Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

COVID-19 Pandemisinin Hemşirelerin Mesleki İmaj Algısına Etkisi

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 255 - 261, 14.07.2022
https://doi.org/10.53424/balikesirsbd.1022453

Öz

Amaç: Çalışma, COVID-19 pandemisinin hemşirelerin mesleki imaj algısına etkisini belirlemek ve etkileyen faktörleri saptamak amacıyla yapıldı. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı tipteki araştırmaya 717 hemşire katıldı. Araştırmanın verileri “Tanılayıcı Bilgi Formu” ve “Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği” kullanılarak toplandı. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve %95 güven aralığında Kruskal Wallis-H testi ve lojistik regresyon analizi kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Hemşirelerin yaş ortalaması 29.29±6.78’dir. Hemşirelerin %38.80’i bu dönemde çalışmaktan memnun olmadıklarını, %37.50’si bu dönemde hemşire olduğu için kendisini özel hissetmediğini, %56.60’ı ise toplumun manevi desteğini yanında hissetmediğini ve %32.40’ı istifa etmek istediğini belirtmiştir. Hemşirelerin Hemşirelik Mesleğine Yönelik İmaj Ölçeği’nden aldıkları puan ortalaması 142.24±8.77 olarak saptanmış olup imaj algılarının birçok faktörden etkilendiği belirlenmiştir. Sonuç: Çalışma COVID-19 pandemisi sürecinde hemşirelerin orta düzey mesleki imaj algısına sahip olduğunu göstermiştir. Politika yapıcılar tarafından kurumsal ve hukuksal boyutta girişimlerin planlanması ve geliştirilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • Achilles, K. (2010). Image of nursing profession as viewed by secondary school students in Ilala District, Dar Es Salaam. The Dar-es-salaam Medical Students’ Journal, 17(1), 12-18. https://doi.org/10.4314/dmsj.v17i1.61339
 • Akan, D.D., Şahin, C.K., Doğan, E.S., Yıldız, S., Göktaş, G., & Pakyüz, S.Ç. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik imajına yönelik algıları ile akademik motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(1), 362-373. https://doi.org/10.33715/inonusaglik.794807
 • Albarrak, A.I., Mohammed, R., Al Elayan, A., Al Fawaz, F., Al Masry, M., Al Shammari, M., & Bin Miaygil S. (2021). Middle East Respiratory Syndrome (MERS): Comparing the knowledge, attitude and practices of different health care workers. Journal of Infection and Public Health, 14(1), 89-96 https://doi.org/10.1016/j.jiph.2019.06.029
 • Çelik, A.S., Pasinlioğlu, T., Kocabeyoğlu, T., & Çetin, S. (2013). Hemşirelik mesleğinin toplumdaki imajının belirlenmesi. Florence Nightingale Journal of Nursing, 21(3), 147-153.
 • Derin, N., Ilkım, N.Ş., & Yayan, H. (2017). Hemşirelerde mesleki bağlılığın mesleki prestijle açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(3), 24-37.
 • Dost, A., & Bahçecik, A.N. (2015). Hemşirelik mesleğine yönelik imaj ölçeği geliştirilmesi. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Journal of Academic Research in Nursing,1(2), 51-59. https://doi.org/10.5222/jaren.2015.051
 • Dost, A., Aslan Huyar, D., & Tunçay, H.B. (2021). COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (14), 270-284. https://doi.org/10.38079/igusabder.937846
 • Ertem, G., Dönmez, Y.C, & Oksel, E. (2009). Günlük gazetelerde hemşirelik haberlerin incelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(2), 70-74.
 • Eşer, İ., Orkun, N., & Çetin, P. (2017). Hemşirelik imajı ve 1950’li yıllarda bir seri ilan. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(4), 275-278.
 • Gunawan, J., Aungsuroch, Y., Sukarna, A., & Efendi, F. (2018). The image of nursing as perceived by nurses: A phenomenological study. Nursing and Midwifery Studies, 7(4):180-185.
 • Hiçdurmaz, D., & Üzar Özçetin, Y.S. (2020). COVID-19 Pandemisinde Ön safta çalışan hemşirelerin ruhsal sağlığının korunması ve ruhsal travmanın önlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7(Özel Sayı), 1-7. https://doi.org/10.31125/hunhemsire.775531
 • Ingwu, J.A., Ohaeri, B.M., & Iroka, O.L. (2016). The professional image of nursing as perceived by nurses working in Tertiary Hospitals Enugu, Southeast Nigeria. African Journal of Midwifery, 4(1), 595-602.
 • Jackson, D., Bradbury-Jones, C., Baptiste, D., Gelling, L., Morin, K., Neville, S., & Smith G.D. (2020). Life in the pandemic: some reflections on nursing in the context of COVID-19. Journal of Clinical Nursing, 00, 1-3. https://doi.org/10.1111/jocn.15257
 • Kaçkın, O., Ciydem, E., Aci, O.S., & Kutlu, F.Y. (2021). Experiences and psychosocial problems of nurses caring for patients diagnosed with Covid-19 in Turkey: A Qualitative Study. The International Journal of Social Psychiatry, 67(2), 158-167. https://doi.org/10.1177/0020764020942788
 • Karaman, F., Çakmak, S., & Yerebakan, A.N. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik imaj algıları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (11), 217-229. https://doi.org/10.38079/igusabder.674554
 • Karanikola, M.N.K., Papathanassoglou, D.E., Nicolaou, C., Koutroubas, A., & Lemonidou, C. (2011). Greek intensive and emergency care nurses’ perception of their public ımage: A phenomenological approach. Dimensions of Critical Care Nursing, 30(2), 108-116. https://doi.org/10.1097/DCC.0b013e3182052250
 • Kartal, H., & Kantek, F. (2018). Yönetici hemşirelerde hemşirelik imajı ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Bakırköy Tıp Dergisi,14(2), 190-197. https://doi.org/10.5350/BTDMJB.20170322030251
 • Kurt, A., & Çevirme, A. (2020). Covid-19 pandemisi ve hemşirelik mesleğine yansımaları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 46-52.
 • Mollaoğlu, M., Fertelli, T., & Tuncay, F.Ö. (2010). Hastanede çalışan hemşirelerin çalışma ortamlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 5(15), 18-27.
 • Özdelikara, A., Mumcu Boğa, N., & Çayan, N. (2015). Hemşirelik öğrencilerine ve sağlık alanı dışındaki öğrencilere göre hemşirelik imajı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 1-5.
 • Özkan, Z., Ünver, S., Avcıbaşı, İ.M., Semerci, R., & Yıldız-Fındık, Ü. (2017). Bir grup hemşirelik öğrencisinin mesleğe yönelik imaj algısı. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19(1), 38-47.
 • Sarı, M. (2019). Hemşirelerin mesleğine yönelik imaj ve mesleğe bağlılık algısı (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. Sommers, C.L., Tarihoran, D.E., Sembel, S., Tzeng, H.M. (2018). Perceivedimages and expectedroles of Indonesian nurses. Nursingopen, 5(4), 501-506. https://doi.org/10.1002/nop2.156
 • Şen, S., Özdilek, S., & Öz, E.N. (2021). Hemşirelik öğrencilerinde kariyer geleceği ile hemşirelik mesleğine yönelik imaj algısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, 8(1), 21-30. https://doi.org/10.5222/SHYD.2021.62408
 • Şenol Çelik, S., Atlı Özbaş. A., Çelik, B., Karahan, A., Bulut, H., Koç, G., Çevik Aydın, F. & Özdemir Özleyen Ç. (2020). Covid-19 pandemi süreci: Türk Hemşireler Derneği. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi,17(3), 279-283. https://doi.org/10.5222/KUHEAD.2020.34603
 • Şimşek, A.K., & Alpar, Ş.E. (2019). Toplumun hemşirelik mesleğine yönelik imaj algısı: Sistematik derleme. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, 2(1), 32-46.
 • Taşkıran, N., Akyıl, R.Ç., Kahraman, A., Erdem, N., & Sarıtaş, S.Ç. (2020). Hemşirelik öğrencilerinde mesleki imaj algısının profesyonel tutuma etkisi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1),14-28.
 • Yılmaz, M., Gölbaşı, Z., Türk, K.E., & Hançer, A.T. (2019). Hemşire, hekim ve hastaların hemşirelik imajına ilişkin görüşleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 38-44.

The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Professional Image Perception of Nurses

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2, 255 - 261, 14.07.2022
https://doi.org/10.53424/balikesirsbd.1022453

Öz

Objective: The study was conducted to determine the effect of the COVID-19 pandemic on nurses' perception of professional image and to determine the factors affecting it. Materials and Methods: 717 nurses participated in the descriptive, cross-sectional and correlational study. The data of the study were collected by using the "Diagnostic Information Form" and the "Scale for the Image of Nursing Profession". Data were evaluated using descriptive statistics and Kruskal Wallis-H test and logistic regression analysis at 95% confidence interval. Results: The mean age of the nurses is 29.29±6.78. 38.80% of the nurses stated that they were not satisfied with working in this period, 37.50% did not feel special because they were nurses during this period, 56.60% did not feel the moral support of the society and 32.40% wanted to resign. The mean score of nurses from the Scale for the Image of Nursing Profession was determined as 142.24 ± 8.77, and it was determined that image perceptions were affected by many factors. Conclusion: The study showed that nurses have a medium level of professional image perception during the COVID-19 pandemic. It is recommended by policy makers to plan and develop initiatives in institutional and legal dimensions.

Kaynakça

 • Achilles, K. (2010). Image of nursing profession as viewed by secondary school students in Ilala District, Dar Es Salaam. The Dar-es-salaam Medical Students’ Journal, 17(1), 12-18. https://doi.org/10.4314/dmsj.v17i1.61339
 • Akan, D.D., Şahin, C.K., Doğan, E.S., Yıldız, S., Göktaş, G., & Pakyüz, S.Ç. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin hemşirelik imajına yönelik algıları ile akademik motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 9(1), 362-373. https://doi.org/10.33715/inonusaglik.794807
 • Albarrak, A.I., Mohammed, R., Al Elayan, A., Al Fawaz, F., Al Masry, M., Al Shammari, M., & Bin Miaygil S. (2021). Middle East Respiratory Syndrome (MERS): Comparing the knowledge, attitude and practices of different health care workers. Journal of Infection and Public Health, 14(1), 89-96 https://doi.org/10.1016/j.jiph.2019.06.029
 • Çelik, A.S., Pasinlioğlu, T., Kocabeyoğlu, T., & Çetin, S. (2013). Hemşirelik mesleğinin toplumdaki imajının belirlenmesi. Florence Nightingale Journal of Nursing, 21(3), 147-153.
 • Derin, N., Ilkım, N.Ş., & Yayan, H. (2017). Hemşirelerde mesleki bağlılığın mesleki prestijle açıklanması. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(3), 24-37.
 • Dost, A., & Bahçecik, A.N. (2015). Hemşirelik mesleğine yönelik imaj ölçeği geliştirilmesi. Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Journal of Academic Research in Nursing,1(2), 51-59. https://doi.org/10.5222/jaren.2015.051
 • Dost, A., Aslan Huyar, D., & Tunçay, H.B. (2021). COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (14), 270-284. https://doi.org/10.38079/igusabder.937846
 • Ertem, G., Dönmez, Y.C, & Oksel, E. (2009). Günlük gazetelerde hemşirelik haberlerin incelenmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(2), 70-74.
 • Eşer, İ., Orkun, N., & Çetin, P. (2017). Hemşirelik imajı ve 1950’li yıllarda bir seri ilan. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(4), 275-278.
 • Gunawan, J., Aungsuroch, Y., Sukarna, A., & Efendi, F. (2018). The image of nursing as perceived by nurses: A phenomenological study. Nursing and Midwifery Studies, 7(4):180-185.
 • Hiçdurmaz, D., & Üzar Özçetin, Y.S. (2020). COVID-19 Pandemisinde Ön safta çalışan hemşirelerin ruhsal sağlığının korunması ve ruhsal travmanın önlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 7(Özel Sayı), 1-7. https://doi.org/10.31125/hunhemsire.775531
 • Ingwu, J.A., Ohaeri, B.M., & Iroka, O.L. (2016). The professional image of nursing as perceived by nurses working in Tertiary Hospitals Enugu, Southeast Nigeria. African Journal of Midwifery, 4(1), 595-602.
 • Jackson, D., Bradbury-Jones, C., Baptiste, D., Gelling, L., Morin, K., Neville, S., & Smith G.D. (2020). Life in the pandemic: some reflections on nursing in the context of COVID-19. Journal of Clinical Nursing, 00, 1-3. https://doi.org/10.1111/jocn.15257
 • Kaçkın, O., Ciydem, E., Aci, O.S., & Kutlu, F.Y. (2021). Experiences and psychosocial problems of nurses caring for patients diagnosed with Covid-19 in Turkey: A Qualitative Study. The International Journal of Social Psychiatry, 67(2), 158-167. https://doi.org/10.1177/0020764020942788
 • Karaman, F., Çakmak, S., & Yerebakan, A.N. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelik imaj algıları ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (11), 217-229. https://doi.org/10.38079/igusabder.674554
 • Karanikola, M.N.K., Papathanassoglou, D.E., Nicolaou, C., Koutroubas, A., & Lemonidou, C. (2011). Greek intensive and emergency care nurses’ perception of their public ımage: A phenomenological approach. Dimensions of Critical Care Nursing, 30(2), 108-116. https://doi.org/10.1097/DCC.0b013e3182052250
 • Kartal, H., & Kantek, F. (2018). Yönetici hemşirelerde hemşirelik imajı ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Bakırköy Tıp Dergisi,14(2), 190-197. https://doi.org/10.5350/BTDMJB.20170322030251
 • Kurt, A., & Çevirme, A. (2020). Covid-19 pandemisi ve hemşirelik mesleğine yansımaları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 46-52.
 • Mollaoğlu, M., Fertelli, T., & Tuncay, F.Ö. (2010). Hastanede çalışan hemşirelerin çalışma ortamlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 5(15), 18-27.
 • Özdelikara, A., Mumcu Boğa, N., & Çayan, N. (2015). Hemşirelik öğrencilerine ve sağlık alanı dışındaki öğrencilere göre hemşirelik imajı. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 1-5.
 • Özkan, Z., Ünver, S., Avcıbaşı, İ.M., Semerci, R., & Yıldız-Fındık, Ü. (2017). Bir grup hemşirelik öğrencisinin mesleğe yönelik imaj algısı. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 19(1), 38-47.
 • Sarı, M. (2019). Hemşirelerin mesleğine yönelik imaj ve mesleğe bağlılık algısı (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul. Sommers, C.L., Tarihoran, D.E., Sembel, S., Tzeng, H.M. (2018). Perceivedimages and expectedroles of Indonesian nurses. Nursingopen, 5(4), 501-506. https://doi.org/10.1002/nop2.156
 • Şen, S., Özdilek, S., & Öz, E.N. (2021). Hemşirelik öğrencilerinde kariyer geleceği ile hemşirelik mesleğine yönelik imaj algısı arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, 8(1), 21-30. https://doi.org/10.5222/SHYD.2021.62408
 • Şenol Çelik, S., Atlı Özbaş. A., Çelik, B., Karahan, A., Bulut, H., Koç, G., Çevik Aydın, F. & Özdemir Özleyen Ç. (2020). Covid-19 pandemi süreci: Türk Hemşireler Derneği. Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi,17(3), 279-283. https://doi.org/10.5222/KUHEAD.2020.34603
 • Şimşek, A.K., & Alpar, Ş.E. (2019). Toplumun hemşirelik mesleğine yönelik imaj algısı: Sistematik derleme. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, 2(1), 32-46.
 • Taşkıran, N., Akyıl, R.Ç., Kahraman, A., Erdem, N., & Sarıtaş, S.Ç. (2020). Hemşirelik öğrencilerinde mesleki imaj algısının profesyonel tutuma etkisi. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1),14-28.
 • Yılmaz, M., Gölbaşı, Z., Türk, K.E., & Hançer, A.T. (2019). Hemşire, hekim ve hastaların hemşirelik imajına ilişkin görüşleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(2), 38-44.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hilal KARADENİZ> (Sorumlu Yazar)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-1278-0940
Türkiye


Ayşenur DURMUŞ>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-0361-8036
Türkiye


Ceyda Su GÜNDÜZ>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-9181-141X
Türkiye


Gamze BİLGİÇ>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-2742-1089
Türkiye


Ozlem CAN GURKAN>
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-5608-6208
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 14 Temmuz 2022
Başvuru Tarihi 12 Kasım 2021
Kabul Tarihi 21 Ocak 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Karadeniz, H. , Durmuş, A. , Gündüz, C. S. , Bilgiç, G. & Can Gurkan, O. (2022). COVID-19 Pandemisinin Hemşirelerin Mesleki İmaj Algısına Etkisi . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (2) , 255-261 . DOI: 10.53424/balikesirsbd.1022453

Uluslararası Hakemli Dergi

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

Creative Commons License

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.