Diğer
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Konuşma ve Yazma Becerileri Hakkında Öğretim Üyesi Görüşleri

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 1 - 15, 30.09.2017

Öz

Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en yaygın ve en güçlü araçtır. Duyguları, inançları, fikirleri anlatmada ve kültür birikimini aktarmada da dil ilk ihtiyaçtır. Etkili bir iletişimin yolu dilin doğru ve güzel kullanılmasıyla gerçekleşir. Doğru kullanılan dil bireyin kendini ifade etmesinde yardımcı olurken, yine doğru ve etkili kullanılan dil toplumların kendilerini gerçekleştirmesinde önemli rol oynar. Aynı zamanda kültür öğretimi olan dil öğretimi, toplumun düşünce yetisini geliştirmek ve sahip olunan kültürü nesilden nesile aktarmaktadır. Bu noktada dilin işlevi anahtar niteliği görmektedir ve bu anahtarın sağlıklı kullanılması da eğitimle gerçekleşmektedir. Türkçe eğitimi ve öğretimi okuma, yazma, dinleme ve konuşma olmak üzere dört temel beceriden oluşur. Adı geçen dört temel beceri ilköğretimden yükseköğretime kadar öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. İki ana boyuta ayrılan dil becerileri şöyledir; okuma ve dinleme anlama becerisini oluştururken, konuşma ve yazma anlatma becerisini oluşturur. Çocuk, okula başlamadan önce dinleme ve konuşma becerilerinin bir kısmını edinirken okula başladıktan sonra bu edinimlerin yanına yazma ve okuma da ekler. Bu çalışmanın amacı Türkçeyi öğretme görevi üstlenmiş, geleceğin Türkçe öğretmenleri olacak olan adayların anlatma becerileri hakkında öğretim üyelerinin görüşlerini almaktır. Araştırmanın evrenini Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi oluştururken, örneklemini ise Türkçe Eğitimi bölümü öğretim üyeleri oluşturmuştur. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada veriler “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Görüşme formu ile öğretim üyelerinden toplanan veriler betimsel analiz tekniği aracılığıyla çözümlenmiştir.

Kaynakça

  • Akkaya, A. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma sorunlarına ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20). 405-420.

The Lecturers’ Opinions On The Speaking And Writing Skills Of Fourh-Year Preservice Turkish Language Teachers

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 1 - 15, 30.09.2017

Öz

Language is the most common and the most powerful means of communication among people. It is a crucial source for expressing emotions, beliefs, ideas, and conveying cultural accumulation. Effective communication takes place through the proper and adequate use of language. Languages, when properly and effectively used, help individuals to express themselves and play a significant role in the realization of the societies themselves. Language teaching, which at the same time is culture teaching, develops thinking capacity of the society and passes down the existing culture. At this point, language functions as a key, and the healthy use of this key is realized through education. Education and training of Turkish focuses on four basic skills: reading, writing, listening and speaking. The four basic aforementioned skills are attempted to be taught to students from primary to higher education. Language skills are separated into two as follows: Reading and listening, which together constitute comprehension skills; speaking and writing, which constitute expressing skills. The child obtains listening and speaking skills in preschool era and adds writing and reading skills to these gains after starting the school. The aim of this study is to collect the opinions of academicians regarding the prospective teachers who take charge of teaching Turkish. Trakya University Faculty of Education was the universe of the research while the sample was composed of lecturers of Turkish Education Department. In the research in which the qualitative research method will be used, data was collected in the “Semi-structured Interview Form”. The interview form and the data collected from the lecturers were analyzed using the descriptive analysis technique.

Kaynakça

  • Akkaya, A. (2012). Öğretmen adaylarının konuşma sorunlarına ilişkin görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(20). 405-420.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Dil Bilim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Pınar ÇAL>

0000-0003-4695-8700
Türkiye


Elif ERDOĞAN Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çal, P. & Erdoğan, E. (2017). Türkçe Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Konuşma ve Yazma Becerileri Hakkında Öğretim Üyesi Görüşleri . Aydın Tömer Dil Dergisi , 2 (2) , 1-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aydintdd/issue/36136/336401


All site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Common Attribution Licence. (CC-BY-NC 4.0)

by-nc.png