BibTex RIS Kaynak Göster

İNGİLİZCE KONUŞANLARA TÜRKÇE’NİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN İŞTEŞ ÇATI SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖRNEK UYGULAMALAR/ Problems Of Reciprocality In Teaching Turkish To Speakers Of English And Sample Applications For Solutions

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz


Bu çalışma, Türkçe ve İngilizcedeki işteş çatıyı karşılaştırmayı amaçlamaktadır. İşteşlik terimi 
tanımlanmakta, Türkçe ve İngilizcedeki işteş zamirler listelenmekte, dönüşlü ve işteş zamirler 
arasındaki farklar vurgulanmakta ve her iki dildeki işteş zamirlerin sözdizimi 
örneklendirilmektedir. Üstelik, Türkçede işteşlik gösteren genel eylemler ve özel anlamları olan 
bazı işteş eylemlerden bahsedilmektedir. Hatta, işteşlikle bağıntılı Türkçedeki eylemden eylem 
yapan eylemler de vurgulanmaktadır. Son olarak, işteş çatıyı öğrenmede Türkçeyi yabancı dil olarak 
öğrenenlerin karşılaştıkları sorunlara da değinilmektedir. Çalışmada bu sorunların giderilmesi için 
Türkçe öğretmenlerine bir takım sınıf içi etkinlikler önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: İşteşlik, İşteş Zamirler, Eylemden Eylem Yapan Eylemler, Türkçe, İngilizce.


This paper aims at contrasting reciprocality in Turkish and English. The term
reciprocality is defined, the reciprocal pronouns both in English and Turkish are listed, 
differences between reflexive and reciprocal pronouns are stressed, the syntax of reciprocal 
pronouns in both languages is exemplified. Moreover, common verbs denoting reciprocality and some 
reciprocal verbs with special meanings in Turkish are mentioned. Furthermore, deverbal verbs in 
Turkish relevant to reciprocality are emphasized. Lastly, problems those who learn Turkish as a 
foreign Language encounter when learning reciprocality are taken into account. In this paper some 
in-class activities are recommended for Turkish language teachers to overcome these problems.
English.


Key words: Reciprocality, Reciprocal Pronouns, Deverbal Verbs, Turkish,

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arif Sarıçoban Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Sarıçoban, A. (2013). İNGİLİZCE KONUŞANLARA TÜRKÇE’NİN ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN İŞTEŞ ÇATI SORUNLARI VE ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖRNEK UYGULAMALAR/ Problems Of Reciprocality In Teaching Turkish To Speakers Of English And Sample Applications For Solutions. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).