Cilt: 50 Sayı: 2, 15.11.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Derlemeler

BAHÇE dergisi, Tarım ve Orman Bakanlığı’na doğrudan bağlı olan Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yılda iki kez (Mart ve Kasım) yayınlanan süreli bilimsel bir dergidir. Bahçe ulusal ve uluslararası sahada tanınırlığı olan hakemli bilimsel bir dergi olmak amacıyla yayın hayatına devam etmektedir. Amacımız, ulusal ve uluslararası sahada tanınırlığı olan ve bahçe bitkileri konusunda farklı ana bilim dalları tarafından gerçekleştirilmiş çalışmaları yayınlayarak, bilimsel katma değer oluşturmak ve böylece ziraat bilimi şemsiyesi altında temel ve uygulamalı yeni bilgilerin bilimsel arenada paylaşımının gerçekleştirilmesidir. Dergide yayınlanan makalelerin etik ve bilimsel standartlara uygun olması gözetilmektedir.

Dergide bahçe bitkileri konusunda farklı anabilim dallarına ait özgün nitelikli araştırma sonuçlarını içeren makaleler yanında sınırlı sayıda derlemelere ve editöre mektuplara yer verilir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Ancak, Türkçe makalelerde İngilizce başlık, öz ve anahtar kelimeler olmalı, İngilizce makalelerde de Türkçe başlık, öz ve anahtar kelimeler olmalıdır. Yayımlanmak üzere gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olmalı veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler, Bahçe dergisine ait ve her bir yazar tarafından imzalanmış “Makale Değerlendirme ve Telif Hakkı Devri Sözleşmesi” ile birlikte teslim edilmelidir. Dergimizde tüm makale değerlendirme ve yayınlama süreçleri ücretsizdir.

Sayfa düzeni ve yazı karakteri

Makaleler A4 ebadındaki kağıda, her taraftan 2,5 cm boşluk bırakılacak şekilde, 11 punto büyüklüğünde, tek satır aralığı ve Times New Roman karakteri ile Windows uyumlu işlemcide yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler dahil toplam sayfa sayısının 15’i geçmemesine özen gösterilmelidir. Paragrafların ilk satırı 0,5 cm içeriden başlamalı, paragraflar arası boşluk bırakılmamalıdır. Makale tek sütun halinde düzenlenmelidir.
Makale metni sırasıyla; başlık, yazar isim ve adresleri, öz, anahtar kelimeler, İngilizce başlık, abstract, key words, metin, teşekkür (gerekli ise) ve kaynaklar bölümünden oluşmalıdır.

Makale Başlığı

Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı 10 punto olacak şekilde yazılmalıdır.

Yazar isim(ler)i

Başlığın altına bir boşluk bırakılarak yazar(lar)ın isim ve soyisimleri yazılmalı, yazar(lar)ın ünvanı ve adresi yazar isimlerinin altında bir boşluk bırakılarak verilmelidir. Yazar isim ve adresleri 10 punto ile yazılmalıdır. Sorumlu yazara ait eposta adresi ilk sayfada dipnot olarak verilmelidir.

Öz ve Anahtar Kelimeler

Türkçe öz, yazar(lar)ın isim ve adresinin altında 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalı, anahtar kelimeler verilmelidir. Ardından makalenin İngilizce başlığı ve abstract 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde verilmeli, hemen altına key words yazılmalıdır. Anahtar kelimelerin seçiminde Agris-Caris sınıflandırmasından faydalanılması tavsiye edilir. Anahtar kelimelerin 7’yi geçmemesine özen gösterilmelidir.

Metin

Yazı genel olarak a) Giriş, b) Materyal ve Metot, c) Bulgular, d) Tartışma, e) Sonuç/lar, f)Kaynaklar bölümlerinden meydana gelmelidir, c ve d maddeleri "Bulgular ve Tartışma" başlığı altında tek bölümde incelenebilir. Derleme makaleler, materyal, metot ve bulgular başlıkları dikkate alınmadan diğer kurallara uyumlu olarak yazılır.
Makalenin metin bölümünde bulunan ana başlıklar koyu ve büyük harfle, ikinci derece başlıklar koyu, italik ve küçük harfle, üçüncü derece başlıklar normal tümce düzeninde ve italik olarak verilir. Ana başlıklar üstten iki alttan tek satır boşlukla, ikincil başlıklar alt ve üstten tek satır boşlukla, üçüncül başlıklar boşluksuz satır olarak yer almalıdır. Paragraflar 0,5 cm içeriden başlamalıdır.

GİRİŞ

Bu bölümde sorunun ne olduğu ortaya konulacak ve sorunun, çalışmanın başındaki durumu belirtilecektir. Sadece konuya uygun ve gerekli olan literatür bilgileri aktarılacaktır. Sonunda araştırmanın amacı yazılacaktır.

MATERYAL VE METOT

Kullanılan materyal ve uygulanan metot kısa ve öz bir şekilde açıkça anlatılmalıdır. Materyal ve metot ayrı alt başlıklar halinde verilmelidir.

BULGULAR

Araştırma bulguları sunuşunda, metin yazısı, çizelge ve şekiller birbirlerini tamamlayıcı olmalıdır.
Şekiller ve Çizelgeler:
Makalede yer alan şekil, grafik, fotoğraf vb. “şekil”; sayısal değerler ise “çizelge” olarak belirtilmeli ve metin içinde atıfta bulunulmalıdır. Açıklama yazıları şekillerin altında, çizelgelerin üstünde verilmelidir. Açıklamalar Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Ayrıca çizelge ve şekil içerisinde kullanılan ifadelerin İngilizce karşılıkları da yazılmalıdır. Şekil ve Çizelgeler mümkün olduğu kadar birleştirilerek ve özetlenerek verilmelidir. Ortalamalar arasındaki farklılığın önemi için yapılan test ve seviyesi Çizelge altında verilmelidir. Çizelgelerde dip not koyarken alfabenin son harfinden başlanmalıdır. Şekiller baskı tekniğinin gereği olarak Microsoft Office programında düzenlenmelidir. Fotoğraflar baskıya uygun olarak seçilmelidir.
Birimler:
Makalelerde SI (Systeme International d’Units) ölçü birimleri kullanılacaktır. Ondalık ayırmalarda virgül yerine nokta kullanılmalıdır. Birimlerde “/” yerine üstel ifade kullanılmalıdır (örn: mg/l yerine mg l-1). Binlik sayı gösterimlerinde noktalama işareti yerine boşluk kullanılmalıdır.

TARTIŞMA

Bu bölümde sonuçlar irdelenerek, daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılarak aradaki farkın bir genellemesi yapılmalıdır. Girişte belirtilen amaç ile sonuç arasında bir bağlantı kurularak, sorunun açık kalan yanları literatür ışığında tartışılmalıdır.

SONUÇ

Bu bölümde çalışma sonucunda elde edilen bulgular, bilime/uygulamaya katkı yönünden değerlendirilerek öneriler şeklinde ifade edilmelidir.

KAYNAKLAR

Çalışmada faydalanılan kaynaklar yazarların soyadlarına göre sıraya konularak numaralanmalıdır. Yazar isimleri gerek metin içerisinde ve gerekse kaynaklar listesinde baş harfi büyük diğer kısmı küçük harflerle yazılmalıdır. Metin içerisinde kaynaklar belirtilirken kaynağın sadece numarası genellikle cümle sonuna ve köşeli parantez içine konulmalı, cümle başında ise yazarın isimden sonra kaynak numarası verilmelidir. (Örneğin: "Satsuma'da yüzde meyve suları miktarı bölgelere göre değişmektedir [2]. Meyve ağırlığı yönünden bölgeler arasında fark yoktur [3, 5, 1]. Kibar ve Uslu [10] yaptıkları çalışmada... gibi). Eserde faydalanılmayan kaynaklar bu bölümde gösterilmez.

Kaynak verilişine ait bazı örnekler aşağıda gösterilmiştir:

Kitap:

1.  Özbek, N. 1969. Deneme tekniği (I. Sera denemesi, tekniği ve metotları). A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları 406. Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 346 s.

2.  Brown, A. C. 1975. Apples. In: J. Janick, J. N. Moore (Eds.): Advances in fruit breeding. Prudue University Press, West Lafayette, Indiana, ABD. pp: 3-37.

Çeviri:

3.  Kaşka, N. Yılmaz, M. 1974. Bahçe bitkileri yetiştirme tekniği (Çeviri: "Plant propagation" H.T. Hartman ve D.E. Kester). Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayınları 79. 610 s.

Makale / Bildiri:

4.  Büyükyılmaz, M., Bulagay A.N., Burak, M. 1994. Marmara bölgesi için ümitvar armut çeşitleri-III. Bahçe 23 (1-2):79-92.

5.  Turhan, Ş., Tipi T., Erol, A. O. 2004. EurepGap uygulamalarının Türk yaş meyve-sebze üretimi ve rekabet gücü üzerine etkileri. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004. Tokat. Cilt I:315-322.

Tez:

6.  Akpınar, I., 1990. Değişik turunçgil anaçları üzerine aşılı Washington Navel, Valencia ve Moro portakal meyvelerinin muhafazası üzerine araştırmalar (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Adana, 146s.

Süreli Yayınlar:

7.  Anonymous, 1951. Soil survey manual hand book. 18. U.S. Gover Prin. Office. Washington, D.C. pp: 340-343.

8.  Anonim, 2000. Tarımsal yapı (üretim, fiyat, değer). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Yayın No:2614, Haziran 2002, Ankara. 598 s.

Elektronik Kaynaklar:
9.
Stiglitz, J. E., 1999. Whither reform? Ten years of the transition. Annual World Bank Conference on Development Economics, Washington, DC, 28-30 April, (www.worldbank.org/research/ abcde/stiglitz.html), (Erişim: Mayıs 2000)Stiglitz

BAHÇE bir açık erişim dergisidir. Makale gönderim, değerlendirme ve yayım sürecinde herhangi bir ücret talebi yoktur. Çift taraflı kör hakem sistemine sahiptir. Makaleler iki hakem tarafından değerlendirilir. Hakemlerden birinin olumsuz görüş bildirmesi durumunda, makale üçüncü bir hakeme gönderilir ya da Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir. Orijinal araştırma bulguları, editöre mektup ve sınırlı sayıda derleme kabul edilmektedir.

Genel İlkeler

 • Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan makaleler kabul edilir.
 • Editöryal Kurul yazıda imla ve anahtar kelimeler için AGROVOC Thesaurus kapsamında değişiklikler yapabilir ya da talep edebilir.
 • Makaleler iki hakem tarafından değerlendirildikten sonra düzeltmeler yazar/lar tarafından yapılır ve hakemlere cevap Yayın Kurulu tarafından olumlu görülürse makale kabul edilir.
 • Yayına kabul edilmeyen makaleler yazar/larına geri gönderilmez.
 • Yazar/lar makale ile birlikte imzalı Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesini Yayın Kuruluna gönderir.
 • Makalenin bilimsel kurallara uygunluğundan yazar/lar sorumludur.
 • Makalenin yayın hakkı Bahçe dergisine aittir.

Etik İlkeler

 • Makalenin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazar/larına aittir. Bahçe, Araştırma ve Yayın Etiğine uygunluk bakımında COPE (Comitte on Publication Ethics) Editör ve Yazarlar tarafından uluslararası standartları dikkate almaktadır.
 • Makalede daha önceden yayınlanmış alıntı yazı, çizelge, resim vb mevcut ise, konuyla ilgili izinlerin alınması yazar/lara aittir.
 • 2020 yılından itibaren yapılan başvurularda (2020 yılından önce yapılan araştırma çalışmaları hariç), aşağıdaki durumlarda “Etik Kurul İzin Belgesi” alınmış olmalı ve iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı makalenin ilk sayfasında dipnot olarak verilmelidir:
  • Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği retrospektif çalışmalar.
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemesine uyulduğunun belirtilmesi gereklidir.
 • Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak, çalışmaya katkısı olan bireyler ve/ya fon sağlayan kuruluşlar “teşekkür” kısmında belirtilmelidir.

BAHÇE
bahcejournal@gmail.com
https://bahcejournal.org
Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü, Yalova