Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet ve Lomelosia sulphurea (Boiss. & A.Huet) Greuter & Burdet (Caprifoliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 44 - 54, 30.12.2022

Öz

Son yapılan çalışmalar ile Caprifoliaceae familyası Scabiosa L. cinsinden Lomelosia Raf. cinsine aktarılan, Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet ve endemik Lomelosia sulphurea (Boiss. & A.Huet) Greuter & Burdet türlerinin taksonomik ayırımlarına katkı sağlamak için anatomik özellikleri karşılaştırmalı olarak çalışılmıştır. Türlerin anatomik incelemelerinde parafin metodu kullanılarak, HM310 mikrotom cihazı yardımı ile kök, gövde ve yaprak enine kesitleri alınmıştır. Safranin-fast green çift boyama serilerinden geçirilen örnekler entellan ile sabit preparat haline getirilmiştir. Leica DM750 ışık mikroskobunda incelenen ve fotoğraflanan preparatlardan ölçümü yapılan parametrelerin istatistik paket programı (SPSS, versiyon 20) ile bağımsız örneklem T-testi (Independent Sample T- Test) kullanılarak analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda iki tür karşılaştırıldığında köklerde ekzodermis endodermis sekonder floem boyu ve trake çapı; gövdelerde kutikula, epidermis, primer floem, trake ve trakeid ölçümleri; yaprakta ise kutikula ve demek kını hücreleri ölçümlerinde farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Temel bileşen analizine göre ise tüm varyasyonu açıklamada en etkili karakterler mezofil ölçümleri olmuştur.

Kaynakça

 • Aksoy, A. (2019). Determining effects of climate change on the distribution of Puk by using ecological niche modelling/Ekolojik niş modellemesi ile iklim değişikliğinin Puk’un yayılışına olan etkisinin belirlenmesi. 2nd International Turkish World Engineering and Science Congress. Bildiri Kitabı, 7-10, Türkiye.
 • Aksoy, A., Çelik, J., Bozkurt, M. ve Uysal, T. (2020). Türkiye Florası için yeni bir tür kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae). Bağbahçe Bilim Dergisi 7(3): 49-57. doi: 10.35163/bagbahce.800995
 • Akyol, Y., Kocabaş, O., Kayacan, E., Minareci, E. ve Özdemir, C. (2016). Scabiosa hispidula Boiss. (Caprifoliaceae) türüne ait anatomik bir çalışma. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 5(1):10-15. doi: 10.17100/nevbiltek.52239
 • Angiosperm Phylogeny Group (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Bot J Linn Soc. 161 (2): 105-121. doi: 10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x
 • Baytop, T. (1994). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Bobrov, E.G. (1957). Scabiosa L. Şu eserde: Shishkin, B.K. (ed), Flora of the U.S.S.R. Isdatel’stvo Akademii Nauk SSSR. Moskva-Leningrad 24: 42-66.
 • Carlson, S.E., Linder, H.P. ve Donoghue, M.J. (2012). The historical biogeography of Scabiosa (Dipsacaceae): implications for Old World plant disjunctions. Journal of Biogeography 39 (6): 1086-1100. doi: 10.1111/j.1365- 2699.2011.02669.x
 • Çelik, J. (2021). Türkiye’de Yayılış Gösteren Scabiosa L. Sensu Lato (Caprifoliaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Erarslan, Z.B. ve Yeşil, Y. (2018). The anatomical properties of Scabiosa atropurpurea L. (Caprifoliaceae). İstanbul Journal of Pharmacy 48(1): 1-5. doi: 10.5152/IstanbulJPharm.2018.376278
 • Girişken, H. (2020). Türkiye’de Yayılış Gösteren Scabiosa columbaria L. Taksonlarının Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Özelliklerinin Araştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Göktürk, R.S. (2012). Scabiosa L. İçinde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri (Damarlı Bitkiler Listesi) s. 319-322. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını., İstanbul.
 • Güner, A., Akyıldırım, B., Alkayış, M.F., Çıngay, B., Kanoğlu, S.S., Özkan, A.M., Öztekin, M. ve Tuğ, G.N. (2012). Türkçe Bitki Adları. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayınları, İstanbul.
 • Hammer, Ø., Harper, D. A., Ryan, P. D. (2001). PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia electronica 4 (1): 9.
 • Hill, M. O., Smith, A. J. E. (1976). Principal component analysis of taxonomic data with multi-state discrete characters. Taxon 25(2/3): 249-255.
 • Johansen, D.A. (1940). Plant microtechnique s.s 523. McGraw-Hill Book Company Press, New York.
 • Mathews V.A (1972). Scabiosa L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed), The Flora of Turkey and the East Aegean Islands 4: 602-621. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Meidner H. ve Mansfield, T.A. (1969). Physiology of stomata. Mc Graw-Hill, Newyork, USA.
 • Panayır, T. ve Baykal, T. (1997). Scabiosa rotata Bieb. (Dipsacaceae) üzerine morfolojik ve anatomik araştırmalar. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi 26(1): 22-35. doi: 10.1501/Eczfak_0000000311
 • Vardar, Y. (1987). Mikroperasyon Yöntemleri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, Ege Üniversitesi Baskı İşleri, İzmir.
 • Wang, H. X., Moore, M. J., Landrein, S., Liu, B., Zhu, Z. X. ve Wang, H. F. (2020). Plastid phylogenomic insights into the evolution of the Caprifoliaceae sl. (Dipsacales). Molecular Phylogenetics and Evolution 142: 106641. doi: 10.1016/j.ympev.2019.106641
 • Yıldız, B. ve Aktoklu, Ekrem. (2010). Bitki Sistematiği (İlkin Karasal Bitkilerden Bir Çeneklilere). 10: 317. Palme Yayıncılılık, Ankara.

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3, 44 - 54, 30.12.2022

Öz

Kaynakça

 • Aksoy, A. (2019). Determining effects of climate change on the distribution of Puk by using ecological niche modelling/Ekolojik niş modellemesi ile iklim değişikliğinin Puk’un yayılışına olan etkisinin belirlenmesi. 2nd International Turkish World Engineering and Science Congress. Bildiri Kitabı, 7-10, Türkiye.
 • Aksoy, A., Çelik, J., Bozkurt, M. ve Uysal, T. (2020). Türkiye Florası için yeni bir tür kaydı: Scabiosa lucida Vill. (Caprifoliaceae). Bağbahçe Bilim Dergisi 7(3): 49-57. doi: 10.35163/bagbahce.800995
 • Akyol, Y., Kocabaş, O., Kayacan, E., Minareci, E. ve Özdemir, C. (2016). Scabiosa hispidula Boiss. (Caprifoliaceae) türüne ait anatomik bir çalışma. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 5(1):10-15. doi: 10.17100/nevbiltek.52239
 • Angiosperm Phylogeny Group (2009). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Bot J Linn Soc. 161 (2): 105-121. doi: 10.1111/j.1095-8339.2009.00996.x
 • Baytop, T. (1994). Türkçe Bitki Adları Sözlüğü. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara.
 • Bobrov, E.G. (1957). Scabiosa L. Şu eserde: Shishkin, B.K. (ed), Flora of the U.S.S.R. Isdatel’stvo Akademii Nauk SSSR. Moskva-Leningrad 24: 42-66.
 • Carlson, S.E., Linder, H.P. ve Donoghue, M.J. (2012). The historical biogeography of Scabiosa (Dipsacaceae): implications for Old World plant disjunctions. Journal of Biogeography 39 (6): 1086-1100. doi: 10.1111/j.1365- 2699.2011.02669.x
 • Çelik, J. (2021). Türkiye’de Yayılış Gösteren Scabiosa L. Sensu Lato (Caprifoliaceae) Cinsinin Taksonomik Revizyonu. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Erarslan, Z.B. ve Yeşil, Y. (2018). The anatomical properties of Scabiosa atropurpurea L. (Caprifoliaceae). İstanbul Journal of Pharmacy 48(1): 1-5. doi: 10.5152/IstanbulJPharm.2018.376278
 • Girişken, H. (2020). Türkiye’de Yayılış Gösteren Scabiosa columbaria L. Taksonlarının Morfolojik, Anatomik ve Palinolojik Özelliklerinin Araştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Göktürk, R.S. (2012). Scabiosa L. İçinde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.), Türkiye Bitkileri (Damarlı Bitkiler Listesi) s. 319-322. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını., İstanbul.
 • Güner, A., Akyıldırım, B., Alkayış, M.F., Çıngay, B., Kanoğlu, S.S., Özkan, A.M., Öztekin, M. ve Tuğ, G.N. (2012). Türkçe Bitki Adları. Şu eserde: Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayınları, İstanbul.
 • Hammer, Ø., Harper, D. A., Ryan, P. D. (2001). PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia electronica 4 (1): 9.
 • Hill, M. O., Smith, A. J. E. (1976). Principal component analysis of taxonomic data with multi-state discrete characters. Taxon 25(2/3): 249-255.
 • Johansen, D.A. (1940). Plant microtechnique s.s 523. McGraw-Hill Book Company Press, New York.
 • Mathews V.A (1972). Scabiosa L. Şu eserde: Davis, P.H. (ed), The Flora of Turkey and the East Aegean Islands 4: 602-621. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Meidner H. ve Mansfield, T.A. (1969). Physiology of stomata. Mc Graw-Hill, Newyork, USA.
 • Panayır, T. ve Baykal, T. (1997). Scabiosa rotata Bieb. (Dipsacaceae) üzerine morfolojik ve anatomik araştırmalar. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi 26(1): 22-35. doi: 10.1501/Eczfak_0000000311
 • Vardar, Y. (1987). Mikroperasyon Yöntemleri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi, Ege Üniversitesi Baskı İşleri, İzmir.
 • Wang, H. X., Moore, M. J., Landrein, S., Liu, B., Zhu, Z. X. ve Wang, H. F. (2020). Plastid phylogenomic insights into the evolution of the Caprifoliaceae sl. (Dipsacales). Molecular Phylogenetics and Evolution 142: 106641. doi: 10.1016/j.ympev.2019.106641
 • Yıldız, B. ve Aktoklu, Ekrem. (2010). Bitki Sistematiği (İlkin Karasal Bitkilerden Bir Çeneklilere). 10: 317. Palme Yayıncılılık, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Biyoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cansu GÜLCEMAL Bu kişi benim
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7588-0370
Türkiye


Uğurcan BARAN Bu kişi benim
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5403-2444
Türkiye


Mert Can VARDAR Bu kişi benim
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5293-5551
Türkiye


Ahmet AKSOY> (Sorumlu Yazar)
Akdeniz Üniversitesi
0000-0002-9696-7122
Türkiye

Destekleyen Kurum TÜBİTAK, Akdeniz Üniversitesi
Proje Numarası KBAG-117Z826, FDK 2017-2429
Teşekkür Bu araştırmanın arazi çalışmalarına katkı sağlayan Dr. Jale ÇELİK’e, laboratuvar çalışmalarında yardımcı olan Aleyna AYKUT’a ve çalışmayı maddi olarak destekleyen TÜBİTAK (Proje No: KBAG-117Z826) ve Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (Proje No: FDK 2017-2429)’ne teşekkür ederiz.
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bagbahce1102209, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2022}, volume = {9}, number = {3}, pages = {44 - 54}, doi = {10.35163/bagbahce.1102209}, title = {Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter \& Burdet ve Lomelosia sulphurea (Boiss. \& A.Huet) Greuter \& Burdet (Caprifoliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi}, key = {cite}, author = {Gülcemal, Cansu and Baran, Uğurcan and Vardar, Mert Can and Aksoy, Ahmet} }
APA Gülcemal, C. , Baran, U. , Vardar, M. C. & Aksoy, A. (2022). Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet ve Lomelosia sulphurea (Boiss. & A.Huet) Greuter & Burdet (Caprifoliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi . Bağbahçe Bilim Dergisi , 9 (3) , 44-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/74383/1102209
MLA Gülcemal, C. , Baran, U. , Vardar, M. C. , Aksoy, A. "Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet ve Lomelosia sulphurea (Boiss. & A.Huet) Greuter & Burdet (Caprifoliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi" . Bağbahçe Bilim Dergisi 9 (2022 ): 44-54 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce/issue/74383/1102209>
Chicago Gülcemal, C. , Baran, U. , Vardar, M. C. , Aksoy, A. "Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet ve Lomelosia sulphurea (Boiss. & A.Huet) Greuter & Burdet (Caprifoliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi". Bağbahçe Bilim Dergisi 9 (2022 ): 44-54
RIS TY - JOUR T1 - Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet ve Lomelosia sulphurea (Boiss. & A.Huet) Greuter & Burdet (Caprifoliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi AU - CansuGülcemal, UğurcanBaran, Mert CanVardar, AhmetAksoy Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 54 VL - 9 IS - 3 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet ve Lomelosia sulphurea (Boiss. & A.Huet) Greuter & Burdet (Caprifoliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi %A Cansu Gülcemal , Uğurcan Baran , Mert Can Vardar , Ahmet Aksoy %T Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet ve Lomelosia sulphurea (Boiss. & A.Huet) Greuter & Burdet (Caprifoliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi %D 2022 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Gülcemal, Cansu , Baran, Uğurcan , Vardar, Mert Can , Aksoy, Ahmet . "Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet ve Lomelosia sulphurea (Boiss. & A.Huet) Greuter & Burdet (Caprifoliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi". Bağbahçe Bilim Dergisi 9 / 3 (Aralık 2022): 44-54 .
AMA Gülcemal C. , Baran U. , Vardar M. C. , Aksoy A. Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet ve Lomelosia sulphurea (Boiss. & A.Huet) Greuter & Burdet (Caprifoliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2022; 9(3): 44-54.
Vancouver Gülcemal C. , Baran U. , Vardar M. C. , Aksoy A. Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet ve Lomelosia sulphurea (Boiss. & A.Huet) Greuter & Burdet (Caprifoliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2022; 9(3): 44-54.
IEEE C. Gülcemal , U. Baran , M. C. Vardar ve A. Aksoy , "Lomelosia caucasica (M.Bieb.) Greuter & Burdet ve Lomelosia sulphurea (Boiss. & A.Huet) Greuter & Burdet (Caprifoliaceae) Türlerinin Karşılaştırmalı Anatomisi", Bağbahçe Bilim Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 44-54, Ara. 2022, doi:10.35163/bagbahce.1102209