BibTex RIS Kaynak Göster

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINDAKİ OKUL ÇALGILARI DERSİNDE VERİLEN KLASİK GİTAR EĞİTİMİNİN KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2010, Sayı: 20, - , 27.01.2013

Öz


Bu araştırmada, okul çalgısı (gitar) dersinde klasik gitar eğitimi alan öğrenci

düşüncelerinin cinsiyet, sınıf ve akademik başarı değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığı 
incelenmiştir. Araştırmanın evrenini Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri, 
örneklemini ise Müzik Eğitimi A.B.D ‘okul çalgısı (gitar)’ dersi alan 2. ve  3.sınıflarda 2008–2009 
öğretim yılında öğrenim gören 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler, araştırmacılar 
tarafından hazırlanan, beşli likert tipi 30 sorudan oluşan, dereceleme ölçeğiyle toplanmıştır. 
Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde, ‘t’ testi ve varyans analizi 
kullanılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, cinsiyet değişkenine göre ve sınıf değişkenine göre 
öğrenciler arasında ders hakkındaki düşünceleri açısından bir farklılık bulunmamıştır. Akademik 
başarı değişkenine göre ise, başarılı öğrenciler lehine (p<0.05) anlamlı farklılıklar bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, klasik gitar eğitimi, okul çalgıları, sanat eğitimi, öğrenci 
görüşleri.
In this resarch, it was conducted to examine which student’s opinions, pertaining to lesson take 
classic guitar education in musical instrument according to sex, classroom and academic succes. The 
sample of this study consist of 60 second and third classroom of musical instrument. The 
information about the ability to study was gathered through a questionaire developed by resarchers, 
which consists of 30 questions in five of likert type. In the statistical analysis of the data 
gathered, “t” test, and analysis of variance were used. Based on this finding, there was not any 
statistical difference among female and male students and second and third clasroom too about 
opinions. The reason for the succesful students superiority to unsuccesful students was the 
positive influence of their clasroom.
Key Words: Musical education, classic guitar education, musical instrument art education, students 
opinion

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doç. Dr. Hasan Arapgirlioğlu Bu kişi benim

Okt. Ali Korkut Uludağ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Gönderilme Tarihi 27 Ocak 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2010 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Arapgirlioğlu, D. D. H., & Uludağ, O. A. K. (2013). MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMLARINDAKİ OKUL ÇALGILARI DERSİNDE VERİLEN KLASİK GİTAR EĞİTİMİNİN KULLANILAN YÖNTEMLER VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi(20).