BibTex RIS Kaynak Göster

FARKLI LİSELERDEKİ ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMET ALANLARINDAN BEKLENTİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz


Bu araştırma, farklı liselerdeki öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin psikolojik danışma ve rehberlik 
hizmet alanlarından beklenti düzeylerini saptamak amacıyla, 2006-2007 eğitim-öğretim yılında 
Erzurum il merkezinde sekiz eğitim bölgesinde yer alan okullarda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın 
örneklemi, adı geçen liselerden yansız örnekleme metodu ile seçilen 99 öğretmen, 20 okul yöneticisi 
ve 10. sınıfta öğrenim gören 261 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri, araştırmacı 
tarafından geliştirilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden beklentiler anketi aracılığı 
ile toplanmıştır. Araştırmada toplanılan veriler SPSS (10.0.1) istatistik paket programı ile 
çözümlenmiştir.
Araştırma verileri incelendiğinde, yöneticilerin araştırma ve değerlendirme rehberlik 
hizmetlerinden beklenti düzeylerinin öğretmen ve öğrencilerden daha yüksek olduğu; öğrencilerin 
öğretmenlerden beklenti düzeyleri arasında ise anlamlı bir farklılık olmadığı saptanmıştır. 
Araştırma sonucunda öğrencilerin izleme rehberlik hizmetlerinden beklenti düzeylerinin 
öğretmenlerden daha fazla olduğu; yöneticilerin hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle beklenti 
düzeyleri arasında ise anlamlı  bir  faklılık  olmadığı  anlaşılmıştır.  Yine  araştırma  bulguları  yönetici  ve

öğretmenlerin öğrencilerinden müşavirlik, bireyi tanıma, çevre ve aile ile ilişkiler rehberlik 
hizmetlerinden beklenti düzeylerinin daha üst düzeyde olduğunu; yöneticilerle öğretmenlerin 
beklenti düzeyleri arasında ise bir fark olmadığını göstermektedir.
Araştırma bulguları  yöneticilerin öğretmen ve öğrencilerin oryantasyon (alıştırma), bilgi verme, 
yöneltme ve yerleştirme, psikolojik danışma ve rehberlik hizmet alanlarından beklenti düzeylerinde 
anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelimeler: Liselerdeki öğrenciler, psikolojik danışma ve rehberlik hizmet alanlarından 
beklenti düzeyleri
This research was conducted in order to determine the levels’ expectation in different the highs 
students, teachers and directors about psychological consultation and guidance services. The study 
was conducted in the schools located in 8 educational district in the city centre of Erzurum 
province in 2006-2007 school year. The sample groups of the study consisted of 99 teachers, 20 
directors and 261 10th grade students who were selected from the mentioned schools by impartial 
sampling method. The survey’s data collected by the survey of the expectations from the 
psychological consultation and guidance services which was developed by researcher. The collected 
data was then analysed by using a statistics program named SPSS.
According to the research data, the directors’ expectation levels from the research and assessment 
services are much higher than the students’ and the teachers’; but on the other side it is 
determined that there isn’t a meaningful difference in student’s expectation levels  from the 
teachers. At the and  of the research results, it is understood that the students’ expectation 
levels from observing services are more than the teachers’ whereas there isn’t a meaningful 
difference between the directors expectation levels with both the teachers and the students. And also the research result show that the teachers’ and the directors’

expectation levels from consultancy, person recognition, environment and family relationships and 
guidance services are higher than the students; but there isn’t a meaningful difference between the 
the directors’ expectations and the teachers’.
Research results shows that there isn’t a meaningful difference in levels expectation from giving 
information,  orientation and direction and placing psychological consultation and guidance 
services.
Keywords: ln high school students, levels  expectation  from psychological consultation and 
guidance services.Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Adem Peker Bu kişi benim

Canani Kaygusuz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Peker, A., & Kaygusuz, C. (2013). FARKLI LİSELERDEKİ ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERİN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMET ALANLARINDAN BEKLENTİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).