Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 20, Sayfalar 172 - 190 2019-11-30

İş yaşam kalitesi ya da bazı kaynaklarda geçen şekliyle çalışma yaşamı kalitesi, çalışanların çeşitli örgütsel ve bireysel faktörlerden etkilenen algıları ile iş hayatlarındaki kaliteyi değerlendirmeleridir. Yapılan çalışmalarda iş yaşam kalitesinin çeşitli örgütsel ve bireysel faktörden etkilendiği tespit edilmiştir. Bu çalışmada banka çalışanlarının iş yaşam kaliteleri incelenmiştir. Kayseri’de 24 banka şubesinde 322 katılımcı üzerinde yapılan bu araştırmada banka çalışanlarının iş yaşam kalitesi algılarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ardından farklılaşmaları tespit etmeye yönelik analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda iş yaşam kalitesinin cinsiyet ve eğitim düzeylerine göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan yaş, medeni durum, pozisyon ve çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

İş Yaşam Kalitesi, Bankacılar, Farklılaşma
 • Akman, Y. ve Akman Gülşah İmamoğlu (2017). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi Algısının İşle Bütünleşmeleri Üzerindeki Etkisi. Elementary Education Online, 16(4), 1491-1504.
 • Aydın, İ., Çelik, Y. ve Uğurluoğlu, Ö. (2011). Sağlık Personeli Çalışma Yaşam Kalitesi Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği. Toplum ve Sosyal Hizmet, 22(2), 79-100.
 • Chen, Z., & Farh, J. (1999). Human Resources Management Practices in China.
 • Coşkun, Refika Çolak ve Uğur, Esra (2018). Hemşirelerin Yönetsel Kararlara Katılımlarının İş Yaşam Kalitesine Etkisi. ACU Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 142-149.
 • Demirkaya, H., Özcüre, G., Uçaktürk, A. ve Erbaş Kelebek, E.F. (2017). Çalışanların Çalışma Yaşamı Kalitesine Yönelik Algılarının Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi. Ünye İİBF Dergisi, 1(1), Haziran, 37-49.
 • Erat, Ş., Korkmaz, M., Çimen, V. ve Yahyaoğlu, G. (2011). Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesinin Motivasyona Etkisi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi,1(1), 48-76.
 • Erdem, M. (2010). Öğretmen Algılarına Göre Lidelerde İş Yaşamı Kalitesi ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi. Educational Administration: Theory and Practice, 16(4), 511-536.
 • Erdoğan, Yasemin (2019). Fazla Mola Sendromu. Capital Dergisi, 27(1), Ocak, 134-138.
 • Hatipoğlu, Z. ve Zengin, A.A. (2018). Algılanan Liderlik Stilinin İş Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: X ve Y Kuşakları Arası Karşılaştırma. Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 400-421.
 • İnce, M., Gül, H., Oktay, E., & Candan, H. (2015). İşkolik Davranışlarının İş-Yaşam Kalitesine Etkileri Üzerine Sağlık Sektöründe Bir Uygulama. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(13), 40-59.
 • İplik, E., Ülbeği, İ.D. ve Develi, A. (2017). Çalışanların İş Yaşam Kalitesi Algısının Üretkenlik Karşıtı Davranışlar ve Performans Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. 3. Asos Congress Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler, 26-28 Ekim.
 • Kılıç, Recep ve Keklik, Belma (2012). Sağlık Çalışanlarında İş Yaşam Kalitesi ve Motivasyona Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), 147-160.
 • Kıraç, R., Demir, R.N., ve Kahveci, Ş. (2018). İş-Aile Çatışmasının İş Yaşam Kalitesine Etkisi. 2nd International Social and Educational Sciences Symposium, Konya, 22-24 October, 55-66.
 • Mustafayeva, S. ve Ustün, F. (2018). Çalışanların Duygusal Zeka Becerilerinin İş Yaşam Kalitesi Algıları Üzerine Etkisi: Türkiye ve Azerbaycan Örneği. Business and Economics Research Journal, 9(3), 665-680.
 • Nunnally, J. C., ve Bernstein, I. H. (1967). Psychometric theory (Vol. 226): McGraw-Hill New York.
 • Taşdan, M. ve Erdem, M. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Yaşamı Kalitesi İle Örgütsel Değer Algıları Arasındaki İlişki Düzeyi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 92-113.
 • Yalçın, Sinan, Yıldırım, İsa ve Akan, Durdağı (2016). Öğretmenlerin İş Yaşam Kaliteleri ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 205-224.
 • Yeşil, Y. ve Fidan, F. (2015). Kadın Akademisyenlerin Çalışma Yaşam Kalitesinin İncelenmesi: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), Haziran, 238-248.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6689-9878
Yazar: Furkan ÇELEBİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Yozgat Bozok Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9290-4984
Yazar: Gürhan UYSAL
Kurum: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 24 Haziran 2019
Kabul Tarihi : 13 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Kasım 2019

APA ÇELEBİ, F , UYSAL, G . (2019). Bankacıların İş Yaşam Kalitesinin İncelenmesi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 10 (20) , 172-190 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bartiniibf/issue/50408/581748