BibTex RIS Kaynak Göster

YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARI İLE İLKÖĞRETİM OKULLARI II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLI DÜZEYLERİ / The Comparısıon Of The Boardıng And Non-Boardıng Secondary Schools In Terms Of The Students’ Aggressıon LEVEL

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz

Bu araştırmada, Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) ile normal eğitim

veren ilköğretim okulları (İO) ikinci kademe öğrencilerinin saldırganlık düzeyleri açısından 
karşılaştırılması ve farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın örneklemini, Erzurum iline bağlı üç ilçedeki yatılı ilköğretim bölge okulları ile yine 
bu ilçelerdeki birer ilköğretim okulunun II. kademesinde öğrenim görmekte olan ve seçkisiz olarak 
belirlenen toplam 451 öğrenciden oluşturulmuştur.
Örneklem grubuna “Saldırganlık Ölçekleri” testi uygulanarak, veriler SPSS istatistik programında 
analiz edilmiştir. Sonuç olarak; YİBO öğrencilerinin “kendine dönük ve antisosyal saldırganlık” 
düzeyleri yüksek bulunmuştur. Cinsiyetler açısından ayrı ayrı değerlendirildiğinde yatılı kızların 
“kendine dönük saldırganlık” düzeyleri diğer kız öğrencilerden, yatılı erkek öğrencilerin ise 
“antisosyal saldırganlık” düzeyleri diğer erkek öğrencilerden yüksek bulunmuştur. Yatılı kızların 
antisosyal saldırganlık puanları ile normal öğrenim gören erkeklerin antisosyal saldırganlık 
puanları arasında fark bulunmamıştır. Normal okullarda alt sınıflarda dolaylı saldırganlık puanları 
yüksek iken yatılı okullarda alt ve üst sınıflar açısından bir fark bulunmamıştır.

Anahtar kelimeler: Saldırganlık, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO), Yansıtılmış Saldırganlık, 
Kendine Dönük Saldırganlık, Antisosyal Saldırganlık.



In this investigation, it is aimed to compare the students of the boarding and non-boarding 
secondary schools in terms of their aggression levels and to determine the differences between 
them.
The research group was composed of 451 secondary school students. The subjects were choosen from 
three different districts of Erzurum.
“The Agression Scales” was applied to the subjects and the data was analyzed by using SPSS 
statistics programme.
The results can be summarized as follow; Antisocial and self aggression levels of the boarder 
students were found high. The self aggression level of the female boarder students were found 
higher than the other female student subjects; and the antisocial aggression level of boarder male 
students were found higher than the male students in secondary schools. There was no difference 
between the female boarders and the male students in secondary schools in terms of their antisocial 
aggression levels. In secondary schools the covert aggression levels of sub-classes were higher. In 
the boarding schools no difference was observed among the sub and upper classes.


Key words: Aggression, Boarding School, Projected Aggression, Self- Aggression, Antisocial 
Aggression.


Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kök Bu kişi benim

Arş. Gör. İsmail Ay Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Kök, Y. D. D. M., & Ay, A. G. İ. (2013). YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARI İLE İLKÖĞRETİM OKULLARI II. KADEME ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLI DÜZEYLERİ / The Comparısıon Of The Boardıng And Non-Boardıng Secondary Schools In Terms Of The Students’ Aggressıon LEVEL. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).