BibTex RIS Kaynak Göster

KURT MARTIN’NİN ‚NEAPEL SEHEN’ ADLI ÖYKÜSÜ İLE M. ŞEVKE ESENDAL’IN ‚HASTA’ ADLI ÖYKÜSÜNDE SANRILI İNSAN İMGESİ/ The image of hallucinating person in short stories ‘Neapel Sehen’ of Kurt Marti and ‘Hasta’ of M. Şefket Esendal.

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz20. yüzyılın sanatsal yapılara yüklediği çokgenli anlam, yeni bir söylem biçimiyle kendi dünyasını 
yaratmıştır. Buna modern sonrası gerçeklik, postmodern yaklaşım, yazının kendini kurgulaması yada 
ne dersek diyelim, yazın sanatında derin (öz) gerçekliğin varlığı önemli ölçüde varlığını 
duyurmaktadır. Bu bağlamda imgenin, bir sanatsal yaratıda anlam yaratma, yazıya anlamsal derinlik 
kazandırma, anlatıda dil olgusunun kendine dönük olarak işlevselliğini ortaya koyması gibi görevler 
üstlendiği bilinmektedir.
20. yüzyılın bu estetik konseptinde yerini alan bu yeni kurgulama sanatı (üst kurmaca) yeni ve 
farklı bir okuma tarzını da zorunlu kılmış bulunmaktadır. Bu noktadan yola çıkarak, Kurt Marti ve 
M. Ş. Esendal’ın adı geçen öykülerinde çağın, teknolojik verileri karşısında varlığının 
sorunlaştığı sanrılı insanın, somatik ve nörotik dışa vurumlarının patolojisini bir imge olarak 
tartıştım. ‚Ben’ ve ‚öteki’ bağlamında, özgün ve yabancı kültür değerleri dizgesinde aynı çağdaş 
sorunlar kuşağında, çağın insanını varlık sorununa sürükleyen anomalilerin psikososyal coğrafyasını 
irdelemeye çalıştım. Çalışmamda kullandığım metodik yaklaşımlar, Alımlama estetiği ve psikanaliz 
yaklaşımlardan oluşmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Psikanaliz, öz gerçeklik, sanrılı insan, postmodern
söylem.


Multi faceted meaning assigned to Works of art by the 20th century has

created its own world with a new form of discourse. Whether we call it the postmodern reality, 
postmodern approach, or the fictionalising of the literature, the existance of the deep (essential) 
reality expresses itself significantly. In this context, the image undertook functions like 
creation of meaning, deepening of meaning, expression in a narrative of the language as a fact to 
itself.
The new art of fictionalising (surfiction) in the aesthetic concept of the 20th century has 
required a new and different stly of reading. Consequently, I tried to explicate as an image the 
pathology of somatic and neuratic expressions of the hallucinating person whose existance has 
become problematic in the face of the technology of the present age in the aforementioned stories 
by Kurt Marti and M.Ş. Esendal. The methods used in my study are aesthtic perception and 
psychoanalysis.
Keywords: psychoanalysis, a fact to itself, hallucinating person, postmodern discourse.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doç. Dr. Melik Bülbül

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Bülbül, D. D. M. (2013). KURT MARTIN’NİN ‚NEAPEL SEHEN’ ADLI ÖYKÜSÜ İLE M. ŞEVKE ESENDAL’IN ‚HASTA’ ADLI ÖYKÜSÜNDE SANRILI İNSAN İMGESİ/ The image of hallucinating person in short stories ‘Neapel Sehen’ of Kurt Marti and ‘Hasta’ of M. Şefket Esendal. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).