Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 1305 - 1337 2019-12-31

Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Üstün Yetenekli Öğrencilerdeki Yaratıcılık, Uzamsal Yetenek Ve Erişiye Etkisi
The Effects of Differentiated Geometry Teaching for Gifted Students on Creative Thinking, Spatial Ability Level and Achievement

Gülşah BATDAL KARADUMAN [1] , Ümit DAVASLIĞİL [2]


Bu araştırma, farklı bireysel özelliklere sahip üstün zekâlı öğrencilere yönelik onların akademik beklentilerini karşılayacak bir Geometri programının geliştirilmesi, uygulanması ve etkililiğinin sınanmasını kapsamaktadır. Çalışma 5. sınıfa devam eden 16’sı deney grubunda, 16’sı de kontrol grubundaki toplam 32 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının her ikisinde üstün zekâ düzeyinde performans gösterdiği tanılanmış öğrencilerden oluşmaktadır. Deney grubundaki öğrencilere “Geometri-Ölçme” ve “Geometri-Ölçme-Sayılar” üniteleri boyunca kendileri için geliştirilmiş olan program uygulanırken kontrol gurubundaki öğrenciler mevcut öğretmenleriyle ve müdahale edilmeyen öğretim yöntemiyle derslerini işlemeye devam etmişlerdir. Araştırma kapsamındaki verilerin toplanması için araştırmacı tarafından geliştirilen Geometri Başarı Testi, K. Urban ve H. G. Jellen tarafından geliştirilen Yaratıcı Düşünme Testi – Çizim Ürünü ve görsel uzamsal yeteneklerinin saptanması için Uzamsal Test Bataryası (Spatial Test Battery) kullanılmıştır. İstatistiksel analizde Mann Whitney-U testi ve Wilcoxon İşaretlenmiş Mertebeler Testi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, üstün zekâlı öğrencilere yönelik hazırlanan programının öğrencilerin başarı, geometri öğrenimdeki uzamsal yetenek ve yaratıcı düşünme düzeylerini arttırdığı gözlenmiştir.

This study deals with developing, applying, and testing effectiveness of a geometry program in order to meet the needs of the gifted students, who has different cognitive features.

The study was conducted with a total number of 32 students, 16 of them in study group and 16 in wait list control group, who were students from 5th grades.

Creativity test which is developed by K. Urban and H. G. Jellen, Spatial Test Battery and a Geometry Achievement Test which is developed by the researcher are used in order to derive the needed data. All three scales are applied as pre-test and post test. Statistical analyses were conducted via Mann Whitney-U test and Wilcoxon signed-ranks test techniques.

The results of the study revealed that the special problem based program which was developed for the gifted students, increases the achievement, spatial ability and creative thinking level of the students.

 • Amabile, T. M. (1995). Attributions of Creativity: What Are the Consequences?. Creativity Research Journal, 4, 423-426.
 • Andreasen, N. C. (2005). The Creating Brain: The Neuroscience of Genius. New York: Dana Press.
 • Anning, A., & Ring, C. (2004). Making Sense of Children’s Drawings. Maidenhead: Open University Press.
 • Askew, M., Brown, M., Rhodes, V., Wiliam, D. and Johnson, D. (1997). Effective teachers of numeracy: a report of a study carried out for the Teacher Training Agency. London: King’s College, University of London.
 • Aygün, B. (2010). Üstün Yetenekli İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Matematik Programına Yönelik İhtiyaç Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Briggs, M. (2009). Creative mathematics. Creativity in Primary Education, (Ed.) Anthony Wilson, England: Learning Matters Ltd
 • Can Yaşar, M., & Aral, N. (2011). Altı Yaş Çocuklarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Sosyo-Ekonomik Düzey ve Anne Baba Öğrenim Düzeyinin Etkisinin incelenmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4(1), 137-145.
 • Cebrailoğlu, Ö. (2011). Sanat Eğitiminde Resim Tekniklerinin Ortak Kullanımı Ve Yaratıcılığa Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Chapman, C., King, R. (2005). 11 Practical Ways to Guide Teachers Toward Differentiation (and an evaluation tool). Journal National Staff Development Council, 26 (4), pp. 20-25
 • Clements, D. H. (2004). Geometric and Spatial Thinking in Early Childhood Education. Engaging Young Children in Mathematics: Standards for Early Childhood Mathematics Education. (Eds.) Douglas H. Clements, Julie Sarama. (pp. 267-299). USA: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
 • Çetin, Ö.F., & Dane, A. (2004). Sınıf Öğretmenliği III. Sınıf Öğrencilerinin Geometrik Bilgilere Erişi Düzeyleri Üzerine. Kastamonu Education Journal October, 12(2).
 • Davaslıgil, Ü. (1995b). Raven’ın Standard Progressive Matrices Testinin Normal ve Normal-Üstü Öğrencilerin ileriki Matematik Başarısını Kestirebilmesi. World Council for Gifted and Talented Children Conference.
 • Davaslıgil, Ü. (2004a). Early Prediction of High Mathematical Ability. Gifted and Talented International, 19(2), 76-85.
 • Davaslıgil, Ü. (2004b). Erken Çocuklukta Üstün Zekâlı Çocuklara Uygulanacak Farklılaştırılmış Eğitim Programı. Üstün Yetenekli Çocuklar Seçilmiş Makaleler Kitabı (ss. 289-301). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Develi, H., & Orbay, K. (2003). İlköğretimde Niçin ve Nasıl Bir Geometri Öğretimi. Ankara: Milli Eğitim Dergisi, 157.
 • Diezmann, C. M., English, L. D. (2001). Developing young children’s multidigit number sense. Roeper Review. 24 (1), pp. 11-13
 • Duatepe, A., & Ersoy, Y. (2003). Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi. Matematikçiler Derneği Dergisi.(http://www.matder.org.tr/Default.asp?id=116)
 • Edens, K., Potter, E. (2007). The Relationship of Drawing and Mathematical Problem Solving: Draw for Math Tasks. Studies in Art Education. A journal of Issues and Research, 48(3), pp.282-298
 • Gavin, M. K., Casa, T. M., Adelson, J. L., Carroll, S. R., & Sheffield, L. J. (2009). The Impact of Advanced Curriculum on the Achievement of Mathematically Promising Elementary Students. The Gifted Child Quarterly, 53(3), 188-202.
 • Gonzales, P., Williams, T., Jocelyn, L., Roey, S., Kastberg, D., and Brenwald, S. (2008). Highlights From TIMSS 2007: Mathematics and Science Achievement of U.S. Fourth- and Eighth-Grade Students in an International Context (NCES 2009–001 Revised). National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Washington, DC.
 • Güven, Y. (2006). Farklı Geometrik Çizim Yöntemleri Kullanımının Öğrencilerin Başarı, Tutum Ve Van Hiele Geometri Anlama Düzeylerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.
 • Hacisalihoglu, H. H., Mirasyedioglu S. & Akpınar, A. (2003). İlköğretim 1–5 Matematik Öğretimi. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Hannafin, R. D., & Vermillion, J. R. (2008). Effects of Spatial Ability and Instructional Program on Geometry Achievement. The Journal of Educational Research, 101(3), 148-156.
 • Hart, G. W., & Picciotto, H. (2001). Zome Geometry. Hands-on Learning with Zome Models. The United States of America: Key Curriculum Press.
 • Hegarty, M., & Waller, D. A. (2005). Individual differences in spatial abilities. In P. Shah & A. Miyake (Ed.), The cambridge handbook of visuospatial thinking. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kakmacı, Ö. (2009). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Başarılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kaplan, S. N. (1986). The Grid: A Model to Construct Differentiated Curriculum for the Gifted. In Joseph S. Renzulli (Ed.). Systems And Models For Developing Programs For The Gifted And Talented (pp. 180-194). Connecticut: Creative Learning Pres, Inc.
 • Kessler, C. (2007). Picturing Math. Hands-On Activities to Connect Math With Picture Books. The United States of America: Prufrock Press Inc.
 • Kordosky, D. L. (2009). Differentiated Instruction and TAG Education Plans for Rural Talented and Gifted Programs. Unpublished Doctoral Dissertation, Walden University.
 • Maier, P. H. (1998). Spatial geometry and spatial ability: how to make solid gemetry solid? In E. Cohors-Fresenborg, K. Reiss, G. Toener & H. G. Weigand (Eds.), Selected papers from Annual Conference of Didactics of Mathematics 1996 (pp. 69-81): Osnabreck.
 • Markey, S. M. (2009). The Relationship Between Visual-Spatial Reasoning Ability and Math And Geometry Problem-Solving. Unpublished doctoral dissertation, American International College, Springfield, Massachuset.
 • McKnight, E., & Mulligan, J. (2010). Teaching Early Mathematics “Smarter not Harder”: Using Open-ended Tasks to Build Models and Construct Patterns. APMC, 15(3), 4-9.
 • Noble, T. (2004). Integrating the Revised Bloom’s Taxonomy With Multiple Intelligences: A Planning Tool for Curriculum Differentiation. Tectchers College Record, 106 (1), pp.93-211 OECD (2007) PISA 2006 database. Figure 6.8b, PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow’s World. 12 http://dx.doi.org/10.1787/142046885031
 • Olkun, S., & Altun, A. (2003). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Deneyimleri ile Uzamsal Düşünme ve Geometri Başarıları Arasındaki İlişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET October ISSN: 1303-6521, (2)4, Article 13.
 • Olkun, S., & Aydoğdu, T. (2003). Üçüncü Uluslararası Matematik ve Fen Araştırması (TIMSS) Nedir? Neyi Sorgular? Örnek Geometri Soruları ve Etkinlikler, 1(2).
 • Pierce, R. L., Cassady, J. C., Adams, C. M., Speirs Neumeister, K. L., Dixon, F. A., Cross, T. L. (2011). The Effects of Clustering and Curriculum on the Development of Gifted Learners' Math Achievement. Journal for the Education of the Gifted. 34 (4), pp. 569–594.
 • Pittalis, M., & Christou, C. (2010). Types of reasoning in 3D geometry thinking and their relation with spatial ability. Educ Stud Math., 75, 191-212.
 • Presmeg, N. (2006). Research on visualization in learning and teaching mathematics. In A. Gutierrez & P. Boero (Ed.). Handbook of research on the psychology of mathematics education: Past, present and future (pp. 205–236). Rotterdam: Sense.
 • Ramachandran,V. S. (2004). A Brief Tour of Consciousness. New York: Pearson Education Inc.
 • Raven, J., Raven, J. C., Court, J. H. (2004). Manual for Raven’s Progressive Matrices and Vocabulary Scales. Oxford: OPP Ltd
 • Reed, F. C. (2004). Mathematically Gifted in the Heterogeneously Grouped Mathematics Classroom: What is a Teacher to Do?. The Journal of Secondary Gifted Education, 15 (3), pp. 89–95.
 • Runco, M. A., & Chand, I. (1994). Problem finding, evaluative thinking, and creativity. In M. A. Runco (Ed.), Problem finding, problem solving, and creativity (pp. 40–76). Norwood, NJ: Ablex Publishing.
 • Ryu, H., Chong, Y., & Song, S. (2007). Mathematically Gifted Sudents’ Spatial Visualization Ability of Solid Figures. In Woo, J. H., Lew, H. C., Park, K. S., & Seo, D. Y. (Ed.) Proceeding of the 31th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, 4, 137-144. Seoul: PME.
 • Sak, U. (2009). Üstün Yetenekliler Eğitim Programları: Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimlerinde Model Bir Program. Ankara: Maya Akademi.
 • Sıdar, R. (2011). Bilim Sanat Merkezinde Okuyan Öğrencilerin Yaratıcılıklarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Smith, M. S., Silver, E. A., & Stein, M. K. (2005). Improving Instruction in Geometry and Measurement: Using Cases to Transform Mathematics Teaching and Learning. New York: Teachers College Press.
 • Sowell, E. J. (1993). Programs for mathematically gifted students: A review of empirical research. Gifted Child Quarterly, 37, 124-129.
 • Sönmez, V. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Stenberg, R. J. (2005). The WICS Model of Giftedness. In Robert J. Sternberg, & Janet E. Davidson (Ed.). Conceptions of Giftednes (pp. 327-343). United States of America: Cambridge University Press.
 • Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1995). Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity. New York: Free Press.
 • Stumpf, H. & Haldimann, M. (1997). Spatial Ability and Academic Success of Sixth Grade Students at International Schools. School Psychology International. 18; 245-259.
 • Şahin, A. Ş. (2008). Çocuk Resimlerindeki Yaratıcılığın Plastik Açıdan Analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Tomlinson, C. A. (2001). How Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms. United States of America: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Tomlinson, C., Kaplan, S., Renzulli, J., Purcell, J., Leppien, J. & Burns, D. (2002). The parallel curriculum: A design to develop high potential and challenge high-ability learners. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
 • Turgut, M. (2007). İlköğretim II. Kademede Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Turgut, M., Cantürk Günhan, B., & Yılmaz, S. (2009). Uzamsal Yetenek Hakkında Bir Bilgi Seviyesi İncelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 1C0025, 4(2), 317-326.
 • Urban, K. K. & Jellen, H. G. (1996). Test for Creative Thinking Drawing Production (TCT-DP) Manual. Frankfurt: Swets Test Services.
 • van Garderen, D. (2006). Spatial Visualization, Visual Imagery, and Mathematical Problem Solving of Students With Varying Abilities. Journal of Learning Disabilities, 39 (6), pp.496–506
 • VanTassel-Baska, J. (2000). Theory and research on curriculum development for the gifted. In K. A. Heller, F. J. Mönks, R. J. Sternberg, & R. F. Subotnik (Ed.). Internationalhandbook of Giftedness and Talent (pp. 345-365). Oxford, England: Pergamon.
 • Walker, C. M., Winner, E., Hetland, L., Simmons, S., & Goldsmith, L. (2011). Visual Thinking: Art Students Have an Advantage in Geometric Reasoning. Creative Education, 2(1), 22-26.
 • Williams, I. B. (2011). Using Differentiated Instruction as a Strategy to Improve Mathematics Performance of Eighth-Grade Students. Unpublished Doctoral Dissertation, Walden University.
 • Yazzie, A. (2009). Visual-Spatial Thinking and Academic Achievement a Concurrrent and Predictive Validity Study. Unpublished doctoral dissertation, Northern Arizona University, Arizona.
 • Yılmaz, S., Keşan, C., & Nizamoğlu, N. (2000). “İlköğretimde ve Ortaöğretimde Geometri Öğretimi-Öğreniminde Öğretmenler-Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi Bildiriler (ss. 569-573). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Yolcu, B. (2008). Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Yeteneklerini Somut Modeller ve Bilgisayar Uygulamaları İle Geliştirme Çalışmaları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Yolcu, B. & Kurtuluş, A. (2010). 6. Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Görselleştirme Yeteneklerini Geliştirme Üzerine bir Çalışma. İlköğretim Online, 9(1), ss.256-274.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5725-0949
Yazar: Gülşah BATDAL KARADUMAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6854-3587
Yazar: Ümit DAVASLIĞİL
Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası 3756
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef654451, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {1305 - 1337}, doi = {10.17522/balikesirnef.654451}, title = {Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Üstün Yetenekli Öğrencilerdeki Yaratıcılık, Uzamsal Yetenek Ve Erişiye Etkisi}, key = {cite}, author = {BATDAL KARADUMAN, Gülşah and DAVASLIĞİL, Ümit} }
APA BATDAL KARADUMAN, G , DAVASLIĞİL, Ü . (2019). Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Üstün Yetenekli Öğrencilerdeki Yaratıcılık, Uzamsal Yetenek Ve Erişiye Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 1305-1337 . DOI: 10.17522/balikesirnef.654451
MLA BATDAL KARADUMAN, G , DAVASLIĞİL, Ü . "Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Üstün Yetenekli Öğrencilerdeki Yaratıcılık, Uzamsal Yetenek Ve Erişiye Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 1305-1337 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/654451>
Chicago BATDAL KARADUMAN, G , DAVASLIĞİL, Ü . "Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Üstün Yetenekli Öğrencilerdeki Yaratıcılık, Uzamsal Yetenek Ve Erişiye Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 1305-1337
RIS TY - JOUR T1 - Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Üstün Yetenekli Öğrencilerdeki Yaratıcılık, Uzamsal Yetenek Ve Erişiye Etkisi AU - Gülşah BATDAL KARADUMAN , Ümit DAVASLIĞİL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.654451 DO - 10.17522/balikesirnef.654451 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1305 EP - 1337 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.654451 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.654451 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Üstün Yetenekli Öğrencilerdeki Yaratıcılık, Uzamsal Yetenek Ve Erişiye Etkisi %A Gülşah BATDAL KARADUMAN , Ümit DAVASLIĞİL %T Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Üstün Yetenekli Öğrencilerdeki Yaratıcılık, Uzamsal Yetenek Ve Erişiye Etkisi %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.654451 %U 10.17522/balikesirnef.654451
ISNAD BATDAL KARADUMAN, Gülşah , DAVASLIĞİL, Ümit . "Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Üstün Yetenekli Öğrencilerdeki Yaratıcılık, Uzamsal Yetenek Ve Erişiye Etkisi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 1305-1337 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.654451
AMA BATDAL KARADUMAN G , DAVASLIĞİL Ü . Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Üstün Yetenekli Öğrencilerdeki Yaratıcılık, Uzamsal Yetenek Ve Erişiye Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1305-1337.
Vancouver BATDAL KARADUMAN G , DAVASLIĞİL Ü . Farklılaştırılmış Geometri Öğretiminin Üstün Yetenekli Öğrencilerdeki Yaratıcılık, Uzamsal Yetenek Ve Erişiye Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1337-1305.