Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2021, Cilt 15, Sayı 2, 216 - 232, 31.12.2021
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.905675

Öz

İdealizasyonlar fiziğin doğası içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmada, ortaöğretim fizik ders kitaplarının içeriğini idealizasyonların kullanımı açısından incelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 9, 10, 11 ve 12. sınıf lise fizik ders kitapları incelenerek elde edilen veriler paylaşılmaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler doküman inceleme tekniği ile elde edilmiştir. Araştırmanın verileri üç araştırmacı tarafından içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Değerlendirmeler idealizasyonların baskın olarak yer alması gereken konular ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 26 konu/kavram değerlendirilmiş ve araştırma sonucunda ders kitaplarının idealizasyonların kullanımı açısından yetersiz olduğu tespit edilmiştir. İdealizasyonların ders kitaplarında kullanımın sınıf düzeyi arttıkça daha da arttığı çalışmanın önemli sonuçlarından biridir. İdealizasyonların fizik öğrenmenin önemli bir ögesi olduğu göz önüne alındığında bu durumun üzerinde durulmasının gerekli olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Arslan, A., Tekbıyık, A., & Ercan, O. (2012). Fizik ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Journal of Education, 1(2), 64-79.
 • Ayvacı, H. Ş., & Devecioğlu, Y. (2013). 10. Sınıf Fizik ders kitabı ve kitaptaki etkinliklerin uygulanabilirliği hakkında öğretmen değerlendirmeleri. Amasya üniversitesi Eğitim fakültesi dergisi, 2(2), 418-450.
 • Batterman, R. W. (2009). Idealization and modeling. Synthese, 169(3), 427-446.
 • Cahyadi, M. V., & Butler, P. H. (2004). Undergraduate students' understanding of falling bodies in idealized and real‐world situations. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 41(6), 569-583.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications.
 • Forjan, M., & Sliško, J. (2014). Simplifications and idealizations in high school physics in thermodynamics, electricity and waves: A study of Slovenian textbooks. Latin-American Journal of Physics Education, 8(2).
 • Forjan, M., & Sliško, J. (2017). Simplifications and idealizations in high school physics in Mechanics: a study of Slovenian curriculum and textbooks. European Journal of Physics Education, 5(3), 20-31.
 • Fowler, A. C. (1997). Mathematical models in the applied sciences (Cambridge Texts in Applied Mathematics). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gönen, S., & Kocakaya, S. (2006). Fizik öğretmenlerinin öğretim etkinliklerine ve fizik ders kitaplarının içeriğine yönelik düşünceleri. Journal of Turkish Science Education, 3(1), 86-96.
 • Karadağ, M., Dülgeroğlu, İ., & Ünsal, Y. (2013). Ortaöğretim 9. sınıf fizik ders kitabının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 549-568.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2019a). Ortaöğretim Fen Lisesi Fizik 9 Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2019b). Ortaöğretim Fen Lisesi Fizik 10 Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2019c). Ortaöğretim Fen Lisesi Fizik 11 Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2019d). Ortaöğretim Fen Lisesi Fizik 12 Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Norton, J. D. (2012). Approximation and idealization: Why the difference matters. Philosophy of Science, 79(2), 207-232.
 • Özmen, H., & Karamustafaoğlu, O. (2019). Eğitimde araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Serway, R.A. & Beichner, R. J. (2000). PHYSICS for Scientists and Engineers with Modern Physics. 5. Edition. Saunders College Publishing.
 • Song, J., Park, J., Kwon, S., & Chung, B. (2000). Idealization in Physics: Its types, roles and implications to physics learning. Physics teacher education beyond, 359-366.
 • Şen, A. Z., & Nakiboğlu, C. (2014). 9. sınıf kimya, fizik, biyoloji ders kitaplarının bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılması. Journal of Turkish Science Education, 11(4), 63-80.
 • Şengören, S. K., Çoban, A., & Büyükdede, M. (2020). Physics teacher candidates’ awareness of idealizations used in mathematical model. European Journal of Physics.
 • Ünsal, Y., & Güneş, B. (2004). Bir Kitap İnceleme Çalışması Örneği Olarak Meb Lise 1. Sınıf Fizik Ders Kitabının Eleştirel Olarak İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 305-321.
 • Yıldırım, A. (2007). Seçilen bir ders kitabı değerlendirme ölçeğinin lise II fizik ders kitabına uygulanması (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods (Third Edition). London: Sage Publications.

Use Of Idealizations In Physics Textbooks

Yıl 2021, Cilt 15, Sayı 2, 216 - 232, 31.12.2021
https://doi.org/10.17522/balikesirnef.905675

Öz

Idealizations have a very important place in the nature of physics. In this study, it is aimed to examine the content of secondary school physics textbooks in terms of the use of idealizations. For this purpose, the data obtained by examining the 9th, 10th, 11th and 12th grade high school physics textbooks were shared. Qualitative research method was used in the research and the data were obtained by document review technique. The research data were analyzed by three researchers using content analysis method. Evaluations were carried out with the subjects that idealizations should take place predominantly. In this context, 26 subjects/concepts were evaluated and it was determined that the textbooks were insufficient in terms of the use of idealizations as a result of the research. It is one of the important results of the study that the use of idealizations in textbooks increases as the grade level increases. Considering that idealizations are an important element of physics learning, it is thought that this situation should be emphasized.

Kaynakça

 • Arslan, A., Tekbıyık, A., & Ercan, O. (2012). Fizik ders kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Turkish Journal of Education, 1(2), 64-79.
 • Ayvacı, H. Ş., & Devecioğlu, Y. (2013). 10. Sınıf Fizik ders kitabı ve kitaptaki etkinliklerin uygulanabilirliği hakkında öğretmen değerlendirmeleri. Amasya üniversitesi Eğitim fakültesi dergisi, 2(2), 418-450.
 • Batterman, R. W. (2009). Idealization and modeling. Synthese, 169(3), 427-446.
 • Cahyadi, M. V., & Butler, P. H. (2004). Undergraduate students' understanding of falling bodies in idealized and real‐world situations. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 41(6), 569-583.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications.
 • Forjan, M., & Sliško, J. (2014). Simplifications and idealizations in high school physics in thermodynamics, electricity and waves: A study of Slovenian textbooks. Latin-American Journal of Physics Education, 8(2).
 • Forjan, M., & Sliško, J. (2017). Simplifications and idealizations in high school physics in Mechanics: a study of Slovenian curriculum and textbooks. European Journal of Physics Education, 5(3), 20-31.
 • Fowler, A. C. (1997). Mathematical models in the applied sciences (Cambridge Texts in Applied Mathematics). Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gönen, S., & Kocakaya, S. (2006). Fizik öğretmenlerinin öğretim etkinliklerine ve fizik ders kitaplarının içeriğine yönelik düşünceleri. Journal of Turkish Science Education, 3(1), 86-96.
 • Karadağ, M., Dülgeroğlu, İ., & Ünsal, Y. (2013). Ortaöğretim 9. sınıf fizik ders kitabının öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3), 549-568.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2019a). Ortaöğretim Fen Lisesi Fizik 9 Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2019b). Ortaöğretim Fen Lisesi Fizik 10 Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2019c). Ortaöğretim Fen Lisesi Fizik 11 Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Milli Eğitim Bakanlığı, (2019d). Ortaöğretim Fen Lisesi Fizik 12 Ders Kitabı. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Norton, J. D. (2012). Approximation and idealization: Why the difference matters. Philosophy of Science, 79(2), 207-232.
 • Özmen, H., & Karamustafaoğlu, O. (2019). Eğitimde araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Serway, R.A. & Beichner, R. J. (2000). PHYSICS for Scientists and Engineers with Modern Physics. 5. Edition. Saunders College Publishing.
 • Song, J., Park, J., Kwon, S., & Chung, B. (2000). Idealization in Physics: Its types, roles and implications to physics learning. Physics teacher education beyond, 359-366.
 • Şen, A. Z., & Nakiboğlu, C. (2014). 9. sınıf kimya, fizik, biyoloji ders kitaplarının bilimsel süreç becerileri açısından karşılaştırılması. Journal of Turkish Science Education, 11(4), 63-80.
 • Şengören, S. K., Çoban, A., & Büyükdede, M. (2020). Physics teacher candidates’ awareness of idealizations used in mathematical model. European Journal of Physics.
 • Ünsal, Y., & Güneş, B. (2004). Bir Kitap İnceleme Çalışması Örneği Olarak Meb Lise 1. Sınıf Fizik Ders Kitabının Eleştirel Olarak İncelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 305-321.
 • Yıldırım, A. (2007). Seçilen bir ders kitabı değerlendirme ölçeğinin lise II fizik ders kitabına uygulanması (Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods (Third Edition). London: Sage Publications.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Harun YILDIZ (Sorumlu Yazar)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8930-4742
Türkiye


Kadir HOCAOĞLU
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1984-0483
Türkiye


Serap KAYA ŞENGÖREN
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7161-219X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 15, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { balikesirnef905675, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {15}, number = {2}, pages = {216 - 232}, doi = {10.17522/balikesirnef.905675}, title = {Use Of Idealizations In Physics Textbooks}, key = {cite}, author = {Yıldız, Harun and Hocaoğlu, Kadir and Kaya Şengören, Serap} }
APA Yıldız, H. , Hocaoğlu, K. & Kaya Şengören, S. (2021). Use Of Idealizations In Physics Textbooks . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 15 (2) , 216-232 . DOI: 10.17522/balikesirnef.905675
MLA Yıldız, H. , Hocaoğlu, K. , Kaya Şengören, S. "Use Of Idealizations In Physics Textbooks" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 15 (2021 ): 216-232 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/balikesirnef/issue/67712/905675>
Chicago Yıldız, H. , Hocaoğlu, K. , Kaya Şengören, S. "Use Of Idealizations In Physics Textbooks". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 15 (2021 ): 216-232
RIS TY - JOUR T1 - Use Of Idealizations In Physics Textbooks AU - Harun Yıldız , Kadir Hocaoğlu , Serap Kaya Şengören Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17522/balikesirnef.905675 DO - 10.17522/balikesirnef.905675 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 216 EP - 232 VL - 15 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/balikesirnef.905675 UR - https://doi.org/10.17522/balikesirnef.905675 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Use Of Idealizations In Physics Textbooks %A Harun Yıldız , Kadir Hocaoğlu , Serap Kaya Şengören %T Use Of Idealizations In Physics Textbooks %D 2021 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17522/balikesirnef.905675 %U 10.17522/balikesirnef.905675
ISNAD Yıldız, Harun , Hocaoğlu, Kadir , Kaya Şengören, Serap . "Use Of Idealizations In Physics Textbooks". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 15 / 2 (Aralık 2021): 216-232 . https://doi.org/10.17522/balikesirnef.905675
AMA Yıldız H. , Hocaoğlu K. , Kaya Şengören S. Use Of Idealizations In Physics Textbooks. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2021; 15(2): 216-232.
Vancouver Yıldız H. , Hocaoğlu K. , Kaya Şengören S. Use Of Idealizations In Physics Textbooks. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2021; 15(2): 216-232.
IEEE H. Yıldız , K. Hocaoğlu ve S. Kaya Şengören , "Use Of Idealizations In Physics Textbooks", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, c. 15, sayı. 2, ss. 216-232, Ara. 2021, doi:10.17522/balikesirnef.905675