BibTex RIS Kaynak Göster

İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN NOKTALAMA İŞARETLERİNİ UYGULAYABİLME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI/ Comparison Of Primary School Seventh Grade Schoolgirls And Schoolboys’ Use Of Punctuation Marks

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

ÖzAna dil insanları birbirine bağlayan, ortak değerleri oluşturan ve yaşamı anlamlandıran önemli bir 
araçtır. Ana dil bireyi topluma, toplumu bireye yakınlaştırmakta ve sonunda kaynaştırmaktadır. 
İnsanların kaynaşmasını sağlayan dil, belli kuralları barındıran bir yapıdır. Dilin anlamlı olması 
ve her birey için aynı ileti/mesajı içermesi bazı unsurlara bağlıdır. Bu unsurların başında 
noktalama işaretleri gelmektedir.
Bu çalışma, ilköğretim ikinci kademedeki kız ve erkek öğrencilerin noktalama işaretlerinin yerinde 
kullanıp kullanmadıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Noktalama işaretlerinin kullanımında 
cinsiyetin etkili olup olmadığı çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bunun için Osmaniye 
ilinin merkezinde bulunan 75. Yıl İlköğretim Okulunun 7. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden 
bir anı yazmaları istenmiş, kız ve erkek öğrencilerin noktalama işaretlerini kullanma becerileri 
araştırılmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin sıklıkla nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç 
nokta, soru, tırnak, parantez, kesme ve ünlem işaretlerini kullandıkları tespit edilmiştir. Tarama 
tekniğiyle veriler toplanmış, yapılan hatalar cinsiyet açısından karşılaştırılarak 
değerlendirilmiştir.


Anahtar Kelimeler: Noktalama işaretleri, kız, erkek, cinsiyet


Mother tongue is a tool which connects people and forms common values

and makes life meaningful. Mother tongue makes an individual become closer to the society or vice 
versa and at the end they unite. Language which causes people to come together is a form including 
some basic rules. It depends on some components for a language to be meaningful and include the 
same message for everyone. One of the leading ones is punctutaion.
This work is done to determine whether primary school boys and girls use punctuation marks 
correctly. The main point in this work is whether the sex is important in the use of punctuation 
marks. For this reason, at 75. yıl primary school, in Osmaniye city center, 7th grade students 
wrote a memory boys and girls’ using punctuation marks was researched. At the end of the research, 
it was found that students commonly use full stop, comma, semicolon, colon, ellipsisquestion mark, 
quotation mark, brackets, apostrophe, exclamation. Data was gathered through scanning and mistakes 
were evaluated by comparing them in relation to sex.
Keywords: Punctuation marks, girl, boy, sexuality

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ömer Tuğrul Kara Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Kara, Ö. T. (2013). İLKÖĞRETİM YEDİNCİ SINIF KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN NOKTALAMA İŞARETLERİNİ UYGULAYABİLME BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI/ Comparison Of Primary School Seventh Grade Schoolgirls And Schoolboys’ Use Of Punctuation Marks. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).