BibTex RIS Kaynak Göster

İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANLARINA İLİŞKİN KAZANIMLARIN BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ/ An Evaluation On Success Of Acquısitions Related To Learning Fıelds Of Music Classes 2006 Primary Education Teaching Program

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz


Bu araştırma, 2006 ilköğretim müzik dersi 6. sınıf öğretim programının öğrenme alanlarına ilişkin 
olarak; kazanımların başarı düzeylerini tespit etmek ve öğretim süreci içerisinde daha etkili 
kullanımına yönelik bir takım önerilerde bulunmak için yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı Ankara ili merkez ilçe ilköğretim okulları, örneklem grubunu ise Çankaya, 
Kazan, Keçiören, Yenimahalle ilçelerine bağlı tespit edilen beş ilköğretim okulu oluşturmuştur. 
Gözleme dayalı verilerin çözümünde tek yönlü varyans analizi Anova testi uygulanmıştır. Araştırma 
sonucuna dayanarak; 2006 ilköğretim müzik dersi 6. Sınıf öğretim programında yer alan dört öğrenme 
alanına ilişkin olarak; kazanımların örneklem grubu dahilinde başarı düzeyleri ortaya koyulmuş, 
elde edilen veriler doğrultusunda aksayan yönlerine dair gerekli görülen önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı, Müzik Dersinde Program Değerlendirme, 
İlköğretim Müzik Dersi Öğrenme Alanları, İlköğretim Müzik Dersi Kazanımları.


Relating to learning fields of music classes 2006 primary education teaching

program of sixth grade, the aim of this study was to determine success level of the acquisitions 
and to suggest some recommendation for using the acquisitions more effectively throughout the 
process of teaching. Universe of this study consists of Primary Schools of central districts of 
Ankara depended on Ministry of National Education. By choosing five Primary Schools depended on 
Çankaya, Kazan, Keçiören, Yenimahalle districts, sample groups were formed. One way Anova was used 
to analyze observed data. Depending upon all data results, success levels of the acquisitions 
related to four learning fields taking part in music classes 2006 primary education teaching 
program of sixth grade were presented within the sample group. To the data results, neccessary 
suggestions for failing sides were offered.
Key Words: Teaching Program of Primary Education Music Classes, Program Evaluation, Learning Fields 
of Primary Education Music Classes, Acquisitions of Music Classes.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Barış Demirci Bu kişi benim

Aytekin Albuz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Demirci, B., & Albuz, A. (2013). İLKÖĞRETİM MÜZİK DERSİ 6. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRENME ALANLARINA İLİŞKİN KAZANIMLARIN BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ/ An Evaluation On Success Of Acquısitions Related To Learning Fıelds Of Music Classes 2006 Primary Education Teaching Program. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).