EĞİTİM DENETİCİLERİNİN MESLEKİ MEMNUNİYET/MEMNUNİYETSİZLİK DÜZEYLERİ / Professional Contentmentand Discontentment of the EducationSupervisors

Durdağı AKAN [1] , Sinan YALÇIN [2] , İsa YILDIRIM [3]


Bu araştırmada eğitim deneticilerinin mesleki memnuniyet ve
memnuniyetsizlik düzeyleri incelenmektedir. Araştırmanın çalışma grubunu
2011-2012 eğitim öğretim yılında Erzincan, Bayburt, Kayseri, Gümüşhane ve
Kocaeli illerinde görev yapan toplam 44 ilköğretim müfettişi oluşturmaktadır.
Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemiyle toplanmıştır. Veriler yarı
yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. İçerik çözümlemesi ile veriler
sınıflandırılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, müfettişlerin mesleki
memnuniyet düzeylerinin düşük olduğu, üst yönetimden, görevin doğasından,
çalışma koşullarından ve teftişte yaşanan sorunlardan kaynaklanan
memnuniyetsizliklerinin oldukça fazla olduğu görülmektedir. Bunun yanında,
müfettişlerin çoğunluğu ücret, statü ve MEB’deki hiyerarşik konumlarına ilişkin
memnuniyetsizliklerini ifade etmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Deneticisi, Denetim, Mesleki Memnuniyet

Inthisresearch,thelevels of satisfactionanddissatisfaction of
educationsupervisorarestudied. Theworkinggroup of researchconsists of 44
schoolsupervisorsworking in Erzincan,Bayburt,Kayseri,GumushaneandKocaeli
in 2011-2012 schoolyear.Theinputs of researchwerecollectedwiththemethod of
qualitativeresearch.Inputsweregotwith semi-structuredinterviewform
.Theywereclassifiedwithcontentsolution.Accordingtotheresults of research ,it is
seenthatthelevels of Professional satisfactionarelowandthere is
somuchdissatisfactionbecause of theproblemsresultingfrominspection,thenature
of thetaskand top management,besides,most of
thesupervisorsstatedtheirdissatisfactionaboutfee,statusandlineposition at ministry
of nationaleducation.
Keywords;Educationsupervisor,supervision,Professionalsatisfaction
Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Durdağı AKAN

Yazar: Sinan YALÇIN

Yazar: İsa YILDIRIM

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Nisan 2013

APA AKAN, D , YALÇIN, S , YILDIRIM, İ . (2013). EĞİTİM DENETİCİLERİNİN MESLEKİ MEMNUNİYET/MEMNUNİYETSİZLİK DÜZEYLERİ / Professional Contentmentand Discontentment of the EducationSupervisors. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (25) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2784/37382