Yıl 2019, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 1186 - 1215 2019-12-31

2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması
Investigation of the Gains of the 2018 Science High School Chemistry Curriculum according to the Revised Bloom’s Taxonomy and Comparison with 2018 Chemistry Curriculum

Abdullah AYDIN [1] , Yildizay AYYILDIZ [2] , Canan NAKİBOĞLU [3]


– Bu çalışmada, Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı kazanımları ile Lise Kimya Dersi Öğretim Program kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre aralarında bir farklılık olup olmadığının ve varsa hangi açılardan farklılık olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi kullanılmıştır. Fen Lisesi Kimya Dersi kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilişsel süreç boyutuna göre dağılımının %44,44’ünün anlamak, %34,08’inin çözümlemek, %8,89’unun uygulamak, %5,19’unun hatırlamak, %3,70’inin değerlendirmek ve %3,70’inin de yaratmak bilişsel süreç boyutlarından oluştuğu sonucuna ulaşılmıştır. Adı geçen programın kazanımları Yenilenmiş Bloom Taksonomisinin bilgi boyutuna göre analiz edildiğinde ise %71,85 ile ağırlıklı dağılımın kavramsal bilgi basamağında olduğu; %13,33 ile işlemsel ve %8,89 ile olgusal bilgi basamaklarındaki kazanımların oldukça az olduğu; %5,93 ile üstbilişsel bilgi basamağındaki kazanımların da çok az olduğu sonucu elde edilmiştir. Adı geçen programın kazanımlarının Kavramsal Bilgi boyutunda yoğunlaştığı görülmektedir. Yeni tasarlanacak ve hazırlanacak programda, işaret edilen yoğunluğun üst düzey bilgi boyutlarına kaydırılması önerilebilir.

This study aims to determine whether there is a difference between the gains offered by the science high school chemistry curriculum and those of chemistry curriculum based on the revised Bloom’s taxonomy, and if any, in what respect they differ. In this study, the qualitative research method of document analysis was used. The distribution of the science high school chemistry course gains based on the cognitive process dimension of the revised Bloom’s taxonomy was: understanding 44.44 %, analyzing 34.08 %, applying 8.89 %, remembering 5.19 %, evaluating 3.70 %, and creating 3.70 %. It was found, when the gains of the above-mentioned curriculum were analyzed based on the knowledge dimension of the revised Bloom’s taxonomy, that the weighted distribution was at the conceptual knowledge level, with a rate of 71.85 %; the gains in procedural and factual knowledge were rather low, with rates of 13.33 % and 8.89 %, respectively; and the gains in metacognitive knowledge were very low, with a rate of 5.93 %. The gains of the science high school program intensified in the conceptual knowledge dimension. This intensification can be suggested to shift to the high-level knowledge dimensions in the program that will be designed and prepared.

 • Akaygün, S., Elmas, R., Kara, H., Karataş, F. Ö., & Yıldırım, G. (2016). Fen Lisesi Kimya Öğretmenlerinden Bir Yansıtma: Güncellenen Kimya Öğretim Programı ile İlgili Görüşler. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2): 737-770.
 • Aurelius, M. (2004). Düşünceler (13. baskı) (Şadan Karadeniz, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayaınları.
 • Ayyıldız, Y., Aydın, A., & Nakiboğlu, C. (2019). 2018 Yılı Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programındaki Kazanımların Orijinal ve Yeniden Düzenlenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 52, 340-376.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. A., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Cangüven, H.Ü., Öz, O., Binzet, G., & Avcı, G. (2017). Milli Eğitim Bakanlığı 2017 Fen Bilimleri Taslak Programının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi. IJOEEC (International Journal of Eurasian Education and Culture), Sayı: 2, 62-80.
 • Center for Excellence in Learning and Teaching [CELT]. (2019). Revised Bloom’s Taxonomy. Erişim (17.10.2019) http://www.celt.iastate.edu/teaching/effective-teaching-practices/revised-blooms-taxonomy/?fbclid=IwAR1xqS8mkz69IUA6VYZg90cvWjQ2GlDQ1eKTGo3uLs2YOb5uO2gaPpLXtSQ
 • Comart, H. (2009). Düşünce Ülkesi. Felsefe Dergisi, sayı 1. 1-20. http://iznikmtal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/16/06/135337/dosyalar/2018_03/29155553_BYrleYik.pdf (Erişim: 30.04.2019).
 • Demirel, Ö. (2011). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (Onyedinci Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, Ö. (2015). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (23. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • DH Forum (2008). Fransız atasözü. https://forum.donanimhaber.com/basarinin-5-i-yapmayi-bilmekten-95-i-yapabilmekten-olusur--23132412 (Erişim: 30.04.2019)
 • Dönmez, S. (2003). Aquin’li Thomas’ta Teoloji-Felsefe İlişkisinin Bilim, Bilgi ve İnanç Kavramları Bağlamında Temellendirilmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Jens Peter Jacobsen. Marie Grubbe II (Prof. Selahattin Batu, Çev., 2000). Ankara: Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
 • Gardner, H. (2009, 23-24 Mayıs). Çoklu Zeka Kuramı – Yaratıcılık – Gelecek için beş akıl (Çeviri Edt. Ramazan Sağ & Hasibe Kale, Çev.) . 1. Uluslararası Yaşayan Kuramcılar Konferansı. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – 2010.
 • Göksu, S. (2017). Başarı ve Motivasyon (1. Baskı). İstanbul: Hiperlin Eğitim İletişim Yayıncılık San. Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Karasar, N. (2000). Verilerin Toplanması. Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar-ilkeler-teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Krathwohl, D. R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory Into Practice, 41:4, 212-218.
 • Laertios, D. (2019). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri (8. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • MEB (2018). Ortaöğretim Fen Lisesi Kimya Dersi (9, 10, 11 VE 12. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • MEB (1999). Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliği. Tebliğler Dergisi, Şubat 1999/2497.
 • Nietzsche, F. W. (1888). Putların Alacakaranlığı / Çekiçle Felsefe Yapmanın Yolları (Regaip Minareci, Çev., 2005, 1. Baskı). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş. Platon. Mektuplar (İrfan Şahinbaş, Çev., 1999). Ankara: Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
 • Ryle, G. (1949). The Concept of Mind (Seventh printing, 1965). New York: Barnes & Noble, Inc.
 • Sayılı, A. (1948). Bilim Tarihi (2. Basım, 2010). İstanbul: Gündoğan Yayınları.
 • Seçken, N., & Kunduz, N. (2013). 9. Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı (1), 344-358.
 • Sözokur. (2018). Victor Hugo Sözleri. https://sozokur.com/read/bana-yagmuru-anlatma-yag (Erişim: 30.04.2019)
 • Stangroom, J. (2009). Einstein Bulmacası [Einstein’s Riddle] (Gülin Ekinci, Çev., 2012, 8. Baskı). İstanbul: Domingo Yayıncılık Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
 • Thomas, D. M. (2010). Hayali Söyleşiler Freud [Freud…Off the record] (Gonca Gülbey, Çev., 2012, 1. Baskı). İstanbul: Kollektif Kitap.
 • Tolstoy, L. N. Hacı Murat (Funda Aydın, Çev., 2014, 5. Baskı). İstanbul: Sis Yayıncılık ve Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.
 • Topdemir, H. G. (2009). Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?. Türk Kütüphaneciliği 23, 1, 119-133.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Aralık
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8741-3451
Yazar: Abdullah AYDIN
Kurum: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0984-6224
Yazar: Yildizay AYYILDIZ
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7292-9690
Yazar: Canan NAKİBOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Balıkesir Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef656287, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {13}, pages = {1186 - 1215}, doi = {10.17522/balikesirnef.656287}, title = {2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {AYDIN, Abdullah and AYYILDIZ, Yildizay and NAKİBOĞLU, Canan} }
APA AYDIN, A , AYYILDIZ, Y , NAKİBOĞLU, C . (2019). 2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 13 (2) , 1186-1215 . DOI: 10.17522/balikesirnef.656287
MLA AYDIN, A , AYYILDIZ, Y , NAKİBOĞLU, C . "2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 1186-1215 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/51301/656287>
Chicago AYDIN, A , AYYILDIZ, Y , NAKİBOĞLU, C . "2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 (2019 ): 1186-1215
RIS TY - JOUR T1 - 2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması AU - Abdullah AYDIN , Yildizay AYYILDIZ , Canan NAKİBOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.656287 DO - 10.17522/balikesirnef.656287 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1186 EP - 1215 VL - 13 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.656287 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.656287 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması %A Abdullah AYDIN , Yildizay AYYILDIZ , Canan NAKİBOĞLU %T 2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması %D 2019 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 13 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.656287 %U 10.17522/balikesirnef.656287
ISNAD AYDIN, Abdullah , AYYILDIZ, Yildizay , NAKİBOĞLU, Canan . "2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 13 / 2 (Aralık 2020): 1186-1215 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.656287
AMA AYDIN A , AYYILDIZ Y , NAKİBOĞLU C . 2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1186-1215.
Vancouver AYDIN A , AYYILDIZ Y , NAKİBOĞLU C . 2018 Fen Lisesi Kimya Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi ve 2018 Kimya Dersi Öğretim Programı ile Karşılaştırılması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2019; 13(2): 1215-1186.