PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 395 - 421, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002226

Öz

Kaynakça

 • Agamben, Giorgio (2005) “Movement”, http://www.generation-online.org/p/fpagamben3.htm, erişim: 15.07.2010
 • Albert, Michel (2004) “The WSF: Where To Now?”, World Social Forum: Challenging Empires içinde, ed. by. Jai Sen, Viveka Foundation.
 • Ancelovici, Marcos (2002), “Organizing Against Globalization: The Case of ATTAC in France”, Politics and Society, 30:3.
 • Andretta, Massimiliano; Della PORTA, Donetalla (2009) “The Social Bases GJM Mobilization and Democratic Norms”, Another Europe: Conceptions and Practices of Democracy in the European Social Forums içinde, ed. Donetalla Della Porta, Routledge.
 • Arditi, Benjamin (2010) Liberalizmin Kıyılarında Siyaset, çev. Emine Ayhan, Metis Yayınları.
 • Arrighi, Giovanni; Wallerstein, Immanuel; Hopkins Terence K. (2004) Sistem Karşıtı Hareketler, Çev. C. Kanat-B.Somay-C.Sökmen, Metis Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt (2000) Siyaset Arayışı, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları.
 • Buechler, Steven M. (1995) “New Social Movement Theories”, The Sociological Quarterly, 36:3.
 • Bieler, Andreas; Morton, Adam David (2004) “‘Another Europe is Possible’? Labour and Social Movements at the European Social Forum”, Globalizations, 1:2.
 • Callinicos, Alex (2004) Anti-Kapitalist Manifesto, Çev. Derya Kömürcü, Literatür Yayınları.
 • Castells, Manuel (2008) Kimliğin Gücü: Enformasyon Çağı-Ekonomi Toplum ve Kültür 2. Cilt, Çev. Ebru Kılıç, Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Coşkun, Mustafa Kemal (2006) “Süreklilik ve Kopuş Teorileri Bağlamında Türkiye’de Eski ve Yeni Toplumsal Hareketler”, SBF Dergisi, 61:1.
 • Della Porta, Donetalla (2005) “Multiple Belongings, Tolerant Idenitities and the ‘Construction of Another Politics’: Between the European Social Forum and the Local Social Fora”, Transnational Protest and Global Activism içinde, ed. Donetalla della Porta-Sydney Tarrow, Rowman&Littlefield Publishers.
 • Della Porta, Donetalla (2009) “Social Movements”, The Sage Handbook of European Studies içinde, ed. Chris Rumford, Sage Publications.
 • Della Porta, Donetalla; CAIANI, Manuela (2009) Social Movements and Europenization, Oxford Press.
 • Della Porta, Donetalla; GIUGNI, Marco (2009) “Democracy From Below: Activists and Institutions”, Another Europe: Conceptions and Practices of Democracy in the European Social Forums içinde, ed. Donetalla Della Porta, Routledge.
 • De Angelis, Massimo (2004) “Opposing Fetishism by Reclaiming Our Powers: The Social Forum Movement, Capitalist Markets and the Politics of Alternatives”, ISSJ, no.182.
 • De Angelis, Massimo (2005) “PR like PRocess ”, Ephemera, 5:2.
 • Glasius, Marlies (2005) “Deliberation or Struggle: Civil Society Traditions Behind Social Forums”, Ephemera, 5:2.
 • Farrer, Linden (2004) “World Forum Movement: Abandon or Contaminate”, World Social Forum: Challenging Empires içinde, ed. by. Jai Sen, Viveka Foundation.
 • Ferreira, Francisco Whitaker (2006) Towards a New Politics: What Future for the World Social Forum?, Vasudhaiva Kutumbakam Publication Limited.
 • Foss, Daniel A.; LARKIN, Ralph (1986) Beyond Revolution, A New Theory of Social Movements, Bergin&Garvey Publishers.
 • Gümrükçü, Selin (2007) Bir Toplumsal Hareketin Doğuşu : Küreselleşme Karşıtı Hareketlerin Türkiye’de Ortaya Çıkışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman Yrd. Doç. Dr. Ayşen Uysal.
 • Grefe, Christiane; Harald, Schumann; Greffrath, Matihas (2001) Küreselleşmeyi Eleştirenler Ne İstiyorlar? ATTAC, Çev. Ülkü Hastürk, Çitlembik Yayınevi.
 • Hanagan, Michael (1998) “Social Movements: Incorporation, Disengagement and Oppurtunities-A Long View”, From Contention to Democracy içinde, ed. Maco Giugni- Doug McAdam- Charles Tilly, Rowman&Littlefield Publ.
 • Hardt, Michael-NEGRI, Antonio (2001) İmparatorluk, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları.
 • Hunt, Lynn (1984) Politics, Culture and Class in the French Revolution, University of California Press.
 • Imig, Dous; Tarrow, Sidney (2009) “The Europenization of Movements? A New Approach to Transnational Conteniton”, Social Movements In A Globalising World içinde, ed. by Donetalla della Porta-Hanspeter Kriesi-Dieter Rucht, Palgrave Macmillan.
 • Juris, Jeffry S. (2005) “Social Forums and Their Margins: Networking Logics and the Cultural Politics of Autonomous Spaces”, Ephemera, 5:2.
 • Juris, Jeffry S. (2008) Networking Futures: The Movements Against Corporate Globalization, Duke University Press.
 • Kingsnorth, Paul (2004) One No, Many Yeses-A Journey to the Heart of the Global Resisstance Movement, Free Press.
 • Laclau, Erneto; Mouffe, Chantal (1992) Hegemonya ve Sosyalist Strateji, Çev. Ahmet Kardam- M.Doğan Şahiner, Birikim Yayınları.
 • Melucci, Alberto (1985) “Symbolic Challange of Contemporary Movements”, Social Research, 52:4.
 • Negri, Antonio (2006a) Yıkıcı Politika-21. Yüzyıl İçin Bir Manifesto, Çev. Akın Sarı, Otonom Yayınları.
 • Negri, Antonio (2006b) İmparatorluktaki Hareketler-Geçişler ve Görünümler, Çev. Kemal Atakay, Otonom Yayınları.
 • Offe, Claus (1985) “New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics”, Social Research 52:4.
 • Olofsson, Gunnar (1988) “After the Working-Class Movements? An Essay on What’s ‘New’ and What’s ‘Social’ in the New Social Movements”, Acta Sociologica, 31:1.
 • Ranciere, Jacquies (2007) Siyasalın Kıyısında, çev. Aziz Ufuk Kılıç, Metis Yayınları.
 • Ranciere, Jacquies (2005) Uyuşmazlık-Politika ve Felsefe, çev. Hakkı Hünler, Ara-lık Yayınları.
 • Rose, R.B. (1983) The Making of Sans-Culottes, Manchester University Press.
 • Santos, Boaventura De Sousa (2006) The Rise of the Global Left- World Social Forum and Beyond, Zed Books.
 • Santos, Boaventura De Sousa (2008) “The World Social Forum and the Global Left”, Politics and Society, 36:2.
 • Savran, Gülnur (1987) “Marksizm ve ‘Yeni Toplumsal Hareketler’ Tartışması”, Sınıf Bilinci, Sayı 11.
 • Scott, Alan (1990) Ideology and the New Social Movements, Routledge.
 • Şenever, Levent (2003) Dünya Sosyal Forumu, Aşağıdan Küreselleşme Hareketi ve Küresel Direniş, Metis Yayınları.
 • Tarrow, Sydney; Della Porta, Donetalla (2005) “Conclusion: ‘Globalization’, Complex Internationalism, and Transnational Contention”, Transnational Protest and Global Activism içinde, ed. Donetalla della Porta-Sydney Tarrow, Rowman&Littlefield Publishers.
 • Teivainen, Teivo (2003) “The World Social Forum: Arena or Actor?”, http://lasa.international. pitt.edu/members/congress-papers/lasa2003/files/TeivainenTeivo.pdf, erişim: 01.07.2010
 • Thoburn, Nicholas (2005) Deleuze, Marx ve Politika, Çev. Ali Utku-Mukadder Erkan, Otonom Yayıncılık.
 • Tormey, Simon (2004) Yeni Başlayanlar İçin Anti-Kapitalizm, Çev. Ümit Aydoğmuş, Everest Yayınları.
 • Touraine, Alain (1985) “An Introduction to the Study of Social Movements”, Social Research, 52:4.
 • Tilly, Charles (2008) Toplumsal Hareketler, Çev. Orhan Düz, Babil Yayınları.
 • Tilly, Charles (2009) Kolektif Şiddet Siyaseti, Çev. Seda Özel, Phoenix Yayınları.
 • Tormey, Simon (2004) “The 2003 European Social Forum: Where Next for Anti-Capitalist Movement?”, Capital and Class, no. 84.
 • Touraine, Alain (1999) “Toplumdan Toplumsal Harekete”, Yeni Sosyal Hareketler içinde, yay. haz. Kenan Çayır, Kaknüs Yayınları.
 • Toussaint, Eric (2010) “Dünya Sosyal Forumu’nun Ötesinde… Beşinci Enternasyonel”, http://www.sdyeniyol.org/index.php/duenyadan/290-duenya-sosyal-forumunun- oetesinde-beinci-enternasyonal-eric-toussaint?format=pdf , erişim: 15.07.2010
 • Uysal, Ayşen; Baykan, Barış G. (2003), “Bir Başka Dünyanın Alternatif Köyleri”, Otonom Yayınları.
 • Uysal, Ayşen (2008) “’Evrensel ve Köklü’ Küreselleşme Karşıtı Hareketlerin Aktörleri”, Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, 27-30 Mart 2008.
 • Uzun, Türkan (2001) Cenova Günlüğü Küresel Direniş: Antikapitalizm ve Savaş Türkiye'den Katılanların Anlatımıyla: Cenova Direnişinin Gün Gün Hikayesi, Stüdyo İmge Yayınları.
 • Von Stein, Lorenz (1964) History of Social Movement in France, İng. Çev. Kaehe Mengelberg, The Bedminster Press.
 • Wallerstein, Immanuel (2009) Bildiğimiz Dünyanın Sonu-Yirmibirinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim, Çev.: Tuncay Birkan, Metis Yayınları.
 • Wright, D.G. (1993) Popular Radicalism- The Working-Class Experience 1780-1880, Longmann.

SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ

Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03, 395 - 421, 01.03.2011
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002226

Öz

Bu çalışmanın amacı, Sosyal Forumların yeni toplumsal hareketler yaklaşımındaki yerini ve önemini analiz ederek, Temmuz 2010’da altıncı buluşmasını gerçekleştiren Avrupa Sosyal Forumu’nun (ASF) yapısını ve geçen sekiz yıllık süreçte yaşadığı dönüşümü açıklamaktır. ASF’nin kendi içinde yaşadığı tartışmalar ve sonuç metinlerine yansıyan ifadeler, Dünya Sosyal Forumu’na (DSF) bağlı olarak gelişen ASF’nin, DSF’nin kurucu ilkelerinden kısmen bir kopuş içerisinde olduğunu ortaya koyuyor. Avrupalı hareketlerin kendine özgü bu ayrıksılığı ya da farklı tavrı, hem yeni nesil hareketlerin geldiği son aşamayı hem de sosyal forum düşüncesindeki değişimi simgelemektedir. ASF’nin siyasal bir aktör olarak kurumsallaşması tehlikesi, onun açık alan kimliğine zarar verici noktaya gelebilir.

Kaynakça

 • Agamben, Giorgio (2005) “Movement”, http://www.generation-online.org/p/fpagamben3.htm, erişim: 15.07.2010
 • Albert, Michel (2004) “The WSF: Where To Now?”, World Social Forum: Challenging Empires içinde, ed. by. Jai Sen, Viveka Foundation.
 • Ancelovici, Marcos (2002), “Organizing Against Globalization: The Case of ATTAC in France”, Politics and Society, 30:3.
 • Andretta, Massimiliano; Della PORTA, Donetalla (2009) “The Social Bases GJM Mobilization and Democratic Norms”, Another Europe: Conceptions and Practices of Democracy in the European Social Forums içinde, ed. Donetalla Della Porta, Routledge.
 • Arditi, Benjamin (2010) Liberalizmin Kıyılarında Siyaset, çev. Emine Ayhan, Metis Yayınları.
 • Arrighi, Giovanni; Wallerstein, Immanuel; Hopkins Terence K. (2004) Sistem Karşıtı Hareketler, Çev. C. Kanat-B.Somay-C.Sökmen, Metis Yayınları.
 • Bauman, Zygmunt (2000) Siyaset Arayışı, Çev. Tuncay Birkan, Metis Yayınları.
 • Buechler, Steven M. (1995) “New Social Movement Theories”, The Sociological Quarterly, 36:3.
 • Bieler, Andreas; Morton, Adam David (2004) “‘Another Europe is Possible’? Labour and Social Movements at the European Social Forum”, Globalizations, 1:2.
 • Callinicos, Alex (2004) Anti-Kapitalist Manifesto, Çev. Derya Kömürcü, Literatür Yayınları.
 • Castells, Manuel (2008) Kimliğin Gücü: Enformasyon Çağı-Ekonomi Toplum ve Kültür 2. Cilt, Çev. Ebru Kılıç, Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Coşkun, Mustafa Kemal (2006) “Süreklilik ve Kopuş Teorileri Bağlamında Türkiye’de Eski ve Yeni Toplumsal Hareketler”, SBF Dergisi, 61:1.
 • Della Porta, Donetalla (2005) “Multiple Belongings, Tolerant Idenitities and the ‘Construction of Another Politics’: Between the European Social Forum and the Local Social Fora”, Transnational Protest and Global Activism içinde, ed. Donetalla della Porta-Sydney Tarrow, Rowman&Littlefield Publishers.
 • Della Porta, Donetalla (2009) “Social Movements”, The Sage Handbook of European Studies içinde, ed. Chris Rumford, Sage Publications.
 • Della Porta, Donetalla; CAIANI, Manuela (2009) Social Movements and Europenization, Oxford Press.
 • Della Porta, Donetalla; GIUGNI, Marco (2009) “Democracy From Below: Activists and Institutions”, Another Europe: Conceptions and Practices of Democracy in the European Social Forums içinde, ed. Donetalla Della Porta, Routledge.
 • De Angelis, Massimo (2004) “Opposing Fetishism by Reclaiming Our Powers: The Social Forum Movement, Capitalist Markets and the Politics of Alternatives”, ISSJ, no.182.
 • De Angelis, Massimo (2005) “PR like PRocess ”, Ephemera, 5:2.
 • Glasius, Marlies (2005) “Deliberation or Struggle: Civil Society Traditions Behind Social Forums”, Ephemera, 5:2.
 • Farrer, Linden (2004) “World Forum Movement: Abandon or Contaminate”, World Social Forum: Challenging Empires içinde, ed. by. Jai Sen, Viveka Foundation.
 • Ferreira, Francisco Whitaker (2006) Towards a New Politics: What Future for the World Social Forum?, Vasudhaiva Kutumbakam Publication Limited.
 • Foss, Daniel A.; LARKIN, Ralph (1986) Beyond Revolution, A New Theory of Social Movements, Bergin&Garvey Publishers.
 • Gümrükçü, Selin (2007) Bir Toplumsal Hareketin Doğuşu : Küreselleşme Karşıtı Hareketlerin Türkiye’de Ortaya Çıkışı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman Yrd. Doç. Dr. Ayşen Uysal.
 • Grefe, Christiane; Harald, Schumann; Greffrath, Matihas (2001) Küreselleşmeyi Eleştirenler Ne İstiyorlar? ATTAC, Çev. Ülkü Hastürk, Çitlembik Yayınevi.
 • Hanagan, Michael (1998) “Social Movements: Incorporation, Disengagement and Oppurtunities-A Long View”, From Contention to Democracy içinde, ed. Maco Giugni- Doug McAdam- Charles Tilly, Rowman&Littlefield Publ.
 • Hardt, Michael-NEGRI, Antonio (2001) İmparatorluk, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları.
 • Hunt, Lynn (1984) Politics, Culture and Class in the French Revolution, University of California Press.
 • Imig, Dous; Tarrow, Sidney (2009) “The Europenization of Movements? A New Approach to Transnational Conteniton”, Social Movements In A Globalising World içinde, ed. by Donetalla della Porta-Hanspeter Kriesi-Dieter Rucht, Palgrave Macmillan.
 • Juris, Jeffry S. (2005) “Social Forums and Their Margins: Networking Logics and the Cultural Politics of Autonomous Spaces”, Ephemera, 5:2.
 • Juris, Jeffry S. (2008) Networking Futures: The Movements Against Corporate Globalization, Duke University Press.
 • Kingsnorth, Paul (2004) One No, Many Yeses-A Journey to the Heart of the Global Resisstance Movement, Free Press.
 • Laclau, Erneto; Mouffe, Chantal (1992) Hegemonya ve Sosyalist Strateji, Çev. Ahmet Kardam- M.Doğan Şahiner, Birikim Yayınları.
 • Melucci, Alberto (1985) “Symbolic Challange of Contemporary Movements”, Social Research, 52:4.
 • Negri, Antonio (2006a) Yıkıcı Politika-21. Yüzyıl İçin Bir Manifesto, Çev. Akın Sarı, Otonom Yayınları.
 • Negri, Antonio (2006b) İmparatorluktaki Hareketler-Geçişler ve Görünümler, Çev. Kemal Atakay, Otonom Yayınları.
 • Offe, Claus (1985) “New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics”, Social Research 52:4.
 • Olofsson, Gunnar (1988) “After the Working-Class Movements? An Essay on What’s ‘New’ and What’s ‘Social’ in the New Social Movements”, Acta Sociologica, 31:1.
 • Ranciere, Jacquies (2007) Siyasalın Kıyısında, çev. Aziz Ufuk Kılıç, Metis Yayınları.
 • Ranciere, Jacquies (2005) Uyuşmazlık-Politika ve Felsefe, çev. Hakkı Hünler, Ara-lık Yayınları.
 • Rose, R.B. (1983) The Making of Sans-Culottes, Manchester University Press.
 • Santos, Boaventura De Sousa (2006) The Rise of the Global Left- World Social Forum and Beyond, Zed Books.
 • Santos, Boaventura De Sousa (2008) “The World Social Forum and the Global Left”, Politics and Society, 36:2.
 • Savran, Gülnur (1987) “Marksizm ve ‘Yeni Toplumsal Hareketler’ Tartışması”, Sınıf Bilinci, Sayı 11.
 • Scott, Alan (1990) Ideology and the New Social Movements, Routledge.
 • Şenever, Levent (2003) Dünya Sosyal Forumu, Aşağıdan Küreselleşme Hareketi ve Küresel Direniş, Metis Yayınları.
 • Tarrow, Sydney; Della Porta, Donetalla (2005) “Conclusion: ‘Globalization’, Complex Internationalism, and Transnational Contention”, Transnational Protest and Global Activism içinde, ed. Donetalla della Porta-Sydney Tarrow, Rowman&Littlefield Publishers.
 • Teivainen, Teivo (2003) “The World Social Forum: Arena or Actor?”, http://lasa.international. pitt.edu/members/congress-papers/lasa2003/files/TeivainenTeivo.pdf, erişim: 01.07.2010
 • Thoburn, Nicholas (2005) Deleuze, Marx ve Politika, Çev. Ali Utku-Mukadder Erkan, Otonom Yayıncılık.
 • Tormey, Simon (2004) Yeni Başlayanlar İçin Anti-Kapitalizm, Çev. Ümit Aydoğmuş, Everest Yayınları.
 • Touraine, Alain (1985) “An Introduction to the Study of Social Movements”, Social Research, 52:4.
 • Tilly, Charles (2008) Toplumsal Hareketler, Çev. Orhan Düz, Babil Yayınları.
 • Tilly, Charles (2009) Kolektif Şiddet Siyaseti, Çev. Seda Özel, Phoenix Yayınları.
 • Tormey, Simon (2004) “The 2003 European Social Forum: Where Next for Anti-Capitalist Movement?”, Capital and Class, no. 84.
 • Touraine, Alain (1999) “Toplumdan Toplumsal Harekete”, Yeni Sosyal Hareketler içinde, yay. haz. Kenan Çayır, Kaknüs Yayınları.
 • Toussaint, Eric (2010) “Dünya Sosyal Forumu’nun Ötesinde… Beşinci Enternasyonel”, http://www.sdyeniyol.org/index.php/duenyadan/290-duenya-sosyal-forumunun- oetesinde-beinci-enternasyonal-eric-toussaint?format=pdf , erişim: 15.07.2010
 • Uysal, Ayşen; Baykan, Barış G. (2003), “Bir Başka Dünyanın Alternatif Köyleri”, Otonom Yayınları.
 • Uysal, Ayşen (2008) “’Evrensel ve Köklü’ Küreselleşme Karşıtı Hareketlerin Aktörleri”, Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, 27-30 Mart 2008.
 • Uzun, Türkan (2001) Cenova Günlüğü Küresel Direniş: Antikapitalizm ve Savaş Türkiye'den Katılanların Anlatımıyla: Cenova Direnişinin Gün Gün Hikayesi, Stüdyo İmge Yayınları.
 • Von Stein, Lorenz (1964) History of Social Movement in France, İng. Çev. Kaehe Mengelberg, The Bedminster Press.
 • Wallerstein, Immanuel (2009) Bildiğimiz Dünyanın Sonu-Yirmibirinci Yüzyıl İçin Sosyal Bilim, Çev.: Tuncay Birkan, Metis Yayınları.
 • Wright, D.G. (1993) Popular Radicalism- The Working-Class Experience 1780-1880, Longmann.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yavuz YILDIRIM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2011
Başvuru Tarihi 31 Temmuz 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 66, Sayı 03

Kaynak Göster

Bibtex @ { ausbf42534, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {66}, number = {03}, pages = {395 - 421}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002226}, title = {SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Yavuz} }
APA Yıldırım, Y. (2011). SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 66 (03) , 395-421 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002226
MLA Yıldırım, Y. "SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 395-421 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3067/42534>
Chicago Yıldırım, Y. "SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2011 ): 395-421
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ AU - YavuzYıldırım Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002226 DO - 10.1501/SBFder_0000002226 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 395 EP - 421 VL - 66 IS - 03 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002226 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002226 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi SBF Dergisi SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ %A Yavuz Yıldırım %T SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ %D 2011 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 66 %N 03 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002226 %U 10.1501/SBFder_0000002226
ISNAD Yıldırım, Yavuz . "SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 / 03 (Mart 2011): 395-421 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002226
AMA Yıldırım Y. SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ. SBF Dergisi. 2011; 66(03): 395-421.
Vancouver Yıldırım Y. SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2011; 66(03): 395-421.
IEEE Y. Yıldırım , "SOSYAL FORUM SÜRECİ ve AVRUPA SOSYAL FORUMU: KURUMSALLAŞMA TEHLİKESİ", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, c. 66, sayı. 03, ss. 395-421, Mar. 2011, doi:10.1501/SBFder_0000002226