Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 680 - 703 2019-12-31

Programlama Temelleri Dersine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Gönül ALTAY [1] , Tarık KIŞLA [2]


Bu çalışmanın amacı, Mesleki ve Teknik Eğitim Ortaöğretim Programı Bilişim Teknolojileri Alanı 10. Sınıf Programlama temelleri dersi için güvenilir ve geçerli bir başarı testi geliştirmektir. Öncelikle Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 10. Sınıf Programlama Temelleri dersi öğretim programı dikkate alınarak değişkenler ve sabitler, operatörler, karar yapıları ve döngüler konularında kazanımlar belirlenmiş ve Bloom Taksonomisinin bilişsel düzey basamaklarına göre bu kazanımlara uygun 75 adet soru hazırlanmıştır. Testin kapsam geçerliliği için 3 uzmandan görüş alınmış ve bu görüşler doğrultusunda, aynı kazanımın birden fazla soru ile ölçülmesi, bazı soruların kazanım ile örtüşmemesi gibi nedenlerden ötürü testteki kimi sorular düzeltilmiş, kimi sorular da çıkartılarak soru sayısı 36’ya indirilmiştir. Oluşturulan bu test, Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı 11. Sınıfta öğrenim gören 145 öğrenciye uygulanmıştır. Test sonuçlarına göre her bir madde için güçlük ve ayırt edicilik indeksleri hesaplanmıştır. Madde analizi sonucunda 16 madde testten çıkarılarak 20 adet çoktan seçmeli sorulardan oluşan Programlama Temelleri Başarı Testi oluşturulmuştur. Testin ortalama madde güçlüğü 0.53, ortalama madde ayırt edicilik indeksi ise 0.66 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak, hem müfredata uygun hem de diğer bilimsel çalışmalarda öğretmenlerin bu çalışmada yer alan konularda sınıf içindeki değerlendirmelerde kullanabilecekleri güvenilir ve geçerli bir ölçüm aracı geliştirilmiştir.
Başarı testi, programlama temelleri, test geliştirme, geçerlik, güvenirlik
 • Açıkgöz, M., ve Karslı, F. (2015). Alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımları kullanılarak iş ve enerji konusunda geliştirilen başarı testinin geçerlilik ve güvenirlik analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
 • Akpınar, Y., ve Altun, A. (2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online, 13(1).
 • Arabacıoğlu, T., Bülbül, H. İ., ve Filiz, A. (2007). Bilgisayar programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım. Akademik bilişim.
 • Ayvacı, H. Ş., ve Durmuş, A. (2016). Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması: Isı Ve Sıcaklık Başarı Testi Geçerlik Ve Güvenirlik Araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-103.
 • Bennedsen, J., Caspersen, M. E., ve Kölling, M. (Eds.). (2008). Reflections on the teaching of programming: Methods and implementations (Vol. 4821). Springer.
 • Benzer, A. İ., ve Erümit, A. K. (2017). Programlama Öğretimine Yönelik Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education Vol, 6(3), 99-110.
 • Bıçak, B. ve Çakan, M. ( 20-22 Aralık 2004). Lise Öğretmenlerinin Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Uygulamalarına Dönük Görüşleri. Milli Eğitim Bakanlığı, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Byrne, P., ve Lyons, G. (2001, June). The effect of student attributes on success in programming. In ACM SIGCSE Bulletin(Vol. 33, No. 3, pp. 49-52). ACM.
 • Çakan, M. (2004). Öğretmenlerin ölçme-değerlendirme uygulamaları ve yeterlik düzeyleri: İlk ve ortaöğretim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(2), 99-114.
 • Çakmak, E. K., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş., Büyüköztürk, Ş., ve Demirel, F. (2008). İlköğretim ikinci kademe ve lise öğrencilerinin ders ve sınıf düzeylerine göre öğrenme stratejileri ve güdülenme düzeylerinin belirlenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(1), 1-27.
 • Chang, C. K. (2014). Effects of using Alice and Scratch in an introductory programming course for corrective instruction. Journal of Educational Computing Research, 51(2), 185-204.
 • Chen, G., Shen, J., Barth-Cohen, L., Jiang, S., Huang, X., ve Eltoukhy, M. (2017). Assessing elementary students’ computational thinking in everyday reasoning and robotics programming. Computers & Education, 109, 162-175.
 • Chiu, C. F. (2015, April). Introducing Scratch as the fundamental to study app inventor programming. In Learning and Teaching in Computing and Engineering (LaTiCE), 2015 International Conference on (pp. 219-220). IEEE.
 • Corral, J. R., Morgado-Estevez, A., Molina, D. C., Perez-Pena, F., Amaya Rodríguez, C. A., ve Civit Balcells, A. A. (2016). Application of Robot Programming to the Teaching of Object-Oriented Computer Languages. International Journal of Engineering Education, 32(4), 1823-1832.
 • Crescenzi, P., Malizia, A., Verri, M. C., Díaz, P., ve Aedo, I. (2012). Integrating algorithm visualization video into a first-year algorithm and data structure course. Journal of Educational Technology & Society, 15(2), 115.
 • Daniel, L. G. & King, D. (1998). A knowledge and use of testing and measurement literac of elementary and secondary teachers. Journal of Educational Research, 91 (6), 331-344.
 • Demir, F. (2015). Programlama öğretiminde eğitsel programlama dilinin farklı kullanımlarının programlama başarısı ve kaygısına etkisi. Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi.
 • Gardner, E. (1989). Five Common Misuses of Tests. ERIC Digest No. 108.
 • Gomes, A., Carmo, L., Bigotte, E., ve Mendes, A. (2006, September). Mathematics and programming problem solving. In 3rd E-Learning Conference–Computer Science Education (pp. 1-5).
 • Gönen, S., Kocakaya, S., ve Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1).
 • Gülmez, I. (2009). Programlama öğretiminde görselleştirme araçlarının kullanımının öğrenci başarı ve motivasyonuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi.
 • Gültekin, K. (2006). Çokluortamın programlama başarısı üzerindeki etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Güven, S. (7-9 Haziran 2001). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmede kullandıkları yöntem ve tekniklerin belirlenmesi. 10. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulmuş bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Jenkins, T. (2002, August). On the difficulty of learning to program. In Proceedings of the 3rd Annual Conference of the LTSN Centre for Information and Computer Sciences (Vol. 4, No. 2002, pp. 53-58).
 • Kafai, Y.,ve Burke, Q. (2013). Computer programming goes back to school. Phi Delta Kappan, 95(1), 61–65.
 • Kalelioğlu, F. (2015). A new way of teaching programming skills to K-12 students: Code. org. Computers in Human Behavior, 52, 200-210.
 • Kan, A. (2014). Ölçme Aracı Geliştirme, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (ed. Satılmış Tekindal), Ankara, Pegem A.
 • Karslı, F., ve Ayas, A. (2013). Fen ve teknoloji dersi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesine ilişkin bir test geliştirme çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(2), 66-84.
 • Korkmaz, Ö. (2013). Prospective CITE Teachers’ Self-efficacy Perceptions on Programming. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 639-643.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 212-218.
 • Krpan, D., Mladenović, S., ve Rosić, M. (2015). Undergraduate programming courses, students’ perception and success. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3868-3872.
 • Kubiszyn, T. & Borich, G. (1996). Educational testing and measurement: Classroom application and practice (5th ed.). New York: HarperCollins.
 • Liu, C. C., Cheng, Y. B., ve Huang, C. W. (2011). The effect of simulation games on the learning of computational problem solving. Computers & Education, 57, 1907–1918.
 • Lye, S. Y., ve Koh, J. H. L. (2014). Review on teaching and learning of computational thinking through programming: What is next for K-12?. Computers in Human Behavior, 41, 51-61.
 • Mazman, S. G. (2013). Programlama performansını etkileyen faktörlerin bilişsel tabanlı bireysel farklılıklar temelinde modellenmesi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Margolis, J. (2010). Stuck in the shallow end: Education, race, and computing. MIT Press.
 • Moons, J., ve De Backer, C. (2013). The design and pilot evaluation of an interactive learning environment for introductory programming influenced by cognitive load theory and constructivism. Computers & Education, 60(1), 368-384.
 • Román-González, M., Pérez-González, J. C., ve Jiménez-Fernández, C. (2017). Which cognitive abilities underlie computational thinking? Criterion validity of the Computational Thinking Test. Computers in Human Behavior, 72, 678-691.
 • Saraç, H. (2018). Fen Bilimleri Dersi ‘Maddenin Değişimi’Ünitesi ile İlgili Başarı Testi Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Şimşek, N. (2002). BİG 16 öğrenme biçemleri envanteri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(1), 33-47.
 • Tekerek, M., ve Altan, T. (2014). The effect of scratch environment on student's achievement in teaching algorithm. World Journal on Educational Technology, 6(2), 132-138.
 • Temel, A. (1991). “ Ortaöğretimde Ölçme ve Değerlendirme Sorunları”.Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 18, 23-27.
 • Traynor, D., ve Gibson, P. (2004, January). Towards the development of a cognitive model of programming: a software engineering approach. In Proceedings of the 16th Workshop of Psychology of Programming Interest Group.
 • Witherspoon, E. B., Schunn, C. D., Higashi, R. M., ve Shoop, R. (2018). Attending to structural programming features predicts differences in learning and motivation. Journal of Computer Assisted Learning.
 • Van-Roy, P., ve Haridi, S. (2004). Concepts, techniques, and models of computer programming. MIT press.
 • Velasquez, N. F., Fields, D. A., Olsen, D., Martin, T., Shepherd, M. C., Strommer, A., ve Kafai, Y. B. (2014, January). Novice programmers talking about projects: What automated text analysis reveals about online Scratch users' comments. In System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on (pp. 1635-1644). IEEE.
 • Voborník, P. (2011). Teaching algorithms using multimedia tools. In 8th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education, June (pp. 9-10).
 • Yanpar, T. (1992). Ankara ilkokullarındaki ikinci devre öğretmenlerinin öğretmenlik mesleği ve konu alanlarıyla ilgili eğitim ihtiyaçları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, M. (2012).C# programlama dersinde, çoklu ortam tasarım ilkelerine göre hazırlanmış materyallerin moodle öğrenme yönetim sistemi üzerinden kullanılmasının yüksek öğrenim öğrencilerinin bilişsel yüklerine ve ders başarılarına etkisi, Yükseklisans Tezi, Başkent Üniversitesi.
 • Yiğit, M.F. (2016). Görsel programlama ortamı ile öğretimin öğrencilerin bilgisayar programlamayı öğrenmesine ve programlamaya karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi.
 • Yurdugül, H., ve Aşkar, P. (2013). Learning programming, problem solving and gender: A longitudinal study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 83, 605-610.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7251-4487
Yazar: Gönül ALTAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9007-7455
Yazar: Tarık KIŞLA
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef523595, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {680 - 703}, doi = {10.17522/balikesirnef.523595}, title = {Programlama Temelleri Dersine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {ALTAY, Gönül and KIŞLA, Tarık} }
APA ALTAY, G , KIŞLA, T . (2019). Programlama Temelleri Dersine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 680-703 . DOI: 10.17522/balikesirnef.523595
MLA ALTAY, G , KIŞLA, T . "Programlama Temelleri Dersine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 680-703 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/523595>
Chicago ALTAY, G , KIŞLA, T . "Programlama Temelleri Dersine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 680-703
RIS TY - JOUR T1 - Programlama Temelleri Dersine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması AU - Gönül ALTAY , Tarık KIŞLA Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.523595 DO - 10.17522/balikesirnef.523595 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 680 EP - 703 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.523595 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.523595 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Programlama Temelleri Dersine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması %A Gönül ALTAY , Tarık KIŞLA %T Programlama Temelleri Dersine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.523595 %U 10.17522/balikesirnef.523595
ISNAD ALTAY, Gönül , KIŞLA, Tarık . "Programlama Temelleri Dersine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 680-703 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.523595
AMA ALTAY G , KIŞLA T . Programlama Temelleri Dersine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 680-703.
Vancouver ALTAY G , KIŞLA T . Programlama Temelleri Dersine Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 703-680.