Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Determination of Positioning Strategies of the Rising Trend Destinations in Turkish Tourism

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 135 - 146, 25.07.2021
https://doi.org/10.53353/atrss.949642

Öz

The aim of this study is to determine the positioning strategies of new trend touristic destinations in Turkey. Especially with the power of social media, there can be a rapid increase in tourist demand for new attraction places. The corporate web pages of Çıldır Lake, Salda Lake, Seferihisar, Isparta-Kuyucak Village, Göbeklitepe, Bozcaada and Ormanya-Hobbit Village, which are emerging trend destinations in Turkey through scial media power, were analyzed by content analysis method. As a result of the research, six different positioning strategies used in positioning of new trend destinations were determined. These strategies are; Competitor Positioning, User Positioning, Category Positioning, Usage/Application Positioning, Attribute Positioning, Benefit Positioning.

Kaynakça

 • Akpulat, Nükhet A. (2017). Turistik destinasyonlarda pazarlama kararlarının marka konumlandırma açısından değerlendirilmesi; Çeşme ilçesine yönelik bir alan araştırması. Ege Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 9 (3) , 444-448. Alili, M. (2017). Avrupa’daki ve Türkiye’deki hüzün turizmi destinasyonlarının karşılaştırması üzerine teorik bir çalışma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) , 37-50.
 • Atsız, O. ve İ. Kızılırmak. (2017). Mardin’in doğal ve kültürel çekiciliklerinin destinasyon pazarlaması kapsamında incelenmesi. Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 28-29.
 • Aydınol, P (2010). Marka konumlandırmada tüketici algılama haritaları: Bir uygulama. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Bozcaada, http://www.bozcaada.gov.tr , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Castañeda-garcía, J. A., Frías-Jamilena, D. M., Del Barrio-García, S., & Rodríguez-Molina, M. A. (2020). The effect of message consistency and destination-positioning brand strategy type on consumer-based destination brand equity. Journal Of Travel Research, 59(8), 1447-1463.
 • Cengiz, B. (2006). Tüketici davranışları açısından stratejik pazar konumlandırması ve Piyale’nin konumlandırma çalışmalarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Chernikova, L. I., Faizova, G. R., Egorova, E. N. & Silaeva, A. A. (2015). Increase of competitiveness of tourist industry companies on the basis of marketing approaches. Mediterranean Journal Of Social Sciences, 6(6 s4), 99.
 • Çatı, K. , Ö. Kethüda, Y. Bilgin. (2016). Üniversitelerin konumlandırma stratejileri: İstanbul’daki üniversiteler üzerine bir inceleme. Eğitim ve Bilim, 41 (185), 220.
 • Çıldır Gölü, http://cildir.gov.tr , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Çifci, S., & Cop, R. (2007). Marka ve marka yönetimi kavramları: üniversite öğrencilerinin kot pantolon marka tercihlerine yönelik bir araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(512), 69-88.
 • Erdoğan, Morçin S. Ve Büyüker, İşler D. (2017). Destinasyon sloganlarında kullanılan temaların analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (4), 1084-1085.
 • Ersun, N. ve K. Arslan. (2011). Turizmde destinasyon seçimini etkileyen temel unsurlar ve pazarlama stratejileri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 31 (2), 229-248.
 • Evren, S. (2016). Türkiye’de kış turizmi destinasyonlarının rekabetçi konumlandırması. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Fuchs, C., & Diamantopoulos, A. (2010). Evaluating the effectiveness of brand-positioning strategies from a consumer perspective. European Journal of Marketing, 44 (11/12), 1763 – 1786
 • Göbeklitepe, http://www.sanliurfa.bel.tr , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Gökaliler, E. (2017). Şehirlerin markalaşması sürecinde marka konumlandırmasının rolü: Seferihisar cittaslow üzerine bir inceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 5 (1), 329.
 • Çıldır Gölü, http:// http://www.ardahan.gov.tr/sehrimiz erişim tarihi: 03.03.2020
 • İnce, M. & Uygurtürk, H. (2019). Marka kimliği, marka kişiliği, marka imajı ve marka konumlandırma alanında yapılan lisansüstü tezlere yönelik bir inceleme. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1), 224-240.
 • Jordan, F. & Aitchison, C. (2008) Tourism and the sexualisation of the gaze: Solo female tourists’ experiences of gendered power, surveillance and embodiment. Leisure Studies, 27(3): 329–349.
 • Kaba, B. ve G. Emekli. (2018). Turizmde yükselen bir eğilim: yalnız seyahat eden kadın gezginler (türkiye örneği). Ege Coğrafya Dergisi, 27 (2), 112.
 • Kalafatis, S. P., Tsogas, M. H. & Blankson, C. (2000). Positioning strategies in business markets. Journal of Business & Industrial Marketing, 15(6), 416-437.
 • Kuvvetli, M. (2014). Turizmde destinasyon markalaşması: Şanlıurfa üzerine bir uygulama. Yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Ormanya-hobbit Köyü, http://www.kocaeli.gov.tr , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Ormanya-hobbit Köyü, http://www.ormanya.com , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Ormanya-hobbit Köyü, http://www.uzuntarla.tabiat.gov.tr , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Ormanya-hobbit Köyü,http://www.kocaeli.bel.tr, erişim tarihi: 03.03.2020
 • Osman, H., Brown, L., & Phung, T. M. T. (2020). The travel motivations and experiences of female vietnamese solo travellers. Tourist Studies, 20(2), 248-267.
 • Salda Gölü, http://www.saldagolu.com , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Seferihisar, http://www.seferihisar.bel.tr , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Şıker, P. ve M. Akın. (2012). Konaklama işletmelerinde konumlandırmanın tüketici algılamaları üzerinde etkinliğinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (1), 55-56.
 • Taşpınar, O. ve N. Karakaş. (2017). Destinasyon konumlandırma stratejisi kapsamında cittaslow hareketi; Gökçeada örneği. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 18-35.
 • Türkmen, S., Lütfi, A. & Türkmen, E. (2018). Destinasyon kişiliği, memnuniyet ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Çanakkale örneği. Journal Of Yaşar University, 13(49), 22-32.

Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 135 - 146, 25.07.2021
https://doi.org/10.53353/atrss.949642

Öz

Bu çalışmanın amacı; Türk turizminde popülerliği gitgide artan turistik destinasyonların konumlandırma stratejilerinin belirlemektir. Özellikle sosyal medyanın gücüyle yeni çekim yerlerine yönelik turist tercihleri hızla artabilmektedir. Sosyal medya aracılığı ile en çok ön plana çıkan Türkiye’nin yükselen trend destinasyonlarından Çıldır Gölü, Salda Gölü, Seferihisar, Isparta-Kuyucak Köyü, Göbeklitepe, Bozcaada ve Ormanya-Hobbit Köyü’ne ait kurumsal web sayfaları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda trend destinasyonların konumlandırılmasında kullanılan altı farklı konumlandırma stratejisi belirlenmiştir. Bu stratejiler; Rakip Konumlandırması, Kullanıcı Konumlandırması, Kategori Konumlandırması, Kullanım/Uygulama Konumlandırması, Özellik Konumlandırması, Yarar Konumlandırmasıdır.

Kaynakça

 • Akpulat, Nükhet A. (2017). Turistik destinasyonlarda pazarlama kararlarının marka konumlandırma açısından değerlendirilmesi; Çeşme ilçesine yönelik bir alan araştırması. Ege Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 9 (3) , 444-448. Alili, M. (2017). Avrupa’daki ve Türkiye’deki hüzün turizmi destinasyonlarının karşılaştırması üzerine teorik bir çalışma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (1) , 37-50.
 • Atsız, O. ve İ. Kızılırmak. (2017). Mardin’in doğal ve kültürel çekiciliklerinin destinasyon pazarlaması kapsamında incelenmesi. Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 28-29.
 • Aydınol, P (2010). Marka konumlandırmada tüketici algılama haritaları: Bir uygulama. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Bozcaada, http://www.bozcaada.gov.tr , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Castañeda-garcía, J. A., Frías-Jamilena, D. M., Del Barrio-García, S., & Rodríguez-Molina, M. A. (2020). The effect of message consistency and destination-positioning brand strategy type on consumer-based destination brand equity. Journal Of Travel Research, 59(8), 1447-1463.
 • Cengiz, B. (2006). Tüketici davranışları açısından stratejik pazar konumlandırması ve Piyale’nin konumlandırma çalışmalarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Chernikova, L. I., Faizova, G. R., Egorova, E. N. & Silaeva, A. A. (2015). Increase of competitiveness of tourist industry companies on the basis of marketing approaches. Mediterranean Journal Of Social Sciences, 6(6 s4), 99.
 • Çatı, K. , Ö. Kethüda, Y. Bilgin. (2016). Üniversitelerin konumlandırma stratejileri: İstanbul’daki üniversiteler üzerine bir inceleme. Eğitim ve Bilim, 41 (185), 220.
 • Çıldır Gölü, http://cildir.gov.tr , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Çifci, S., & Cop, R. (2007). Marka ve marka yönetimi kavramları: üniversite öğrencilerinin kot pantolon marka tercihlerine yönelik bir araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(512), 69-88.
 • Erdoğan, Morçin S. Ve Büyüker, İşler D. (2017). Destinasyon sloganlarında kullanılan temaların analizi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (4), 1084-1085.
 • Ersun, N. ve K. Arslan. (2011). Turizmde destinasyon seçimini etkileyen temel unsurlar ve pazarlama stratejileri. Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 31 (2), 229-248.
 • Evren, S. (2016). Türkiye’de kış turizmi destinasyonlarının rekabetçi konumlandırması. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Eskişehir.
 • Fuchs, C., & Diamantopoulos, A. (2010). Evaluating the effectiveness of brand-positioning strategies from a consumer perspective. European Journal of Marketing, 44 (11/12), 1763 – 1786
 • Göbeklitepe, http://www.sanliurfa.bel.tr , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Gökaliler, E. (2017). Şehirlerin markalaşması sürecinde marka konumlandırmasının rolü: Seferihisar cittaslow üzerine bir inceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 5 (1), 329.
 • Çıldır Gölü, http:// http://www.ardahan.gov.tr/sehrimiz erişim tarihi: 03.03.2020
 • İnce, M. & Uygurtürk, H. (2019). Marka kimliği, marka kişiliği, marka imajı ve marka konumlandırma alanında yapılan lisansüstü tezlere yönelik bir inceleme. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (1), 224-240.
 • Jordan, F. & Aitchison, C. (2008) Tourism and the sexualisation of the gaze: Solo female tourists’ experiences of gendered power, surveillance and embodiment. Leisure Studies, 27(3): 329–349.
 • Kaba, B. ve G. Emekli. (2018). Turizmde yükselen bir eğilim: yalnız seyahat eden kadın gezginler (türkiye örneği). Ege Coğrafya Dergisi, 27 (2), 112.
 • Kalafatis, S. P., Tsogas, M. H. & Blankson, C. (2000). Positioning strategies in business markets. Journal of Business & Industrial Marketing, 15(6), 416-437.
 • Kuvvetli, M. (2014). Turizmde destinasyon markalaşması: Şanlıurfa üzerine bir uygulama. Yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Ormanya-hobbit Köyü, http://www.kocaeli.gov.tr , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Ormanya-hobbit Köyü, http://www.ormanya.com , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Ormanya-hobbit Köyü, http://www.uzuntarla.tabiat.gov.tr , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Ormanya-hobbit Köyü,http://www.kocaeli.bel.tr, erişim tarihi: 03.03.2020
 • Osman, H., Brown, L., & Phung, T. M. T. (2020). The travel motivations and experiences of female vietnamese solo travellers. Tourist Studies, 20(2), 248-267.
 • Salda Gölü, http://www.saldagolu.com , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Seferihisar, http://www.seferihisar.bel.tr , erişim tarihi: 03.03.2020
 • Şıker, P. ve M. Akın. (2012). Konaklama işletmelerinde konumlandırmanın tüketici algılamaları üzerinde etkinliğinin incelenmesi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (1), 55-56.
 • Taşpınar, O. ve N. Karakaş. (2017). Destinasyon konumlandırma stratejisi kapsamında cittaslow hareketi; Gökçeada örneği. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (2), 18-35.
 • Türkmen, S., Lütfi, A. & Türkmen, E. (2018). Destinasyon kişiliği, memnuniyet ve davranışsal niyetler arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Çanakkale örneği. Journal Of Yaşar University, 13(49), 22-32.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Mehmet Oğuzhan İLBAN
Balıkesir Üniversitesi
0000-0002-7557-9817
Türkiye


Merve KARAKAŞ
Balıkesir Üniversitesi
0000-0002-0014-1781
Türkiye


Serkan TÜRKMEN (Sorumlu Yazar)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi
0000-0002-0921-6102
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2021
Başvuru Tarihi 8 Haziran 2021
Kabul Tarihi 5 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { atrss949642, journal = {GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences}, issn = {}, eissn = {2645-9116}, address = {Karakaş. Mah. Edirne Cad. No:5 Yeşil Sitesi C Blok D Girişi D:7 Merkez / KIRKLARELİ}, publisher = {Taki Can METİN}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {135 - 146}, doi = {10.53353/atrss.949642}, title = {Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {İlban, Mehmet Oğuzhan and Karakaş, Merve and Türkmen, Serkan} }
APA İlban, M. O. , Karakaş, M. & Türkmen, S. (2021). Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi . GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences , 4 (2) , 135-146 . DOI: 10.53353/atrss.949642
MLA İlban, M. O. , Karakaş, M. , Türkmen, S. "Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi" . GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 4 (2021 ): 135-146 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss/issue/63602/949642>
Chicago İlban, M. O. , Karakaş, M. , Türkmen, S. "Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi". GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 4 (2021 ): 135-146
RIS TY - JOUR T1 - Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi AU - Mehmet Oğuzhan İlban , Merve Karakaş , Serkan Türkmen Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.53353/atrss.949642 DO - 10.53353/atrss.949642 T2 - GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 146 VL - 4 IS - 2 SN - -2645-9116 M3 - doi: 10.53353/atrss.949642 UR - https://doi.org/10.53353/atrss.949642 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi %A Mehmet Oğuzhan İlban , Merve Karakaş , Serkan Türkmen %T Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi %D 2021 %J GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences %P -2645-9116 %V 4 %N 2 %R doi: 10.53353/atrss.949642 %U 10.53353/atrss.949642
ISNAD İlban, Mehmet Oğuzhan , Karakaş, Merve , Türkmen, Serkan . "Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi". GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 4 / 2 (Temmuz 2021): 135-146 . https://doi.org/10.53353/atrss.949642
AMA İlban M. O. , Karakaş M. , Türkmen S. Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi. ATRSS. 2021; 4(2): 135-146.
Vancouver İlban M. O. , Karakaş M. , Türkmen S. Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences. 2021; 4(2): 135-146.
IEEE M. O. İlban , M. Karakaş ve S. Türkmen , "Türk Turizminde Yükselen Trend Destinasyonların Konumlandırma Stratejilerinin Belirlenmesi", GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, c. 4, sayı. 2, ss. 135-146, Tem. 2021, doi:10.53353/atrss.949642
22039