Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 837 - 858 2019-12-31

Investigation the Inference Making Levels of Prospective Elementary Mathematics and Science Teachers
İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çıkarım Yapma Düzeylerinin İncelenmesi

Perihan GÜNEŞ [1] , Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ [2]


Reading comprehension and making inferences from a text is important for all individuals as well as for prospective teachers who are the teachers of future. Although making inferences from a text seems necessary for verbal fields, it is especially important for mathematics and science. Therefore, the aim of this study is to examine the differences of prospective elementary mathematics and science teachers’ inference scores according to grade level, department and gender. In this context, a data collection tool consisting of 12 items was applied to 731 prospective elementary school mathematics and science teachers and the results were analyzed with statistical methods. According to the results, it was observed that the inference levels of prospective elementary school mathematics and science teachers were low and the inference scores did not differ according to the department and grade level, but there were some differences according to department and gender together.

Okuduğunu anlama ve okuduğundan çıkarım yapabilme tüm bireyler için önemli olduğu kadar, geleceğin öğretmenleri olan öğretmen adayları için de son derece önemlidir. Her ne kadar okunan metinden çıkarım yapma, sözel alanlar için gerekli gibi görünse de özellikle matematik ve fen bilimleri için de son derece önemli ve gereklidir. Bu nedenle gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının çıkarım yapma puanlarının sınıf, bölüm ve cinsiyete göre farklılaşma durumunu incelemektir. Bu bağlamda 731 ilköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmen adayına 12 maddeden oluşan bir veri toplama aracı uygulanmış, sonuçlar istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre ilköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının çıkarım yapma düzeylerinin düşük olduğu ve çıkarım yapma puanlarının bölüm ve sınıf düzeyine göre farklılaşmadığı, ancak bölüm ve cinsiyet birlikte ele alındığında bazı farklılıkların olduğu gözlenmiştir.

 • Ateş, M. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeyleri ile Türkçe dersine karşı tutumları ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Babaresi, W. J., Katusic, S. K., Colligan, R. C., Weaver, A. L., & Jacobsen, S. J. (2005). Math learning disorder: Incidence in a population-based birth cohort, 1976–1982, Rochester, Minn. Ambulatory Pediatrics, 5, 281–289.
 • Bayat, N., Şekercioğlu, G. & Bakır, S. (2014). Okuduğunu anlama ve fen başarısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (176), 457-466.
 • Calvo, M. G. (2004). Relative Contribution of Vocabulary Knowledge and Working Memory Span to Elaborative Inferences in Reading, Learning and Individual Differences, 15, 53–65.
 • Carnine, L., & Carnine, D. (2004). The interaction of reading skills and science content knowledge when teaching struggling secondary students. Reading & Writing Quarterly, 20(2), 203–218.
 • Cain, K., & Oakhill, J. V. (1999). Inference making ability and its relation to comprehension failure. Reading and Writing, 11, 489–503.
 • Cain, K., Oakhill, J. V., Barnes, M. A., & Bryant, P. E. (2001). Comprehension skill, inference-making ability, and their relation to knowledge. Memory and Cognition, 29, 850–859.
 • Cain, K., Oakhill, J., & Lemmon, K. (2004). Individual Differences in the Inference of Word Meanings From Context: The Influence of Reading Comprehension, Vocabulary Knowledge, and Memory Capacity. Journal of Educational Psychology, 96(4), 671–681.
 • Çiftçi, Ö. & Temizyürek, F.(2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9). 110- 129.
 • Davoudi, M. (2005). Infernece Generatıon Skıll And Text Comprehensıon, The Reading Matrix, 5(1), 106-123.
 • Fuchs, L. S., Fuchs, D., Compton, D. L., Powell, S. R., Seethaler, P. M., Capizzi, A. M., Schatschneider, C., & Fletcher, J. M. (2006). The cognitive correlates of third-grade skill in arithmetic, algorithmic computation, and arithmetic word problems. Journal of Educational Psychology, 98, 29–43.
 • Güler, N. (2012). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. (3. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Göktaş, Ö. & Gürbüztürk, O. (2014). Okuduğunu anlama becerisinin ilköğretim ikinci kademe matematik dersindeki akademik başarıya etkisi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 2 (4), 52-66.
 • Kan, A. (2009). Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme (ss. 397–456). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Keene, E.O., & Zimmermann, S. (1997). Mosaic ofthought: Teaching comprehension in a reader's workshop. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Kispal, A. (2008). Effective Teaching of Inference Skills for Reading. Literature Review. Research Report, DCSF-RR031, 2008. ED501868. https://www.nfer.ac.uk/publications/EDR01/EDR01.pdf adresinden 5 Ocak 2019 tarihinde alınmıştır.
 • McCormick, S. (1992). Disabled readers' erroneous responses to inferential comprehension questions: Description and analysis. Reading Research Quarterly, 27(1), 55-77.
 • McMackin, M. C., & Lawrence, S. (2001). Investigating inferences: Constructing meaning from expository texts. Reading Horizons, 42(2), 115-137.
 • MEB. (2007). PISA 2006 ulusal ön rapor, Milli Eğitim Bakanlığı-EARGED, [Online]: http://yegitek.meb.gov.tr/dosyalar%5Cdokumanlar%5Culuslararasi/pisa_2006_ulusal_on_raporu. pdf adresinden 28 Aralık 2018 tarihinde indirilmiştir.
 • MEB. (2010). PISA 2009 ulusal ön raporu Milli Eğitim Bakanlığı-EARGED, [Online]: http://earged.meb.gov.tr/dosyalar/pisa/pisa2009rapor.pdf adresinden 28 Aralık 2018 tarihinde indirilmiştir.
 • Özbay, M. & Özdemir, B. (2012). Okuduğunu Anlama Sürecinde Çıkarım Yapma Becerisinin İşlevi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 17-28.
 • Özenici, S., Kınsız, M., & Seçkin, H. (2011). Çıkarımda bulunma becerisi ve çıkarımların okuma anlama sürecindeki işlevi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 1665-1681.
 • Pape, S.J. (2004). Middle school children’s problem-solving behavior: A cognitive analysis from a reading comprehension perspective. Journal for Research in Mathematics Education, 35, 187–219.
 • Polya, G. (1973). How to Solve It-A New Aspect of Mathematical Method. New Jersey: Princeton University Press.
 • Purpura, D. J., Hume, L. E., Sims, D. M., & Lonigan, C. J. (2011). Early literacy and early numeracy: The value of including early literacy skills in the prediction of numeracy development. Journal of Experimental Child Psychology, 110, 647–658.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using Multivariate Statistics (6th ed.). New Jersey: Pearson.
 • Tatar, E. & Soylu, Y. (2006). Okuma-anlamadaki başarının matematik başarısına etkisinin belirlenmesi üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi. 14 (2), 503-508.
 • Temizkan, M. (2007). İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Derslerinde Okuma Stratejilerinin Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Topuzkanamış, E. & Maltepe, S. (2010). Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama ve okuma stratejilerini kullanma düzeyleri. Tübar, 27, 655-677.
 • Ural, A., Ülper, H. (2013). İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme ile Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6 (2), 214-241.
 • Vilenius‐Tuohimaa, P. M., Aunola, K., & Nurmi, J. E. (2008). The association between mathematical word problems and reading comprehension. Educational Psychology, 28(4), 409-426.
 • Walsh, K., Glaser, D., & Wilcox, D. D. (2006). What education schools aren't teaching about reading and what elementary teachers aren't learning. National Council on Teacher Quality http://www.nctq.org/nctq/publications/ adresinden 28 Aralık 2018 tarihinde indirilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4551-9327
Yazar: Perihan GÜNEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1149-0039
Yazar: Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ
Kurum: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef539405, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {837 - 858}, doi = {10.17522/balikesirnef.539405}, title = {İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çıkarım Yapma Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {GÜNEŞ, Perihan and ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, Feride} }
APA GÜNEŞ, P , ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, F . (2019). İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çıkarım Yapma Düzeylerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 837-858 . DOI: 10.17522/balikesirnef.539405
MLA GÜNEŞ, P , ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, F . "İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çıkarım Yapma Düzeylerinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 837-858 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/539405>
Chicago GÜNEŞ, P , ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, F . "İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çıkarım Yapma Düzeylerinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 837-858
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çıkarım Yapma Düzeylerinin İncelenmesi AU - Perihan GÜNEŞ , Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.539405 DO - 10.17522/balikesirnef.539405 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 837 EP - 858 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.539405 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.539405 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çıkarım Yapma Düzeylerinin İncelenmesi %A Perihan GÜNEŞ , Feride ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ %T İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çıkarım Yapma Düzeylerinin İncelenmesi %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.539405 %U 10.17522/balikesirnef.539405
ISNAD GÜNEŞ, Perihan , ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ, Feride . "İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çıkarım Yapma Düzeylerinin İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 837-858 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.539405
AMA GÜNEŞ P , ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ F . İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çıkarım Yapma Düzeylerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 837-858.
Vancouver GÜNEŞ P , ÖZYILDIRIM GÜMÜŞ F . İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çıkarım Yapma Düzeylerinin İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 858-837.