BibTex RIS Kaynak Göster

YARATICI ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN YÖNETİCİ TUTUMLARINA İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz


Bu   çalışmanın   amacı;   Ortaöğretim   kurumlarını   yaratıcı   örgüt   kültürü
açısından değerlendirmek, bu örgütlerin kültürünü oluşturan yöneticilerin yeterlilik ve 
yeteneksizliklerini belirlemek, yönetici ve öğretmenlerin görüşlerinden yararlanarak çözüm 
önerileri geliştirmektir. Araştırmanın evreni, 2009-2010 öğrenim yılında, Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Lefkoşa sınırları içerisinde bulunan 4 ortaöğretim okulunda görev yapan yönetici 
(müdür ve müdür yardımcıları) ve öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise 26 
yönetici ve 191 öğretmen olmak üzere toplam 217 katılımcıdır. Veri toplama aracı olarak kullanılan 
anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ‘cinsiyet, kıdem, öğrenim durumu, görev’ 
değişkenlerini içeren kişisel bilgi formu, ikinci bölümde ise, 24 maddeden oluşan ‘Yaratıcı Örgüt 
Kültürünü Oluşturan Yönetici Tutumları’ ölçeği bulunmaktadır. Anket, örneklemdeki 30 ortaöğretim 
okulu yöneticisine ve 270 öğretmene uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 13.0 (Sosyal Bilimler 
için İstatistik Yazılım Paketi) kullanılarak betimsel istatistik teknikleri, t-testi, tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA), çoklu karşılaştırma (LSD), kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık 
düzeyi p: 0.05 olarak alınmıştır. Ortaöğretim kurumlarımızda yaratıcı örgüt kültürünün ‘Orta’ 
düzeyde var olduğu, istenilen düzeye ulaşabilmesi için Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ve 
özellikle hizmet içi eğitim müdürlüğüne önemli görevler düştüğü belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Yaratıcı, Örgüt Kültürü, Yaratıcılık.
The purpose of this research was to assess the secondary education institutions from the viewpoint 
of the creative organizational culture to determine the efficient and inefficient attitudes of the 
administrators through the opinions of teachers and administrators and to submit suggestions. The 
population the research included the administrators, assistant administrator and teachers working 
in 34 high education schools located in Nicosia of National Education during 2009-2010 Academic 
Year. The sub-population of the research covered 191 teachers and 26 administrators, totally 217 
participants. As a data gathering instrument, the questionnaire with two parts was used. In the 
first part of the questionnaire, there was a personal information related to “sex, seniority, level 
of education, duty variables”. In the second part, there was a scale called “Creative 
Organizational Cultural Attitudes of Administrators” with 24 items. These two parts were applied to 
26 high school administrators and 191  teachers working in the high education school as indicated 
in the sub-population. The gathered data were analysed by SPSS 13.0 for Windows (Statistical 
Package for Social Sciences and Statistical Procedures), t-test, one-way variance analysis, LSD 
test were used and the level of significance in all of the statistical procedures were accepted as 
p=0.05. The findings showed that creative organizational culture exists in moderate level in our 
secondary education institutions.The National Ministry of Education, Youth and Sports and 
In-service Training Directorate should have important responsibilities for improving creative 
organizational culture
Key words: Creative Organizational Culture, Creativity, Administration.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cem Birol Bu kişi benim

Terin Adalı Bu kişi benim

Zenal Sözgün Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Birol, C., Adalı, T., & Sözgün, Z. (2013). YARATICI ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURAN YÖNETİCİ TUTUMLARINA İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).