BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU

BENAZİR ÖZTÜRK [1] , ELİF ÇOLAKOĞLU [2]


A change have occurred in understanding of development of new approaches in public administration with the effect of globalization and decentralization, and governance based development agencies were established in Turkey. The main purpose of these agencies is to speed up the regional economic activities, incentive regional investments, and encourage public participation of community by providing their services in their region. Accordingly, the structure of these agencies are formed by that of the principles of quick decision-making and implementation of these decisions, openness and adaptation to innovations and changes, paying attention to interaction and collaboration, and having sophisticated thought. The main purpose of this study is to analyze the status of the development agencies which are described as intermediaries between local and central government for regional development and are shaped in accordance with localization and local autonomy concepts, and as governance based structures within the Turkish Administrative Organization

Özet: Bölgesel gelişme farklılıklarını gidermek amacıyla, kamu yönetimi alanında getirdikleri yeni yaklaşımların küreselleşme ve yerelleşmenin etkisiyle kalkınma anlayışında değişim gerçekleşmiş ve yönetişim esaslı kalkınma ajansları ülkede kurulmuştur. Söz konusu ajansların temel amacı, bulundukları bölgede hizmet vererek ekonomiyi canlandırma, yatırımları artırma ve yöre halkının katılım düzeyini artırmaktadır. Bu doğrultuda kalkınmada önemli olan hızlı karar alma ve uygulama; yeniliklere, değişimlere açık olma ve uyum sağlama; etkileşim ve işbirliğine önem verme ve çok yönlü düşünebilme esaslarına göre ajansların yapısı oluşturulmaktadır. Bu çalışma ile bölgeselleşme, yerelleşme ve yerel özerklik kavramları doğrultusunda şekillenen ve bölgesel kalkınmada merkez ile yerel arasında aracı kurumlar olarak nitelendirilen kalkınma ajanslarının yönetişim esaslı yapılar olarak Türk İdari Teşkilatı içerisindeki konumunun incelenmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma Ajansları, Bölgesel Kalkınma Politikaları, Yönetişim, Türk İdari Teşkilatı.

 • Aktan, C. C. (2003), Değişim Çağında Devlet, Çizgi Kitabevi, Konya.
 • Aydemir, C. ve Karakoyun, İ. (2011), Yeni Bölgesel Kalkınma Yaklaşımı ve Kalkınma Ajansları: Karacadağ Kalkınma Ajansı Örneği, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Ayman Güler, B. (2005), “Sunuş”, M. Turan (edit.), Bölge Kalkınma Ajansları Nedir Ne Değildir?, (ss. 3-10), Paragraf Yayınevi, Ankara.
 • Ayman Güler, B. (2005), Devlette Reform Yazıları, Paragraf Yayınevi, Ankara.
 • Ayman Güler, B. (2011), Türkiye’nin Yönetimi: Yapı, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Bostan, Y. (2010), “Kalkınma Ajanslarının Personelinin Hukuki Statüsünün İş Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi”, B. Akgül (edit.), Uzay, N., Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Örgütleri Kalkınma Ajansları, Ekin Kitabevi, Bursa, ss.487-506.
 • Bozkurt, Ö. ve Turgay, E. (1998), Kamu Yönetimi Sözlüğü, TODAİE, Yayın No:283, Ankara.
 • Ergüder, C. (2011), Bölgesel Kalkınmada Kalkınma Ajanslarının Rolü: İzmir Kalkınma Ajansı Örneği, Altı Nokta Yayınevi, İzmir.
 • Çevik, H. H. (2004), Türkiye’de Kamu Yönetimi Sorunları, Seçkin Yayınevi, Ankara.
 • Çiçek, A. C. (2011), “Neoliberalizmin „Yeni Kamu Yönetimi‟ Anlayışını Meşrulaştırma Aracı Olarak „Yönetişim‟ ve Türkiye Kamu Yönetimi Üzerine Yansımaları”, Y. Koçak ve A. C. Çiçek (edit.), Kamu Yönetimi, SFS Grup Yayınevi, Ankara, ss.49-66.
 • Dedeoğlu, E. ve Sertesen, S. (2011), Yeni Nesil Bölgesel Planlama Deneyimi Üzerine Bir Yönetişim Çerçevesi Önerisi, TEPAV Yayını, Ankara.
 • Demir, F. (2009), “Bölgesel Kalkınma Ajansları: Ulusal Kalkınma ve Yerel Demokrasi İlişkisine Somut Bir Örnek”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler IV. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri, TODAİE, Ankara, ss.705-714.
 • Demir, Ö. ve Acar, M. (2005), Sosyal Bilimler Sözlüğü, Adres Yayınları, Ankara.
 • Dinler, Z. (2012), Bölgesel İktisat, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Emini, F. T. ve Görün, M. (2013), “Türkiye‟de Faaliyet Gösteren Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Vizyon ve Misyon Bildirimlerinin Analizi”, M. Ökmen ve G. Şeker ve F. Yaman (edit.), Küreselleşme- Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları, Orion Kitabevi, Ankara, ss.75-105.
 • Eryılmaz, B. (2010), Kamu Yönetimi, Okutman Yayıncılık, Ankara.
 • Göymen, K. (2010), Türkiye’de Yerel Yönetişim ve Yerel Kalkınma, Boyut Yayıncılık, İstanbul.
 • Gözübüyük, Ş. (2007), Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Gözübüyük, Ş. (2001), Türkiye’nin Yönetim Yapısı, Turhan Kitabevi, Ankara.
 • Gündüz, A. Y. (2006), Bölgesel Kalkınma Politikası, Ekin Kitabevi, Bursa.
 • Kara, M. (2008), Bölgesel Rekabet Edebilirlik Kavramı ve Bölgesel Kalkınma Politikalarına Yansımaları, DPT Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü, DPT Yayını, Ankara.
 • Kavruk, H., Türk Kamu Yönetiminde Bağımsız İdari Otoriteler ve Ajanslar, (http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/Imagesimages/files/10(2).PDF), Tarihi: 27.12.2013). (Erişim
 • Maç, N. (2006), Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Türkiye, Konya Ticaret Odası Etüd-Araştırma Servisi Araştırma Raporu, Sayı: 117/76.
 • Müftüoğlu, B. G. (2006), “Küresel Rekabetin Cazibe Merkezi: Yerel/Bölgesel Dinamikler”, (Editör: F.Aylan ARI), Bölgesel Kalkınma Politikalar ve Yeni Dinamikler, Derin Yayınları, İstanbul, ss.117-148.
 • Nalbant, A. (2012), Üniter Devlet Bölgeselleşmeden Küreselleşmeye, XII Levha Yayınları, İstanbul.
 • Özden, K. (2007), “Yerel Demokrasi Bağlamında Türkiye‟de Ombudsman Denetimi”, B. Eryılmaz, M. Eken ve M. L. Şen (edit.), Kamu Yönetimi Yazıları, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.384-410.
 • Öztekin, A. (2005), Yönetim Bilimi, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Şahin, A. vd. (2013), “Bölgesel kalkınmada Ajans Modeli: Shannon ve İzmir Kalkınma Ajansları”, M. Ökmen, G. Şeker ve F. Yaman (edit.), Küreselleşme-Yerelleşme Sarmalında Kalkınma Ajansları, Orion Kitabevi, Ankara, ss.139-168.
 • Tortop, N., İşbir, E. G., Aykaç, B., Yayman, H. ve Özer, M. A. (2007), Yönetim Bilimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Tutar, H. ve Demir, B. Ö. (2013), Kalkınma Ajansları İçin Proje Hazırlama Kılavuzu, T.C. Serhat Kalkınma Ajansı.
 • Uygun, O. (2007), Federal Devlet, XII Levha Yayınları, İstanbul.
 • Yılmaz, A. ve Bozkurt, Y. (2007), Türk Kamu Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Zibel, E. (2009), “Küreselleşme, Bölgesel Gelişme ve Kalkınma Ajansları”, Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler IV. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyum Bildirileri, TODAİE, Ankara, ss.679-685.
 • DPT (2000), VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ‘Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu’ (DPT:2502- ÖİK:523), DPT Yayını, Ankara.
 • 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun, (2006), T.C. Resmi Gazete, 26074, 8 Şubat 2006.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: BENAZİR ÖZTÜRK

Yazar: ELİF ÇOLAKOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Nisan 2015

Bibtex @ { atauniiibd36073, journal = {Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1300-4646}, eissn = {2147-7582}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {29}, pages = {0 - }, doi = {10.16951/iibd.48511}, title = {BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, BENAZİR and ÇOLAKOĞLU, ELİF} }
APA ÖZTÜRK, B , ÇOLAKOĞLU, E . (2015). BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 29 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2717/36073
MLA ÖZTÜRK, B , ÇOLAKOĞLU, E . "BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2717/36073>
Chicago ÖZTÜRK, B , ÇOLAKOĞLU, E . "BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU AU - BENAZİR ÖZTÜRK , ELİF ÇOLAKOĞLU Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - VL - 29 IS - 2 SN - 1300-4646-2147-7582 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU %A BENAZİR ÖZTÜRK , ELİF ÇOLAKOĞLU %T BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU %D 2015 %J Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1300-4646-2147-7582 %V 29 %N 2 %R %U
ISNAD ÖZTÜRK, BENAZİR , ÇOLAKOĞLU, ELİF . "BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU". Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 / 2 (Nisan 2015): 0- .
AMA ÖZTÜRK B , ÇOLAKOĞLU E . BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2): 0-.
Vancouver ÖZTÜRK B , ÇOLAKOĞLU E . BÖLGESEL KALKINMA YÖNÜNDEN KALKINMA AJANSLARININ TÜRK İDARİ TEŞKİLATI’NDAKİ KONUMU. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2015; 29(2): -0.