PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 263 - 281, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002222

Öz

Kaynakça

 • Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, RGT: 24.06.1994, 21970 (Mükerrer).
 • Sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu, RGT:03.05.2011, 27923.
 • Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, RGT: 04.07.2011, 27984 (Mükerrer).
 • Açıkalın, Oya ve Ahmet, Saltık (2007), “Kalkınmada Yeni Kavram ve Stratejiler”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, (S:1): 5-27.
 • Avrupa Toplulukları Komisyonu (2006), Türkiye İle Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 Tarihli Konsey Kararı, Brüksel.
 • Avrupa Toplulukları Komisyonu (2008), 2006/35/EC Sayılı Kararın Feshine ve Türkiye İle Katılım Ortaklığının Kapsadığı İlkeler, Öncelikler ve Koşullara Dair Bir Konsey Kararı, Brüksel.
 • Bulla, Miklos and Zseni, Aniko, (2003), National Report Regional Sustainable Development Hungary, Szechenyi İstvan Univestity.
 • Çeliktaş, İbrahim (2009), “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının Merkezi Olmayan Yapılanmada Getirdiği Değişiklikler ve Yardımların Planlanması”, Sayıştay Dergisi, (S:74-75): 73-95.
 • Doğan, Adem ve Öztürk, Nazım (2010), Yeni Kalkınma Kuramları, Bütçe Dünyası Dergisi, S:33, s.35-55.
 • Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), RGT: 01.07.2006, 26215 (Mükerrer).
 • European Commission (2009), Turkey 2009 Progress Report.
 • European Commission (2010), Turkey 2010 Progress Report.
 • Florida, Richard, (1995), “Toward The Learnig Region”, Futures, (V: 27, N:5): 527-536.
 • Gösterici, Hüseyin ve Ormanoğlu, Burhan, (2007), “Avrupa Birliği “IPA” Mali Yardım Sistemi 2007/2013 Dönemi Uygulaması”, Bütçe Dünyası, (C:2 S:25): 101-114.
 • Hilhorst, Jos. G. M. (1998), “Industrialization and Local/Regional Development Revisited”, Development and Chance, (V:29): 1-26.
 • Hooghe, Liesbet and Keating, Michael (1994), “The Politics of European Union Regional Policy”, Journal of European Public Policy, (V:1, I:3): 367-393.
 • http://www.anahaber.com/haber-Kalkinma-Bakanligi--ajanslar-icin-semsiye-3181/, (İndirilme Tarihi: 08.07.2011).
 • http://www.bloomberght.com/guncel-siyaset/haber/913057-iste-yeni-bakanliklar, (İndirilme Tarihi: 08.07.2011).
 • http://www.bloomberght.com/haberdetay/yazdir/913057, (İndirilme Tarihi: 08.07.2011).
 • http://www.bloomberght.com/haberdetay/yazdir/913057, (İndirilme Tarihi: 08.07.2011).
 • http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1435, (İndirilme Tarihi: 09.07.2011).
 • http://www.mmr.cz/, (İndirilme Tarihi: 09.07.2011). http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=en, (İndirilme Tarihi: 09.07.2011). http://www.netdergim.com/iste-yeni-kurulacak-bakanliklar, (İndirilme Tarihi: 08.07.2011).
 • Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 641 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, RGT:08.06.2011, 27958 (Mükerrer).
 • Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA) Oluşturan 1085/2006 Sayılı ve 17 Temmuz 2006 Tarihli Konsey Tüzüğü.
 • Kayasü, Serap ve Suna Yaşar S., (2006), “Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Kalkınma Politikaları: Yasal ve Kurumsal Dönüşümler”, TEPAV, Türkiye’de Yeni Gelişmeler, Yasal ve Yönetsel Yapılanmalar: 199-213.
 • Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi İle İlgili İşlem, RGT: 08.07.2011, 27988.
 • Mcmaster, Irene (2006), “Czech Regional Development Agencies in a Shifting Institutional Landscape”, Europe-Asia Studies, (V: 58, N: 3): 347-370.
 • Page, Edward C. (1991), Localism and Centralism in Europe: The Political and Legal Bases of Local Self-Govenment, Oxford University Press, Oxford.
 • Reeves, Terasa (2006), “AB ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma”, Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, TEPAV, Ankara, 39-48.
 • Rodrik, Dani (2000), Yeni Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Dışa Açılma Nasıl Gerçekleşmeli?, (Çev: Sultan Gül), Sabah Kitapları, İstanbul, 2000.
 • Schuurman, Frans J. (2000), “Paradigms Lost, Paradigms Regained? Development Studies in The Twenty-First Century”, Third World Quarterly, (V:21, N:1: 7-20.
 • Schuurman, Frans J. (2004), New Directions in Development Theory, United Kingdom.
 • Türkay, Mehmet (2005), “1945’den 2000’lere Söylem ve Gerçeklik Arasında ‘Kalkınmanın’ Halleri”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, (C:16, S:55): 31-42.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı (2011), Katılım Öncesi Ekonomik Program 2011- 2013, Ankara.
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (2006), Macaristan’da Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Meclisleri.
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (2007), Çek Cumhuriyeti’nde Bölgesel Kalkınma.
 • United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1996, Oxford University Press, New York.

TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 263 - 281, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002222

Öz

Türk kamu yönetimi tarihsel geçmişinde yer almayan bir bakanlık ile tanışmaktadır. 2011 yılında kurulmuş olan Kalkınma Bakanlığı, temel olarak ulusal planlama hazırlamakla yetkilendirilmiş ve başbakanlığa bağlı olarak çalışmakta olan Devlet Planlama Teşkilatı üzerine yükselmektedir. Ancak Kalkınma Bakanlığı’nın kuruluşu salt planlama alanındaki bir kuruluşun bakanlık teşkilatına dönüştürülme süreci olarak ele alınmamalıdır. Kalkınma Bakanlığı’nın kuruluşu Avrupa Birliği üyeliği ve bu üyeliğin gerektirdiği bölgeselleşme politikaları ile de yakından ilgili bir gelişmedir. Bu doğrultuda çalışma, ülkemizde Kalkınma Bakanlığı’nın kurulmasını sıradan bir bakanlık oluşumu olarak değerlendirmemekte ve Kalkınma Bakanlığı’nın farklı koşulların ve nedenlerin bir sonucu olarak idari sistemdeki yerini aldığını iddia etmektedir.

Kaynakça

 • Sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, RGT: 24.06.1994, 21970 (Mükerrer).
 • Sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu, RGT:03.05.2011, 27923.
 • Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, RGT: 04.07.2011, 27984 (Mükerrer).
 • Açıkalın, Oya ve Ahmet, Saltık (2007), “Kalkınmada Yeni Kavram ve Stratejiler”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, (S:1): 5-27.
 • Avrupa Toplulukları Komisyonu (2006), Türkiye İle Katılım Ortaklığı Belgesinde Yer Alan İlkeler, Öncelikler ve Koşullara İlişkin 23 Ocak 2006 Tarihli Konsey Kararı, Brüksel.
 • Avrupa Toplulukları Komisyonu (2008), 2006/35/EC Sayılı Kararın Feshine ve Türkiye İle Katılım Ortaklığının Kapsadığı İlkeler, Öncelikler ve Koşullara Dair Bir Konsey Kararı, Brüksel.
 • Bulla, Miklos and Zseni, Aniko, (2003), National Report Regional Sustainable Development Hungary, Szechenyi İstvan Univestity.
 • Çeliktaş, İbrahim (2009), “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının Merkezi Olmayan Yapılanmada Getirdiği Değişiklikler ve Yardımların Planlanması”, Sayıştay Dergisi, (S:74-75): 73-95.
 • Doğan, Adem ve Öztürk, Nazım (2010), Yeni Kalkınma Kuramları, Bütçe Dünyası Dergisi, S:33, s.35-55.
 • Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), RGT: 01.07.2006, 26215 (Mükerrer).
 • European Commission (2009), Turkey 2009 Progress Report.
 • European Commission (2010), Turkey 2010 Progress Report.
 • Florida, Richard, (1995), “Toward The Learnig Region”, Futures, (V: 27, N:5): 527-536.
 • Gösterici, Hüseyin ve Ormanoğlu, Burhan, (2007), “Avrupa Birliği “IPA” Mali Yardım Sistemi 2007/2013 Dönemi Uygulaması”, Bütçe Dünyası, (C:2 S:25): 101-114.
 • Hilhorst, Jos. G. M. (1998), “Industrialization and Local/Regional Development Revisited”, Development and Chance, (V:29): 1-26.
 • Hooghe, Liesbet and Keating, Michael (1994), “The Politics of European Union Regional Policy”, Journal of European Public Policy, (V:1, I:3): 367-393.
 • http://www.anahaber.com/haber-Kalkinma-Bakanligi--ajanslar-icin-semsiye-3181/, (İndirilme Tarihi: 08.07.2011).
 • http://www.bloomberght.com/guncel-siyaset/haber/913057-iste-yeni-bakanliklar, (İndirilme Tarihi: 08.07.2011).
 • http://www.bloomberght.com/haberdetay/yazdir/913057, (İndirilme Tarihi: 08.07.2011).
 • http://www.bloomberght.com/haberdetay/yazdir/913057, (İndirilme Tarihi: 08.07.2011).
 • http://www.mdlpl.ro/index.php?p=1435, (İndirilme Tarihi: 09.07.2011).
 • http://www.mmr.cz/, (İndirilme Tarihi: 09.07.2011). http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=en, (İndirilme Tarihi: 09.07.2011). http://www.netdergim.com/iste-yeni-kurulacak-bakanliklar, (İndirilme Tarihi: 08.07.2011).
 • Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 641 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, RGT:08.06.2011, 27958 (Mükerrer).
 • Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA) Oluşturan 1085/2006 Sayılı ve 17 Temmuz 2006 Tarihli Konsey Tüzüğü.
 • Kayasü, Serap ve Suna Yaşar S., (2006), “Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Kalkınma Politikaları: Yasal ve Kurumsal Dönüşümler”, TEPAV, Türkiye’de Yeni Gelişmeler, Yasal ve Yönetsel Yapılanmalar: 199-213.
 • Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi İle İlgili İşlem, RGT: 08.07.2011, 27988.
 • Mcmaster, Irene (2006), “Czech Regional Development Agencies in a Shifting Institutional Landscape”, Europe-Asia Studies, (V: 58, N: 3): 347-370.
 • Page, Edward C. (1991), Localism and Centralism in Europe: The Political and Legal Bases of Local Self-Govenment, Oxford University Press, Oxford.
 • Reeves, Terasa (2006), “AB ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma”, Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, TEPAV, Ankara, 39-48.
 • Rodrik, Dani (2000), Yeni Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Dışa Açılma Nasıl Gerçekleşmeli?, (Çev: Sultan Gül), Sabah Kitapları, İstanbul, 2000.
 • Schuurman, Frans J. (2000), “Paradigms Lost, Paradigms Regained? Development Studies in The Twenty-First Century”, Third World Quarterly, (V:21, N:1: 7-20.
 • Schuurman, Frans J. (2004), New Directions in Development Theory, United Kingdom.
 • Türkay, Mehmet (2005), “1945’den 2000’lere Söylem ve Gerçeklik Arasında ‘Kalkınmanın’ Halleri”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, (C:16, S:55): 31-42.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı (2011), Katılım Öncesi Ekonomik Program 2011- 2013, Ankara.
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (2006), Macaristan’da Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Meclisleri.
 • Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (2007), Çek Cumhuriyeti’nde Bölgesel Kalkınma.
 • United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1996, Oxford University Press, New York.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Barış ÖVGÜN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03

Kaynak Göster

Bibtex @ { ausbf42530, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {66}, number = {03}, pages = {263 - 281}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002222}, title = {TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI}, key = {cite}, author = {Övgün, Barış} }
APA Övgün, B. (2011). TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 66 (03) , 263-281 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002222
MLA Övgün, B. "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 263-281 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3067/42530>
Chicago Övgün, B. "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 263-281
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI AU - BarışÖvgün Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002222 DO - 10.1501/SBFder_0000002222 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 281 VL - 66 IS - 03 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002222 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002222 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI %A Barış Övgün %T TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI %D 2011 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 66 %N 03 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002222 %U 10.1501/SBFder_0000002222
ISNAD Övgün, Barış . "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 / 03 (Mart 2011): 263-281 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002222
AMA Övgün B. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI. SBF Dergisi. 2011; 66(03): 263-281.
Vancouver Övgün B. TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011; 66(03): 263-281.
IEEE B. Övgün , "TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE YENİ BİR ÖRGÜTLENME: KALKINMA BAKANLIĞI", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 66, sayı. 03, ss. 263-281, Mar. 2011, doi:10.1501/SBFder_0000002222