BibTex RIS Kaynak Göster

KIRSAL KESİMDE GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ / AN INVESTIGATION OF PRIMARY RURAL SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT PUPILS’ PERFORMANCE AND PROJECT WORKS

Yıl 2012, Sayı: 24, - , 03.01.2013

Öz

Bu araştırmanın amacı, kırsal kesimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programında yer alan alternatif ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarından performans ve projelerin öğrenciler üzerindeki etkililiği hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, Trabzon ilinin Araklı ilçesinde dört ayrı okulda görev yapan sınıf öğretmeni olan 10 katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Elde edilen veriler nitel veri analizi tekniklerinden betimsel ve içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, kırsal kesimde görev yapan sınıf öğretmenlerinin performans ve proje ödevleri aracılığı ile yaptıkları ölçme değerlendirmelerde sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Kırsal kesimde olmanın getirdiği sorunların başında öğrencilerin araştırma yapacakları olanaklarının olmaması, aile desteğinin yok denecek kadar az olması, malzeme temininde sorunların olmasıdır. Bu durum, öğretmenlerin ödevlerden beklentilerini oldukça sınırlamaktadır.  

 

Anahtar Sözcükler: Kırsal kesim, sınıf öğretmeni, performans ve proje ödevleri, nitel araştırma

 

The purpose of this study is to investigate primary rural school teachers’ views concerning the effectiveness of alternative assessment strategies which are performance and project works of pupils. For this purpose, semi-structured interviews were carried out with 10 participants who were working in four different rural schools which were Araklı province in the city of Trabzon. The data were processed by means of descriptive and content analysis which is common in qualitative study. As a result of the analysis, the teachers faced with some difficulties performance and project works of pupils as a means of assessment. Some of the main difficulties are; the lack of project opportunities, the limitations of family support and materials. These difficulties confine teachers’ expectations of performance and project works.

Key Words: Rural area, primary school teacher, performance and project works, qualitative research  

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Durmuş EKİZ

Taner ALTUN

Sema ATMİŞ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 3 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 3 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA EKİZ, D., ALTUN, T., & ATMİŞ, S. (2013). KIRSAL KESİMDE GÖREV YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PERFORMANS VE PROJE ÖDEVLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ / AN INVESTIGATION OF PRIMARY RURAL SCHOOL TEACHERS’ VIEWS ABOUT PUPILS’ PERFORMANCE AND PROJECT WORKS. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(24).