Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Diş Hekimliği Hastalarının Fitoterapiye Yaklaşımının Araştırılması

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 3 - 21, 29.04.2023
https://doi.org/10.53445/batd.1223349

Öz

Diş hekimliği hastalarının ağız diş sağlığı alışkanlıklarını, tıbbi bitkiler hakkındaki bilgi düzeyini ve kullanım bilgilerini araştırmayı amaçladık. Yüz yüze ve dijital platformlar üzerinden 24 sorudan oluşan anket soruları 429 katılımcı tarafından doldurulmuştur. İstatistikler için SPSS 24 programı kullanılmıştır. 285 katılımcı diş hekimine şikâyeti olduğunda gitmektedir, 218 katılımcı günde 1 kere diş fırçalamaktadır. 189 katılımcı fitoterapi hakkında bilgisi olduğunu belirtmiştir, bunların 65’inin medya yoluyla bilgi sahibi olduğu bulunmuştur. Katılımcıların 144’ü ağız ve diş hastalıkları için fitoterapi kullanmıştır, bunların 45’i karanfil bitkisini kullanmıştır, 60’ı diş ağrısını gidermek için fitoterapi kullanmıştır ve 65’i gargara formunda fitoterapi ürünleri kullanmıştır. Katılımcıların %82,8’i ağız ve diş sağlığı tedavilerinde tıbbi bitki kullanımının tedaviye yardımcı olabileceğini düşünmektedir. Katılımcıların %69,5’i ağız ve diş hastalıklarında fitoterapi kullanımını başkalarına da tavsiye edebileceğini belirtmiştir. Katılımcıların %80’i diş hekimliği ve fitoterapinin birlikte uygulanabileceğini düşünmektedir. Katılımcıların ağız hijyeni alışkanlıkları ve düzenli diş hekimine gitme sıklıkları birbirinden farklılık göstermektedir. Katılımcıların çoğunun ağız ve diş sağlığında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) uygulamaları ve fitoterapi hakkında yeterli bilgisi olmasa da GETAT ve fitoterapiye yaklaşımı olumludur.

Teşekkür

Çalışmamızda emeği geçen herkese teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Abebe, W., Herman, W., & Konzelman, J. (2011). Herbal supplement use among adult dental patients in a USA dental school clinic: prevalence, patient demographics, and clinical implications. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, 111(3), 320–325. https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2010.10.012
 • Atilabey, M. F., Yüksel, B., Uzunoğlu, T.P., Oral, E. (2015). Tıbbi ve aromatik bitkiler sektör raporu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri;16 p.
 • Aydil, S., Karaman, Ç. A., Küçükkaş, O. (2021). Fizik Tedavi Polikliniğine Ağrı ile Başvuran Hastalarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Hakkındaki Farkındalığın Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Araştırma. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 4(2), 227-237.
 • Budeiri, D., Li Wan Po, A., & Dornan, J. C. (1996). Is evening primrose oil of value in the treatment of premenstrual syndrome? Controlled clinical trials, 17(1), 60–68. https://doi.org/10.1016/0197-2456(95)00082-8
 • Cai, L., & Wu, C. D. (1996). Compounds from Syzygium aromaticum possessing growth inhibitory activity against oral pathogens. Journal of natural products, 59(10), 987–990.
 • Dağlar, N., Dağdeviren, H. N. (2018). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarında fitoterapinin yeri. Euras J Fam Med, 7(3):73-7.
 • Ege, M., Kurt, M. Y., Ege, B., Koparal, M., & Yıldız, S. (2021). Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastaların Bitkisel Ürün Kullanımı ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi. ADYÜ Sağlık Bilimleri Derg. 2021;7(2):146-157.
 • FDI World Dental Federation: The Challenge of Oral Disease – A call for global action. The Oral Health Atlas. 2nd ed. Geneva. (internette) (2015), Nisan. Erişim 13.07.2022,https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2021-03/complete_oh_atlas-2.pdf
 • Gökalp, F. (2016). A study on the chemical properties of eugenol and eugenol acetate, clove essential oils. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 34(3): 406-414.
 • Gürsoy, O. V., Gürsoy, U. K. (2004). Anadolu’da diş ve dişeti ile ilgili hastalıkların tedavisinde halk arasında yaygın olarak kullanılan bitkiler, kullanım şekilleri ve bitkisel özellikleri. Cumhuriyet Üni. Diş Hekimliği Derg., Cilt:7, sayı:1-2004.
 • Little J. W. (2004). Complementary and alternative medicine: impact on dentistry. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, 98(2), 137–145. https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2004.05.011
 • Odabaş, Ö. K., Ağadayı, E. (2021). Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Hakkında Bilgi ve Davranışları. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15 (1), 121-128.
 • Olgun, A., Güvenç, A. (2011). Syzygium aromaticum, FED monografları Tedavide kullanılan bitkiler, Prof Dr. Demirezer Ö. Nobel tıp kitapevleri, Ankara, s. 639-651.
 • Oral, B., Özturk, A., Balcı, E., Sevinc, N. (2016). State Of Opinions and Use About Traditional / Alternative Medicine Who Applied to Family Health Center. TAF Prev Med Bull., 15(2):75.
 • Özen, T., Gündüz, K., Avsever H., Karaçaylı, Ü. (2011). Diş Hekimliğinde Fitoterapi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci;17(1):58-63
 • Özer, Z., Bahçecioğlu Turan, G. & Bakır, E. (2020). Dahiliye polikliniğine başvuran hastaların geleneksel ve tamamlayıcı tıbba karşı tutumları ve etkileyen faktörler. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi, 2 (3), 102-112.
 • Pınar, N., Topaloğlu, M., Özer, C., & Alp, H. (2017). Kardiyoloji hastalarında bitkisel ürün kullanımı. Turk Kardiyoloji Dernegi arsivi: Turk Kardiyoloji Derneginin yayin organidir, 45(7), 614–622. https://doi.org/10.5543/tkda.2017.79160
 • Pistorius, A., Willershausen, B., Steinmeier, E. M., & Kreislert, M. (2003). Efficacy of subgingival irrigation using herbal extracts on gingival inflammation. Journal of periodontology, 74(5), 616–622. https://doi.org/10.1902/jop.2003.74.5.616
 • Pittler, M. H., & Ernst, E. (2000). Ginkgo biloba extract for the treatment of intermittent claudication: a meta-analysis of randomized trials. The American journal of medicine, 108(4), 276–281. https://doi.org/10.1016/s0002-9343(99)00454-4
 • Sekaran, U., Bougie, R. (2016) Research Methods For Business: A Skill-Building Approach (7th Edition), John Wiley & Sons Ltd., West Sussex.
 • Stay, F. P. (1996). Herbal therapy in dentistry. The complete book of dental remedies. Avery Publishing Group.
 • Stevinson, C., Pittler, M. H., & Ernst, E. (2000). Garlic for treating hypercholesterolemia. A meta-analysis of randomized clinical trials. Annals of internal medicine, 133(6), 420–429. https://doi.org/10.7326/0003-4819-133-6-200009190-00009
 • Sucaklı, M.H., Ölmez, S., Keten, H.S., Yenicesu, C., Sarı, N., Çelik, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin bitkisel ürünleri kullanım özelliklerinin değerlendirilmesi. Medicine Science; 3(3):1352-60.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı (2020) (internette) 31.05.2022. Erişim 03.12.2022, https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/43399,siy2020-tur-26052022pdf.pdf?0
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı (2019) (internette) 31.05.2022. Erişim 03.12.2022, https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40566/0/health-statistics-yearbook-2019pdf.pdf
 • TDB; Genel Durum (internette), 2015. Erişim 18.12.2022. https://tdb.org.tr/sag_menu_goster.php?Id=96
 • TDB&İPANA; ‘Ağiz Sağliği Genel Sağliği da Etkiliyor’ (internette) (2015). Erişim 18.12.2022. https://www.tdb.org.tr/icerik_goster.php?Id=1930
 • Uğurluer G., Karahan, A., Edirne, T., Şahin, HA. (2007). Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde Tedavi Alan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Başvurma Sıklığı ve Nedenleri. Van Tıp Dergisi: 14(3):68-73
 • Ulusoy, Z., Keskin, A. (2021). Onkoloji hastalarinin geleneksel ve tamamlayici tip (GETAT) yöntemleri hakkindaki tutumlari. Ankara Medical Journal, 21(3), 374 - 385.
 • Vogler, B. K., Pittler, M. H., & Ernst, E. (1999). The efficacy of ginseng. A systematic review of randomised clinical trials. European journal of clinical pharmacology, 55(8), 567–575. https://doi.org/10.1007/s002280050674
 • Wink M. (2015). Modes of Action of Herbal Medicines and Plant Secondary Metabolites. Medicines (Basel, Switzerland), 2(3), 251–286. https://doi.org/10.3390/medicines2030251

Investigation of Dentistry Patients' Approach to Phytotherapy

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 2, 3 - 21, 29.04.2023
https://doi.org/10.53445/batd.1223349

Öz

The aim of our study is to investigate the oral health habits of patients who come to the dentist, the level of knowledge about medicinal plants and their usage information. In our study, data was collected by questionnaire method. Survey questions consisting of 24 questions were filled by 429 participants face-to-face and via digital platforms. SPSS 24 program was used for statistics. 429 people participated in our study. 285 participants go to the dentist when they have a complaint, 218 participants brush their teeth once a day. 189 participants stated that they knew about phytotherapy, 65 of them were found to have information through the media. 144 of the participants used phytotherapy for oral and dental diseases, 45 of them used clove plant, 60 of them used phytotherapy to relieve toothache, and 65 of them used phytotherapy products in mouthwash form. 82.8% of the participants think that the use of medicinal plants in oral and dental health treatments can help treatment. 69.5% of the participants stated that they would recommend the use of phytotherapy in oral and dental diseases to others. 80% of the participants think that dentistry and phytotherapy can be applied together. 166 participants do not think that there is enough awareness about the use of medicinal plants in oral and dental health in Turkey. The oral hygiene habits of the participants and the frequency of going to the dentist regularly differ from each other. Although most of the participants do not have sufficient knowledge about traditional and complementary medicine (TCM) applications and phytotherapy in oral and dental health, their approach to TCM and phytotherapy is positive.

Kaynakça

 • Abebe, W., Herman, W., & Konzelman, J. (2011). Herbal supplement use among adult dental patients in a USA dental school clinic: prevalence, patient demographics, and clinical implications. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, 111(3), 320–325. https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2010.10.012
 • Atilabey, M. F., Yüksel, B., Uzunoğlu, T.P., Oral, E. (2015). Tıbbi ve aromatik bitkiler sektör raporu. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kayseri;16 p.
 • Aydil, S., Karaman, Ç. A., Küçükkaş, O. (2021). Fizik Tedavi Polikliniğine Ağrı ile Başvuran Hastalarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Hakkındaki Farkındalığın Değerlendirilmesi: Tanımlayıcı ve Kesitsel Araştırma. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 4(2), 227-237.
 • Budeiri, D., Li Wan Po, A., & Dornan, J. C. (1996). Is evening primrose oil of value in the treatment of premenstrual syndrome? Controlled clinical trials, 17(1), 60–68. https://doi.org/10.1016/0197-2456(95)00082-8
 • Cai, L., & Wu, C. D. (1996). Compounds from Syzygium aromaticum possessing growth inhibitory activity against oral pathogens. Journal of natural products, 59(10), 987–990.
 • Dağlar, N., Dağdeviren, H. N. (2018). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp uygulamalarında fitoterapinin yeri. Euras J Fam Med, 7(3):73-7.
 • Ege, M., Kurt, M. Y., Ege, B., Koparal, M., & Yıldız, S. (2021). Diş Hekimliği Fakültesine Başvuran Hastaların Bitkisel Ürün Kullanımı ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi. ADYÜ Sağlık Bilimleri Derg. 2021;7(2):146-157.
 • FDI World Dental Federation: The Challenge of Oral Disease – A call for global action. The Oral Health Atlas. 2nd ed. Geneva. (internette) (2015), Nisan. Erişim 13.07.2022,https://www.fdiworlddental.org/sites/default/files/2021-03/complete_oh_atlas-2.pdf
 • Gökalp, F. (2016). A study on the chemical properties of eugenol and eugenol acetate, clove essential oils. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 34(3): 406-414.
 • Gürsoy, O. V., Gürsoy, U. K. (2004). Anadolu’da diş ve dişeti ile ilgili hastalıkların tedavisinde halk arasında yaygın olarak kullanılan bitkiler, kullanım şekilleri ve bitkisel özellikleri. Cumhuriyet Üni. Diş Hekimliği Derg., Cilt:7, sayı:1-2004.
 • Little J. W. (2004). Complementary and alternative medicine: impact on dentistry. Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, 98(2), 137–145. https://doi.org/10.1016/j.tripleo.2004.05.011
 • Odabaş, Ö. K., Ağadayı, E. (2021). Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Hakkında Bilgi ve Davranışları. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 15 (1), 121-128.
 • Olgun, A., Güvenç, A. (2011). Syzygium aromaticum, FED monografları Tedavide kullanılan bitkiler, Prof Dr. Demirezer Ö. Nobel tıp kitapevleri, Ankara, s. 639-651.
 • Oral, B., Özturk, A., Balcı, E., Sevinc, N. (2016). State Of Opinions and Use About Traditional / Alternative Medicine Who Applied to Family Health Center. TAF Prev Med Bull., 15(2):75.
 • Özen, T., Gündüz, K., Avsever H., Karaçaylı, Ü. (2011). Diş Hekimliğinde Fitoterapi. Turkiye Klinikleri J Dental Sci;17(1):58-63
 • Özer, Z., Bahçecioğlu Turan, G. & Bakır, E. (2020). Dahiliye polikliniğine başvuran hastaların geleneksel ve tamamlayıcı tıbba karşı tutumları ve etkileyen faktörler. Sağlık Profesyonelleri Araştırma Dergisi, 2 (3), 102-112.
 • Pınar, N., Topaloğlu, M., Özer, C., & Alp, H. (2017). Kardiyoloji hastalarında bitkisel ürün kullanımı. Turk Kardiyoloji Dernegi arsivi: Turk Kardiyoloji Derneginin yayin organidir, 45(7), 614–622. https://doi.org/10.5543/tkda.2017.79160
 • Pistorius, A., Willershausen, B., Steinmeier, E. M., & Kreislert, M. (2003). Efficacy of subgingival irrigation using herbal extracts on gingival inflammation. Journal of periodontology, 74(5), 616–622. https://doi.org/10.1902/jop.2003.74.5.616
 • Pittler, M. H., & Ernst, E. (2000). Ginkgo biloba extract for the treatment of intermittent claudication: a meta-analysis of randomized trials. The American journal of medicine, 108(4), 276–281. https://doi.org/10.1016/s0002-9343(99)00454-4
 • Sekaran, U., Bougie, R. (2016) Research Methods For Business: A Skill-Building Approach (7th Edition), John Wiley & Sons Ltd., West Sussex.
 • Stay, F. P. (1996). Herbal therapy in dentistry. The complete book of dental remedies. Avery Publishing Group.
 • Stevinson, C., Pittler, M. H., & Ernst, E. (2000). Garlic for treating hypercholesterolemia. A meta-analysis of randomized clinical trials. Annals of internal medicine, 133(6), 420–429. https://doi.org/10.7326/0003-4819-133-6-200009190-00009
 • Sucaklı, M.H., Ölmez, S., Keten, H.S., Yenicesu, C., Sarı, N., Çelik, M. (2014). Üniversite öğrencilerinin bitkisel ürünleri kullanım özelliklerinin değerlendirilmesi. Medicine Science; 3(3):1352-60.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı (2020) (internette) 31.05.2022. Erişim 03.12.2022, https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/43399,siy2020-tur-26052022pdf.pdf?0
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. Sağlık İstatistikleri Yıllığı (2019) (internette) 31.05.2022. Erişim 03.12.2022, https://sbsgm.saglik.gov.tr/Eklenti/40566/0/health-statistics-yearbook-2019pdf.pdf
 • TDB; Genel Durum (internette), 2015. Erişim 18.12.2022. https://tdb.org.tr/sag_menu_goster.php?Id=96
 • TDB&İPANA; ‘Ağiz Sağliği Genel Sağliği da Etkiliyor’ (internette) (2015). Erişim 18.12.2022. https://www.tdb.org.tr/icerik_goster.php?Id=1930
 • Uğurluer G., Karahan, A., Edirne, T., Şahin, HA. (2007). Ayaktan Kemoterapi Ünitesinde Tedavi Alan Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarına Başvurma Sıklığı ve Nedenleri. Van Tıp Dergisi: 14(3):68-73
 • Ulusoy, Z., Keskin, A. (2021). Onkoloji hastalarinin geleneksel ve tamamlayici tip (GETAT) yöntemleri hakkindaki tutumlari. Ankara Medical Journal, 21(3), 374 - 385.
 • Vogler, B. K., Pittler, M. H., & Ernst, E. (1999). The efficacy of ginseng. A systematic review of randomised clinical trials. European journal of clinical pharmacology, 55(8), 567–575. https://doi.org/10.1007/s002280050674
 • Wink M. (2015). Modes of Action of Herbal Medicines and Plant Secondary Metabolites. Medicines (Basel, Switzerland), 2(3), 251–286. https://doi.org/10.3390/medicines2030251

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Diş Hekimliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayşegül SEVGİN
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI), GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP (YL) (TEZLİ)
0000-0003-2383-190X
Türkiye


Ahmet Yaser MÜSLÜMANOĞLU
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, HAMİDİYE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)
0000-0002-8691-0886
Türkiye

Proje Numarası 22/595
Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sevgin, A. & Müslümanoğlu, A. Y. (2023). Diş Hekimliği Hastalarının Fitoterapiye Yaklaşımının Araştırılması . Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi , 4 (2) , 3-21 . DOI: 10.53445/batd.1223349

Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi

Journal of Integrative and Anatolian Medicine