Derleme
Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Ethical, Legal Responsibilities of Counselors in Preventing Abuse and Suggestions for Preventive Guidance

Yıl 2020, Cilt 53, Sayı 3, 1129 - 1152, 01.12.2020
https://doi.org/10.30964/auebfd.618883

Öz

Each year, the Ministry of National Education in Turkey sets out two general guidance services
goals to be included in guidance plans by counselors working in educational institutions
throughout the country. One of these two general goals determined by the Ministry for the 2018-
2019 academic year was protection from neglect and abuse. This indicates that neglect and
abuse is a problem that exists throughout the country, and also reminds the counselors working
in schools and guidance research centers on their responsibilities on an extremely important
issue. Considering this important responsibility in mind, the objectives of this article are as
follows: (1) to define the neglect and abuse, and discuss the symptoms of abuse on children, (2)
to frame the ethical and legal responsibilities of counselors about child neglect and abuse, (3)
to explain the judicial report process (5) to introduce generally accepted abuse prevention
programs by providing information on evidence based-counseling programs to counselors
working in schools and guidance research centers; and (6) to provide advice on preventive
guidance and crisis interventions.

Kaynakça

 • Açar, A., & Tekin, U. (2018). Ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyi ile çocuk istismarına yönelik farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 10-24.
 • American Counseling Association (2014). ACA code of ethics. Alexandria, VA: Author.
 • American School Counselor Association (2016). ASCA Ethical Standards for School Counselors. Alexandria, VA: Author.
 • American School Counselor Association (2017). The professional school counselor and the ıdentification, prevention and ıntervention of behaviors that are harmful and place students at-risk. Erişim Adresi: https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/PositionStatements/PS_AtRisk.pdf
 • Cooper, S. J. (1991). New strategies for free children: Child abuse prevention for elementary school children. Columbus, OH: The National Assault Prevention Center.
 • Çeçen-Eroğul, A. R., ve Kaf Hasircı, O. (2013). The effectiveness of psycho-educational school-based child sexual abuse prevention training program on Turkish elementary students. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(2), 725–729.
 • Çocuk Koruma Kanunu (2005). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf
 • İnsan Hakları Derneği (2008). Çocuk ihmali ve istismarını önleme: Öğretmenler ve aileler için eğitim kılavuzu. Ankara: Berkay Ofset
 • Hazzard, A. P., Webb, C, Kleemeier, C, Angert, L., & Pohl, L. (1991). Child sexual abuse prevention: Evaluation and one-year follow-up. Child Abuse and Neglect, 15, 123-138.
 • Harvey, P., Forehand,R., Brown, C.,&Holmes, T. (1988). The prevention of sexual abuse: Examination of the effectiveness of a program with kindergarten-age children. Behavior Therapy, 19, 429–435.
 • Keklik, İ. (2010). Psikolojik danışma alanının hak savunuculuğu bağlamında birey ötesi sorumlulukları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (33), 89-99.
 • Koca, M. (2012). Çocuk istismarında ihbar yükümlülüğü. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3, 113-127.
 • Koçtürk, N. (2018). Çocuk ihmalini ve istismarını önlemede okul çalışanlarının sorumlulukları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 38-47.
 • Koçtürk, N. (2019). Tekrarlanan cinsel istismar mağduriyeti ve okul ortamında yapılması gerekenler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(2), 965-990.
 • Koçtürk, N. ve Yüksel, F. (2018) The characteristics of child sexual abuse in the school environment in Turkey. Journal of Child Sexual Abuse, 27 (7), 852-869. doi: 10.1080/10538712.2018.1501787
 • Korkut, F. (2004). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lambie, G. W. (2005). Child abuse and neglect: A practical guide for professional school counselors. Professional School Counseling, 8(3), 249-258.
 • Macklem, G. L. (2014). Preventive mental health at school: Evidence-based services for students. Newton, MA: Springer
 • McElvaney, R. (2016). Helping Children to Tell About Sexual Abuse Guidance for Helpers. Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers
 • Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (2017). Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171110-2.htm
 • Nazlı, S. (2007). Psikolojik danışmanların değişen rollerini algılayışları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (10), 1-17.
 • O'Connell, M. E., Boat, T., & Warner, K. E. (Eds.). (2009). Preventing mental, emotional, and behavioral disorders among young people: Progress and possibilities. Washington, DC, US: National Academies Press.
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2018). Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesi. Erişim adresi: http://battalgaziram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/44/05/763698/dosyalar/2018_09/13104525_bakanlYk_yazY.pdf
 • Paslı, F. (2017). Ci̇nsel isti̇smara uğrayan çocukların ekoloji̇k si̇stem yaklaşımı açısından ı̇ncelenmesi̇. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 39-53.
 • Polat, O. (2018). Türkiye’de çocuk istismarı raporu – 2. ASUMA - Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi.
 • Prevent Child Abuse America. (2019). Recognizing child abuse: What parents should know. Erişim adresi: http://preventchildabuse.org/resource/recognizing-child-abuse-what-parents-should-know/
 • Psikososyal Koruma, Önleme Ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi (2019). Erişim adresi: http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/11165830_psikososyal_koruma_Ynleme_krize_mYdahale_hizmetleri_yYnergesi.pdf
 • Remley, T. P., & Herlihy, B. (2014). Ethical, legal, and professional issues in counseling. Upper Saddle River, NJ: Pearson Inc.
 • Resmi Gazete – Genelge (2012). Çocuk izlem merkezi. Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121004-5.htm
 • Sağlık Bakanlığı (2019). Çocuk izlem merkezi (ÇİM) listesi. Erişim adresi: https://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR,43119/cocuk-izlem-merkezi-cim-listesi.html
 • Sanay, B. (2018). Kardeşini doğurmak: Türkiye’de ensest gerçeği. İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A. Ş.
 • Topping, K. J. & Barron, I. G. (2009). School-based child sexual abuse prevention programs: A review of effectiveness. Review of Educational Research, 79(1), 431. doi: 10.3102/0034654308325582
 • Toydemir, A., ve, Efilti, E. (2019). Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin çocuk ihmal ve istismarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10, (17), 490-519.
 • Türk Ceza Kanunu. (2004). Erişim adresi: https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2019). İstatistiklerle Çocuk, 2018. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30708
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (2011). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanlar için etik kurallar. Ankara.
 • UNICEF (2004). Birleşmiş Milletler Çocuk hakları Sözleşmesi. Erişim Adresi: https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF_CocukHaklarinaDairSozlesme.pdf
 • Van Der Kolk, B. (2015). The body keeps the score: Brain mind, and body in the healing of trauma. New York, NY: Penguin Books.
 • Walsh, K., & Brandon, L. (2012). Their Children’s First Educators: Parents’ Views About Child Sexual Abuse Prevention Education. Journal of Child and Family Studies, 21(5), 734. doi: 10.1007/s10826-011-9526-4
 • Williams, J. (1980). Red Flag/Green Flag people coloring book. Fargo, ND: Rape and Abuse Crisis Center.
 • World Health Organization (2003). Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence. Geneva, Switzerland: WHO Publications.

İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler

Yıl 2020, Cilt 53, Sayı 3, 1129 - 1152, 01.12.2020
https://doi.org/10.30964/auebfd.618883

Öz

Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ülke genelindeki eğitim kurumlarında çalışan psikolojik danışmanlar tarafından rehberlik planlarına dâhil edilerek yıl boyunca çalışmalar yapmaları için iki genel rehberlik hizmeti hedefi belirlemektedir. Bakanlık tarafından 2018-2019 eğitim öğretim yılı için belirlenmiş bu iki genel hedeften biri ihmal ve istismardan korunma olmuştur. Bu durum ihmal ve istismar konusunun ülke genelinde var olan bir sorun olduğunu işaret ederken aynı zamanda okul ve rehberlik araştırma merkezlerinde çalışan psikolojik danışmanlara son derece önemli bir konudaki sorumluluklarını hatırlatır niteliktedir. Bu önemli sorumluluk göz önüne alınarak derlenen bu makalenin amaçları şu şekilde sıralanmaktadır: (1) ihmal ve istismarı tanımlayarak yaşanan istismarın çocuklar üzerindeki belirtilerini tartışmak, (2) psikolojik danışmanların ihmal ve istismar konusundaki etik ve yasal sorumluluklarının çerçevesini çizmek, (3) adli ihbar sürecini açıklamak, (5) okullarda ve rehberlik araştırma merkezlerinde çalışan psikolojik danışmanlara önleyici rehberlik çalışmaları ile ilgili bilgi vererek genel kabul görmüş istismarı önleme programlarını tanıtmak (6) önleyici rehberlik çalışmaları ve krize müdahale ile ilgili öneriler sunmak. 

Kaynakça

 • Açar, A., & Tekin, U. (2018). Ortaöğretim kurumlarındaki öğretmenlerin çocukluk çağı travmatik yaşantı düzeyi ile çocuk istismarına yönelik farkındalıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnsan ve Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 10-24.
 • American Counseling Association (2014). ACA code of ethics. Alexandria, VA: Author.
 • American School Counselor Association (2016). ASCA Ethical Standards for School Counselors. Alexandria, VA: Author.
 • American School Counselor Association (2017). The professional school counselor and the ıdentification, prevention and ıntervention of behaviors that are harmful and place students at-risk. Erişim Adresi: https://www.schoolcounselor.org/asca/media/asca/PositionStatements/PS_AtRisk.pdf
 • Cooper, S. J. (1991). New strategies for free children: Child abuse prevention for elementary school children. Columbus, OH: The National Assault Prevention Center.
 • Çeçen-Eroğul, A. R., ve Kaf Hasircı, O. (2013). The effectiveness of psycho-educational school-based child sexual abuse prevention training program on Turkish elementary students. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(2), 725–729.
 • Çocuk Koruma Kanunu (2005). Erişim adresi: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5395.pdf
 • İnsan Hakları Derneği (2008). Çocuk ihmali ve istismarını önleme: Öğretmenler ve aileler için eğitim kılavuzu. Ankara: Berkay Ofset
 • Hazzard, A. P., Webb, C, Kleemeier, C, Angert, L., & Pohl, L. (1991). Child sexual abuse prevention: Evaluation and one-year follow-up. Child Abuse and Neglect, 15, 123-138.
 • Harvey, P., Forehand,R., Brown, C.,&Holmes, T. (1988). The prevention of sexual abuse: Examination of the effectiveness of a program with kindergarten-age children. Behavior Therapy, 19, 429–435.
 • Keklik, İ. (2010). Psikolojik danışma alanının hak savunuculuğu bağlamında birey ötesi sorumlulukları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (33), 89-99.
 • Koca, M. (2012). Çocuk istismarında ihbar yükümlülüğü. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 3, 113-127.
 • Koçtürk, N. (2018). Çocuk ihmalini ve istismarını önlemede okul çalışanlarının sorumlulukları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 38-47.
 • Koçtürk, N. (2019). Tekrarlanan cinsel istismar mağduriyeti ve okul ortamında yapılması gerekenler. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(2), 965-990.
 • Koçtürk, N. ve Yüksel, F. (2018) The characteristics of child sexual abuse in the school environment in Turkey. Journal of Child Sexual Abuse, 27 (7), 852-869. doi: 10.1080/10538712.2018.1501787
 • Korkut, F. (2004). Okul temelli önleyici rehberlik ve psikolojik danışma. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Lambie, G. W. (2005). Child abuse and neglect: A practical guide for professional school counselors. Professional School Counseling, 8(3), 249-258.
 • Macklem, G. L. (2014). Preventive mental health at school: Evidence-based services for students. Newton, MA: Springer
 • McElvaney, R. (2016). Helping Children to Tell About Sexual Abuse Guidance for Helpers. Philadelphia, PA: Jessica Kingsley Publishers
 • Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği (2017). Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171110-2.htm
 • Nazlı, S. (2007). Psikolojik danışmanların değişen rollerini algılayışları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18 (10), 1-17.
 • O'Connell, M. E., Boat, T., & Warner, K. E. (Eds.). (2009). Preventing mental, emotional, and behavioral disorders among young people: Progress and possibilities. Washington, DC, US: National Academies Press.
 • Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2018). Rehberlik Hizmetlerinin Yürütülmesi. Erişim adresi: http://battalgaziram.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/44/05/763698/dosyalar/2018_09/13104525_bakanlYk_yazY.pdf
 • Paslı, F. (2017). Ci̇nsel isti̇smara uğrayan çocukların ekoloji̇k si̇stem yaklaşımı açısından ı̇ncelenmesi̇. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(2), 39-53.
 • Polat, O. (2018). Türkiye’de çocuk istismarı raporu – 2. ASUMA - Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi.
 • Prevent Child Abuse America. (2019). Recognizing child abuse: What parents should know. Erişim adresi: http://preventchildabuse.org/resource/recognizing-child-abuse-what-parents-should-know/
 • Psikososyal Koruma, Önleme Ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi (2019). Erişim adresi: http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_04/11165830_psikososyal_koruma_Ynleme_krize_mYdahale_hizmetleri_yYnergesi.pdf
 • Remley, T. P., & Herlihy, B. (2014). Ethical, legal, and professional issues in counseling. Upper Saddle River, NJ: Pearson Inc.
 • Resmi Gazete – Genelge (2012). Çocuk izlem merkezi. Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/10/20121004-5.htm
 • Sağlık Bakanlığı (2019). Çocuk izlem merkezi (ÇİM) listesi. Erişim adresi: https://khgmsaglikhizmetleridb.saglik.gov.tr/TR,43119/cocuk-izlem-merkezi-cim-listesi.html
 • Sanay, B. (2018). Kardeşini doğurmak: Türkiye’de ensest gerçeği. İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A. Ş.
 • Topping, K. J. & Barron, I. G. (2009). School-based child sexual abuse prevention programs: A review of effectiveness. Review of Educational Research, 79(1), 431. doi: 10.3102/0034654308325582
 • Toydemir, A., ve, Efilti, E. (2019). Özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenlerin çocuk ihmal ve istismarına ilişkin bilgi ve farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10, (17), 490-519.
 • Türk Ceza Kanunu. (2004). Erişim adresi: https://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
 • Türkiye İstatistik Kurumu (2019). İstatistiklerle Çocuk, 2018. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30708
 • Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (2011). Psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanlar için etik kurallar. Ankara.
 • UNICEF (2004). Birleşmiş Milletler Çocuk hakları Sözleşmesi. Erişim Adresi: https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF_CocukHaklarinaDairSozlesme.pdf
 • Van Der Kolk, B. (2015). The body keeps the score: Brain mind, and body in the healing of trauma. New York, NY: Penguin Books.
 • Walsh, K., & Brandon, L. (2012). Their Children’s First Educators: Parents’ Views About Child Sexual Abuse Prevention Education. Journal of Child and Family Studies, 21(5), 734. doi: 10.1007/s10826-011-9526-4
 • Williams, J. (1980). Red Flag/Green Flag people coloring book. Fargo, ND: Rape and Abuse Crisis Center.
 • World Health Organization (2003). Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence. Geneva, Switzerland: WHO Publications.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Nesime CAN (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6448-1275
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 53, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { auebfd618883, journal = {Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)}, issn = {1301-3718}, eissn = {2458-8342}, address = {auebfd@gmail.com}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {53}, number = {3}, pages = {1129 - 1152}, doi = {10.30964/auebfd.618883}, title = {İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler}, key = {cite}, author = {Can, Nesime} }
APA Can, N. (2020). İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 53 (3) , 1129-1152 . DOI: 10.30964/auebfd.618883
MLA Can, N. "İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler" . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 53 (2020 ): 1129-1152 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/auebfd/issue/58005/618883>
Chicago Can, N. "İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 53 (2020 ): 1129-1152
RIS TY - JOUR T1 - İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler AU - Nesime Can Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30964/auebfd.618883 DO - 10.30964/auebfd.618883 T2 - Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) JF - Journal JO - JOR SP - 1129 EP - 1152 VL - 53 IS - 3 SN - 1301-3718-2458-8342 M3 - doi: 10.30964/auebfd.618883 UR - https://doi.org/10.30964/auebfd.618883 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler %A Nesime Can %T İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler %D 2020 %J Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) %P 1301-3718-2458-8342 %V 53 %N 3 %R doi: 10.30964/auebfd.618883 %U 10.30964/auebfd.618883
ISNAD Can, Nesime . "İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler". Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) 53 / 3 (Aralık 2020): 1129-1152 . https://doi.org/10.30964/auebfd.618883
AMA Can N. İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler. AÜEBFD. 2020; 53(3): 1129-1152.
Vancouver Can N. İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES). 2020; 53(3): 1129-1152.
IEEE N. Can , "İstismarı Önlemede Psikolojik Danışmanların Etik, Yasal Sorumlulukları ve Önleyici Rehberlik Çalışmalarına Öneriler", Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), c. 53, sayı. 3, ss. 1129-1152, Ara. 2020, doi:10.30964/auebfd.618883

Creative Commons LicenseThe content of the Journal of Faculty of Educational Sciences is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License