Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sosyal medya ve yaşlı kullanıcılar: kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde bir araştırma

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1, 97 - 125, 31.01.2020

Öz

Eskişehir il merkezinde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin sosyal medya kullanımı konusunda hangi amaç/motivasyonlara sahip olduklarını belirlemek, sosyal medya kullanım davranışlarını saptamak ve bu davranışlar neticesinde elde edilen doyum türlerini ortaya koymak, bu çalışmanın genel amacını oluşturmaktadır. Karma bir yöntemle desenlenmiş bu araştırma kapsamında belirlenen amaçlara ulaşmak için nicel ve nitel veri toplama tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümünü, Eskişehir merkezinde yaşayan 65+ yaş grubuna dâhil bireyler arasından tabakalı örnekleme yöntemiyle belirlenen 387 kişi ile gerçekleştirilen anket uygulaması oluşturmuştur. Nitel bölüm ise 65+ yaş grubuna dâhil 30 kişiyle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgulara dayanmaktadır. Araştırma sonucunda 65 yaş ve üzeri bireylerin yeni iletişim teknolojileriyle ilişkilenme biçiminin öncelikli olarak akıllı telefon üzerinden gerçekleştiği belirlenmiştir. Katılımcıların teknolojik cihaz kullanımı konusunda yaşadıkları en önemli sorunun bilgi eksikliğinden kaynaklı korku olduğu tespit edilmiştir. 65 yaş ve üzeri bireylerin sosyal medya uygulamalarını, sosyal etkileşim/iletişim kurmak, enformasyon/bilgi edinmek, zaman geçirme/oyalanma, gözetim ve eğlenceye yönelik motivasyonlar ile kullandıkları saptanmıştır.

Kaynakça

  • Yılmaz, V. (2018). Sosyal politika ve yaşlanma. A. Duben (Ed.), Yaşlanma ve yaşlılık: Disiplinlerarası bakış açıları içinde (s. 173-189). İstanbul: İstanbul Bigi Üniversitesi Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet SİNAV Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Sinav, A. (2020). Sosyal medya ve yaşlı kullanıcılar: kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı çerçevesinde bir araştırma . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (1) , 97-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55639/761311