Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3, 1 - 26, 30.07.2020

Öz

Kaynakça

  • Kaynakça Al, A. ve Madran, O. (2004). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar. Bilgi Dünyası, 5(2), 259-271. Arat, T. ve Bakan, Ö. (2011). UZAKTAN EĞİTİM VE UYGULAMALARI. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363-374. ARTSIN, M. (2019). Kitlesel açık çevrimiçi derslerde öğrenen davranışları ve öğrenen-içerik etkileşimi: bir durum çalışması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 70-86. AYTAÇLI, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.Bates, T. (2015). Teaching in a digital age, Tony Bates Associates Ltd Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAd, 3(2), 85-124. Cabı, E. (2018). Uzaktan Eğitim ile Bilgisayar Okuryazarlığı Öğretimi: Eğitmen Deneyimleri. Başkent University Journal of Education, 5(1), 61-68. Chou, C. C., Block, L., & Jesness, R. (2012). A case study of mobile learning pilot project in K- 12 schools. Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE), 5(2), 3. Creswell, J. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (4. baskı). Siyasal Kitapevi. Drake, J. R., O’Hara, M., & Seeman, E. (2015). Five principles for MOOC design: With a case study. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 14(14), 125- 143. Gelen, İ. (2017). P21-Program ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (ABD Uygulamaları). Journal of İnterdisciplinary Educational Research, 1(2), 15-29 GÖNCÜ, A., ÇETİN, İ., & Ercan, T. O. P. (2019). ÖĞRETMEN ADAYLARININ KODLAMA EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48), 85-110. Günbayı, İ., & Işık, Ö. (2013). Kitle İletişim Araçlarının Eğitime Etkilerine İlişkin Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri: Bir Durum Çalışması. Akdeniz Iletisim, (20). Hone, K. S., & El Said, G. R. (2016). Exploring the factors affecting MOOC retention: A survey study. Computers & Education, 98, 157-168. İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık. KAYA, M., ÇİTİL AKYOL, C., ÖZBEK, R., & PEPELER, E. (2017). LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA YÖNELİK EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Electronic Journal of Social Sciences, 16. Kayıkçı, K., & Uygur, Ö. (2012). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik (Bir durum çalışması). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 65-94. Kesim, E., & Altınpulluk, H. (2014). Perceptions of distance education professionals regarding the use of MOOCs. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(4), 62-85. KILIÇ, C., BAYRAK, M., & KARAMAN, S. (2017). UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN STAJ UYGULAMA DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: UZAKLIĞIN GETİRDİĞİ FARKLILIKLAR. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 31(5). KURU, E. (2019). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Electronic Turkish Studies, 14(3). Marvasi, M., Sebastian, G., & Lorenzo, S. L. J. (2019). Fostering researcher identity in STEM distance education: impact of a student-led on-line case study. FEMS microbiology letters, 366(6), fnz068. Moore. M. (1973) Toward a theory of independent learning and teaching, journal of higher education, 44, 661-679. ÖZGÜL, E., & UYSAL, Ö. (2016). Uzaktan yaz okuluna yönelik öğrenci görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 130-150. Sekendiz, B. (2018). Utilisation of formative peer-assessment in distance online education: a case study of a multi-model sport management unit. Interactive Learning Environments, 26(5), 682-694. Turkmen, H., & Kandemir, E. M. (2018). Öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri öğrenme alanı algıları üzerine bir durum çalışması. Journal of European Education, 1(1), 15-24. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543-559. Usta, İ.., İŞCAN, A., & YİĞİT, B. Açık ve uzaktan öğrenme dersinin geliştirilmesine dönük eğitim fakültesi uzman görüşlerinin belirlenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 37-52. Uzunkol, E. (2013). Akıcı okuma sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik bir durum çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 70-83. Ünal, A., & Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 919-945. Wu, F. K., Shek, D. T., Chai, C. W., & Zhu, J. X. (2019). Well-being of university students in Hong Kong: A longitudinal case study. International Journal of Child and Adolescent Health, 12(1), 99. Yin, R.K. (2009). Case study research: Design and Method (4th edition).Thousand Oaks, CA: Sage.

Açıköğretim hizmeti veren bir üniversitede uzaktan eğitim deneyimi olmayan personelin uzaktan eğitim hakkındaki görüşlerine ilişkin bir durum çalışması

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3, 1 - 26, 30.07.2020

Öz

ÖZET Bu araştırmanın amacı, Açıköğretim hizmeti veren bir üniversitede çalışan ve uzaktan eğitim deneyimi olmayan personelin uzaktan eğitime yönelik görüşlerinin tespit edilmesidir. Çalışmada personelin uzaktan eğitim deneyimi olmaması ile anlatılmak istenen seçilen personel grubunun Türkiye'de Açıköğretim Fakültesine sahip kurumların herhangi birinden bir öğretim programına kayıt yaptırmamış olması ve herhangi bir açıköğretim fakültesi için ders materyali tasarımı ya da içerik geliştirilmesinde görev almamış olmasıdır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenmiştir. Durum çalışmalarında, katılımcılar genellikle birbirlerini tanıyan, etkileşimde bulunan ve aynı çalışma ortamını paylaşan bireylerden oluştuğundan çalışma grubu için üniversitenin tek bir departmanı seçilmiş ve bu departmanda görevli 4 adet üniversite personeli çalışma grubuna dahil edilmiştir. Personellerden veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak ilk olarak ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş, sonrasında Nvivo 12 programı aracılığıyla tümevarımsal içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda personellerin uzaktan eğitime yönelik olumlu ve eleştirel bakış açılarına sahip oldukları aynı zamanda uzaktan eğitim bağlamında görüş ve önerilerinin de olduğu tespit edilmiştir. Personelin özellikle mesleki gelişim amaçlı uzaktan eğitim araçlarına hayatlarında çok fazla yer verdikleri ve uzaktan eğitime yönelik sahip oldukları olumlu görüşlerin negatif görüşlere oranla daha baskın olduğu gözlemlenmiştir.

Kaynakça

  • Kaynakça Al, A. ve Madran, O. (2004). Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Sistemleri: Sahip Olması Gereken Özellikler ve Standartlar. Bilgi Dünyası, 5(2), 259-271. Arat, T. ve Bakan, Ö. (2011). UZAKTAN EĞİTİM VE UYGULAMALARI. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14(1-2), 363-374. ARTSIN, M. (2019). Kitlesel açık çevrimiçi derslerde öğrenen davranışları ve öğrenen-içerik etkileşimi: bir durum çalışması. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 70-86. AYTAÇLI, B. (2012). Durum çalışmasına ayrıntılı bir bakış. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-9.Bates, T. (2015). Teaching in a digital age, Tony Bates Associates Ltd Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. AUAd, 3(2), 85-124. Cabı, E. (2018). Uzaktan Eğitim ile Bilgisayar Okuryazarlığı Öğretimi: Eğitmen Deneyimleri. Başkent University Journal of Education, 5(1), 61-68. Chou, C. C., Block, L., & Jesness, R. (2012). A case study of mobile learning pilot project in K- 12 schools. Journal of Educational Technology Development and Exchange (JETDE), 5(2), 3. Creswell, J. (2013). Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni (4. baskı). Siyasal Kitapevi. Drake, J. R., O’Hara, M., & Seeman, E. (2015). Five principles for MOOC design: With a case study. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 14(14), 125- 143. Gelen, İ. (2017). P21-Program ve Öğretimde 21. Yüzyıl Beceri Çerçeveleri (ABD Uygulamaları). Journal of İnterdisciplinary Educational Research, 1(2), 15-29 GÖNCÜ, A., ÇETİN, İ., & Ercan, T. O. P. (2019). ÖĞRETMEN ADAYLARININ KODLAMA EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (48), 85-110. Günbayı, İ., & Işık, Ö. (2013). Kitle İletişim Araçlarının Eğitime Etkilerine İlişkin Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri: Bir Durum Çalışması. Akdeniz Iletisim, (20). Hone, K. S., & El Said, G. R. (2016). Exploring the factors affecting MOOC retention: A survey study. Computers & Education, 98, 157-168. İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık. KAYA, M., ÇİTİL AKYOL, C., ÖZBEK, R., & PEPELER, E. (2017). LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARINDA UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA YÖNELİK EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİNİN GÖRÜŞLERİ. Electronic Journal of Social Sciences, 16. Kayıkçı, K., & Uygur, Ö. (2012). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik (Bir durum çalışması). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 65-94. Kesim, E., & Altınpulluk, H. (2014). Perceptions of distance education professionals regarding the use of MOOCs. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 5(4), 62-85. KILIÇ, C., BAYRAK, M., & KARAMAN, S. (2017). UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN STAJ UYGULAMA DENEYİMLERİNİN İNCELENMESİ: UZAKLIĞIN GETİRDİĞİ FARKLILIKLAR. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 31(5). KURU, E. (2019). SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKURYAZARLIK KAVRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Electronic Turkish Studies, 14(3). Marvasi, M., Sebastian, G., & Lorenzo, S. L. J. (2019). Fostering researcher identity in STEM distance education: impact of a student-led on-line case study. FEMS microbiology letters, 366(6), fnz068. Moore. M. (1973) Toward a theory of independent learning and teaching, journal of higher education, 44, 661-679. ÖZGÜL, E., & UYSAL, Ö. (2016). Uzaktan yaz okuluna yönelik öğrenci görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 130-150. Sekendiz, B. (2018). Utilisation of formative peer-assessment in distance online education: a case study of a multi-model sport management unit. Interactive Learning Environments, 26(5), 682-694. Turkmen, H., & Kandemir, E. M. (2018). Öğretmenlerin bilimsel süreç becerileri öğrenme alanı algıları üzerine bir durum çalışması. Journal of European Education, 1(1), 15-24. Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543-559. Usta, İ.., İŞCAN, A., & YİĞİT, B. Açık ve uzaktan öğrenme dersinin geliştirilmesine dönük eğitim fakültesi uzman görüşlerinin belirlenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 37-52. Uzunkol, E. (2013). Akıcı okuma sürecinde karşılaşılan sorunların tespiti ve giderilmesine yönelik bir durum çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 70-83. Ünal, A., & Ünal, E. (2010). Öğretmen ve öğrencilerin rehber öğretmeni algılamalarına ilişkin bir durum çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(2), 919-945. Wu, F. K., Shek, D. T., Chai, C. W., & Zhu, J. X. (2019). Well-being of university students in Hong Kong: A longitudinal case study. International Journal of Child and Adolescent Health, 12(1), 99. Yin, R.K. (2009). Case study research: Design and Method (4th edition).Thousand Oaks, CA: Sage.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emine TUTSUN> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0291-8635
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Tutsun, E. (2020). Açıköğretim hizmeti veren bir üniversitede uzaktan eğitim deneyimi olmayan personelin uzaktan eğitim hakkındaki görüşlerine ilişkin bir durum çalışması . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 1-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/56247/672732