Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 564 - 587 2019-12-31

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ve Geometriye Yönelik Tutumları
Seventh Grade Students' Spatial Ability and Their Attitudes Towards Geometry

Kıvanç TOPRAKLIKOĞLU [1] , Gülcan ÖZTÜRK [2]


Bu araştırmada, ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin uzamsal yetenekleri ile geometriye yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemek ve uzamsal yetenekleri ile geometriye yönelik tutumlarının ilişkili olup olmadığını belirlemek amaçlanmıştır. Keşfedici korelasyonel araştırma modeline uygun bir şekilde yürütülen araştırmada, örneklem, Marmara bölgesinin güneyinde yer alan bir ilin bir ilçesindeki dört ortaokulun yedinci sınıfında öğrenim görmekte olan 170 öğrenciden oluşmuştur. Örneklem, uygun örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, Uzamsal Yetenek Testi ve Geometriye Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler, istatistiksel paket programa girilerek kodlanmış ve betimsel istatistikler hesaplanmıştır. Öğrencilerin uzamsal yetenek ve geometriye yönelik tutum puanlarının, cinsiyetlerine ve çizim yapmayı sevme durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına karar vermek amacıyla ilişkisiz örneklemler için t testi; matematik dersi başarı durumlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığına karar vermek için ilişkisiz örneklemlerde tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Öğrencilerin uzamsal yetenekleri ile geometriye yönelik tutumlarının ilişkili olup olmadığını belirlemek için korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Araştırmada öğrencilerin uzamsal yetenek puanlarının çok fazla yüksek olmadığı; geometriye yönelik tutum puanlarının oldukça yüksek olduğu ve öğrencilerin uzamsal yeteneklerinin geometriye yönelik tutumlarıyla pozitif yönlü düşük düzeyde ilişkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğrencilerin uzamsal yetenek ve geometriye yönelik tutum puanlarının, cinsiyetlerine ve çizim yapmayı sevme durumlarına göre farklılaşmadığı; matematik dersi başarı durumlarına göre farklılaştığı da ortaya çıkmıştır.

The aim of this research was to investigate seventh grade students’ spatial ability and attitudes towards geometry according to various variables and to decide whether the spatial ability and the attitudes towards geometry were related. The study had the exploratory correlation research model as a research method. The study’s sample consisted of 170 seventh grade students who were from four secondary schools in a province in the south of the Marmara Region. The sample was determined through the convenience sampling method. The study’s data were collected, by using the Spatial Ability Test and Attitudes towards Geometry Scale. The collected data was decoded by the use of the statistical package program and descriptive statistics were calculated. The t test for independent samples was conducted to decide whether the students’ scores of spatial ability test and attitudes towards geometry scale differed according to their gender and their likes to draw, and the one way analysis of variance on independent groups was used to decide whether the scores of spatial ability test and attitudes towards geometry scale differed according to their mathematics achievement. The correlation coefficient was calculated to decide the degree of relationship between the spatial ability test scores and the attitudes towards geometry scale scores. It was found that the students’ scores of spatial ability test were not too high and their scores of attitudes towards geometry scale were quite high; that students' spatial ability was significantly and positively related to their attitudes towards geometry at a low level. Besides, it was found that the students’ scores of spatial ability test and attitudes towards geometry scale did not differ according to their gender and their likes to draw; differed according to their mathematics achievement and their mathematics achievement.

 • Alias, M., Black, T. R., & Gray, D. E. (2002). Effect of instructions on spatial visualization ability in civil engineering students. International Education Journal, 3(1), 1–12.
 • Akay, G. (2011). Akran Öğretimi Yönteminin Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Konusundaki Matematik Başarılarına ve Matematik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Aktaş, M. C., & Aktaş, D. Y. (2013). Geometriye yönelik güncel bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 7(2).
 • Albayrak, M. (2001). İlköğretim Okullarının I. Kademesinden II. Kademesine Geçişte Matematik Eğitimi İle İlgili Ortaya Çıkan Sorunlar. IV. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Kongre Kitabı (s. 513–517). Ankara: MEB Basım Evi.
 • Aminu, I.M., & Shariff, M.N.M. (2014). Strategic orientation, access to finance, business environment and SMEs performance in Nigeria: Data screening and preliminary analysis. European Journal of Business and Management, 6(35), 124–132.
 • Başar, M., Ünal, M., & Yalçın, M. (2002). İlköğretim kademesiyle başlayan matematik korkusunun nedenleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16–18 Eylül 2002, Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Battista, M. T. (1990). Spatial Visualization and Gender Differences in High School Geometry. Journal for Research in Mathematics Education, 21(3), 47–60.
 • Bulut, S., Ekici, C., İşeri, A. İ., & Helvacı, E. (2002). Geometriye yönelik bir tutum ölçeği. Eğitim ve Bilim, 27(125).
 • Bulut, S., & Köroğlu, S. (2000). Onbirinci Sınıf Öğrencilerinin ve Matematik Öğretmen Adaylarının Uzaysal Yeteneklerinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 56–61.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik, SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Demirgören, D. (2010). İzmir ili öğretmen lisesi öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumları ve kullandıkları öğrenme sratejileri. Yayımlanmamış Doktora tezi, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Drezner, Z., Turel, O., & Zerom, D. (2010). A modified Kolmogorov-Smirnov test for normality. Communications in Statistics—Simulation and Computation, 39(4), 693–704.
 • Ekstrom, R.B., French, J.W., & Harman, H.H. (1976). Manual for Kit of Factor Referenced Cognitive Tests. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
 • Ferini-Mundy, J. (1987). Spatial Training for Calculus Students: Sex differencesin Achievement and in Viusalization Ability. Journal for Research inMatehmatics Education, 18(2), 126–140.
 • Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2011). Normality tests for statistical analysis: A guide for non-statisticians. International Journal of Endocrinology Metabolism, 10(2), 486–489.
 • Göktaş, Ö., & Gürbüztürk, O. (2012). Okuduğunu Anlama Becerisinin İlköğretim İkinci Kademe Matematik Dersindeki Akademik Başarıya Etkisi. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(4), 56–57.
 • Gül, Ç. Y., & Karataş, İ. (2015). 8. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Başarıları ve Uzamsal Yetenekleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(1), 36–48.
 • Hammouri, H. A. M. (2004). Attitudinal and motivational variables related to mathematics achievements from third international and science study (TIMSS). Educational Research, 46(3), 241–257. doi: 10.1080/0013188042000277313.
 • Hızarcı, S. (2004). Sunuş. (Edt: Hızarcı, S., Kaplan, A., İpek, A. S., & Işık, C.). Euclid geometri ve özel öğretimi. Ankara: Öğreti Yayınları.
 • Işık, E., & Çağdaşer, B. T. (2009). Yapısalcı yaklaşımla cebir öğretiminin 6. sınıf öğrencilerinin matematiğe yönelik tutumlarına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 941–954.
 • İdris, N. (1998). Spatial Visualization, Field Dependence/Indepence, Van Hiele Level, And Achievent in Geometry: The Influence of Slected Activities For Middle School Students, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Graduate School of The Ohio State University.
 • Johnson, R. M. (2000); Gender differences in mathematics performance. Annual Meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, LA, USA.
 • Kaba, Y., Boğazlıyan, D., & Daymaz, B. (2016). Ortaokul öğrencilerinin geometriye yönelik tutumları ve öz-yeterlikleri. International Journal of Social Science, 52, 335–350.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayhan, E. B. (2005). Investigation of high school students’ spatial ability. Middle East Technical University, Turkey. 26 Ekim 2017 tarihinde https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12605771/index.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. 8 November 2018 tarihinde ftp://158.208.129.61/suzuki/PP_SEM_3e.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Lappan, G., Phillips, E. D., & Winter, M. J. (1984). Spatial visualization. Mathematics Teacher, 77, 618–623.
 • Lohman, D.F. (1993). Spatial Ability and G. First Spearman Seminar, University of Plymouth, July 21, 1993.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2018). İlköğretim matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). 16 Mart 2018 tarihinde http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201813017165445-MATEMAT%C4%B0K%20%C3%96%C4%9ERET%C4%B0M%20PROGRAMI%202018v.pdf adresinden erişilmiştir.
 • MEB (2016). TIMSS 2015 ulusal raporu. 26 Ekim 2017 tarihinde http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS_2015_Ulusal_Rapor.pdf adresinden erişilmiştir.
 • National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author.
 • Özyaşar, A. (2013). 7. Sınıf Öğrencilerinin Dönüşüm Geometrisi Yeteneklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman.
 • Paksu, A. D. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Geometri Hazırbulunuşlukları, Düşünme Düzeyleri, Geometriye Karşı Özyeterlikleri ve Tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 203–218.
 • Razali, N.M., & Wah, Y.B. (2011). Power comparison of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests. Journal of Statistical Modeling and Analytics, 2(1), 21–33.
 • Tabachnick, B.G., & Fidell, L.S. (2013). Using multivariate statistics (sixth ed.). Boston: Pearson.
 • Toptaş, V. (2008). Geometri öğretiminde sınıfta yapılan etkinlikler ile öğretme-öğrenme sürecinin incelenmesi. İlköğretim Online, 7(1), 91–110.
 • Turğut, M. (2007). İlköğretim II. kademede öğrencilerin uzamsal yeteneklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Universitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.
 • Türker, N. K., & Turanlı, N. (2008). Matematik eğitimi derslerine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 17–29.
 • Ubuz, B., & Üstün, I. (2003). Figural and conceptual aspects in identifying polygons. Proceedings of the 27th International Conference for the Psychology of Mathematics Education, USA, 1, 328.
 • Üstün, I. (2003). Developing the understanding of geometry through a computer-based learning environment. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. ODTÜ, Ankara.
 • Webster, B. J., & Fisher, D. L. (2000). Accounting for variation in science and mathematics achievements: A multi level analysis of Australian data third international mathematics and science study (TIMSS). School Effectiveness and School Improvements, 11(3), 339–360.
 • Yenilmez, K., & Özabacı, N. Ş. (2003). Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Matematik İle İlgili Tutumları ve Matematik Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 132–146.
 • Yıldız, S. (2006). Üniversite sınavına hazırlanan dershane öğrencilerinin matematik dersine karşı olan tutumları. Yayınlanmış yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü: Ankara.
 • Yücel, Z., & Koç, M. (2011). The relationship between the prediction level of elementary school students’ math achivement by their math attitudes and gender. İlköğretim Online, 10(1), 133–143.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7015-3278
Yazar: Kıvanç TOPRAKLIKOĞLU
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4399-1329
Yazar: Gülcan ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum Balıkesir Üniversitesi
Proje Numarası 2017/035
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef539402, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {564 - 587}, doi = {10.17522/balikesirnef.539402}, title = {Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ve Geometriye Yönelik Tutumları}, key = {cite}, author = {TOPRAKLIKOĞLU, Kıvanç and ÖZTÜRK, Gülcan} }
APA TOPRAKLIKOĞLU, K , ÖZTÜRK, G . (2019). Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ve Geometriye Yönelik Tutumları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 564-587 . DOI: 10.17522/balikesirnef.539402
MLA TOPRAKLIKOĞLU, K , ÖZTÜRK, G . "Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ve Geometriye Yönelik Tutumları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 564-587 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/539402>
Chicago TOPRAKLIKOĞLU, K , ÖZTÜRK, G . "Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ve Geometriye Yönelik Tutumları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 564-587
RIS TY - JOUR T1 - Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ve Geometriye Yönelik Tutumları AU - Kıvanç TOPRAKLIKOĞLU , Gülcan ÖZTÜRK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.539402 DO - 10.17522/balikesirnef.539402 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 564 EP - 587 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.539402 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.539402 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ve Geometriye Yönelik Tutumları %A Kıvanç TOPRAKLIKOĞLU , Gülcan ÖZTÜRK %T Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ve Geometriye Yönelik Tutumları %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.539402 %U 10.17522/balikesirnef.539402
ISNAD TOPRAKLIKOĞLU, Kıvanç , ÖZTÜRK, Gülcan . "Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ve Geometriye Yönelik Tutumları". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 564-587 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.539402
AMA TOPRAKLIKOĞLU K , ÖZTÜRK G . Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ve Geometriye Yönelik Tutumları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 564-587.
Vancouver TOPRAKLIKOĞLU K , ÖZTÜRK G . Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yetenekleri ve Geometriye Yönelik Tutumları. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 587-564.