Yıl 2021, Cilt 22 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 9 2021-03-31

Nomophobia Level and Affecting Factors in Male University Students
Erkek Üniversite Öğrencilerinde Nomofobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler

Yunus Can ÖZALP [1] , Rifat KURNAZ [2] , Osman Murat GULER [3] , Melikşah İNAMLIK [4] , Sabahattin Mert BERKMEN [5] , Ömer ATAÇ [6] , Osman HAYRAN [7]


Objective: The aim of this study is to examine the level of nomophobia and factors affecting nomophobia in male university students. Method: This cross-sectional study was applied to 241 male university participants. In the study, data were collected through online questionnaire. The questionnaire form consists of questions about sociodemographic characteristics and the Nomophobia Scale (NMP-Q). Results: 21.2% of the participants are in a health-related section, 42.3% are in a numerical section, and 36.5% are in a verbal section. All of the participants are nomophobic and 28.6% are mild, 57.3% are moderate and 14.1% are severe nomophobic. 20.3% of them use their smartphones for more than 5 hours and as the time spent on the phone increases, their nomophobia levels also increase. As the grade average increases, the level of nomophobia also decreases. Using phones for an average of more than 5 hours a day, having less than 4 books completed out of class per month, having an academic grade point average below 3.00, using Youtube, Facebook, Twitter, and carrying a charger or powerbank along with the nomophobia score are determined as variables. Conclusion: When smart phones used to facilitate daily life are not used correctly, it causes various negative situations such as nomophobia. Besides the benefits of these devices, care should be taken against the risks they contain.
Amaç: Bu çalışmanın amacı erkek üniversite öğrencilerinde nomofobi düzeyi ve nomofobiyi etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Yöntem: Bu kesitsel çalışma, 241 erkek üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Çalışma online anket yoluyla veri toplanmıştır. Anket formu sosyodemografik özelliklere yönelik sorular ve Nomofobi Ölçeği’nden (NMP-Q) oluşmaktadır. Bulgular: Araştırmaya katılanların %21,2’si sağlıkla ilgili,%42,3’ü sayısal,%36,5’i de sözel bir bölümde okumaktadır. Katılımcıların tamamı nomofobik olup %28,6’sı hafif, %57,3’ü orta, %14,1’i ise ağır nomofobiktir. %20,3’ü akıllı telefonlarını 5 saatin üzerinde kullanmakta ve telefonla geçirilen süre arttıkça nomofobi düzeyleri de artmaktadır. Not ortalaması arttıkça nomofobi düzeyi de azalmaktadır. Çok değişkenli analizde günde ortalama 5 saatin üzerinde telefon kullanılması, ayda ders dışı bitirilen kitap sayısının 4’ün altında olması, akademik not ortalamasının 3,00’ın altında olması, Youtube, Facebook, Twitter kullanılması ve yanında şarj aleti veya powerbank taşınması nomofobi puanını arttıran değişkenler olarak tespit edildi. Sonuç: Günlük hayatı kolaylaştırma amacıyla kullanılan akıllı telefonlar doğru kullanılmadığında nomofobi gibi çeşitli olumsuz durumlara neden olmaktadır. Bu cihazların sağladığı faydaların yanında içerdiği risklere karşı dikkatli olunmalıdır.
 • 1. Cheever NA, Rosen LD, Carrier LM, Chavez A. Out of sight is not out of mind: The impact of restricting wireless mobile device use on anxiety levels among low, moderate and high users. Comput Human Behav 2014; 37: 290–297.
 • 2. King ALS, Valença AM, Silva ACO, et al. Nomophobia: Dependency on virtual environments or social phobia? Comput Human Behav 2013; 29: 140–144.
 • 3. Smartphone Ownership and Internet Usage Continues to Climb in Emerging Economies | Pew Research Center https://www.pewresearch.org/global/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in-emerging-economies/ (28 Mayıs 2020'de ulaşıldı).
 • 4. Türkiye İstatistik Kurumu. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2019. Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30574 (08 Haziran 2020'de ulaşıldı).
 • 5. Erdem H, Türen U, Kalkin G. Mobil Telefon Yoksunluğu Korkusu (Nomofobi) Yayılımı: Türkiye’den Üniversite Öğrencileri ve Kamu Çalışanları Örneklemi. Bilişim Teknol Derg 2017; 10: 1–12.
 • 6. Yıldırım S, Kişioğlu AN. Teknolojinin Getirdiği Yeni Hastalıklar: Nomofobi, Netlessfobi, FoMO. SDÜ Tıp Fakültesi Derg 2018; 25: 473–480.
 • 7. Dixit S, Shukla H, Bhagwat A, et al. A study to evaluate mobile phone dependence among students of a medical college and associated hospital of central India. Indian J Community Med 2010; 35: 339–341.
 • 8. Sırakaya M. Ön Lisans Öğrencilerinin Nomofobi Düzeylerinin Akıllı Telefon Kullanım Durumlarına Göre İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Derg 2018; 14: 714–727.
 • 9. Bragazzi NL, Del Puente G. A proposal for including nomophobia in the new DSM-V. Psychol Res Behav Manag 2014; 7: 155–160.
 • 10. Yildirim C, Correia AP. Exploring the dimensions of nomophobia: Development and validation of a self-reported questionnaire. Comput Human Behav 2015; 49: 130–137.
 • 11. Kaplan Akıllı G, Gezgin DM. Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyleri ile farklı davranış örüntülerinin arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2016; 1: 51–69.
 • 12. Yildirim C, Sumuer E, Adnan M, Yildirim S. A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Inf Dev 2016; 32: 1322–1331.
 • 13. Eren B, Kılıç ZN, Günal SE, et al. Lise öğrencilerinde nomofobinin ve ilişkili etkenlerin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatr Derg 2020; 21: 133–140.
 • 14. Polat R. Dijital hastalık olarak nomofobi. e-Journal New Media 2017; 1: 164–172.
 • 15. Talan T, Korkmaz A, Gezer M. Üniversite öğrencilerinin mobil telefon bağımlılık düzeylerinin incelenmesi üzerine bir çalışma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi örneği. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Tam Metin BildiriKitabı 2016; 1: 424–434.
 • 16. Kanmani A, Bhavani U, Maragatham R. Nomophobia – an insight into its psychological aspects in India. Int J Indian Psychol 2017; 4: 2349–3429.
 • 17. Spitzer M. M-Learning? When it comes to learning, smartphones are a liability, not an asset. Trends Neurosci Educ 2015; 4: 87–91.
 • 18. Hoşgör H, Tandoğan Ö, Gündüz Hoşgör D. Nomofobinin günlük akıllı telefon kullanım süresi̇ ve okul başarısı üzeri̇ndeki etki̇si̇: sağlık personeli̇ adayları örneği̇. J Acad Soc Sci 2017; 46: 573–595.
 • 19. Paik S-H, Park C, Kim J-Y, et al. Prolonged bedtime smartphone use is associated with altered resting-state functional connectivity of the insula in adult smartphone users. Front Psychiatry 2019; 10: 516.
 • 20. Kalaskar P. A study of awareness of development of NoMoPhobia condition in smartphone user management students in Pune city. ASM’s Int E-Journal Ongoing Res Manag IT 2015; 10: 320–326.
 • 21. Gezgin DM, Çakır Ö. Analysis of nomofobic behaviors of adolescents regarding various factors. J Hum Sci 2016; 13: 2504.
 • 22. Pavithra MB, Suwarna Madhukumar MM. A study on nomophobia - mobile phone dependence , among students of a medical college, bangalore. Natl J Community Med 2015; 6: 340–344.
 • 23. Roberts JA, Yaya LHP, Manolis C. The invisible addiction: Cell-phone activities and addiction among male and female college students. J Behav Addict 2014; 3: 254–265.
 • 24. Salehan M, Negahban A. Social networking on smartphones: When mobile phones become addictive. Comput Human Behav 2013; 29: 2632–2639.
 • 25. Akman E. Akıllı telefonsuz kalma korkusunun (nomofobi) akademi̇k başarıya etki̇si̇: süleyman demi̇rel üni̇versi̇tesi̇ si̇yaset bi̇li̇mi̇ ve kamu yöneti̇mi öğrenci̇leri̇ üzeri̇nden bi̇r değerlendi̇rme. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi 2019; 7: 256–275.
Birincil Dil tr
Konular Tıp, Davranış Bilimleri
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3248-3716
Yazar: Yunus Can ÖZALP (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9821-5565
Yazar: Rifat KURNAZ
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8005-2887
Yazar: Osman Murat GULER
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3767-4183
Yazar: Melikşah İNAMLIK
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7273-954X
Yazar: Sabahattin Mert BERKMEN
Kurum: BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8984-9673
Yazar: Ömer ATAÇ
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9994-5033
Yazar: Osman HAYRAN
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Kabul Tarihi : 21 Ekim 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Mart 2021

AMA Özalp Y , Kurnaz R , Guler O , İnamlık M , Berkmen S , Ataç Ö , Hayran O . Erkek Üniversite Öğrencilerinde Nomofobi Düzeyi ve Etkileyen Faktörler. Bağımlılık Dergisi. 2021; 22(1): 1-9.