Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 21, 151 - 177, 15.03.2020
https://doi.org/10.33692/avrasyad.703737

Öz

Öğretmen güçlendirme üzerine araştırmaların uzun bir geçmişi olmasına rağmen Türkiye’de bu konuda araştırmaların yeni olduğu söylenebilir. Bu araştırmada öğretmen güçlendirme üzerine Türkiye’de yapılan mevcut araştırmaları tematik olarak incelenmek amaçlanmıştır. Böyle bir çalışmanın öğretmen güçlendirme üzerine araştırmalarda odaklanılacak alanlara yön vereceği düşünülmektedir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Bu kapsamda dahil etme kriterleri çerçevesinde 2019 yılına kadar öğretmen güçlendirme üzerine Türkiye’de yapılmış 42 çalışma, araştırmanın veri kaynağını oluşturmaktadır. Araştırmada veri analizi yöntemi olarak içerik analizinden yararlanılmıştır. Bu kapsamda araştırmaların yayım yılı, öğretmen güçlendirmeye yaklaşımlar, araştırma yöntemi, yapıldığı bölge, örneklem içeriği, yapıldığı okul kademesi, örnekleme yöntemi, örneklem büyüklüğü, veri toplama yöntemi, kullanılan ölçme aracı, birlikte ele alınan değişkenler, veri analizi yöntemi ve yayın türü temalar olarak belirlenmiştir. Araştırmaya dahil edilen çalışmalardan elde edilen veriler bu temalar çerçevesinde kodlanmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen güçlendirme üzerine son yıllarda araştırma sayısının arttığı ancak halen yeterli sayıda araştırma olmadığı, araştırmalarda daha çok psikolojik güçlendirme yaklaşımının benimsendiği, çoğunlukla nicel yöntemlerden ve buna bağlı olarak daha çok nicel veri analizi yöntemleri olan betimsel istatistikler, korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanıldığı, araştırmaların çoğunlukla İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde yapıldığı, en çok araştırmanın lise kademesinde gerçekleştirildiği, çalışmalarda çoğunlukla tesadüfi örnekleme yönteminin ve ölçme aracı olarak Spreitzer (1995) tarafından geliştirilen Psikolojik Güçlendirme Ölçeği’nin kullanıldığı, güçlendirmenin en fazla örgütsel bağlılık değişkeni ile birlikte ele alındığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuçlar Türkiye bağlamında tartışılarak araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir.

Kaynakça

 • *ACARAY, Tülay, (2010), Ankara İli İlköğretim ve Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Güçlendirme Örüntüleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • AKAR, Hüseyin, (2019), Türkiye'de Eğitim Örgütlerinde Yapılan Örgütsel Sinizm Çalışmalarının İçerik Analizi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, C. IX, S. 16: s. 2097-2127.
 • *AKSEL, I., SERINKAN, C., KIZILOGLU, M., ve B. AKSOY, (2013), Assessment of Teachers’ Perceptions of Organizationa lCitizenship Behaviors and Psychological Empowerment: An Empirical Analysis in Turkey, Procedia-Socialand Behavioral Sciences, C. LVXXXIX, S. 1: s. 69-73.
 • *ALTINKURT, Y., ANASIZ, B. T., ve C. E. EKİNCİ, (2016), Öğretmenlerin Yapısal ve Psikolojik Güçlendirilmeleri ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki, Eğitim ve Bilim, C. XLI, S. 187: s. 79-96.
 • ARNOLD, J. A., ARAD, S., RHOADES, J. A., ve F.DRASGOW, (2000), The Empowering Leadership Questionnaire: The Construction and Validation of a New Scale For Measuring Leader Behaviors. Journal of Organizational Behavior, C. XXI, S. 3: s. 249-269.
 • *AYDEMİR, Serap Meydan, (2014), İlk Ve Ortaokul Müdürlerinin Öğretmenleri Güçlendirme Örüntüleri ( Kayseri İli Örneği ), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • AYDIN, A. ve Ş. UYSAL, (2014), Şengül. Türkiye ‘de Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Alanındaki Doktora Tezlerinin İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. XIV, S. 1: s. 177-201.
 • BALÇIK, Ece, (2018), Örgüt Kültürü, Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkiler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • *BALKAR, Betul, (2015), Defining an Empowering School Culture (ESC): Teacher Perceptions, Issues in Educational Research, C. XXV, S. 3: 25(3), s. 205-224.
 • BALOĞLU, N., KARADAĞ, E., ve Ş. GAVUZ, (2009), Okul Müdürlerinin Çok Faktörlü Liderlik Stillerinin Yetki Devrine Etkisi: Bir Doğrusal ve Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. XXII, S. 2: s. 457-479.
 • *BALYER, A., OZCAN, K., ve A. YILDIZ, (2017), Teacher Empowerment: School Administrators’ Roles, Eurasian Journal of Educational Research, C. XVII, S. 70: s. 1-18.
 • BLASE, J. ve J. BLASE, (1996), Facilitative School Leadership and Teacher Empowerment: Teacher's Perspectives, Social Psychology of Education, C. I, S. 2: s. 117-145.
 • BLASE, J., ve J. BLASE, (1997), The Micropolitical Orientation of Facilitative School Principals and Its Effects on Teachers’ Sense of Empowerment, Journal of Educational Administration, C. XLV, S. 2: 138-164.
 • BREDESON, Paul V., (1993), Letting Go of Outlived Professional İdentities: A Study of Role Transition and Role Strain for Principals in Restructured Schools, Educational Administration Quarterly, C. XXIX, S. 1: s. 34-68.
 • BOGLER, R. ve A. SOMECH, (2004), Influence of Teacher Empowerment on Teachers’ Organizational Commitment, Professional Commitment and Organizational Citizenship Behavior in Schools, Teaching and Teacher Education, C. XX, S. 3: s. 277-289.
 • BOONYARIT, I., CHOMPHUPART, S., ve N. ARIN, (2010), Leadership, Empowerment, and Attitude Outcomes, The Journal of Behavioral Science, C. V, S. 1: s. 1-14.
 • CHRISTENSEN, L. B., JOHNSON, R. B., ve L. A. TURNER, (2015), Nitel ve Karma Yöntem Araştırmaları, (Çeviri Ed.: A. Aypay ), Ankara: Anı Yayıncılık.
 • CONGER, J. A. ve R. N. KANUNGO, (1988), The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice, Academy of Management Review, C. XIII, S. 3: s. 471-482.
 • CRESWELL, J W., (2013), Nitel Araştırma Yöntemleri, (Çev Ed.: M. Bütün ve S. B Demir), Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • *ÇETİN, M. ve B. KIRAL, (2018), Okul Yöneticilerinin Öğretmenleri Güçlendirmesine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri, Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, C. XII, S. 26: s. 281-310.
 • DAVIS, J. ve S. M. WILSON, (2000), Principals' Efforts to Empower Teachers: Effects on Teacher Motivation and Job Satisfaction and Stress, The Clearing House, C. LXXII, S. : s. 349-353.
 • DEE, J. R., HENKIN, A. B. ve L. DUEMER, (2003), Structural Antecedents and Psychological Correlates of Teacher Empowerment, Journal of Educational Administration, C. XLI, S. 3: s. 257-277.
 • DEMİRCİ, S., ve M. KÖSELİ, (2017), İkincil Veri ve İçerik Analizi, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, (Ed. K. Böke), İstanbul: Alfa Yayınları, 321-362.
 • DOĞAN, Selen, (2006), Personel Güçlendirme: Rekabette Başarının Anahtarı, İstanbul: Kare Yayınları.
 • *DUMAN, Şayma, (2018), Ortaöğretim Öğretmenlerinde Psikolojik Güçlendirmenin Yordayıcıları Olarak Yapısal Güçlendirme Yöneticiye Güven ve Lider-Üye Etkileşimi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ELSTAD, E., CHRİSTOPHERSEN, K. A. ve A. TURMO, (2011), Social Exchange Theory as An Explanation of Organizational Citizenship Behaviour among Teachers, International Journal of Leadership in Education, C. XIV, S. 4: s. 405-421.
 • *ERDEM, H., GÖKMEN, Y., ve U. TÜREN, (2016), Psikolojik Güçlendirme Boyutlarının İş Performansı Üzerine Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü: Görgül Bir Araştırma. Dogus University Journal, C. XVII, S. 2: s. 161-176.
 • FALKINGHAM, L. T. Ve R. REEVES, (1998), Context Analysis—A Technique for Analysing Research in a Field, Applied to Literature on the Management of R&D at the Section Level. Scientometrics, C. XL, S. 2: 97-120.
 • FREIRE, C. Ve A. FERNANDES, (2016), Search for Trust ful Leadership in Secondary Schools: Is Empowerment The Solution?, Educational Management Administration &Leadership, C. XLIV. S. 6: s. 892-916.
 • *GÜMÜŞ, Aytül, (2013), İlkokul Yöneticilerinde Güçlendirici Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Psikolojik Güçlendirmenin Aracılık Rolü (Ankara İli Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • GÜMÜŞTEKİN, Gülten Eren, (2010), “Personel Güçlendirme”, Örgütsel Davranışta Güncel Konular (Ed. D. E. Özler), Bursa: Ekin yayınevi, 133-165.
 • HATIPOĞLU, G., ÖZKAN HIDIROĞLU, Y., ve T. N. TOK, (2018), Türkiye'de Eğitim Yönetimi Alanındaki Makalelere Yönelik Bir İçerik Analizi, Journal of Human Sciences, C. XV, S. 2: s. 1362-1380.
 • *İHTİYAROĞLU, Neslin, (2017), Yapısal ve Psikolojik Güçlendirmenin Öğretmen Motivasyonu Üzerindeki Etkisi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. VII, S. 2: s. 361-378.
 • *KARACA, Hatice, (2018), Örgütlerde Personel Güçlendirme ve Milli Eğitim Örgütünde Personel Güçlendirme Yaklaşımının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *KAYA, Ç. ve Y. ALTINKURT, (2018), Öğretmenlerin Psikolojik Sermayeleri ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkide Psikolojik ve Yapısal Güçlendirmenin Rolü. Eğitim ve Bilim, C. XLII, S. 187: s. 79-96.
 • *KIRAL, Bilgen, (2015), Lise Yöneticilerinin Öğretmenleri Güçlendirmesi ve Öğretmenlerin Kayıtsızlık (Sinizm) Davranışı ile İlişkisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • KIRAL, Bilgen, (2019), Eğitim Yönetiminde Öğretmen Güçlendirme, Eğitim Yönetimi (Ed. N. Cemaloğlu- M. Özdemir), Ankara: Pegem Akademi, 627-664.
 • *KOÇAK, Seval, (2016), Ortaöğretim Kurumlarındaki Psikolojik Sözleşme Üzerinde Güçlendirici Liderlik Davranışlarının Rolü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • *KONAN, N. ve O. T. ÇELİK, (2017), Okul Müdürlerinin Güçlendirici Liderliğine İliskin Öğretmen Algısı, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. VI, S. 1: s. 322-335.
 • KONCZAK, L., STELLY, D.J., ve M.L. TRUSTY, (2000), Defining and Measuring Empowering Leader Behaviors: Development of an Upward Feedback Instrument, Educational and Psychological Measurement, C. LX, S. 2: s. 301-313.
 • KOŞAR, D., Emre, E. R., KILINÇ, A. Ç., ve S. KOŞAR, (2017), Öğretmen Liderliğine İlişkin Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, C. IV, S. 7: s. 29-46.
 • LASCHINGER,H.K.S., FINEGAN, J., SHAMIAN, J., ve P. WILK, (2001), Impact of Structural and Psychological Empowerment on Job Strain in Nursing Work Settings: Expanding Kanter’s Model, The Journal of Nursing Administration, C. XLI, S. 5: s. 260-272.
 • LEE, A. N. Ve Y. NIE, (2017), Teachers’ Perceptions Of School Leaders’ Empowering Behaviours And Psychological Empowerment: Evidence From a Singapore Sample, Educational Management Administration &Leadership, C. XLV, S. 2: s. 260-283.
 • MAEROFF, Gene, (1988) The Empowerment of Teachers. Overcoming the Crisis of Confidence, New York: Teachers College Press.
 • *MALÇOK, Arif, (2011), Örgüt İklimi ve Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışındaki Öncüllük Rolü Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • MEB, (2017), Öğretmen Strateji Belgesi (2017-2023), https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/26174415_Strateji_Belgesi_RG-Ylan-_26.07.2017.pdf, (Erişim Tarihi: 01.07.2019)
 • MEB, (2018), Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye 2023 Eğitim Vizyonu, http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf, (Erişim Tarihi: 01.08.2019)
 • MERRIAM, Shran B., (2013), Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber, (Çeviri Ed.: S. Turan), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MERRIAM, S. B. ve E.J. TISDELL, (2016), Qualitative Research: a Guide to Design and Implementation, San Francisco: Jossey-Bass.
 • MİLES, M. B. ve A. M. HUBERMAN, (2015), Nitel Veri Analizi, (Çeviren: S. AkbababaAltun ve A. Ersoy), Ankara: Pegem Akademi.
 • MOYE, M., HENKIN, A. B., ve R. J. EGLEY, (2005), Teacher-Principal Relationships: Exploring Linkages between Empowerment and Interpersonal Trust, Journal of Educational Administration, C. XLIII. S. 3: s. 260-277.
 • *NARTGÜN, Ş.S. ve S. DEMİRER, (2017), Okul Yöneticilerinin Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel İmaj Algıları Arasındaki İlişki, The Journal of Academic Social Science Studies, C. I, S. 57: s. 39-65.
 • *ODABAŞ, İpek, (2014), Yapısal Güçlendirme ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkide Psikolojik Güçlendirmenin Ara Değişken Rolü: Öğretmenler Üzerinde Bir Çalışma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • *OKAN, M. ve K. YILMAZ, (2017), Kamu Okullarında Psikolojik Güçlendirme İle Öğretmenlerin Tükenmişlikleri Arasındaki İlişki, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, C. I, S. 1: s. 16-27.
 • ÖKMEN, Abdullah, (2018), Öğretmen Güçlendirmeye İlişkin Lisede Görev Yapan Öğretmenlerin Algıları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • ÖNGÖZ, S., AYDIN, Ş., ve D. AKSOY, (2016), Türkiye’de Eğitim Bilimleri Alanında Yapılan Çoklu Ortam Konulu Lisansüstü Tezlerin Eğilimleri, Öğretim Teknolojileri & Öğretmen Eğitimi Dergisi, C. V, S. 1: s. 45-58.
 • *ÖZAN, M. B., GÜNDÜZALP, S., YARAŞ, Z., POLAT, H., ve G. ŞENER, (2016), Kadınların Yönetici Olma İsteğinde Personel Güçlendirme Uygulamalarının Etkisi, Journal of Kırşehir Education Faculty, C. XVII, S. 3: s. 537-558.
 • *ÖZASLAN, Gökhan, (2018), Yapısal Güçlendirme ile Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. XIV, S. 1: s. 169-185.
 • ÖZDEMIR, Murat, (2010), Nitel Veri Analizi: Sosyal Bilimlerde Yöntembilim Sorunsalı Üzerine Bir Çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. XI, S. 1: s. 323-343.
 • *ÖZDEMİR, M. ve S. Ç. GÖREN, (2017), Psikolojik Güçlendirme, Liderlik Uyumu ve Öğretmen Performansı İlişkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü, İlköğretim Online, C. XVI, S. 1: s. 342-353.
 • ÖZEN, Y. ve A. GÜL, (2007), Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Evren-Örneklem Sorunu, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, C. I, S. 15: s. 394-422.
 • *ÖZGÖZGÜ, S., BEKTAŞ, M., ARIKAN, F., ve H. ŞİMŞEK, (2017), Okul Psikolojik Danışmanlarının Genel Öz-Yeterlik İnancı ve Örgütsel Özdeşleşme Algısı, İlköğretim Online, C. XVI, S. 3: 1993-2011.
 • PÜSKÜLLÜOĞLU, E.I. ve Y. ALTINKURT, (2017), Development of Teachers’ Structural Empowerment Scale (TSES): A Validityand Reliability Study, Üniversitepark Bülten, C. VI, S. 1: s. 118-132.
 • RAUB, S. ve C. ROBERT, (2010), Differential Effects of Empowering Leadership on In-Role and Extra-Role Employee Behaviors: ExploringThe Role of Psychological Empowerment andPowerValues. Human Relations, C. LXII S. 11: s. 1743-1770.
 • RESMİ GAZETE, (23 Temmuz 2019), On Birinci Kalkınma Planının (2019-2023) Onaylandığına İlişkin Karar, Erişim Adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/fihrist?tarih=2019-07-23&mukerrer=1
 • *SAGNAK, Mesut, (2012), The Empowering Leadership and Teachers Innovative Behavior: The Mediating Role of İnnovation Climate, AfricanJournal of Business Management, C. VI, S. 4: s. 1635-1641.
 • *SAGNAK, M., KURUOZ, M., POLAT, B., ve A. SOYLU, (2015), Transformational Leadership and Innovative Climate: An Examination of the Mediating Effect of Psychological Empowerment, Eurasian Journal of Educational Research, C. XV, S. 60: s. 149-162.
 • *SAVAS, A. C., DOS, İ., ve A.Y. DEMIRKOL, (2013), The Moderation Effect of the Teachers’ Anxiety on The Relationship between Empowerment and Organizational Commitment, The Anthropologist, C. XVI, S. 3: s. 645-651.
 • *SAVAS, A. C. ve A. ALMAS, (2018), The Effect of Employee Empowerment on Entrepreneurship in Education Management: Mediation Role of Organizational Culture. European Journal of Psychology and Educational Research, C. I, S. I: s. 19-27.
 • SELÇUK, Z., PALANCI, M., KANDEMİR, M., ve H. DÜNDAR, (2014), Eğitim ve Bilim Dergisinde Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: İçerik Analizi, Eğitim ve Bilim, C. XXXIX, S. 173: s. 428-449.
 • SHAPIRA-LISHCHINSKY, O. ve S. TSEMACH, (2014), Psychological Empowerment as a Mediator between Teachers’ Perceptions of Authentic Leadership and Their Withdrawal and Citizenship Behaviors. Educational Administration Quarterly, C. L. S. .4: s. 675-712.
 • SHORT, P. M. ve P. E. JOHNSON, (1994), Exploring the Links among Teacher Empowerment, Leader Power and Conflict, Education, C. CXIV, S. 4: s. 581-593.
 • SHORT, P. M., ve J.S. RINEHART, (1992), School Participant Empowerment Scale: Assessment of Level of Empowerment Within the School Environment, Educational and Psychological Measurement, C. LII, S. 4: 951-960.
 • SPREITZER, Gretchen M., (1995), Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation. Academy of Management Journal, C. XLVII, S. 5: s. 1442-1465.
 • SWEETLAND, S. R. Ve W. K. HOY, (2000), School Characteristics and Educational Outcomes: Toward an Organizational Model of Student Achievement in Middle Schools. Educational Administration Quarterly, C. XXXVI, S. 5: s. 703-729.
 • *ŞAN, Bahar, Çağrı, (2017), Öğretmenlerin Ve Okul Yöneticilerinin Psikolojik Güçlendirme ve Örgütsel Bağlılıklarına İlişkin Algıları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • *ŞANLI, Ö., ALTUN, M., ve Ç. TAN, (2018), Öğretmenlerin Personel Güçlendirme Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, C. V, S. 2: s. 177-191.
 • *ŞANLI, Önder, (2019), Analyzing Effect of Teachers' Personal Empowerment Perceptions to Their Passion for Working by Various Factors, Educational Research and Reviews, C. XIV, S. 12: s. 419-433.
 • *ŞANLI, Önder, (2019), Examining the Effect of Teachers’ Perception of Psychological Empowerment on the Stress Level They Perceive, Journal of Education and Training Studies, C. VII, S. 8: s. 98-111.
 • *TAŞTAN, Seçil Bal, (2013), The Relationship between Psychological Empowerment and Psychological Well Being: The Role of Self-Efficacy Perception and Social Support, Öneri Dergisi, C. X, S. 40: s. 139-154.
 • *TAŞTAN, Seçil Bal, (2014), Örgüt İklimi ile Örgütsel Adanmışlık Arasındaki İlişkide Psikolojik Güçlendirme Algısının Ara Değişken Olarak İncelenmesi ve Psikososyal Kaynakların Rolü: Kamu Kesim Çalışanları Üzerine Bir Araştırma, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, C. VI, S. 1: s. 91-106.
 • THOMAS, K. W. ve B.A. VELTHOUSE, (1990), Cognitive Elements of Empowerment: An “Interpretive” Model of Intrinsic Task Motivation, Academy of Management Review, C. XV, S. 4: s. 666-681.
 • *TOREMEN, F., KARAKUS, M., ve A. C. SAVAS, (2011), The Effect of Empowerment on Teachers’ Organizational Commitment, Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, C. IV, S. 3: s. 545-554.
 • TURAN, S., KARADAĞ, E., BEKTAŞ, F., ve M. YALÇIN, (2014), Türkiye’de Eğitim Yönetiminde Bilgi Üretimi: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi 2003-2013 Yayınlarının İncelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, C. I, S. 1: s. 93-119.
 • *UYGUR, Kübra, (2018), Lise Öğretmenlerinin Personel Güçlendirme Algıları ile Örgütsel Güven Algıları Arasındaki İlişki: Elazığ İli Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • WHITE, Paula A., (1992), Teacher Empowerment Under “İdeal” School-Site Autonomy. Educational Evaluation and Policy Analysis, C. XIV, S. 1: s. 69-82.
 • YANGAIYA, S. A. ve K. MAGAJI, (2015), The Relationship Between School Leadership and Job Satisfaction of Secondary School Teachers: A Mediating Role of Teacher Empowerment. People: International Journal of Social Sciences, C. I S. 1: s. 1239-1251.
 • YILDIRIM, A. Ve H. ŞİMŞEK, (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • *YORULMAZ, Y. İ., ÇOLAK, İ., A. Ç. SAĞLAM, (2018), Öğretmenlerin Yapısal ve Psikolojik Güçlendirilmeleri ile Özerklik Davranışları Arasındaki İlişki, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, C. VIII, S. 2, s. 97-112.
 • YÖK, (2019), Yüksek Öğretim Bilgi Sistemi, Erişim Adresi: https://istatistik.yok.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 01.09.2015).
 • ZEMBYLAS, M. ve E. C. PAPANASTASİOU, (2005). Modeling Teacher Empowerment: The Role of Job Satisfaction, Educational Research and Evaluation, C. XI, S. 5, s. 433-459

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ümit KAHRAMAN Bu kişi benim
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4547-6753
Türkiye


Osman Tayyar ÇELİK (Sorumlu Yazar)
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3951-7261
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 21

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { avrasyad703737, journal = {Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi}, issn = {2147-2610}, address = {}, publisher = {Ayla KAŞOĞLU}, year = {2020}, volume = {8}, pages = {151 - 177}, doi = {10.33692/avrasyad.703737}, title = {ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Kahraman, Ümit and Çelik, Osman Tayyar} }
APA Kahraman, Ü. & Çelik, O. T. (2020). ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 8 (21) , 151-177 . DOI: 10.33692/avrasyad.703737
MLA Kahraman, Ü. , Çelik, O. T. "ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME" . Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 151-177 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/avrasyad/issue/53065/703737>
Chicago Kahraman, Ü. , Çelik, O. T. "ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 (2020 ): 151-177
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME AU - Ümit Kahraman , Osman Tayyar Çelik Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33692/avrasyad.703737 DO - 10.33692/avrasyad.703737 T2 - Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 151 EP - 177 VL - 8 IS - 21 SN - 2147-2610- M3 - doi: 10.33692/avrasyad.703737 UR - https://doi.org/10.33692/avrasyad.703737 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME %A Ümit Kahraman , Osman Tayyar Çelik %T ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME %D 2020 %J Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi %P 2147-2610- %V 8 %N 21 %R doi: 10.33692/avrasyad.703737 %U 10.33692/avrasyad.703737
ISNAD Kahraman, Ümit , Çelik, Osman Tayyar . "ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME". Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 8 / 21 (Mart 2020): 151-177 . https://doi.org/10.33692/avrasyad.703737
AMA Kahraman Ü. , Çelik O. T. ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME. AVRASYAD. 2020; 8(21): 151-177.
Vancouver Kahraman Ü. , Çelik O. T. ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 2020; 8(21): 151-177.
IEEE Ü. Kahraman ve O. T. Çelik , "ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARA YÖNELİK TEMATİK BİR İNCELEME", Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, c. 8, sayı. 21, ss. 151-177, Mar. 2020, doi:10.33692/avrasyad.703737