BibTex RIS Kaynak Göster

İLKÖĞRETİM OKULLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ/ A Study Of The Primary Schools In Terms Of The Effective School Properties

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz


Bu  araştırmanın  amacı,  ilköğretim  okullarının  etkili  okul  özellikleri

açısından incelenmesidir. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmış ve araştırmanın evrenini oluşturan 
Erzurum ili merkezinde bulunan 74 ilköğretim okulundan “basit rastlantısal örnekleme” yöntemiyle 
seçilen 32 ilköğretim okulu araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Örnekleme alınan okullarda 
görev yapan 40 yönetici ve 361 öğretmene anket uygulanmıştır.
Bu araştırmada, ilköğretim okullarının etkililiğini belirlemek amacıyla, araştırmacı tarafından 
geliştirilmiş olan “etkili okul ölçeği” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Etkili Okul 
ölçeği: yönetici, öğretmen, eğitim öğretim süreci ve ortamı, öğrenciler ve veli boyutları ile 61 
maddeden oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde ve aritmetik ortalama gibi değerler 
tablolaştırılmış, çözümlemelerde t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. F 
testinin anlamlı çıkması durumunda, farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu anlamak için Duncan 
çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır.
Araştırma sonucunda, genel olarak araştırmaya katılan ilköğretim okullarında görev yapan yönetici 
ve öğretmen algılarına göre, araştırma kapsamındaki ilköğretim okullarının etkili okul özellikleri 
açısından “etkili” düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan okullarda görev yapan 
yönetici 

ve öğretmenlerin cinsiyet, mesleki kıdem, eğitim düzeyi ve branş değişkenlerine

göre, etkili okula ilişkin algılarında farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Etkililik, etkili okul,The purpose of this study is to examine the effectiveness futures of primary

schools. Subjects of this study were 401 teachers and administrators 32 primary schools randomly 
selected in Erzurum province of Turkey. Data were collected via a questionnaire developed by 
researchers. Dimensions of effectiveness school survey were conceptualized as administers, 
teachers, students, Data were tabulated by using frequency, percentages and arithmetic means and 
analyzed by using the independent sample t-test and ANOVA.
In the result of the research the elementary schools which participate in research are generally 
determined to be “effective” in terms of futures of effective schools. Also a difference in 
perception of effective school is determined among the teachers and administrators of these 
participating schools with respect to their sexes, ranks, level of education and branches.
Keywords: Effective school, effectiveness


Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Ahmet Ayık

Y.doç. Dr. Şükrü Ada

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Ayık, D. A., & Ada, Y. D. Ş. (2013). İLKÖĞRETİM OKULLARININ ETKİLİ OKUL ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ/ A Study Of The Primary Schools In Terms Of The Effective School Properties. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).