Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 99 - 114, 25.07.2021
https://doi.org/10.53353/atrss.898822

Öz

İtalya’da 1986 yılında başlayan Slow Food Hareketi, 1989 yılında uluslararası boyuta ulaşmıştır. Dünyada 160 üye ülkesi bulunan bu hareket daha kaliteli bir yaşamı amaçlamaktadır. “Sürdürülebilirlik” kavramı 1980’lerde gündeme gelmiştir ve Slow Food Hareketi ile benzer amaç ve ilkelere sahiptir. Çalışmada Slow Food Hareketi ve sürdürülebilir turizm bir arada ele alınmıştır. Geleceği korumaya yönelik bu iki alanın birlikte sağladığı yararları araştırmak, Slow Food Hareketi’nin turizm ve günlük yaşam açısından Germiyan’da yarattığı etkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırma alanı olarak Türkiye’nin ilk ve tek Slow Food Köyü Germiyan seçilmiştir, araştırma yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme ve yapılandırılmamış gözlem teknikleri kullanılmıştır. Çalışma grubu için seçilen kişiler amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Germiyan’ın yerel halkından sekiz kişi ve Slow Food Hareketi’ne öncülük eden Çeşme Rotary Kulübü eski üyelerinden iki kişi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler iki haftalık zaman diliminde yürütülmüştür. Yapılandırılmamış gözlem tekniği Beşinci Germiyan Festivali ve görüşmeler esnasında kullanılmıştır. Yapılan gözlemlerin ana amacı festival süresince ve festival dışında köy sakinlerinin ziyaretçilere karşı sözlü ve sözlü olmayan tutumlarının, satış yapan ve işletme sahibi olan bireylerin davranışlarının incelenmesi ve karşılıklı iletişimlerinin gözlemlenmesidir. Elde edilen bulgular doğrultusunda Slow Food Hareketi’nin turizmde ve günlük yaşamda olumlu yönde değişiklikler gerçekleştirdiği, yerel halkın kendi içindeki iletişimini kuvvetlendirdiği, ekonomik katkı sağladığı sonucuna varılmıştır. Bunun yanı sıra ekonomik yönün ağır basmasıyla birlikte ürünlerin fiyatlarının yükseltilmesi, doğal olmayan ürünlerin satılması, kültürel dokunun bozulması gibi hareketin amaçlarına ters düşen etmenler olumsuz sonuçlar arasında yer almıştır.

Kaynakça

 • Amin, S. (2017). Kapitalizmden Uygarlığa (Çev. Dönmez, Y. & Atabağsoy, N.). İstanbul: Yordam Kitap. (Özgün çalışma, 2008).
 • Aliyeva, N. (2020). Slow Food Hareketinin Gastronomi Turizminin Sürdürülebilirliği ile İlişkisi: Foça Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 640916).
 • Aytimur, R. (2015). Slow Food Hareketinin Beslenme Alışkanlıkları ve Sağlıklı Beslenmeye Etkisi Üzerine Bir Uygulama Çalışması: Halfeti ve Seferihisar Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 396081).
 • Bacakoğlu, Ş. Ö. (2019). Türkiye'de Kır-Kent Çelişkisi Bağlamında Yavaş Yemek Hareketi: Germiyan Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 618843).
 • Bucak, T. & Turan, Ö. (2016). Bölge Turizmine Yeni Akımların Etkisi: Gökçeada Yavaş Yemek Örneği. Journal of Yasar University, (11) 43: 211-219.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (Çev. Ed. Bütün, M. & Demir S. B.). Ankara: Siyasal Kitabevi. (Özgün çalışma, 2013).
 • Çavuş, Ş., Kaya, B. & Demirtaş, B. (2019, Mayıs). Sürdürülebilir Turizm Açısından Slow Food Hareketine Bakış ve Türkiye Uygulamaları. Sözel Bildiri, International Black Sea Coastline Countries Symposium, Batum.
 • Çeşme Belediyesi (2019). 9 Durak 9 Deneyim. https://cesme.bel.tr/sayfa/9-durak-9-deneyim-458831 adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 14.04.2019.
 • Diamond, J. (2010). Tüfek, Mikrop ve Çelik (Çev. İnce, Ü.). Ankara: Tübitak. (Özgün çalışma, 1997).
 • Ediger, V. Ş. & Çiftçi S. (2011). Sürdürülebilir Kalkınmanın İki Temel Unsuru: Enerji ve Çevre. http://www.eniva.org.tr/sysimg/dosya/2462013145316984.pdf adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • Garrod, B. & Fyall, A. (1998). Beyond The Rhetoric of Sustainable Tourism?. Tourism Management, 19 (3): 199-212.
 • Gezeroğlu, E. (2013). Sivil Toplum Kuruluşları Kampanyalarında Medyanın Rolü Slow Food/Fikir Sahibi Damaklar “İstanbul Lüfere Hasret Kalmasın” Kampanyasının İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no:351079).
 • Gezgin, İ. (2019). Çeşme-Alaçatı: Arkeoloji, Tarih, Kent, Kimlik. İzmir: Yakın Kitabevi.
 • Goody, J. (2012). Tarih Hırsızlığı (Çev. Güven, G. Ç.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. (Özgün çalışma, 2006).
 • Güneş, A. M. (2012). Uluslararası Çevre Hukuku Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 70(1): 83-114.
 • Güven, E. (2011). Yavaş Güzeldir: “Yavaş Yemek”ten “Yavaş Medya”ya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi, Selçuk İletişim Dergisi, 7(1): 113-121.
 • Honore, C. (2008). Yavaş: Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi (Çev. Gür, E.). İstanbul: Alfa Yayınları. (Özgün çalışma, 2004).
 • Kazcynski, T. J. (1996). Sanayi Toplumu ve Geleceği (Çev. Kaos Yayınları). İstanbul: Kaos Yayınları. (Özgün çalışma, 1995).
 • Kınacı, B. Pehlivan A. N. & Seyhan, G. (2011). Turizm ve Çevre (Çevre Koruma). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kocabaş, M. (2020). Slow Food Hareketi'ne Yönelik Etnografik Bir Araştırma: Germiyan Köyü Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 619383).
 • Kurt, S. (2016, Kasım). Intangible Cultural Heritage and Tourism: Germiyan Village Sample. Sözel Bildiri, Proceedings of III. International Cesme-Chios History, Culture and Tourism Symposium, Çeşme.
 • Kuter, N. & Ünal, H. E. (2009). Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9 (2): 146-156.
 • Meriç, H. G. (2016). Slow Food and Food Tourism: Foça Earth Market Case Study (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 443037).
 • Nosi, C. & Zanni, L. (2004). Moving from “Typical Products” to “Food-Related Services”, British Food Journal, 106 (10/11): 779-792.
 • Önen, E. (1987). Germiyan Köylüleri ile Bu Köyden İzmir’e Göçenlerin Yaşama Biçimlerinin Aile Boyutunda Karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Önen, E. (2017). Türk ve Rumların Yarımada’da Birlikte Yaşadıkları Dönemin Kültürel İzleri: Germiyan Köyünden Örnekler, Sosyoloji Dergisi, 35: 1-19.
 • Özer, N. (2019). Slow Food'a İlişkin Turist Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Germiyan Köyü Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 574110).
 • Özgürel, G. & Avcıkurt, C. (2018). Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4): 568-587.
 • Özkan, E., Curkan, S. C., & Nisari, A. (2016, Kasım). An Investigation of the Impacts of Local Festivals on Local Residents’ Satisfaction: From Germiyan Festival to The Slow Food Movement. Sözel Bildiri, Proceedings of III. International Cesme-Chios History, Culture and Tourism Symposium, Çeşme.
 • Pallemaerts, M. (1997). Stockholm’den Rio’ya Uluslararası Çevre Hukuku: Geleceğe Doğru Geri Adım Mı?. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 52(1): 613-632.
 • Petrini, C. & Padovani, G. (2012). Slow Food Devrimi (Çev. Ekiz, Ç.). İstanbul: Sinek Sekiz Yayınevi. (Özgün çalışma, 2005).
 • Seggie, F. N. & Bayyurt, Y. (2017). Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sepúlveda, L. & Petrini, C. (2018). Mutluluğa Dair Bir Düşünce (Çev. Gezgin, Ş.). İstanbul: Can Yayınları. (Özgün çalışma, 2014).
 • Sipahi, E. B. (2010). Küresel Çevre Sorunlarına Kolektif Çözüm Arayışları ve Yönetişim. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24: 331-344.
 • Slow Food International. (2019). https://www.slowfood.com adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: Ağustos 2018-Nisan 2019.
 • Stabler, J. M. & Goodall, B. (1997). Environmental Awareness, Action and Performance in the Guernsey Hospitality Sector. Tourism Management, 18 (1): 19-33.
 • Standage, T. (2017). İnsanlığın Yeme Tarihi (Çev. Çakır, G.). İstanbul: Maya Kitap. (Özgün çalışma, 2009).
 • Stavrides, S. (2016). Kentsel Heterotopya: Özgürleşme Mekânı Olarak Eşikler Kentine Doğru (Çev. Karatay, A.). İstanbul: Sel Yayıncılık. (Özgün çalışma, 2010).
 • Swarbrooke, J. (1999). Sustainable Tourism Management. London: CABI Publishing.
 • United Nations. (1987). Report of The World Commission on Environment and Development, Our Common Future.
 • United Nations Environment Programme (UNEP). (2009). Sustainable Coastal Tourism. http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/dtix1091xpa-sustainablecoastaltourismplanning.pdf adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 08.03.2019.
 • Varlık, M. Ç. (1996). Germiyanoğulları. https://islamansiklopedisi.org.tr/germiyanogullari adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 20.03.2019.
 • Yazar, Ö. (2019). Gökçeada'nın Gastronomi Rotalarında Slow Food ve Gastronomi Turizmi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 578363).
 • Yeşiltuna, Ç. D. (2016). Küreselleşme ve Kırsal Dönüşüm: Komşu Mahalleden “Butik Site”ye Sandalye Marketten “Slow Food”a. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtseven, H. R. Kaya, O. & Harman, S. (2010). Yavaş Hareketi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Slow Food As A Sustainable Tourism Movement: The Case of Germiyan

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 99 - 114, 25.07.2021
https://doi.org/10.53353/atrss.898822

Öz

Beginning in Italy in 1986 Slow Food movement reached an international dimension in 1989. The movement which has thousands of members in 160 countries aims for a higher quality of life for the world. The term “sustainability” came up in the 1980s and has similar purposes and principles with the Slow Food movement. In the study, Slow Food and sustainable tourism have been discussed together. Researching the mutual benefits of these fields on protecting the future and investigating the impact of the Slow Food movement on tourism and the daily life of the people who are living in Germiyan village is the aim of this research. The Germiyan village, which is the first and only Slow Food village of Turkey is chosen as the research area and semi-structured interview and unstructured observation techniques are used as the research methods. The attendants for the study group are chosen by criterion sampling method which is a type of purposeful sampling method. The data is collected from eight people who are locals of Germiyan village and also two people who are former members of the Çeşme Rotary Club. The interviews have been conducted for two weeks. The unstructured observation technique has been applied in the 5th Germiyan Festival and interviews. The main purpose of the observations is to determine the verbal and non-verbal attitudes of the local people towards the visitors during and out of the festival. Another purpose is to investigate the behaviors of the salespeople and the business owners and observation of their mutual relationships with visitors. Based on the results of the study, which has researched the effect of Slow Food on tourism and daily life, it is concluded that Slow Food has a positive impact on the daily life of the local people and the tourism activity of the village. It also made the communication of the local people with each other stronger and also contributed to the economy of locals. Besides the study showed that the occurrence of some negative elements which contradict the aim of the movement such as inflation of the prices, trade of unnatural products, and defecting of the cultural texture.

Kaynakça

 • Amin, S. (2017). Kapitalizmden Uygarlığa (Çev. Dönmez, Y. & Atabağsoy, N.). İstanbul: Yordam Kitap. (Özgün çalışma, 2008).
 • Aliyeva, N. (2020). Slow Food Hareketinin Gastronomi Turizminin Sürdürülebilirliği ile İlişkisi: Foça Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 640916).
 • Aytimur, R. (2015). Slow Food Hareketinin Beslenme Alışkanlıkları ve Sağlıklı Beslenmeye Etkisi Üzerine Bir Uygulama Çalışması: Halfeti ve Seferihisar Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 396081).
 • Bacakoğlu, Ş. Ö. (2019). Türkiye'de Kır-Kent Çelişkisi Bağlamında Yavaş Yemek Hareketi: Germiyan Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 618843).
 • Bucak, T. & Turan, Ö. (2016). Bölge Turizmine Yeni Akımların Etkisi: Gökçeada Yavaş Yemek Örneği. Journal of Yasar University, (11) 43: 211-219.
 • Creswell, J. W. (2018). Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (Çev. Ed. Bütün, M. & Demir S. B.). Ankara: Siyasal Kitabevi. (Özgün çalışma, 2013).
 • Çavuş, Ş., Kaya, B. & Demirtaş, B. (2019, Mayıs). Sürdürülebilir Turizm Açısından Slow Food Hareketine Bakış ve Türkiye Uygulamaları. Sözel Bildiri, International Black Sea Coastline Countries Symposium, Batum.
 • Çeşme Belediyesi (2019). 9 Durak 9 Deneyim. https://cesme.bel.tr/sayfa/9-durak-9-deneyim-458831 adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 14.04.2019.
 • Diamond, J. (2010). Tüfek, Mikrop ve Çelik (Çev. İnce, Ü.). Ankara: Tübitak. (Özgün çalışma, 1997).
 • Ediger, V. Ş. & Çiftçi S. (2011). Sürdürülebilir Kalkınmanın İki Temel Unsuru: Enerji ve Çevre. http://www.eniva.org.tr/sysimg/dosya/2462013145316984.pdf adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • Garrod, B. & Fyall, A. (1998). Beyond The Rhetoric of Sustainable Tourism?. Tourism Management, 19 (3): 199-212.
 • Gezeroğlu, E. (2013). Sivil Toplum Kuruluşları Kampanyalarında Medyanın Rolü Slow Food/Fikir Sahibi Damaklar “İstanbul Lüfere Hasret Kalmasın” Kampanyasının İncelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no:351079).
 • Gezgin, İ. (2019). Çeşme-Alaçatı: Arkeoloji, Tarih, Kent, Kimlik. İzmir: Yakın Kitabevi.
 • Goody, J. (2012). Tarih Hırsızlığı (Çev. Güven, G. Ç.). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. (Özgün çalışma, 2006).
 • Güneş, A. M. (2012). Uluslararası Çevre Hukuku Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 70(1): 83-114.
 • Güven, E. (2011). Yavaş Güzeldir: “Yavaş Yemek”ten “Yavaş Medya”ya Hızlı Tüketime Dair Bir Çözüm Önerisi, Selçuk İletişim Dergisi, 7(1): 113-121.
 • Honore, C. (2008). Yavaş: Hız Çılgınlığına Başkaldıran Yavaşlık Hareketi (Çev. Gür, E.). İstanbul: Alfa Yayınları. (Özgün çalışma, 2004).
 • Kazcynski, T. J. (1996). Sanayi Toplumu ve Geleceği (Çev. Kaos Yayınları). İstanbul: Kaos Yayınları. (Özgün çalışma, 1995).
 • Kınacı, B. Pehlivan A. N. & Seyhan, G. (2011). Turizm ve Çevre (Çevre Koruma). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kocabaş, M. (2020). Slow Food Hareketi'ne Yönelik Etnografik Bir Araştırma: Germiyan Köyü Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 619383).
 • Kurt, S. (2016, Kasım). Intangible Cultural Heritage and Tourism: Germiyan Village Sample. Sözel Bildiri, Proceedings of III. International Cesme-Chios History, Culture and Tourism Symposium, Çeşme.
 • Kuter, N. & Ünal, H. E. (2009). Sürdürülebilirlik Kapsamında Ekoturizmin Çevresel, Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 9 (2): 146-156.
 • Meriç, H. G. (2016). Slow Food and Food Tourism: Foça Earth Market Case Study (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 443037).
 • Nosi, C. & Zanni, L. (2004). Moving from “Typical Products” to “Food-Related Services”, British Food Journal, 106 (10/11): 779-792.
 • Önen, E. (1987). Germiyan Köylüleri ile Bu Köyden İzmir’e Göçenlerin Yaşama Biçimlerinin Aile Boyutunda Karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Önen, E. (2017). Türk ve Rumların Yarımada’da Birlikte Yaşadıkları Dönemin Kültürel İzleri: Germiyan Köyünden Örnekler, Sosyoloji Dergisi, 35: 1-19.
 • Özer, N. (2019). Slow Food'a İlişkin Turist Motivasyonlarının Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Germiyan Köyü Örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 574110).
 • Özgürel, G. & Avcıkurt, C. (2018). Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4): 568-587.
 • Özkan, E., Curkan, S. C., & Nisari, A. (2016, Kasım). An Investigation of the Impacts of Local Festivals on Local Residents’ Satisfaction: From Germiyan Festival to The Slow Food Movement. Sözel Bildiri, Proceedings of III. International Cesme-Chios History, Culture and Tourism Symposium, Çeşme.
 • Pallemaerts, M. (1997). Stockholm’den Rio’ya Uluslararası Çevre Hukuku: Geleceğe Doğru Geri Adım Mı?. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 52(1): 613-632.
 • Petrini, C. & Padovani, G. (2012). Slow Food Devrimi (Çev. Ekiz, Ç.). İstanbul: Sinek Sekiz Yayınevi. (Özgün çalışma, 2005).
 • Seggie, F. N. & Bayyurt, Y. (2017). Nitel Araştırma: Yöntem, Teknik, Analiz ve Yaklaşımları. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sepúlveda, L. & Petrini, C. (2018). Mutluluğa Dair Bir Düşünce (Çev. Gezgin, Ş.). İstanbul: Can Yayınları. (Özgün çalışma, 2014).
 • Sipahi, E. B. (2010). Küresel Çevre Sorunlarına Kolektif Çözüm Arayışları ve Yönetişim. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24: 331-344.
 • Slow Food International. (2019). https://www.slowfood.com adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: Ağustos 2018-Nisan 2019.
 • Stabler, J. M. & Goodall, B. (1997). Environmental Awareness, Action and Performance in the Guernsey Hospitality Sector. Tourism Management, 18 (1): 19-33.
 • Standage, T. (2017). İnsanlığın Yeme Tarihi (Çev. Çakır, G.). İstanbul: Maya Kitap. (Özgün çalışma, 2009).
 • Stavrides, S. (2016). Kentsel Heterotopya: Özgürleşme Mekânı Olarak Eşikler Kentine Doğru (Çev. Karatay, A.). İstanbul: Sel Yayıncılık. (Özgün çalışma, 2010).
 • Swarbrooke, J. (1999). Sustainable Tourism Management. London: CABI Publishing.
 • United Nations. (1987). Report of The World Commission on Environment and Development, Our Common Future.
 • United Nations Environment Programme (UNEP). (2009). Sustainable Coastal Tourism. http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/dtix1091xpa-sustainablecoastaltourismplanning.pdf adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 08.03.2019.
 • Varlık, M. Ç. (1996). Germiyanoğulları. https://islamansiklopedisi.org.tr/germiyanogullari adresinden elde edildi. Erişim Tarihi: 20.03.2019.
 • Yazar, Ö. (2019). Gökçeada'nın Gastronomi Rotalarında Slow Food ve Gastronomi Turizmi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi (Tez no: 578363).
 • Yeşiltuna, Ç. D. (2016). Küreselleşme ve Kırsal Dönüşüm: Komşu Mahalleden “Butik Site”ye Sandalye Marketten “Slow Food”a. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yurtseven, H. R. Kaya, O. & Harman, S. (2010). Yavaş Hareketi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Burcu DEMİR (Sorumlu Yazar)
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2556-9757
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2021
Başvuru Tarihi 17 Mart 2021
Kabul Tarihi 25 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { atrss898822, journal = {GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences}, issn = {}, eissn = {2645-9116}, address = {Karakaş. Mah. Edirne Cad. No:5 Yeşil Sitesi C Blok D Girişi D:7 Merkez / KIRKLARELİ}, publisher = {Taki Can METİN}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {99 - 114}, doi = {10.53353/atrss.898822}, title = {Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği}, key = {cite}, author = {Demir, Burcu} }
APA Demir, B. (2021). Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği . GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences , 4 (2) , 99-114 . DOI: 10.53353/atrss.898822
MLA Demir, B. "Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği" . GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 4 (2021 ): 99-114 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss/issue/63602/898822>
Chicago Demir, B. "Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği". GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 4 (2021 ): 99-114
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği AU - Burcu Demir Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.53353/atrss.898822 DO - 10.53353/atrss.898822 T2 - GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 114 VL - 4 IS - 2 SN - -2645-9116 M3 - doi: 10.53353/atrss.898822 UR - https://doi.org/10.53353/atrss.898822 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği %A Burcu Demir %T Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği %D 2021 %J GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences %P -2645-9116 %V 4 %N 2 %R doi: 10.53353/atrss.898822 %U 10.53353/atrss.898822
ISNAD Demir, Burcu . "Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği". GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 4 / 2 (Temmuz 2021): 99-114 . https://doi.org/10.53353/atrss.898822
AMA Demir B. Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği. ATRSS. 2021; 4(2): 99-114.
Vancouver Demir B. Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences. 2021; 4(2): 99-114.
IEEE B. Demir , "Sürdürülebilir Turizm Hareketi Olarak Slow Food: Germiyan Örneği", GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, c. 4, sayı. 2, ss. 99-114, Tem. 2021, doi:10.53353/atrss.898822
22039