measures of Firm Performance: Some Evidence for Scale Effect”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Issue 12.
 • Çelik, 0.(2006) “Geniş Kapsamlı Kâr: Finansal Tablolarda Raporlanması ve Türkiye Uygulaması”, Muhasebe Denetime Bakış, Yıl:5, Sayı:17, Ocak. Aydeniz, E. Ş. (2009), “Makroekonomik Göstergelerin Firmaların Finansal Performans Ölçütleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma: IMKB’ ye Kote Gıda ve İçecek İşletmeleri Üzerine bir Uygulama”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2009, Cilt: XXVII, Sayı:II
 • Değer, A., Poroy Arsoy, A. (2009) Sulandırmanın Hisse Başına Kazanç Hesaplamasına Etkileri, Mali Çözüm, Sayı:94, Yıl:2009
 • Üreten, A., Ercan, M. K. (2000) “Firma Değerinin Tespiti ve Yönetimi”, Gazi Kitabevi.
 • Fernandez, F. S. (2009) “Empirical Analysis of Comprehensive Income on Basic Earnings Per Share for Spanish Companies Listed on Madrid Stock Exchange”, International Business& Economics Reseerch Journal, June.
 • Gücenme, Ü. (2012) “ Türkiye Muhasebe Standartlarında Kapsamlı Kârın Raporlanması”,http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/umtgucenme/ 001 (07.2012).
 • Akdoğan, M. U., (2012) Yeni Türk Ticaret Kanunu Sonrasında SPK Düzenlemelerine Tabi İşletmelerde Dağıtılabilir Kar Hesabı, “Muhasebe Finansman Dergisi, Ekim.
 • Gökgöz, A., (2013) Diğer Kapsamlı Gelir ve Muhasebeleştirilmesi, Muhasebe ve Finans Dergisi, Ocak 2013.
 • Goncharov, I., Hodson., A, (2010), Comprehensive Income In: Valuation, Prediction and Conservative Isues, Issues. http://ssrn.com/abstract=1313134
 • Özerhan, Y. ve Yanık, S., (2012) TMS/TFRS Açıklamalı ve Örnek Uygulamalı Türkiye Muhasebe Standartları , Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TURMOB Yayınları, 2.Baskı.
 • Türkiye Muhasebe Standartları, (2009) Türkiye Finansal Raporlama Standartları, TMSK Kurulu Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serpil SENAL


Burcu ASLANTAŞ ATEŞ


Durmuş ACAR


Serpil SENAL


Burcu ASLANTAŞ ATEŞ


Durmuş ACAR

Yayımlanma Tarihi 10 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 27, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Senal, S. , Aslantaş Ateş, B. , Acar, D. , Senal, S. , Aslantaş Ateş, B. & Acar, D. (2013). ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI VE HİSSE BAŞINA KAZANÇ AÇISINDAN KAPSAMLI KÂRIN İNCELENMESİ (2009-2011) . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 27 (3) , 55-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2710/35872

4aoDA4.pngithenticate-badge-rec-positive.png800px-Open-Access-PLoS.svg.png