Cilt: 5 Sayı: 1, 25.02.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Derleme Makaleler


Derginin amacı, orijinal makaleleri özgün, teorik ya da araştırmaya dayalı makaleler, inceleme raporları, örnek olay incelemeleri gibi çalışmaları yayınlamaktır. ATRSS’nin amacı akademisyen, araştırmacı ve uygulamacıların akademik çalışmalarını paylaşmaları için nitelikli ve sürekli bir platform oluşturmaktır.


ATRSS, hakemli, akademik, uluslararası elektronik bir dergidir ve dili İngilizce ve Türkçe'dir. Dergi, turizm, rekreasyon ve spor bilimleri çalışmaları, turizm pazarlaması, turizm yönetimi, alternatif turizm, sürdürülebilir kalkınma ve turizm, turizm araştırmaları ve yöntem, turizm ve hukuk, rekreasyon yönetimi, turizm planlaması, spor yönetimi, spor pazarlaması ve sporun sosyal yönleri gibi geniş bir alana yayılan konulardaki makalelere yer vermektedir.


Sayın yazar, ilk gönderimde başlık sayfası, öneri makale, telif sözleşmesi ve Etik Kurul Belgesi (Etik Kurul Belgesi gerektirmeyen çalışmalarda, "Bu çalışma, TR Dizin etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almamaktadır." yazısının yer aldığı PDF belgesinin yüklenmesi gerekmektedir) dosyalarını bulundurmanız gerekmektedir.

Başlık Sayfası Şablonu:

Makale değerlendirme sürecinde kör hakemlik uygulanacağı için makale adı, yazar adı, soyadı, kurum, iletişim ve yazar özgeçmiş bilgileri bu sayfada yer almalıdır. Makale gönderilirken bu sayfa sisteme “Yazar Bilgileri” adıyla ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.

Başlık Sayfası şablonu için tıklayınız.

Makale Şablonu:

Öneri makale ile ilgili tüm biçimler, bölümler ve kaynak gösterme (APA6) şekilleri için lütfen makale şablonu linkine tıklayınız. Makale şablonunun biçim özellikleri değiştirilmeden öneri makalenizin şablona yerleştirilerek gönderilmesi zorunludur. Şablonda verilen başlıklar örnek içindir. Öneri makalenizin türüne göre değişiklik gösterilebilir. Etik Kurul Belgesine (Gerekiyorsa) ilişkin bilgiye, hem makalenin yöntem bölümünde hem de makalenin Teşekkürler ve Bilgi Notu (Actknowledgement) bölümünde yer verilmelidir. Makale Şablonu olarak verilen bu Word Dosyası’nda makale düzeni için belirtilen alt-üst boşluklar, hizalamalar, yazı karakterleri, yazı biçimleri vb. kullanılmıştır. Bu şablonu bilgisayarınıza indirerek makalenizi bu şablon üzerinde aktarabilir ya da yazabilirsiniz.

Makale şablonu için tıklayınız.

Gönderilerin özgünlüğü, intihal tespit yazılımı ile kontrol edilir. Benzerlik düzeylerine ilişkin politikamız, her bir kaynakla olan benzerlik %1'i ve toplam benzerlik %20'yi geçmemelidir. Öneri makalenin reddedilmesini önlemek için yazarlar, göndermeden önce benzerlik düzeyini kontrol etmeyi düşünebilir.

Başlık Sayfası
Başlık sayfası, on kelimeyi geçmeyen makale başlığı (Palatino Linotype 12 puntosunda kalın harflerle ve sözcük ilk harfleri büyük), yazar(lar)ın adı, kurumsal bilgiler, e-posta adresi, Şehir, Ülke ve ORCID bilgilerinden oluşur. her yazarın posta adresi. Sorumlu yazar ve yazar(lar)ın sıralaması belirtilmelidir.

Teşekkür ve Bilgi Notu / Acknowledgement and info (Eserin kabul olması durumunda aşağıdaki bigiler esere eklenecektir.)

Destek Bilgisi / Support Info: Tubitak, Enstitü, Burs, Tez vb…. (Tezden üretildi ise, “Bu makale, …. Üniversitesi …. Enstitüsü …… Ana Bilim Dalı’nda tamamlanan …… Lisans tezinden üretilmiştir.”) / (If produced from the thesis, “This article, …. University, Graduate Institutite of …., Undergraduate thesis completed at …… Department.”)
Etik Onayı / Ethical Approval: Makalede, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulduğunu yazarlar beyan eder. Aksi bir durumun tespiti halinde GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences Dergisinin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir. / The article complies with national and international research and publication ethics. Otherwise, GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences Journal has no responsibility and all responsibility belongs to the article authors.
Etik Kurul Onayı / Ethics Committee Approval: Bu çalışma, TR Dizin etik kurul izni gerektiren çalışma grubunda yer almamaktadır. / Makalede, veri toplama aşaması için gerekli etik kurulu belgesi ……….. Üniversitesi/ Kurumu ve tarih/sayıyla düzenlenmiştir. (Yöntem bölümünde açıklanmalı) / Ethics Committee Approval was not required for the study. / In the article, the Ethics Committee Approval required for the data collection phase is arranged with the University/ Institution and date/number. (It should be explained in the methodology)
Çıkar Çatışması / Conflict of Interest: Makalede herhangi bir çıkar çatışması ya da kazancı yoktur. (Varsa açıklayınız) / There is no conflict of interest or gain in the article. (Explain if any)
Araştırmacıların Katkı Oranı / Contribution Rate of Researchers: Çalışma, üç yazarın katkısı ile hazırlanmıştır. Katkı oranları; 1. Yazar = % 2. Yazar = % 3. Yazar = % / The study was prepared with the contribution of three authors. Contribution rates; 1. Author = % 2. Author = % 3. Author = %


Makale Sayfaları
Makaleler İngilizce ya da Türkçe yazılmalı ve 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Araştırma notları için, makalenin uzunluk sınırı 3.000 kelimedir.
Özette (Palatino Linotype 10 pt) yazarlar, kısaca, ancak açık bir şekilde, araştırmanın temel amacını, elde edilen önemli sonuçları ve çalışmadan çıkardıkları sonuçları belirtmelidir. Özetin, okuyucuya makalenin konusu ve ana noktaları hakkında net bir fikir verecek şekilde kavramsallaştırılması esastır. Özet, kaynakça (mümkün olduğunda) ve İngilizce yazım hatalarından arındırılmış olmalıdır. Özetin uzunluğu 180 kelimeyi geçmemelidir. Özetten sonra en az 3, en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir.
Öneri makale, makalenin başlığı (Sözcüklerin ilk harfi büyük harfler, Palatino Linotype 12 puntosunda kalın harflerle) ve bir özet ve anahtar kelimelerle başlamalıdır. Makale başlığı ve özet sayfası dışındaki kısımlarda alt başlıklar dahil metinde Palatino Linotype 11 punto kullanılmalıdır. Alt başlıklar için hiyerarşik numaralandırma yapılmalıdır. Yazılar tek aralıklı (Önce 0 pt, Sonra 6pt) (kaynaklar dahil) yazılmalıdır. Makaleler, yazarın kimliğini ortaya çıkaracak yazara veya ortak yazarlara doğrudan atıfta bulunmamalıdır. Yazarlarla ilgili bilgiler, yalnızca kör değerlendirme amacıyla başlık sayfasında belirtilmelidir.
Tablo ve Şekiller, ana metinde tutarlı bir şekilde numaralandırılmalı ve başlıklandırılmalıdır. Tablo ve şekiller ana metne gömülmelidir. Tablo gövdesinin altındaki tablolara dipnotlar yerleştirilebilir ve üst simge küçük harflerle gösterilebilir.
Yazılar aşağıdaki bölümlere göre kavramsallaştırılmalıdır; Giriş, Literatür taraması, Metodoloji, Sonuçlar, Tartışma ve/veya Sonuç.

Çalışmanın giriş kısmı, yazıda ele alınacak konunun önemine dair genel bir bakış sağlamalıdır. Okuyucular, mevcut çalışmayı yürütmek için konu ve nedenleri hakkında bir fikir sahibi olmalıdır. Konuya giriş yapıldıktan sonra araştırmanın amacı açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünün sonunda, makale yapısının sunumu, makalenin her bölümünde nelerin ele alınacağına dair kısa bir açıklama ile sağlanmalıdır. Yazarlara, makalenin bu bölümünde metodolojinin ayrıntılı açıklamasını ve literatürü gözden geçirmekten kaçınmaları tavsiye edilir.

Literatür taraması: Yazının bu bölümünde ilgili alanda daha önce yapılmış benzer çalışmalar gözden geçirilmelidir. Yazarlar, bu çalışmalardan elde edilen sonuçların uygun bir şekilde gözden geçirilmesiyle birlikte, kullanılan metodolojinin yanı sıra konu ve kavramlar, teorik modeller ve çerçeve hakkında kısaca ayrıntı vermelidir. Literatürdeki boşluğa ve mevcut çalışmanın genel bilgi birikimine yapacağı katkıya açıkça işaret etmek önemlidir. Makalenin mevcut bölümünde sunulanlara dayanarak, ilgili hipotez veya araştırma soruları türetilmeli ve sunulmalıdır.

Metodoloji bölümü, araştırma tasarımının tanımı ve çalışmanın araştırma sorularını yanıtlamak için kullanılan yöntem için ayrılmalıdır. İlgili yöntemin kullanılması için uygun literatürün sunulması beklenmektedir. Ayrıca araştırmanın yapıldığı ortamın özelliklerinin açıklanması, örnekleme teknikleri ve veri toplama yöntemi gibi hususlara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Anketlerin veya görüşme sorularının nasıl elde edildiğine ilişkin bilgiler ayrıntılı olarak verilmelidir. Ayrıca, mevcut çalışmada kullanılan araştırma analizi ve bu özel analizin kullanılma nedenleri sunulmalıdır. Bir fikir yazısı olması durumunda bu bölümde belirtilen açıklamalardan kaçınılabilir.
Bulgular: Metodolojinin tanımlanmasından sonra, yapılan veri analizinden elde edilen sonuçlar bu bölümde sunulmalıdır. İstatistiksel testler, güvenirlik ve geçerlik testlerinin yanı sıra ne tür analizlerin kullanıldığı çalışmanın bu bölümünde doğru bir şekilde açıklanmalıdır. Bundan sonra sonuçların sunumu gelmelidir. Bulgular ve hipotez değerlendirmeleri, araştırma yaklaşımına ve analizine göre uygun şekilde detaylandırılarak sunulmalıdır. Tablo, grafik ve şekiller de bu bölümde sunulmalıdır. Yazarlar tabloları aşırı kullanmamaya, mümkünse birkaç istatistiksel veriyi tek bir tabloda birleştirmeye özen göstermelidir.
Tartışma ve/veya Sonuç: Bu bölümde, çalışmada elde edilen sonuçların kısa bir özeti sunulmaktadır. Bu bölüm, araştırma problemine ve mevcut çalışmanın bulgularının bu problemi nasıl ele aldığına kısaca değinerek başlamalıdır. Sonuç bölümünün sonunda, gelecekteki araştırmalar ve alandaki uygulayıcılar için teorik ve pratik çıkarımlar sağlanmalıdır.
Teşekkür ve Bilgi Notu: (Tezden üretildi ise) Bu makale, …. Üniversitesi …. Enstitüsü …… Ana Bilim Dalı’nda tamamlanan …… Lisans tezinden üretilmiştir. /
Makalede, ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın etiğine uyulmuştur. Çalışmada Etik Kurul izni gerekmemiştir. / Makalede, veri toplama aşaması için gerekli etik kurulu belgesi ……….. Üniversitesi/ Kurumu ve tarih/sayıyla düzenlenmiştir. (Yöntem bölümünde açıklanmalı)
Kaynaklar: APA tarzında sunulmalıdır. Yazarlar metindeki yayınlara atıf yapmalıdır: (Adams, 1965) ilk yazarın adını kullanarak veya (Chalip & Costa, 2012) iki ismin ikisini birden vererek veya (Chalip et al., 2012) üç veya daha fazla olduğunda (Chalip et al., 2012). yazarlar. Metinde atıfta bulunulan her referans, referans listesinde de bulunmalıdır (ve tersi). Web referansları için, asgari olarak, tam URL ve referansa en son erişildiği tarih verilmelidir. Biliniyorsa daha fazla bilgi (DOI, yazar adları, tarihler, bir kaynak yayına referans vb.) de verilmelidir. Web referansları istenirse farklı bir başlık altında ayrı olarak (örneğin referans listesinden sonra) listelenebilir veya referans listesine dahil edilebilir. Makalenin sonunda alfabetik sıraya göre bir referans listesi sağlanmalıdır:
Bir Dergi Yayınına Atıf;
Djurasevic, S., Adzic, S., & Stranjančević, A. (2019). Tourism Development Montenegro–Crucial Challenge Within The Structural Changes In Economy. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 2(1), 1-17.
Büyükakgül, Ü. C., & Argan, M. (2019). Spor Örgütlerinde Örgütsel Öğrenme Yeteneği, Entelektüel Sermaye ve İş Tatmini İlişkisi. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, 2(1), 34-53.
Bir kitaba referans;
Probst, G. J. B., & Büchel, B. S. T. (1997). Organizational Learning: The Competitive Advantage of The Future. London: Prentice Hall.
Kotler, P. (2006). Marketing for hospitality and tourism. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Bir kitap bölümüne referans;
O'Neil, J. M. & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: A metaphor for healing, transition, and transformation. B. R. Wainrib (Ed.), “in”Gender issues across the life cycle (pp. 107-123), NY: Springer.
İnternet kaynaklarına referans;
GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences (2022). Ethical principles and publication policy. Retrieved January 13, 2022, from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss/policy
APA üzerinden doğru referans için, daha fazla bilgi için aşağıdaki linkler önerilebilir;
http://supp.apa.org/style/PM6E-Corrected-Sample-Papers.pdf

ZOTERO YA DA ENDNOTE YAZILIMI KULLANMANIZI ÖNERİYORUZ.

Zotero, araştırma ve alıntı kaynaklarını toplamak ve yönetmek için tarayıcı eklentisi olarak kullanılan, açık kaynak ve özgür bir kaynakça yönetimi yazılımıdır. Kaynakçada yer alan ve metin içinde yapılan atıfların düzenli biçimde uygun atıf sitiline göre düzenlenmesi ve hataların yapılmasının önüne geçilmesini sağlar. Bu nedenle makale yazımında en çok karşılaşılan sorunlardan birisi ortan kalkmaktadır.
Dergimize gönderilen öneri eserlerde Zotero ya da Endnote tarzı kaynakça ya da atıf düzenleme eklentilerini kullanmasını öneriyoruz.
Zotero kullanımı hakkında bilgi için tıklayınız.

Telif Hakkı: Yazar(lar) Telif Hakkı Sözleşmesini onaylamalı ve yayın ofisine geri göndermelidir. Makaleleri ATRSS'de yayımlanmak üzere kabul edilirse, yayımlanmadan önce bu işlem tamamlanmalıdır. Sözleşme ile yazarlar, dergiye gönderilen makalelerin daha önce mevcut veya büyük ölçüde benzer biçimde yayınlanmadığını onaylarlar. Yayınlanan tüm makalelerin telif hakları yayıncıya (GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences) aittir.

Gönderilen tüm makaleler orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. İlk olarak gönderilen makaleler Turnitin programı ile intihal için kontrol edilir. %20'den fazla benzerlik olan makaleler reddedilir. Her bir makale editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.

Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.
GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, Yayın Etiği Komitesinin (Committee on Publication Ethics-COPE) belirlediği etik standartları benimsemektedir. Yayın ve bilim etiği konularında COPE’un (https://publicationethics.org/) etik standartları temel alınır.

Araştırma Etiği
Dergi araştırma etiğinde en yüksek standartları gözetir ve aşağıda tanımlanan uluslararası araştırma etiği ilkelerini benimser. Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

- Araştırmanın tasarlanması, tasarımın gözden geçirilmesi ve araştırmanın yürütülmesinde, bütünlük, kalite ve şeffaflık ilkeleri sağlanmalıdır.
- Araştırma ekibi ve katılımcılar, araştırmanın amacı, yöntemleri ve öngörülen olası kullanımları; araştırmaya katılımın gerektirdikleri ve varsa riskleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir.
- Araştırma katılımcılarının sağladığı bilgilerin gizliliği ve yanıt verenlerin gizliliği sağlanmalıdır. Araştırma katılımcıların özerkliğini ve saygınlığını koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.
- Araştırma katılımcıları gönüllü olarak araştırmada yer almalı, herhangi bir zorlama altında olmamalıdırlar.
- Katılımcıların zarar görmesinden kaçınılmalıdır. Araştırma, katılımcıları riske sokmayacak şekilde planlanmalıdır.
- Araştırma bağımsızlığıyla ilgili açık ve net olunmalı; çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.
- Deneysel çalışmalarda, araştırmaya katılmaya karar veren katılımcıların yazılı bilgilendirilmiş onayı alınmalıdır. Çocukların ve vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş akıl hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır.
- Çalışma herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse bu kurum ya da kuruluştan çalışma yapılacağına dair onay alınmalıdır.
- İnsan öğesi bulunan çalışmalarda, “yöntem” bölümünde katılımcılardan “bilgilendirilmiş onam” alındığının ve çalışmanın yapıldığı kurumdan etik kurul onayı alındığı belirtilmesi gerekir.


Yazarların Sorumluluğu
Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar makalenin orijinal olduğu, daha önce başka bir yerde yayınlanmadığı ve başka bir yerde, başka bir dilde yayınlanmak üzere değerlendirmede olmadığı konusunda teminat sağlamalıdır. Uygulamadaki telif kanunları ve anlaşmaları gözetilmelidir. Telife bağlı materyaller (örneğin tablolar, şekiller veya büyük alıntılar) gerekli izin ve teşekkürle kullanılmalıdır. Başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir.
Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve dizaynına, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz. Yazar olarak gösterilen tüm bireyler sayılan tüm ölçütleri karşılamalıdır ve yukarıdaki ölçütleri karşılayan her birey yazar olarak gösterilebilir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Tüm yazarlar yazar sıralamasını Telif Hakkı Anlaşması Formunda imzalı olarak belirtmek zorundadırlar.
Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.
Bütün yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkiler, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler. Bir yazar kendi yayınlanmış yazısında belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır.


Editör ve Hakem Sorumlulukları
Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. Gönderilen makalelere ilişkin tüm bilginin, makale yayınlanana kadar gizli kalacağını garanti eder. Baş editör içerik ve yayının toplam kalitesinden sorumludur. Gereğinde hata sayfası yayınlamalı ya da düzeltme yapmalıdır.
Baş editör; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermez. Hakem atama konusunda tam yetkiye sahiptir ve Dergide yayınlanacak makalelerle ilgili nihai kararı vermekle yükümlüdür.

Hakemlerin araştırmayla ilgili, yazarlarla ve/veya araştırmanın finansal destekçileriyle çıkar çatışmaları olmamalıdır. Değerlendirmelerinin sonucunda tarafsız bir yargıya varmalıdırlar. Gönderilmiş yazılara ilişkin tüm bilginin gizli tutulmasını sağlamalı ve yazar tarafında herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederlerse editöre raporlamalıdırlar. Hakem, makale konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, editöre bu durumu bildirmeli ve hakem sürecine kendisini dahil etmemesini istemelidir.

Değerlendirme sürecinde editör hakemlere gözden geçirme için gönderilen makalelerin, yazarların özel mülkü olduğunu ve bunun imtiyazlı bir iletişim olduğunu açıkça belirtir. Hakemler ve yayın kurulu üyeleri başka kişilerle makaleleri tartışamazlar. Hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir. Bazı durumlarda editörün kararıyla, ilgili hakemlerin makaleye ait yorumları aynı makaleyi yorumlayan diğer hakemlere gönderilerek hakemlerin bu süreçte aydınlatılması sağlanabilir.

Gönderimden Finale Kadar Değerlendirme Süreçleri

24824

Makale gönderim/yayın işlemleriyle ilgili herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

22039