Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Akademik Motivasyonsuzluk Ölçeği’ nin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt:52 Sayı:1, 192 - 224, 01.04.2019
https://doi.org/10.30964/auebfd.459675

Öz

Bu
çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin akademik 
motivasyonsuzluk
oluşumuna 
neden
olan faktörleri belirlemek için Legault, Green-Demers ve Pelletier (2006)
tarafından geliştirilen Akademik Motivasyonsuzluk Ölçeği ‘nin (AMÖ) Türkçeye
uyarlama, geçerlik ve güvenirlik 
çalışmalarını yapmaktır. Araştırmanın çalışma
grubunu Kahramanmaraş il merkezindeki ortaokullardan seçilen 350 öğrenci
oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 21 ve Lisrell 8.0 paket
programları kullanılmıştır.
Toplanan veriler üzerinde ölçeğin geçerliğine
ilişkin bilgi elde etmek için döndürülmüş temel bileşenler faktör analizi
kullanılmıştır. AMÖ’nün faktör yapısının geçerli bir model olup olmadığının
saptanması için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda,
4 faktörlü 16 maddelik %52,12 varyansı açıklayan bir yapı elde edilmiştir.
Ölçekteki faktörler sırasıyla “Görev değeri”, “Yetenek inançları”, “Görevin
özellikleri” ve “Çaba inançları” alt boyutlarından oluşmaktadır. DFA sonuçları
ise ölçeğin faktörel yapısının iyi uyum gösterdiğini ortaya koymuştur [(χ2 = 237.39,
sd=98, χ2 /sd= 2.42 RMSEA=0.071, S-RMR=0.051, GFI=0.93, AGFI=0.92, CFI=0.94,
IFI=0.96, NNFI=0.92, NFI=0.91]. Tüm
ölçeğin iç tutarlık katsayısı 0,84, birinci alt boyuta ilişkin 0,81, ikinci alt
boyuta ilişkin 0,77, üçüncü alt f boyuta ilişkin 0,75, dördüncü alt boyuta
ilişkin 0,72 bulunmuştur. Okullarda öğrencilerin motivasyonsuzluğunun çeşitli
belirtilerini saptamayı hedeflemek için geniş çapta akademik müdahale ve
değerlendirmelere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada uyarlanan Akademik
Motivasyonsuzluk Ölçeği ‘nin çok boyutlu yapısının gelecekteki çalışmalar için öğrencilerin
motivasyon eksikliklerinin nedenlerinin 
tespit
edilmesinde 
 tatmin edici olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Ainley, M., Hidi, S., & Berndoff, D. (2002). Interest, learning, and the psychological processes that mediate their relationship. Journal of Educational Psychology, 94, 545–561.
 • Aksan, M. ve Koçyiğit, M. (2011). Amasya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 2009-2010 eğitim-öğretim yılı başarısızlık nedenleri anketi ortaöğretim ve ilköğretim formu değerlendirme raporu. Erişim http://okulweb.meb.gov.tr/05/01/117498/haberduyuru/rehberlik/bna_degerlendirme.doc adresinden 9 Şubat 2018 tarihinde edinilmiştir.
 • Alemdağ, C., Öncü, E. ve Yılmaz, A.K. (2014). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının akademik motivasyon ve akademik öz yeterlikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 25 (1), 23-35
 • Aydın, S., Yerdelen, S., Gürbüzoğlu- Yalmancı, S., ve Göksu, V. (2014). Biyoloji öğrenmeye yönelik akademik motivasyon ölçeği: Ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim,39 (176), 425-435.
 • Baker, S. R. (2004). Intrinsic, extrinsic, and amotivational orientations: Their role in university adjustment, stress, well-being, and subsequent academic performance. Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social, 23, 189–202
 • Balkis, M. (2018). Academic amotivation and intention to school dropout: the mediation role of academic achievement and absenteeism. Asia Pacific Journal of Education, 38(2), 257-270
 • Beaudoin, C. M. (2006). Competitive orientations and sport motivation of Professional women football players: An internet survey. Journal of Sport Behavior, 29, 201 − 212
 • Bentler, P. (1990). Comparative fit indices in structural models. Psychological Bulletin, 107, 238–246.
 • Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588- 606
 • Bigelow, B. J. & Zhou, R. M. (2001). Relational scaffolding of school motivation: Developmental continuities in students’ and parents’ ratings of the importance of school goals. The Journal of Genetic Psychology, 162, 75792.
 • Bozanoğlu, İ. (2004). Akademik güdülenme ölçeği: Geliştirmesi, geçerliği, güvenirliği. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 83-98
 • Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford Press
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (20. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayın.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (Birinci baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayın.
 • De Vellis, R. F. (2003). Scale development: Theory and applications. (2th ed.). Thousand Oaks: Sage Publications
 • Deci, E. L. (1975). Intrinsic motivation. New York: Plenum
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.
 • Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2002). Overview of self-determination theory: An organismic dialectical perspective. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (pp. 3–33). Rochester, NY: University of Rochester Press.
 • Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. (1991). Motivation in education: The self-determination perspective. The Educational Psychologist, 26, 325–346
 • Deci, E.L. & Ryan, R.M. (2008). Self-determination theory: A macro-theory of human motivation, development and health. Canadian Psychology, 49(3), 182-185
 • Dicke, A.-L., Lüdtke, O., Trautwein, U., Nagy, G., & Nagy, N. (2012). Judging students' achievement goal orientations: are teacher ratings accurate? Learning and Individual Differences, 22, 844-849
 • Dişlen, G. (2013). The reasons of lack of motivation from the students’ and teachers’ voices. The Journal of Academic Social Science, 1(1), 35-45
 • Eğmir, E., Ödemiş, İ. S., Bayar, V., Bayar, A., & Kayır, G. (2013). Lisansüstü eğitim gören öğrencilerin akademik güdülenme düzeyleri. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınlar
 • Eymur, G., & Geban, Ö. (2011). An investigation of the relationship between motivation and academic achievement of pre-service chemistry teachers. Education and Science, 36(161), 246-255
 • Fraenkel, J.R., Wallend, N.E. & Hyun, H.H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: New York: Mc. Graw-Hill
 • Francis, A., Goheer, A., Haver-Dieter, R., Kaplan, A. D., Kerstetter, K., Kirk, A. L. et al. (2004). Promoting academic achievement and motivation: A discussion & contemporary issues based approach. Retrieved November 9, 2017, from http://www.wepapers.com/Papers/57793/Promoting_Academic_Achievement_and__Motivation-_A_Discussion_%26_Contemporary_Issues_Based_Approach
 • Frederick, S. R. (2009). A multigroup investigation of academic amotivation in American secondary school students: Demographic and social support predictors (Doctoral dissertation). Walden University.
 • Gömleksiz, M. N. ve Serhatlıoğlu, B. (2013). Öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerine ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(3), 99-127
 • Green, J., Nelson, G., Martin, A. J., & Marsh, H. (2006). The causal ordering of self-concept and academic motivation and its effect on academic achievement. International Education Journal, 7(4), 534-546.
 • Green-Demers, I., & Pelletier, D. (2003). Motivations, objectifs et perspectives future des e´le`ves du secondaire – Re´gion de l’Outaouais [Motivation, goals, and future perspectives of high school students – Outaouais area] (Vols. 1 to 14). Gatineau, Canada: Universite´ du Que´bec en Outaouais
 • Green-Demers, I., Legault, L., Pelletier, D., & Pelletier, L. G. (2008). Factorial invariance of the Academic Amotivation Inventory (AAI) across gender and grade in a sample of Canadian high school students. Educational and Psychological Measurement, 68(5), 862-880.
 • Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in children’s learning: An experimental and individual difference investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 890-898.
 • Henson, K. R., & Roberts, K. J. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research: Common errors and some comment on improved practice. Educational and Psychological Measurement, 66 (3), 393-416
 • Hidi, S., & Harackiewicz, J. M. (2000). Motivating the academically unmotivated: A critical issue for the 21st century. Review of Educational Research, 70, 151–179
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural equation modelling: Guidelines for determining model fit. Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53–60.
 • Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6 (1), 1-55
 • Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). New features in LISREL 8. Chicago: Scientific Software.
 • Jöreskog, K.G., & Sörbom, D. (1996). LISREL 8.7: User’s reference guide [Computer software manual]. Lincolnwood, IL: Scientific Software International.
 • Kaiser, J., Retelsdorf, J., Südkamp, A., & Möller, J. (2013). Achievement and engagement: How student characteristics influence teacher judgments. Learning and Instruction, 28, 73-84.
 • Karagüven, M. H. (2012). Akademik motivasyon ölçeğinin türkçeye adaptasyonu. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,12(4), 2599-262
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları
 • Karataş, H. ve Erden, M. (2012). Akademik motivasyon ölçeğinin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. e-Journal of New World Sciences Academy, 7 (4), 983-1003
 • Kline, P. (2010). A psychometrics primer. London: Free Assn Books.
 • Kline, R. B. (2011a). Principles and practice of structural equation modeling (3rd edt.), NewYork: Guilford Press
 • Kline, R.B. (2011b). An easy guide to factor analysis. New York: The Guilford Press
 • Kowal J. & Fortier, M.S. (1999). Motivational determinants of flow: contributions from self-determination theory, The Journal of Social Psychology, 139 (3), 355-368
 • Lafleur, B. (1992). Les couˆts du de´crochage scolaire pour le Canada [The cost of school dropout in Canada]. Ottawa, Ontario, Canada: Conference Board of CanadaLeech, N. L., Barrett, K. C., & Morgan G. A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and interpretation (2nd ed.). London, Erlbaum.
 • Legault, L., Green-Demers, I., & Pelletier, L. (2006). Why do high school students lack motivation in the classroom? Toward an understanding of academic amotivation and the role of social support. Journal of Educational Psychology, 98(3), 567.
 • Marcoulides, G. A., & Schumacker, R. E. (2001). New developments and techniques in structural equation modeling. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Markland, D., & Tobin, V. (2004). A modification of the behavioural regulation in exercise questionnaire to include an assessment of amotivation. Journal of Sport and Exercise Psychology, 26, 191–196.
 • Martin, C.R., & Newell, R.J. (2004). Factor structure of the hospital anxiety and depression scale in ındividuals with facial disfigurement. Psychology Health and Medicine, 3,327-336
 • McCleary, L. (2002). Using multiple imputations for analysis of incomplete data in clinical research. Nursing Research, 51, 339- 343
 • Ntoumanis, N. (2005). A prospective study of participation in optional school physical education using a self-determination theory framework. Journal of Educational Psychology, 97, 444–453
 • Ntoumanis, N., Pensgaard, A. M., Martin, C., & Pipe, K. (2004). An ideographic analysis of amotivation in compulsory school physical education. Journal of Sport & Exercise Psychology, 26, 197–214
 • Pallant, J. (2013). SPSS survival manual: A step step by step guide to data analysis using SPSS for Windows. Australia: Australian CopyrightPatrick, B.C., Skinner, E.A., & Connell, J.P. (1993). What motivates children's behavior and emotion? Joint effects of perceived control and autonomy in the academic domain. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 781–791
 • Pelletier, L. G., Dion, S., Tucson, K., & Green-Demers, I. (1999). Why do people fail to adopt environmental behaviors? Toward a taxonomy of environmental amotivation. Journal of Basic and Applied Social Psychology, 29, 2481–2504.
 • Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., & Briere, N. M. (2001). Associations among perceived autonomy support, forms of self-regulation, and persistence: A prospective study. Motivation and Emotion, 25, 279–306.
 • Perlman, D. (2010). Change in affect and needs satisfaction for amotivated students within the sport education model. Journal of Teaching in Physical Education, 29(4), 433-445.
 • Pintrich, P. R. (2003). A motivation science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of Educational Psychology, 95, 667–686.
 • Pintrich, P. R., & Schunk, D. (1996). Motivation in education: Theory, research, and applications. Upper Saddle, Nj: Prentice-Hall, Inc.
 • Reeve, J., Bolt, E., & Cai, Y. (1999). Autonomy-supportive teachers: How they teach and motivate students. Journal of Educational Psychology, 91, 537-548
 • Robinson, J. P., Shaver, P. R., & Wrightsman, L. S. (1991). Criteria for scale selection and evaluation. Measures of Personality and and Social Psychological Attitudes, 1(3), 1-16
 • Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of Personality, 63, 397–427
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (1999). Intrinsic and extrinsic motivation:Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74
 • Schriesheim, C.A., & Eisenbach, R.J. (1995). An exploratory and confirmatory factor analytic ınvestigation of item wording effects on obtained factor structures of survey questionnaire measures. Journal of Management, 6, 1177- 193
 • Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginner's guide to structural equation modeling. New Jersey: Lawrence Erlbaum Ass.
 • Seligman, M. (1975). Helplessness: On depression, development, and death. San Francisco: W. H. Freeman
 • Shevlin, M.E., & Lewis, C.A. (1999). The revised social anxiety scale: exploratory and confirmatory factor analysis. The Journal of Social Psychology, 2, 250-252
 • Skinner, E. A., Wellborn, J. G., & Connell, J. P. (1990). What it takes to do well in school and whether I’ve got it: The role of perceived control in children’s engagement and school achievement. Journal of Educational Psychology, 82, 22–32.
 • Statistics Canada. (2002). Youth in translation survey. Ottawa, Ontario, Canada: Statistics Canada
 • Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. İstanbul: Türk Psikoloji Yayınları
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston: Allyn & Bacon, Inc.
 • Tezbaşaran, A.(1997). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayın.
 • Tucker, C. M., Zayco, R. A., & Herman, K. C. (2002). Teacher and child variables as predictors of academic engagement among low-income African American children, Psychology in the Schools, 39(4), 477-488
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayın
 • Uzbaş, A. (2009). Okul psikolojik danışmanlarının okulda saldırganlık ve şiddete yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 90-110.
 • Vallerand, R. J., & Bissonnette, R. (1992). Intrinsic, extrinsic, and amotivational styles as predictors of behavior: A prospective study. Journal of Personality, 60, 599–620.
 • Vallerand, R. J., Blais, M. R., Brie`re, N. M., & Pelletier, L. G. (1989). Construction et validation de l’e´chelle de motivation acade´mique [Construction and validation of the academic motivation scale]. Canadian Journal of Behavioural Science, 21, 323-349
 • Vallerand, R. J., Fortier, M. S., & Guay, F. (1997). Self-determination and persistence in a real-life setting: Toward a motivational model of high school dropout. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 1161–1176.
 • Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R, Brière, N. M., Senécal, C., & Vallières, E. F. (1992). The academic motivation scale: a measure of intrinsic, extrinsic, and amotivation in education. Educational and Psychological Measurement, 52, 1003-1017
 • Wigfield, A. (1988). Children’s attributions for success and failure: Effects of age and attentional focus. Journal of Educational Psychology, 80, 76–81.
 • Wigfield, A., & Eccles, J. S. (1994). Children’s competence beliefs, achievement values, and general self-esteem: Change across elementary and middle school. Journal of Early Adolescence, 14, 107–138.
 • Woolfolk, A. E. (2004). Educational psychology (9th ed.). New York: Pearson.
 • Zhou, J., & Urhahne, D. (2013). Teacher judgment, student motivation, and the mediating effect of attributions. European journal of psychology of education, 28(2), 275-295.
 • Zimmerman, B. J., & Pons, M. (1990). Student differences in self-regulated learning: Relating grade, sex and giftedness to self-efficacy and strategy use. Journal of Educational Psychology, 82, 51-59
Toplam 86 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim Üzerine Çalışmalar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlhan Ilter 0000-0002-4411-200X

Yayımlanma Tarihi 1 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt:52 Sayı:1

Kaynak Göster

APA Ilter, İ. (2019). Akademik Motivasyonsuzluk Ölçeği’ nin Türk Kültürüne Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 52(1), 192-224. https://doi.org/10.30964/auebfd.459675

Creative Commons LicenseThe content of the Journal of Faculty of Educational Sciences is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License