Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

EXAMINATION OF THE SATISFACTION LEVELS OF CONSUMERS BENEFITING FROM RECREATIONAL SPORTS SERVICES OFFERED BY MUNICIPALITIES ACCORDING TO THEIR GENDER AND DURATION OF PARTICIPATION IN ACTIVITIES

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 27 - 39, 15.02.2019

Öz

In this research, the aim of this study is to examine the satisfaction levels of the consumers over the age of 18 who participate in the recreational sport activities offered by the municipalities
according to the gender and the duration of participation in the activities. This research included consumers over the age of 18 who participated in the recreational sports events in Eskişehir
Metropolitan Municipality and central districts in 2015. A total of 989 participants, 791 female (80%) and 198 male (20%), selected by simple random sampling method based on voluntarism of probable sampling methods from the universe were included in the study. In the research, the Scale of “Recreative Consumer’s Satisfaction Scale” which was developed by Alexandris and
Palialia (1999) was adapted into Turkish by Şimşek and Mercanoğlu (2014) were used as data collection tool. In the analysis of the data, the Mann-Whitney U test was used to compare
frequency distributions and compare two group of independent variables; the Kruskal-Wallis test was preferred when comparing more than two group. The level of significance in the process of statistical analysis was accepted as .05. As a result of the research; it is determined that there is a difference between the satisfaction levels of the consumers in the gender and time of participation in the activities. 

Kaynakça

 • Agbor, J. M. (2011). The relationship between customer satisfaction and service quality: a study of three service sectors in umeå. Masters Thesis, Umeå School of Business, Sweden.
 • Ağduman, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin boş zaman motivasyon ve tatminlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, (2016). 2015 Faaliyet Raporu, Ankara.
 • Ardahan, F. (2013). Rekreasyonel egzersiz güdüleme ölçeğinin rekreatif spor türüne göre incelenmesi: Antalya Örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 95-108.
 • Arlı, E. (2012). Yat limanı işletmeciliğinde algılanan hizmet kalitesi faktörlerinin tekrar tercih etme niyeti, tavsiye etme niyeti ve genel memnuniyet düzeyi üzerindeki etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(1), 19 – 32.
 • Argan, M. (2007). Eğlence pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Arslan, S. (2012). Kentli bireylerin rekreasyon tercihlerini etkileyen faktörlerin analizi: Ankara büyükşehir belediyesi örneği. İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Specıal Issue 2,3(7), 129-136.
 • Alexandris, K. and Palialia E. (1999). Measuring customer satisfaction in fitness centres in greece: an exploratory study. Managing Leisure, 4(4), 218-228.
 • Atalı, L. (2015). Büyükşehir belediyeleri stratejik planlarında spor ile ilgili amaç ve hedeflerin analizi. Spor Yönetimi̇ ve Bilgi̇ Teknolojileri̇ Dergisi̇, 10(1), 48-56.
 • Caruana, A. (2002). Service loyalty the effects of service quality and the mediating role of costumer satisfaction. European Journal of Marketing; 36(7/8), 811-828.
 • Çatı, K. ve Koçoğlu, C. M. (2008). Müşteri sadakati ile müşteri tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 167-186.
 • Çelik, M. (2012). Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi üzerine Adıyaman Üniversitesi yemekhanesinde bir uygulama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 29-54.
 • Dahmann, N., Wolch, J., Joassart-Marcelli, P., Reynolds, K. and Jerrett, M. (2010). The active city? disparities in provision of urban public recreation resources. Healt and Place, 16(3), 431- 445.
 • Ekenci, G. ve İmamoğlu, A. F. (1998). Spor işletmeciliği. Ankara: Alp Ofset Matbaacılık.
 • Godbey, G. C., Caldwell, L. L., Floyd, M. and Payne, L. L. (2005). Contributions of leisure studies and recreation and park management research to the active living agenda. American Journal of Preventive Medicine, 28(2), 150-158.
 • Gökçe, H. (2008). Serbest zaman doyumunun yaşam doyumu ve sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Gümüş, H. (2016). Rekreasyonel alanların kullanım etkenlerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Henden, H. B. and Henden, R. (2005). Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarındaki değişim ve e-belediyecilik. Elektronik Bilimler Dergisi, 4(14), 48-66.
 • İnternet: URL: http://www.webcitation.org/query?url=https%3A%2F%2Fwww.statcan.gc.ca%2Fpub%2F11-008-x%2F2009001%2Farticle%2F10690-eng.htm%23cont&date=2018-02-12, Son Erişim Tarihi: 27.12.2017.
 • İnternet: URL: http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fdocplayer.biz.tr%2F117567-Mahalli-idarelerin-sporla-ilgili-islevleri-ve-spor-kuluplerine-yardimlari.html&date=2018-02-12, Son Erişim Tarihi: 31.07.2017.
 • Karakuş, E. ve Sunay, H. (2000). Sporun Kitlelere Yaygınlaştırılmasında, Yerel Yönetimlerin Yeri ve Fonksiyonuna İlişkin, Ankara İli Metropol İlçeleri Belediye Meclisi Üyelerinin Görüşleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3, 63-80.
 • Koçak, O., Arslan, H. ve Eti, S. (2017). Belediyelerde sosyal politika uygulamaları ve pendik belediyesi örneği. OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 119-144.
 • Koçyiğit, M. ve Yıldız, M. (2014). Yerel yönetimlerde rekreasyon uygulamaları: konya örneği. International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 2, 211-223.
 • Kouthouris, C. and Alexandris, K. (2005). Can service quality predict customer satisfaction and behavioral intentions in the sport tourism industry? An application of the servqual model in an outdoors setting. Journal of Sport Tourism, 10(2), 101–111.
 • Küçükaltan, G. (2007). Hizmet kalitesi kavramına genel bir yaklaşım ve hizmet kalitesinin önemi., Gümüşoğlu, Ş., Pırnar, İ., Akan, P. ve Akbaba, A. (Editörler). Hizmet kalitesi: kavramlar, yaklaşımlar ve uygulamalar. 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Lundberg, N. R., Taniguchi, S., McCormick, B. P. and Tibbs, C. (2011). Identity negotiating: redefining stigmatized ıdentities through adaptive sports and recreation participation amng ındividuals with a disability. Journal of Leisure Research, 43(2), 205-225.
 • Mithas, S., Krishnan, M. S. and Fornell, C. (2005). Why do customer relationship management applications affect customer satisfaction. Journal of Marketing, 69, 201-209.
 • Munusturlar, S. (2016). Boş Zaman ve Rekreasyon Kavramı, Müge Akyıldız Munusturlar (Editör). Rekreasyon Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3414, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2265.
 • Murat, G. ve Çelik, N. (2007). Analilit hiyerarşi süreci̇ yöntemi̇ ı̇le otel ı̇şletmelerinde hizmet kalitesini değerlendirme: Bartın örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 1-20.
 • Negiz, N. (2011). Sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleri açısından ısparta belediyesi: farkındalık, yararlanma ve değerlendirme açısından bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 323-341.
 • Nowak, P. F. (2014). Amateur sports of the elderly: a chance for health and a higher quality of life. Advances in Aging Research, 3, 222-229.
 • Öztürk, Y. ve Seyhan, K. (2005). Konaklama işletmelerinde sunulan hizmet kalitesinin artırılmasında işgören eğitiminin yeri ve önemi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 121-140.
 • Paker, S. (2010). Denizde sportif faaliyetlere yönelik tüketici davranışı analizi, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Poirier, C., Germain, A. and Billette, A. (2006). Diversity in sports and recreation: a challenge or an asset for the municipalities of greater montréal?. Canadian Journal of Urban Research, 15(2), 38-49.
 • Sevil, T. (2012). Boş Zaman ve Rekreasyon: Kavram ve Özellikler. Serdar Kocaekşi (Editör). Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2497.
 • Şimşek, K. Y. (2017). Consumer satisfaction in the facilities where leisure activities are organized in public ınstitution: eskisehir municipality sample. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 148-158.
 • Şimşek, K.Y. ve Mercanoğlu, A.O. (2014). Spor tüketicisi tatmin ölçeğinin Türkçe uyarlaması: rekreatif spor tüketicisi örneği. Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 159-171.
 • Stanisz, A.W. (2016). The quality of sport- recreation services with regard of fitness club for women. Quality in Sport, 2(2), 58-69.
 • Theodorakis, N. D, Alexandris, K., Rodriguez, P. and Sarmento, P. J. (2004). Measuring customer satisfaction in the context of health clubs in Portugal. International Sports Journal, 8(1), 44-53.
 • Torjman, S. (2004). Culture and recreation. Canada: The Caledon Institute of Social Policy.
 • Uçar, A. (2014). Türkiye’ de spor ve rekreasyon politikalarının oluşumu ve bu hizmetlerin sunumu. Yerel Politikalar, 6, 1-22.
 • Usta, R. ve Memiş, S. (2009). Hizmet kalitesi ve marka bağlılığı arasındaki ilişki üzerine müşteri tatmininin aracılık etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 87-107.
 • Woo, B. (2017). Testing the relationships among motivation, service quality, customer satisfaction and loyalty: a case of recreational golfers in south korea. International Journal of Applied Sport Sciences, 29(1), 64-76.
 • Yalçınkaya,A. (2013). Halkın belediyelereden spor hizmetlerine ilişkin beklentileri ve memnuniyetleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yetim, A. A. (2011). Sosyoloji ve spor. Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Zorba, E. (2015). Herkes için yaşam boyu spor. Ankara: Fırat Matbaacılık.

BELEDİYELERİN SUNDUĞU REKREASYONEL SPOR HİZMETLERİNDEN YARARLANAN TÜKETİCİLERİN TATMİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ETKİNLİKLERE KATILMA SÜRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2, 27 - 39, 15.02.2019

Öz

Bu çalışmanın amacı, belediyelerin sunduğu rekreasyonel spor etkinliklerine katılan 18 yaş üstü tüketicilerin tatmin düzeylerinin cinsiyet ve etkinliklere katılma süreleri değişkenine göre
incelenmesidir. Araştırmada 2015 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçelerinde ki rekreasyonel sportif etkinliklere katılan18 yaş üstü tüketiciler yer almıştır. Araştırmaya evren
içinden olasılıklı örneklem yöntemlerinden gönüllülük esasına dayalı basit seçkisiz örneklem yöntemi ile seçilen (%80) 791 kadın, (%20) 198 erkek olmak üzere toplam 989 katılımcı yer
almıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Alexandris ve Palialia (1999) tarafından geliştirilmiş ve Şimşek ve Mercanoğlu (2014) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Spor Tüketicisi Tatmin Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde, frekans dağılımları ile bağımsız değişkenlerdeki iki grubun karşılaştırılması için Mann-Whitney U testinden; ikiden
fazla grubun karşılaştırılmasında Kruskal-Wallis testi tercih edilmiştir. İstatistiksel çözümlemelerin yapılması sürecinde anlamlılık düzeyi, .05 olarak kabul edilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda; tüketicilerin cinsiyet ve etkinliklere katılma süreleri değişkenlerinde tatmin düzeyleri arasında fark olduğu belirlenmiştir. 

Kaynakça

 • Agbor, J. M. (2011). The relationship between customer satisfaction and service quality: a study of three service sectors in umeå. Masters Thesis, Umeå School of Business, Sweden.
 • Ağduman, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin boş zaman motivasyon ve tatminlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, (2016). 2015 Faaliyet Raporu, Ankara.
 • Ardahan, F. (2013). Rekreasyonel egzersiz güdüleme ölçeğinin rekreatif spor türüne göre incelenmesi: Antalya Örneği. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4, 95-108.
 • Arlı, E. (2012). Yat limanı işletmeciliğinde algılanan hizmet kalitesi faktörlerinin tekrar tercih etme niyeti, tavsiye etme niyeti ve genel memnuniyet düzeyi üzerindeki etkisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 23(1), 19 – 32.
 • Argan, M. (2007). Eğlence pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Arslan, S. (2012). Kentli bireylerin rekreasyon tercihlerini etkileyen faktörlerin analizi: Ankara büyükşehir belediyesi örneği. İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Specıal Issue 2,3(7), 129-136.
 • Alexandris, K. and Palialia E. (1999). Measuring customer satisfaction in fitness centres in greece: an exploratory study. Managing Leisure, 4(4), 218-228.
 • Atalı, L. (2015). Büyükşehir belediyeleri stratejik planlarında spor ile ilgili amaç ve hedeflerin analizi. Spor Yönetimi̇ ve Bilgi̇ Teknolojileri̇ Dergisi̇, 10(1), 48-56.
 • Caruana, A. (2002). Service loyalty the effects of service quality and the mediating role of costumer satisfaction. European Journal of Marketing; 36(7/8), 811-828.
 • Çatı, K. ve Koçoğlu, C. M. (2008). Müşteri sadakati ile müşteri tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 167-186.
 • Çelik, M. (2012). Müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesi üzerine Adıyaman Üniversitesi yemekhanesinde bir uygulama. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), 29-54.
 • Dahmann, N., Wolch, J., Joassart-Marcelli, P., Reynolds, K. and Jerrett, M. (2010). The active city? disparities in provision of urban public recreation resources. Healt and Place, 16(3), 431- 445.
 • Ekenci, G. ve İmamoğlu, A. F. (1998). Spor işletmeciliği. Ankara: Alp Ofset Matbaacılık.
 • Godbey, G. C., Caldwell, L. L., Floyd, M. and Payne, L. L. (2005). Contributions of leisure studies and recreation and park management research to the active living agenda. American Journal of Preventive Medicine, 28(2), 150-158.
 • Gökçe, H. (2008). Serbest zaman doyumunun yaşam doyumu ve sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Gümüş, H. (2016). Rekreasyonel alanların kullanım etkenlerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Henden, H. B. and Henden, R. (2005). Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarındaki değişim ve e-belediyecilik. Elektronik Bilimler Dergisi, 4(14), 48-66.
 • İnternet: URL: http://www.webcitation.org/query?url=https%3A%2F%2Fwww.statcan.gc.ca%2Fpub%2F11-008-x%2F2009001%2Farticle%2F10690-eng.htm%23cont&date=2018-02-12, Son Erişim Tarihi: 27.12.2017.
 • İnternet: URL: http://www.webcitation.org/query?url=http%3A%2F%2Fdocplayer.biz.tr%2F117567-Mahalli-idarelerin-sporla-ilgili-islevleri-ve-spor-kuluplerine-yardimlari.html&date=2018-02-12, Son Erişim Tarihi: 31.07.2017.
 • Karakuş, E. ve Sunay, H. (2000). Sporun Kitlelere Yaygınlaştırılmasında, Yerel Yönetimlerin Yeri ve Fonksiyonuna İlişkin, Ankara İli Metropol İlçeleri Belediye Meclisi Üyelerinin Görüşleri. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 3, 63-80.
 • Koçak, O., Arslan, H. ve Eti, S. (2017). Belediyelerde sosyal politika uygulamaları ve pendik belediyesi örneği. OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 119-144.
 • Koçyiğit, M. ve Yıldız, M. (2014). Yerel yönetimlerde rekreasyon uygulamaları: konya örneği. International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 2, 211-223.
 • Kouthouris, C. and Alexandris, K. (2005). Can service quality predict customer satisfaction and behavioral intentions in the sport tourism industry? An application of the servqual model in an outdoors setting. Journal of Sport Tourism, 10(2), 101–111.
 • Küçükaltan, G. (2007). Hizmet kalitesi kavramına genel bir yaklaşım ve hizmet kalitesinin önemi., Gümüşoğlu, Ş., Pırnar, İ., Akan, P. ve Akbaba, A. (Editörler). Hizmet kalitesi: kavramlar, yaklaşımlar ve uygulamalar. 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Lundberg, N. R., Taniguchi, S., McCormick, B. P. and Tibbs, C. (2011). Identity negotiating: redefining stigmatized ıdentities through adaptive sports and recreation participation amng ındividuals with a disability. Journal of Leisure Research, 43(2), 205-225.
 • Mithas, S., Krishnan, M. S. and Fornell, C. (2005). Why do customer relationship management applications affect customer satisfaction. Journal of Marketing, 69, 201-209.
 • Munusturlar, S. (2016). Boş Zaman ve Rekreasyon Kavramı, Müge Akyıldız Munusturlar (Editör). Rekreasyon Yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3414, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2265.
 • Murat, G. ve Çelik, N. (2007). Analilit hiyerarşi süreci̇ yöntemi̇ ı̇le otel ı̇şletmelerinde hizmet kalitesini değerlendirme: Bartın örneği. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 1-20.
 • Negiz, N. (2011). Sosyal yardım ve sosyal hizmet faaliyetleri açısından ısparta belediyesi: farkındalık, yararlanma ve değerlendirme açısından bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 323-341.
 • Nowak, P. F. (2014). Amateur sports of the elderly: a chance for health and a higher quality of life. Advances in Aging Research, 3, 222-229.
 • Öztürk, Y. ve Seyhan, K. (2005). Konaklama işletmelerinde sunulan hizmet kalitesinin artırılmasında işgören eğitiminin yeri ve önemi. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 121-140.
 • Paker, S. (2010). Denizde sportif faaliyetlere yönelik tüketici davranışı analizi, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Poirier, C., Germain, A. and Billette, A. (2006). Diversity in sports and recreation: a challenge or an asset for the municipalities of greater montréal?. Canadian Journal of Urban Research, 15(2), 38-49.
 • Sevil, T. (2012). Boş Zaman ve Rekreasyon: Kavram ve Özellikler. Serdar Kocaekşi (Editör). Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2497.
 • Şimşek, K. Y. (2017). Consumer satisfaction in the facilities where leisure activities are organized in public ınstitution: eskisehir municipality sample. Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 11(2), 148-158.
 • Şimşek, K.Y. ve Mercanoğlu, A.O. (2014). Spor tüketicisi tatmin ölçeğinin Türkçe uyarlaması: rekreatif spor tüketicisi örneği. Spor Bilimleri Dergisi, 25(4), 159-171.
 • Stanisz, A.W. (2016). The quality of sport- recreation services with regard of fitness club for women. Quality in Sport, 2(2), 58-69.
 • Theodorakis, N. D, Alexandris, K., Rodriguez, P. and Sarmento, P. J. (2004). Measuring customer satisfaction in the context of health clubs in Portugal. International Sports Journal, 8(1), 44-53.
 • Torjman, S. (2004). Culture and recreation. Canada: The Caledon Institute of Social Policy.
 • Uçar, A. (2014). Türkiye’ de spor ve rekreasyon politikalarının oluşumu ve bu hizmetlerin sunumu. Yerel Politikalar, 6, 1-22.
 • Usta, R. ve Memiş, S. (2009). Hizmet kalitesi ve marka bağlılığı arasındaki ilişki üzerine müşteri tatmininin aracılık etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 87-107.
 • Woo, B. (2017). Testing the relationships among motivation, service quality, customer satisfaction and loyalty: a case of recreational golfers in south korea. International Journal of Applied Sport Sciences, 29(1), 64-76.
 • Yalçınkaya,A. (2013). Halkın belediyelereden spor hizmetlerine ilişkin beklentileri ve memnuniyetleri üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yetim, A. A. (2011). Sosyoloji ve spor. Ankara: Berikan Yayınevi.
 • Zorba, E. (2015). Herkes için yaşam boyu spor. Ankara: Fırat Matbaacılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Türkan Nihan SABIRLI> (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-8685-6760
Türkiye


Ahmet Azmi YETİM>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-8685-6760
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Şubat 2019
Başvuru Tarihi 10 Ocak 2019
Kabul Tarihi 6 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { atrss511413, journal = {GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences}, eissn = {2645-9116}, address = {Karakaş. Mah. Edirne Cad. No:5 Yeşil Sitesi C Blok D Girişi D:7 Merkez / KIRKLARELİ}, publisher = {Taki Can METİN}, year = {2019}, volume = {1}, number = {2}, pages = {27 - 39}, title = {BELEDİYELERİN SUNDUĞU REKREASYONEL SPOR HİZMETLERİNDEN YARARLANAN TÜKETİCİLERİN TATMİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ETKİNLİKLERE KATILMA SÜRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Sabırlı, Türkan Nihan and Yetim, Ahmet Azmi} }
APA Sabırlı, T. N. & Yetim, A. A. (2019). BELEDİYELERİN SUNDUĞU REKREASYONEL SPOR HİZMETLERİNDEN YARARLANAN TÜKETİCİLERİN TATMİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ETKİNLİKLERE KATILMA SÜRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ . GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences , 1 (2) , 27-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss/issue/43319/511413
MLA Sabırlı, T. N. , Yetim, A. A. "BELEDİYELERİN SUNDUĞU REKREASYONEL SPOR HİZMETLERİNDEN YARARLANAN TÜKETİCİLERİN TATMİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ETKİNLİKLERE KATILMA SÜRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ" . GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 1 (2019 ): 27-39 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss/issue/43319/511413>
Chicago Sabırlı, T. N. , Yetim, A. A. "BELEDİYELERİN SUNDUĞU REKREASYONEL SPOR HİZMETLERİNDEN YARARLANAN TÜKETİCİLERİN TATMİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ETKİNLİKLERE KATILMA SÜRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ". GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 1 (2019 ): 27-39
RIS TY - JOUR T1 - BELEDİYELERİN SUNDUĞU REKREASYONEL SPOR HİZMETLERİNDEN YARARLANAN TÜKETİCİLERİN TATMİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ETKİNLİKLERE KATILMA SÜRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ AU - Türkan NihanSabırlı, Ahmet AzmiYetim Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 39 VL - 1 IS - 2 SN - -2645-9116 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences BELEDİYELERİN SUNDUĞU REKREASYONEL SPOR HİZMETLERİNDEN YARARLANAN TÜKETİCİLERİN TATMİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ETKİNLİKLERE KATILMA SÜRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ %A Türkan Nihan Sabırlı , Ahmet Azmi Yetim %T BELEDİYELERİN SUNDUĞU REKREASYONEL SPOR HİZMETLERİNDEN YARARLANAN TÜKETİCİLERİN TATMİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ETKİNLİKLERE KATILMA SÜRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ %D 2019 %J GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences %P -2645-9116 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Sabırlı, Türkan Nihan , Yetim, Ahmet Azmi . "BELEDİYELERİN SUNDUĞU REKREASYONEL SPOR HİZMETLERİNDEN YARARLANAN TÜKETİCİLERİN TATMİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ETKİNLİKLERE KATILMA SÜRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ". GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 1 / 2 (Şubat 2019): 27-39 .
AMA Sabırlı T. N. , Yetim A. A. BELEDİYELERİN SUNDUĞU REKREASYONEL SPOR HİZMETLERİNDEN YARARLANAN TÜKETİCİLERİN TATMİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ETKİNLİKLERE KATILMA SÜRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ. ATRSS. 2019; 1(2): 27-39.
Vancouver Sabırlı T. N. , Yetim A. A. BELEDİYELERİN SUNDUĞU REKREASYONEL SPOR HİZMETLERİNDEN YARARLANAN TÜKETİCİLERİN TATMİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ETKİNLİKLERE KATILMA SÜRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences. 2019; 1(2): 27-39.
IEEE T. N. Sabırlı ve A. A. Yetim , "BELEDİYELERİN SUNDUĞU REKREASYONEL SPOR HİZMETLERİNDEN YARARLANAN TÜKETİCİLERİN TATMİN DÜZEYLERİNİN CİNSİYET VE ETKİNLİKLERE KATILMA SÜRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ", GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, c. 1, sayı. 2, ss. 27-39, Şub. 2019
22039