Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 620 - 650 2019-12-31

2007 – 2017 Yılları Arasında Türkiye’de Gazlar Konusunda Kavram Yanılgıları İle İlgili Yapılan Çalışmalar: Bir İçerik Analizi

Makbule Zehra MEŞİN [1] , Nuriye KOÇAK [2] , Ahmet KOÇAK [3] , Mustafa ŞAHİN [4]


Gazlar konusu anlaşılması zor bir kavramdır. Bundan dolayı gazlar konusunda çok sayıda kavram yanılgısı bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de yapılan araştırmalar referans alınarak gazlar konusunda tespit edilen kavram yanılgılarını gruplandırarak incelemek amaçlanmıştır. Çalışma bir doküman inceleme çalışmasıdır. Veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. 2007 – 2017 yılları arasındaki gazlar konusu ile ilgili alanyazın incelenmiştir. Araştırma bu yıllar arasındaki EBSCO, Tübitak Dergipark, Yök Tez Tarama veri tabanları ve elektronik ortamda ulaşılabilen kongrelerin bildirilerinde yer alan çalışmalar ile sınırlı tutulmuştur. Yapılan tarama ile gazlar konusundaki kavram yanılgıları ve kavram yanılgılarını tespit etme yöntemlerine odaklanılmıştır. 2007-2017 yılları arasında taranan literatürde gazlar konusu ile ilgili çok sayıda kavram yanılgısı tespit edilmiştir ve tespit edilen kavram yanılgıları on üç farklı kategori altında gruplandırılmıştır.

kavram yanılgısı, gazlar
 • Altınyüzük, C. (2008). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersi kimya konularındaki kavram yanılgıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Alpaydın, S. ve Şimşek, A. (2010). Genel Kimya (5. Baskı). Ankara:Nobel Yayın Dağıtım, 143-148.
 • Azizoğlu, N. & Geban, Ö. (2004). Students’ preconceptions and misconceptions about gases. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 73-78.
 • Bozan, M. & Küçüközer, H. (2007). İlköğretim öğrencilerinin basınç konusu ile ilgili problemlerin çözümünde yaptıkları hatalar. İlköğretim Online Dergisi, 6(1), 24-34.
 • Bozdağ, H. C. ve Ok, G. (2018). Dört aşamalı kavramsal ölçme aracı ile sekizinci sınıf öğrencilerinin hücre bölünmeleri konusundaki bilgi farkındalıkları ile kavram yanılgılarının belirlenmesi. Sakarya University Journal of Education, 8(2), 202-223.
 • Burgoon, J. N., Heddle, M. L. & Duran, E. (2011). Re-Examining the similarities between teacher and student conceptions about physical science. Journal of Science Teacher Education, 22, 101–114.
 • Canpolat, N. & Pınarbaşı, T. (2011). Bazı kimya kavramlarına yönelik iki kademeli çoktan seçmeli bir testin geliştirilmesi ve uygulanması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 55-80.
 • Canpolat, N., Pınarbaşı, T., Bayrakçeken, S. & Geban, Ö. (2004). Kimyadaki bazı yaygın yanlış kavramalar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(1), 135-146.
 • Coştu, B., Ayas, A. & Ünal, S. (2007). Kavram yanılgıları ve olası nedenleri: Kaynama kavramı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 123-136.
 • Çermik, Y. (2008). Van Merkez Lise 10. sınıfta okuyan öğrencilerin gazlar konusunu kavrama düzeylerini belirlemek. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Daldal, D. (2010). Genel kimya dersindeki gazlar konusunun bilgisayar destekli eğitime dayalı olarak öğretiminin öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Demircioğlu, H. (2003). Sınıf öğretmen adaylarının kimya kavramlarını anlama düzeyleri ve karşılaşılan yanılgılar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Erceg, N., Aviani, I., Mešić, V., Glunčić, M. & Žauhar, G. (2016). Development of the kinetic molecular theory of gases concept inventory: Preliminary results on university students’ misconceptions. Physical Review Physics Education Research, 12(020139), 1-23.
 • Erdem, E., Yılmaz, A., Atay, E. & Gücüm, B. (2004). Öğrencilerin “Madde” konusunu anlama düzeyleri, kavram yanılgıları, fen bilgisine karşı tutumları ve mantıksal düşünme düzeylerinin araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 74-82.
 • Gönen, S. & Akgün, A. (2005). Bilgi eksiklikleri ve kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesinde, çalışma yaprakları ve sınıf içi tartışma yönteminin uygulanabilirliği üzerine bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(13), 99-111.
 • Karamustafaoğlu, S. & Ayas, A. (2002). Farklı öğrenim seviyelerindeki öğrencilerin ‘metal, ametal, yarımetal ve alaşım’ kavramlarını anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 15, 151-162.
 • Kirişçioğlu, S. (2007). İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersi “Basınç” konusunun yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayalı öğretiminin akademik başarıya etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Lemma, A. (2013). A diagnostic assessment of eighth grade students’ and their teachers’ misconceptions about basic chemical concepts. African Journal of Chemical Education, 3(1), 39-59.
 • Önen, F. (2005). İlköğretimde basınç konusunda öğrencilerin sahip olduğu kavram yanılgılarının yapılandırıcı yaklaşım ile giderilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Saban, A. (2009). Çoklu zekâ kuramı ile ilgili Türkçe çalışmaların içerik analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(2), 833-876.
 • Şahin, Ç. & Çepni, S. (2012). 5E öğretim modeline dayalı öğretimin öğrencilerin gaz basıncı ile ilgili kavramsal anlamalarına etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1), 220-264.
 • Şen, Ş. & Yılmaz, A. (2013). Kimya öğretmen adaylarına göre kavram yanılgılarının nedenleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 59-95.
 • Tamkavas, Ç. H., Kıray, S. A., Koçak, A. & Koçak, N. (2016). 2005 – 2015 Yılları arasında Türkiye’de ısı ve sıcaklık hakkındaki kavram yanılgılarıyla ilgili yapılan çalışmalar: Bir içerik analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(2), 426-446.
 • Taşlıdere, E. (2016). Lise öğrencilerinin mekanik dalgalar konusu kavram yanılgıları: öğrenciler bildikleri ve bilmediklerinin farkındalar mı?. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 63-86.
 • Yıldız, M. , Yıldırım, K. & Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 75-88.
 • Yılmaz, A. & Morgil, İ. (2001). Üniversite öğrencilerinin kimyasal bağlar konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20, 172 -178.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7208-5192
Yazar: Makbule Zehra MEŞİN
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0531-3538
Yazar: Nuriye KOÇAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ, AHMET KELEŞOĞLU EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-2487-2431
Yazar: Ahmet KOÇAK
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
Ülke: Andorra


Orcid: 0000-0001-7640-2100
Yazar: Mustafa ŞAHİN
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ
Ülke: Andorra


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef512765, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {620 - 650}, doi = {10.17522/balikesirnef.512765}, title = {2007 – 2017 Yılları Arasında Türkiye’de Gazlar Konusunda Kavram Yanılgıları İle İlgili Yapılan Çalışmalar: Bir İçerik Analizi}, key = {cite}, author = {MEŞİN, Makbule Zehra and KOÇAK, Nuriye and KOÇAK, Ahmet and ŞAHİN, Mustafa} }
APA MEŞİN, M , KOÇAK, N , KOÇAK, A , ŞAHİN, M . (2019). 2007 – 2017 Yılları Arasında Türkiye’de Gazlar Konusunda Kavram Yanılgıları İle İlgili Yapılan Çalışmalar: Bir İçerik Analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 620-650 . DOI: 10.17522/balikesirnef.512765
MLA MEŞİN, M , KOÇAK, N , KOÇAK, A , ŞAHİN, M . "2007 – 2017 Yılları Arasında Türkiye’de Gazlar Konusunda Kavram Yanılgıları İle İlgili Yapılan Çalışmalar: Bir İçerik Analizi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 620-650 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/512765>
Chicago MEŞİN, M , KOÇAK, N , KOÇAK, A , ŞAHİN, M . "2007 – 2017 Yılları Arasında Türkiye’de Gazlar Konusunda Kavram Yanılgıları İle İlgili Yapılan Çalışmalar: Bir İçerik Analizi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 620-650
RIS TY - JOUR T1 - 2007 – 2017 Yılları Arasında Türkiye’de Gazlar Konusunda Kavram Yanılgıları İle İlgili Yapılan Çalışmalar: Bir İçerik Analizi AU - Makbule Zehra MEŞİN , Nuriye KOÇAK , Ahmet KOÇAK , Mustafa ŞAHİN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.512765 DO - 10.17522/balikesirnef.512765 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 620 EP - 650 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.512765 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.512765 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 2007 – 2017 Yılları Arasında Türkiye’de Gazlar Konusunda Kavram Yanılgıları İle İlgili Yapılan Çalışmalar: Bir İçerik Analizi %A Makbule Zehra MEŞİN , Nuriye KOÇAK , Ahmet KOÇAK , Mustafa ŞAHİN %T 2007 – 2017 Yılları Arasında Türkiye’de Gazlar Konusunda Kavram Yanılgıları İle İlgili Yapılan Çalışmalar: Bir İçerik Analizi %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.512765 %U 10.17522/balikesirnef.512765
ISNAD MEŞİN, Makbule Zehra , KOÇAK, Nuriye , KOÇAK, Ahmet , ŞAHİN, Mustafa . "2007 – 2017 Yılları Arasında Türkiye’de Gazlar Konusunda Kavram Yanılgıları İle İlgili Yapılan Çalışmalar: Bir İçerik Analizi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 620-650 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.512765
AMA MEŞİN M , KOÇAK N , KOÇAK A , ŞAHİN M . 2007 – 2017 Yılları Arasında Türkiye’de Gazlar Konusunda Kavram Yanılgıları İle İlgili Yapılan Çalışmalar: Bir İçerik Analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 620-650.
Vancouver MEŞİN M , KOÇAK N , KOÇAK A , ŞAHİN M . 2007 – 2017 Yılları Arasında Türkiye’de Gazlar Konusunda Kavram Yanılgıları İle İlgili Yapılan Çalışmalar: Bir İçerik Analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 650-620.