Yazım Kuralları

A. DERGİDE YAYINLANACAK YAZILAR

Elektronik olarak yayınlanan Bağbahçe Bilim Dergisinde botaniğin değişik dalları başta olmak üzere, ağırlıkla Türkiye ve çevresindeki ülkeleri kapsayan ve bitki sistematiği, floristik, vejetasyon, bitki sosyolojisi, bitki koruma biyolojisi, Bilimsel Türkçe ve Latince Bitki Adlandırma ve etnobotanik alanları ile ilgili yazılmış Türkçe makaleler kabul edilmektedir. Dergide yayınlanacak yazı türleri aşağıdaki gibidir.
Araştırma Makalesi; botaniğin değişik dallarında özgün bir çalışmayı sonuçlarıyla yansıtan yazılar, araştırma makaleleri olarak kabul edilecektir.
Araştırma Notları; botaniğin değişik dalları ile ilgili bir araştırmaya ilişkin ön bilgiler, araştırma notu olarak değerlendirilecektir. Başka taksonlarla mukayeseli olarak çalışılmamış tek taksona ait anatomik, morfolojik ve karyolojik araştırma sonuçları, tek taksona ait tipifikasyon çalışması ve özgün bulgular içermeyen yeni floristik kayıtlar da bu kapsamda kabul edilecektir.
Derleme; botaniğin değişik dalları ile ilgili yeterli sayıda bilimsel çalışmaları tarayarak önemli gelişmeleri veya bilgi birikimini araştırıcılara iletmek üzere yayınlanacak yazılar, derleme olarak değerlendirilecektir.
Konferans Bildirisi: Botaniğin değişik dalları üretilmiş özgün düşünceleri bilimsel bir üslupla uzmanlardan ve konuya ilgililerden oluşan bir toplantıda sunmak üzere oluşturulan çalışmalar Konferans bildirisi olarak değerlendirilecektir.
Yönerge; Uluslararası Botanik veya Kültür Bitkileri kodu ile Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi kapsamındaki ilkeler, kurallar ve öneriler konusundaki metinler, yönerge olarak değerlendirilir.
Öneri; başta Bilimsel Türkçe Bitki Adlandırması olmak üzere botaniğin herhangi bir alanında ortaya çıkan sorun veya açıklığa kavuşturulması gereken konularda yol gösterici olabilecek yazılar, öneri olarak değerlendirilecektir.
Gezi Notları; botaniğin değişik dallarıyla ilgili bilimsel bir gezi sonucu elde edilen ön bilgilerin aktarıldığı yazılar, gezi notu olarak değerlendirilecektir.
Röportajlar; botanikle ilgili kurum veya kuruluşlara ait bilgiler veren görüşmeler, botanikle ilgili uzman olan kişilerin mesleki deneyimlerini, alanıyla ilgili düşüncelerini, önerilerini veya yeni gelişmelerle ilgili aktardığı bilgileri duyurmak amacıyla yapılan görüşme sonuçları, röportaj olarak değerlendirilecektir.
Editöre Mektup: Dergide yazılmış araştırma makalesi için editöre yazılmış ek bilimsel katkı, yorum ve eleştiri getiren yazılar, editöre mektup olarak değerlendirilecektir.
Tanıtım Yazıları: Botanikle ilgili bir kuruluşun (enstitü, botanik bahçesi, herbaryum), duayen araştırmacıların veya kitabın tanıtımıyla ilgili yazılar, tanıtım yazıları olarak kabul edilecektir.

B. MAKALE SUNUMU

1. Sorumlu yazarların dergiye gönderecekleri ilk yazılarda Kayıt Sistemine giriş yaparak kayıt olmaları gerekmektedir. Bu sistemden oluşturulacak kullanıcı adı ve şifre kullanılarak bundan sonraki süreçler, Üye Giriş bölümünden giriş yapılarak takip edilecektir.
2. Bütün makaleler sorumlu yazar tarafından Makale Başvuru ve Takip Sistemine elektronik olarak yüklenmelidir.
3. Sisteme makale girildikten sonra ilk on gün içinde eksiksiz doldurulmuş Telif Hakkı Devri Formu yazarlar tarafından imzalanarak dergi iletişim adresine gönderilmelidir. Makalelerin formsuz gönderilmesi veya formun dolduruluşunda herhangi bir eksiklik olması halinde gönderilen makaleler işleme alınmayacaktır.
4. Yeni takson yayınlarında, tip örneğinin (örneklerinin) muhafaza edildiği herbaryum sorumlusundan onaylı, bitki materyalinin herbaryumda olduğuna ilişkin bir yazı makale yayınlanmadan önce dergi yönetimine ulaştırılmalıdır.

C. YAZIM KURALLARI (Güncellenme tarihi 19.04.2024)

1. Türkçe yazılacak araştırma makaleleri sırasıyla başlık, yazar isim ve adresleri, öz, anahtar sözcükler, metin, varsa teşekkür ve kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.
2. Metin, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuçlar ve Tartışma bölümleri şeklinde düzenlenmelidir. Araştırma makaleleri, araştırma notları ve konferans bildirisi dışındaki çalışmalarda bölümler bu şekilde düzenlenmeden metin halinde sunulabilir.
3. Makale başlığı kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlıkta her kelimenin ilk harfi büyük başlamalıdır.
4. Yazar/ların açık adı, çalıştığı üniversite, laboratuar veya kuruluşun adı ve adresi ile ORCID numaraları makale ana metnine eklenmemeli. Ayrı bir sayfada "Makale Yazar Bilgileri" şeklinde düzenlenerek word belgesi olarak sisteme yüklenmelidir. Herhangi bir yerde çalışmayanlar için yazar adından sonra geçerli bir adres vermek yeterlidir.Yazar adreslerinden sonra sorumlu yazarın e posta adresi belirtilmelidir.
5. Öz (Özet), konunun önemini vurguladıktan sonra hangi amaca nasıl ulaşıldığını ve çalışmayla ilgili önemli sonuçların neler olduğunu yansıtmalıdır. Her makalenin mutlaka Türkçe ve İngilizce özeti (abstract) olmalıdır. Öz en az 75 en fazla 200 kelime olmalıdır. İngilizce özden önce makalenin İngilizce başlığı verilmelidir. İngilizce öz içeriği Türkçe öz ile aynı olmalıdır. Öz altında anahtar sözcükler verilmelidir. Anahtar sözcükler 3-10 sözcük olmalı ve alfabetik sırayla yazılmalıdır.
6. Giriş bölümünde, araştırmaya temel oluşturacak literatürlere yer verildikten sonra mevcut çalışmanın kapsamı belirtilmeli ve çalışmanın yapılmasının gerekliliği vurgulanmalıdır. Bu bölümde sonuç ve tartışmalara yer verilmemelidir.
7. Materyal ve Yöntem bölümünde, araştırmanın konusunu oluşturan materyaller açık olarak belirtilmeli, araştırmada takip edilen yol açık ve net olarak ifade edilmelidir.
8. Bulgular bölümünde ulaşılan veriler yorumlanmadan metin, tablo veya grafiksel olarak verilmelidir.
9. Sonuçlar ve Tartışma bölümlerinde araştırma verilerinin ne anlama geldiği, aralarındaki ilişkilerin ne olduğu açıklanmalıdır. Ulaşılan sonuçların, bugüne kadar yapılan çalışmalarla uyumu ve farklılıkları tartışılmalıdır. Özgün araştırma makaleleri dışındaki yazılarda metin Sonuçlar ve Tartışma bölümü olmadan Bulgular bölümü ile de sonlandırılabilir.
10. Metnin sonunda varsa araştırmayı destekleyen/katkıda bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür yer almalıdır.
11. Metin, sayfanın tek yüzüne, çift aralıklı, (5 mm) kenarlarda yeterli boşluk (30 mm) bırakılarak, Georgia karakteri seçilerek ve 12 pt. kullanılarak her iki yana yaslanmış olarak A4 formunda DOC formatında (gerekli hallerde PDF formatı da talep edilebilir) yazılmalıdır.
12. Eksik metinler değerlendirme yapılmaksızın kabul edilmez. Yazarlar makale türünün ne olduğunu metnin sol üst köşesine belirtmelidirler.
13. Metin içinde geçen bütün cins ve cins üstü düzeydeki Bilimsel Türkçe ve Latince isimler normal ve ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Tür ve tür altı düzeyde isimler italik olmalıdır. Metinde taksonun Bilimsel Latince ve Türkçe isimleri ilk geçtiği yerde (öz hariç) birlikte verilmelidir. Türkçe isim Latince isimden sonra parantez içinde birlikte kullanılmalıdır. Ör. Malva sylvestris L. (Ebegümeci). Cins ve cins altı kategorilerde takson ismi, ilk geçtiği yerde Latince bilimsel isminden sonra uluslararası kısaltma kurallarına göre yazar isimleriyle birlikte yazılmalıdır. Floristik listenin sunulduğu çalışmalarda, floristik listede taksonların Latince bilimsel adları yanında Türkçe bilimsel adlarında verildiği durumlarda aynı taksonların metin içinde geçmesi halinde Türkçe bilimsel adlarının yeniden yazılmasına gerek yoktur.
Floristik yayınlarda floristik liste kaynaklardan sonra ek olarak verilmelidir. Floristik listede Latince bilimsel isimden sonra taksonun bilimsel Türkçe ismi "/" işaretinden sonra yazılmalı (Ör. Malva sylvestris L. / Ebegümeci). FAmilya adları büyük harflerle yazılmalıdır. Floristik listede tüm kategorilerdeki isimler düz ve koyu harflerle gösterilmelidir. Varsa sinonimler italik olarak belirtilmelidir. Listedeki Türkçe adlar koyu kırmızı ile yazılmalıdır. Taksona ait mevcut Türkçe ad, "Türkçe Bitki Adları Kütüğünden" veya "Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul" adlı eserden kontrol edilmelidir. Taksona ait bir Türkçe adın olmaması durumunda " Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi [Menemen, Y., Aytaç, Z. ve Kandemir, A. (2021).Türkçe Bilimsel Bitki, Mantar, Suyosunu ve Bakteri Adları Yönergesi. Bağbahçe Bilim Dergisi 8(3): 188-195] dikkate alınarak taksona uygun bir Türkçe ad verilmeli ve bu adın yeni olduğu takson adından sonra “yeni Türkçe bilimsel ad” olarak belirtilmelidir.
14. Makalede dipnot vermeden kaçınılmalıdır.
15. Makalede verilecek kısaltmalarda "Türkiye Bitkileri Listesi" [Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul] adlı eserden yararlanılmalıdır.
16. Tablo ve şekiller; tablo içermeyen bütün görüntüler (fotoğraf, çizim, diyagram, grafik, harita v.s.) şekil olarak isimlendirilmelidir. Her bir tablo ve şekil başlık yazılarıyla birlikte metin içinde uygun yerlere yerleştirilmelidir. Tablolarda başlık yazısı tablo üstünde, şekillerde şekil altında olmalıdır. Başlık yazısı ile ilgili resim ve tablo arasında bir satır boşluk olmalı. Bütün şekiller metin içinde sırasıyla numaralandırılmalıdır. Tablo ve şekillere metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Tablo yazısı, tablo başlığı, sütun başlıkları ve dipnotları içeren tablo boyutları 16x20 cm den büyük olmamalıdır. Tabloların bu boyutları aşması halinde başka bir sayfaya boyut ve yazı stillerine uygun olarak devam edilmelidir. Resimler en az 600 dpı çözünürlükte olmalı ve büyüklüğü şekil başlığı ile birlikte 16x20 cm yi geçmemelidir. Ayrıca resimler jpg formatında ayrı dosya/lar halinde sisteme yüklenmelidir. Dosya isimleri, metin içinde geçen isimleri ile kaydedilmelidir (Şekil-1.jpg, Şekil-2.jpg gibi). Numaraldırılmış bir şekil alt şekillerden oluşmuş ise her alt şekil “a”,”b”,”c”… şeklinde küçük harflerle alfabetik sıra ile işaretlenmelidir. Şekil altı yazılarda cins adları uzun (kısaltması verilmemeli) yazılmalı. a, b, c, … şeklinde alt şekillerden oluşan görüntülerin verilmesinde a:……, b:………, c:…….. şeklinde bir yazım takip edilmelidir.
Bilim dünyası için yeni takson yayınlarında şekil ve tablo başlık yazılarında “Şekil” ve “Tablo” kelimelerin parantez içinde İngilizceleri de verilmeli. Ör. Şekil (Figure); Tablo (Table).
17. Yeni takson yayınlarında, taksonun bilimsel Latince isminden sonra sırasıyla taksonun Türkçe adı, tip örnekleri, taksonun İngilizce ve Türkçe diagnozu (yeni takson yayınlarında mutlaka İngilizce diyagnoz olmalıdır), İngilizce ve Türkçe betimleri, varsa incelenen diğer materyaller verilmelidir. Türkçe betimlerde, Resimli Türkiye Florası 1. ciltte (İş Bankası Yayınları, 2014) belirtilen "Türkçe Botanik Terimleri" temel alınmalıdır. Takson betimlerinde izlenecek sıra daima bütünden parçaya, aşağıdan yukarıya ve dıştan içe doğru olmalıdır.
18. Kaynaklara metinde atıf yaparken; yazar soyad/ları ve yayın yılı belirtilmelidir (Aytaç, 2007). Aynı yazar(lar)’ın aynı yıl içinde birden fazla yayınına atıfta bulunulması halinde parantez içinde yayın yılından sonra a,b... harflerinden yararlanılmalıdır (Duman, 2010a; 2010b). Aynı soyadı taşıyan yazarlara atıf yapılması durumunda yazarlara ait adların baş harfleri kullanılmalıdır (Kandemir, A., 2009; Kandemir, M., 2010). Yazar sayısının ikiden fazla olması durumunda ilk yazardan sonra vd. ifadesi kullanılmalıdır (Kandemir vd., 2016). Kurum yayınının kaynak olarak gösterilmesi halinde varsa parantez içinde kurum adının kısaltması ile yayın yılı yazılmalı, kaynakça bölümünde ise kurumun açık adı, köşeli parantez içinde kurum adının kısaltması belirtilmelidir. Kurum adının kısaltmasının bulunmaması halinde göndermelerde kurum adı tam olarak yazılabilir.
Kaynaklar metin sonunda alfabetik sıraya göre yazılmalıdır. Proje raporu, tez, ders kitabı, ders notu, basılmamış bilimsel toplantı verileri, seminer veya konferanslar ve özel haberleşme gibi bilgiler kaynak olarak verilmemelidir. Bulgularından ve sonuçlarından yararlanılmadan basılmamış yüksek lisans ve doktora tezlerine, bilimsel toplantılara atıfta bulunulabilir. Kaynaklarda bütün yazarların isimleri belirtilmelidir. Makale adlarının yazımında özel isimler hariç ilk kelimeden sonraki kelimeler küçük harflerle yazılmalıdır. Dergi adları uluslar arası kısaltma kurallarına göre belirtilmelidir. Kaynak künyeleri aşağıdaki örneklere uygun olarak yazılmalıdır.
● Makalelerden kaynak gösterilmesi halinde; sırasıyla yazarın soyadı, adının baş harfi, kaynağın parantez içinde basım yılı, makalenin tam başlığı (bilimsel Latince ve Türkçe isimler italik), derginin adı (italik ve varsa uluslar arası kısaltılması), cilt ve sayı numarası, başlangıç ve bitiş sayfaları belirtilmelidir.
Örnek; Kandemir, A. ve Hedge, I.C. (2007). An anomalous new Ferulago (Apiaceae) from eastern Turkey. Willdenowia 37: 273–276.
● Kitaptan kaynak gösterilmesi halinde; editör veya yazarın soyadı, adının baş harfi, parantez içinde basıldığı yıl, kitabın adı (italik), cilt numarası (varsa), yayınlanan matbaa, kurum, kuruluş veya kitapevi, yayınlandığı şehir belirtilmelidir. Kitap adlarında her kelime büyük harfle başlamalıdır.
Örnek; Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.). (2012). Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
● Kitap içinde bölüm kaynak gösterilmesi halinde; yazarın soyadı, adının baş harfi, parantez içinde kitabın basıldığı yıl, bölüm adı, şu eserde ifadesinden sonra editör adı, kitabın adı (italik), cilt numarası (varsa), sayfa aralığı, yayınlayan matbaa, kurum, kuruluş veya kitapevi, yayınlandığı şehir belirtilmelidir.
Örnek; Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (1988). Scorzonera L. Şu eserde: Davis, P.H., Mill. R.R. ve Tan, K. (edlr.). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 10: 169-170. Edinburgh Univ. Press, Edinburgh.
●Yayınlanmamış ve bulgularından/sonuçlarından yararlanılmadan yüksek lisans ve doktora tezlerinin kaynak gösterilmesi halinde; Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez adı (italik) Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi. Üniversite ve Enstitü adı, yer şeklinde belirtilmelidir. Tez adlarında her kelime büyük harflerle başlamalıdır.
Örnek; Kandemir, A. (2000). Köse Dağları’nın (Gümüşhane) Florası (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
● Bilimsel toplantılarda basılı bildiriler kaynak gösterilmesi halinde; yazarın soyadı, adının baş harfi, parantez içinde bildiri kitabının basıldığı yıl, bildirinin adı, bilimsel toplantının ve bildiri kitabının adı (italik), sayfa numaraları belirtilmelidir.
Örnek; Koyuncu, M. ve Ekim, T. (1987). Türkiye’nin ihraç ettiği geofitler ve bunların ekonomik önemi. 5. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiri Kitabı 32-41, Ankara.
● İnternet sitesi kaynak olarak gösterilmesi.
- İnternet sayfasında yazarlarının bulunmaması halinde; kaynağın adı (varsa kısaltması), (belirtilmişse sayfanın yayına geçiş yılı), internet adresi ve erişim tarihi belirtilmelidir. Eğer söz konusu internet sayfasında “How to cite us” veya "bizi nasıl kaynak göstereceksiniz" gibi bir açıklama varsa, verilen örneklere uygun kaynak gösterilmesi gerekir. Makale içinde siteye atıf yapılırken, siteye erişim tarihi değil, sitenin kuruluş tarihi yazılmalıdır. Örneğin: (IPNI, 2008), (Euro+Med, 2006) gibi. Web adresi ve erişim tarihi (er. tar.) “..” arasına alınmalı, web adresi <….> şeklinde gösterilmelidir.
Örnek; The International Plant Names Index (IPNI). (2008): “<https://www.ipni.org/>, er. tar.: 17 iii 2012”.
- İnternet sayfasında yazar/lar bulunması halinde; yazarın soyadı, adının baş harfi, yayın yılı, site başlığı, internet adresi ve parantez içinde erişim tarihi belirtilmelidir.
Örnek; Farr, E.R. ve Zijlstra, G. (edlr.). (1996). Index Nominum Genericorum (Plantarum): “<https://naturalhistory2.si.edu/botany/ing/>, er. tar.: 08 ix 2012”.
- Basılan ve elektronik yayın olarak yayınlanan makaleler kaynak gösterilmesi halinde; yazarın soyadı, baş harfi, yayınlandığı yıl, makalenin adı, yayının adı (italik ve varsa IPNI standartında kısaltması), cilt (sayı), sayfa aralığı, varsa DOI numarası yazılmalıdır.
Örnek; Koç, M. ve Aksoy, A. (2013). Minuartia hamzaoglui (Caryophyllaceae), a new species from Turkey. Turkish J. Bot. 37(3): 428-433. doi:10.3906/bot-1112-30.
● Araştırma yöntemi içinde kullanılan yazılımların kaynak olarak gösterilmesi halinde; Yazılımı üreten kurum veya kişilerin kendilerini nasıl kaynak göstereceklerini belirtmemeleri durumunda, yazılımcının soyadı, adı veya Şirket adı, yıl, yazılımın adı, sürüm numarası, varsa internet sayfası belirtilmelidir.
Örnek; Google Inc. (2009). Google Earth (Version 5.1.3533.1731) [Software]. “<https://www.google.com/earth/about/>, er. tar.: 08 vii 2023”.
19. Yayınlanmasına karar verilen makalelerin son halleri yazara gönderilir. Makalenin dizaynı esnasında yazarlardan kaynaklanmayan hatalar ile her tür yazım hatası düzeltilir, ancak yazarlarca başka bir eklenti yapılamaz.
20. Etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için dergi sistemine makale başvurusu ile birlikte onaylanmış etik kurul kararı da sunulmalıdır.
21. Makalelerde yapılacak bilimsel hataların sorumluluğu yazarlara aittir.

Son Güncelleme Zamanı: 19.04.2024 12:51:18