Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 39, 55 - 97, 15.06.2018
https://doi.org/10.31795/baunsobed.437727

Öz

Bu çalışmanın amacı; ilköğretim 6. Sınıf Türkçe öğretiminde kullanılan istasyon tekniği uygulamasının öğrenciler üzerindeki etkisini belirlemek, uygulamaya ilişkin gözlemler yapmak ve ders öğretmeni ile öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının güz döneminde Sivas il merkezinde bulunan Süleyman Demirel Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan 6. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Türkçe öğretiminde istasyon tekniğinin kullanıldığı deney grubunda yer alan 18 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmada, verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından oluşturulan öğrenci ve öğretmen görüşme formları ile gözlem formu kullanılmıştır. Görüşme ve gözlemlerden elde edilen nitel veriler NVIVO 10 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada; istasyon tekniği uygulamasına ilişkin beş tema belirlenmiştir. Bu temalar; istasyon tekniği uygulamasının nasıl yapıldığı, uygulamada oluşan duyuşsal durum, istasyon tekniği uygulamasının faydaları/katkıları, uygulamada problem yaşanan durumlar ve istasyon tekniğinin tekrar kullanılma isteğidir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin istasyon tekniği uygulamasını genel anlamda faydalı bulduğu ve uygulamaya ilişkin olumlu görüş içerisinde oldukları görülmüştür. Öğrencilerin tamamının istasyon tekniğinin Türkçe dersinde tekrar kullanılmasını istemelerinin yanı sıra bazı öğrencilerin diğer derslerde de kullanılmasını istedikleri tespit edilmiştir. Elde edilen bir diğer sonuç da, istasyon tekniği uygulamasının öğrencilerin bilişsel, derse yönelik bakış ve sosyal ilişkiler açısından öğrencileri olumlu etkilemesidir. Araştırma sonuçları doğrultusunda; Türkçe öğretiminde istasyon tekniği uygulamalarına daha fazla yer verilmesi, farklı öğretim kademelerinde ve farklı sınıf düzeylerinde kullanılması önerilmiştir. İstasyon tekniğinin Türkçe dersinde ve diğer derslerde farklı konularda da yapılmasının alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. İstasyon tekniği uygulamasından en üst düzeyde yararın sağlanabilmesi için öğretmenlere teknikle ilgili gerekli bilgilerin verilmesi ve okullarda fiziki öğrenme ortamları oluşturulurken çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerinin özelliklerinin dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir. Eğitim Fakültelerinde öğretmen adaylarına yapılandırmacı yaklaşıma uygun olarak hazırlanmış ve olumlu sonuçlar alınmış yöntem/teknikleri uygulamalı olarak öğrenmeleri için imkân sağlanmalıdır. 

Kaynakça

  • Açıkgöz, K. (1998). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
  • Açıkgöz, K. (2004). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
  • Adıgüzel, A. (1997). Yenilenen İlköğretim Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (17), 77-94.

A Qualitative Study on the Use of Station Technique in Turkish Teaching

Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 39, 55 - 97, 15.06.2018
https://doi.org/10.31795/baunsobed.437727

Öz

The purpose of this study is to identify the effect on the students of the station technique implementation used in the Turkish class of the 6th grade in an elementary school, and to make observations about the implementation and to reveal views of the teacher and the students about the practice. The research was carried out with the participation of the 6th grade students at Süleyman Demirel Middle School in Sivas city center during the 2015-2016 Fall Semester. The research was carried out with 18 students in experimental group which used of the station technique in Turkish language teaching. For collecting the data in research used student and teacher interview and observation forms prepared by researcher. The qualitative data obtained from the interviews and observations were analyzed by using the NVIVO 10 program. In the research, five themes related to the implementation of the station technique were identified. These themes included: how to implement the station technique, the emotional situation related the implementation, the benefits/contributions of the station technique implementation, the problematic situations during the implementation, and the wish to reuse the station technique. In a results of the research, the students found the station technique to be useful in general terms and expressed positive views about its practice. It has been determined that all of the students want to be used again of the station technique in Turkish lessons as well as some students want to use it in other courses. Another result obtained is that the implementation of the station technique has positive effects on the students in terms of cognitive, lesson view and social relations of the students. In line with the results, the research suggests that teachers should implement the station technique more often in Turkish classes, as well as at various education levels and grades. It is thought to contribute to the field the implementation of the station technique in Turkish lessons and other lessons. It has been stated that should be given necessary information about the technique to the teachers in order to obtain the utmost benefit from the implementation of the station technique and the characteristics of contemporary teaching methods, and techniques should be taken into consideration while establishing physical learning environments in schools. In the Faculty of Education, teacher candidates are should be provided opportunities for learning by practicing methods / techniques which prepared in accordance with the constructivist approach and got positive results.

Kaynakça

  • Açıkgöz, K. (1998). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Matbaası.
  • Açıkgöz, K. (2004). Aktif Öğrenme. İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları.
  • Adıgüzel, A. (1997). Yenilenen İlköğretim Programının Uygulanması Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (17), 77-94.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Eğitim Bilimleri
Yazarlar

Ebru BOZPOLAT>


Aysel ARSLAN>

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 27 Eylül 2017
Kabul Tarihi 21 Mayıs 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 21, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Bozpolat, E. & Arslan, A. (2018). TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE İSTASYON TEKNİĞİ KULLANIMINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 21 (39) , 55-97 . DOI: 10.31795/baunsobed.437727

BAUNSOBED