Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of the factors affecting the restaurant selection of families with children: The case of Çanakkale

Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 45, 723 - 740, 30.06.2021
https://doi.org/10.31795/baunsobed.805664

Öz

There are many factors that affect the decisions of consumers in the purchasing decision process. It is important to know at what level these factors are effective in terms of creating an effective marketing. Families with children also take their children into consideration while making a purchasing decision. For this reason, it is important for restaurant businesses to know to what extent children affect families' purchasing decisions. From this point of view, the aim of the study is to determine the factors affecting the restaurant selection of families with children aged 8 and under, and to determine the effect levels of these factors. For this purpose, a questionnaire was applied to 216 people living in Çanakkale city center and having children aged 8 and under. According to the findings of the study, it was determined that the physical characteristics of the restaurant are the most important factor in the selection of the restaurant by the families. This is followed by the restaurant services factor and the personnel factor, respectively. In addition, the availability of washbasins suitable for the use of children in the restaurants, the absence of sharp points that may cause children to be injured in the restaurant, the availability of a suitable area to prepare baby food and the application of discounts for children in prices stand out as other issues that families attach importance to in their restaurant choice.

Kaynakça

 • Akşit Aşık, N. (2019). Çocuklu Ailelerin Restoran Seçimlerini Etkileyen Faktörler: İzmir’de Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 150-168.
 • Ali, A. ve Zahid, A. T. (2016). Measurements of Children Buying Roles in Family Decision-Making Process for Consumer Durables. Pacific Business Review International, 1 (2), 60-68.
 • Aygün, İ. (2006). Çocukların Ailede Satın Alma Kararları Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, Gebze.
 • Beatty, S. E. ve Talpade, S. (1994). Adolescent Influence in Family Decision Making: A Replication with Extension. Journal of Consumer Research, 21 (2), 332-341.
 • Belch, M. A. ve Willis, L. A. (2001). Family Decision at The Turn of The Century: Has The Changing Structure of Households Impacted The Family Decision-Making Process. Journal of Consumer Behaviour, 2 (2), 111–124.
 • Calvert, S. L. (2008). Children as Consumers: Advertising and Marketing. Future Child, 18 (1), 205-234.
 • Emir, O. ve Pekyaman, A. (2010). Çocuklu Ailelerin Otel İşletmesi Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Afyonkarahisar’da Bir Uygulama. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17 (2), 159-181.
 • Guneri, B., Yurt, O., Kaplan, M.D. ve Delen, M. (2009). The Influence of Children on Family Purchasing Decisions in Turkey. Asian Journal of Marketing, 3 (1), 20-32.
 • İsamoğlu, A. H. ve Altunışık, R. (2010). Tüketici Davranışları, (3. Bs), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.
 • Kayış, A. (2006). Güvenirlilik Analizi, Şeref Kalaycı (ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri içinde, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing. New York: Pearson Prentice Hall.
 • Labrecque, J. ve Ricard, L. (2001). Children’s Influence on Family Decision-making: a Restaurant Study, Journal of Business Research, 54 (2), 173–176.
 • Levy, D. B. ve Lee, C. K. (2000). Family Member Influence and Its Impact on Housing Purchase Decision. Pacific Rim Real Estate Society (PRRES) Conference 2000, Sydney, 23-27 January 2000, New Zealand.
 • Martensen, A. ve Grønholdt, L. (2008). Children's Influence on Family Decision Making. Innovative Marketing, 4 (4), 13-22.
 • Nelson, J. E. (1979). Children as Information Sources in The Family Decision to Eat Out. Advances in Consumer Research, 6 (1), 419:423.
 • Niemczyk, A. (2015). Family Decisions on the Tourist Market. Economics and Sociology, 8 (3), 272-283.
 • Pettersson, A. ve Fjellström, C. (2007). Restaurants as Friends of the Family: Functions of Restaurant Visits in Everyday Life. Journal of Foodservice, 18 (6), 207-217.
 • TUİK, İl Tek Yaş ve Cinsiyete Göre Nüfus, 26.02.2020 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059 adresinden erişildi.

Çocuklu ailelerin restoran seçimini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Çanakkale örneği

Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 45, 723 - 740, 30.06.2021
https://doi.org/10.31795/baunsobed.805664

Öz

Tüketicilerin satın alma karar sürecinde kararlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin hangi düzeyde etkili olduğunu bilmek etkili bir pazarlama oluşturma açısından önemli olmaktadır. Çocuklu aileler satın alma kararı verirken çocuklarını da göz önünde bulundurmaktadır. Bu nedenle çocukların, ailelerin satın alma kararlarını ne düzeyde etkilediğini bilmek restoran işletmeleri için başarı açısından önemli olmaktadır. Bu noktadan hareketle, çalışmanın amacı 8 yaş ve altı çocuklu ailelerin restoran seçiminde etkisi olan faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin etki düzeylerinin tespit edilmesi oluşturmaktadır. Bu amaca uygun olarak Çanakkale il merkezinde yaşayan 8 yaş ve altı çocuk sahibi olan 216 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışma bulgularına göre restorana ait fiziki özellikler aileler tarafından restoran seçiminde en fazla önemsenen faktör olduğu tespit edilmiştir. Bunu sırasıyla restoran hizmetleri faktörü ve personel faktörü takip etmektedir. Ayrıca, restoranlarda çocukların kullanımına uygun lavaboların bulunması, restoran içerisinde çocukların yaralanmasına sebep olabilecek sivri noktaların bulunmaması, bebek maması hazırlamak için uygun bir alanın bulunması ve fiyatlarda çocuklara yönelik indirim uygulanması ailelerin restoran tercihinde önem verdikleri diğer hususlar olarak ön plana çıkmaktadır.

Kaynakça

 • Akşit Aşık, N. (2019). Çocuklu Ailelerin Restoran Seçimlerini Etkileyen Faktörler: İzmir’de Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 150-168.
 • Ali, A. ve Zahid, A. T. (2016). Measurements of Children Buying Roles in Family Decision-Making Process for Consumer Durables. Pacific Business Review International, 1 (2), 60-68.
 • Aygün, İ. (2006). Çocukların Ailede Satın Alma Kararları Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü, Gebze.
 • Beatty, S. E. ve Talpade, S. (1994). Adolescent Influence in Family Decision Making: A Replication with Extension. Journal of Consumer Research, 21 (2), 332-341.
 • Belch, M. A. ve Willis, L. A. (2001). Family Decision at The Turn of The Century: Has The Changing Structure of Households Impacted The Family Decision-Making Process. Journal of Consumer Behaviour, 2 (2), 111–124.
 • Calvert, S. L. (2008). Children as Consumers: Advertising and Marketing. Future Child, 18 (1), 205-234.
 • Emir, O. ve Pekyaman, A. (2010). Çocuklu Ailelerin Otel İşletmesi Seçiminde Etkili Olan Faktörler: Afyonkarahisar’da Bir Uygulama. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17 (2), 159-181.
 • Guneri, B., Yurt, O., Kaplan, M.D. ve Delen, M. (2009). The Influence of Children on Family Purchasing Decisions in Turkey. Asian Journal of Marketing, 3 (1), 20-32.
 • İsamoğlu, A. H. ve Altunışık, R. (2010). Tüketici Davranışları, (3. Bs), İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş.
 • Kayış, A. (2006). Güvenirlilik Analizi, Şeref Kalaycı (ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri içinde, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kotler, P. ve Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing. New York: Pearson Prentice Hall.
 • Labrecque, J. ve Ricard, L. (2001). Children’s Influence on Family Decision-making: a Restaurant Study, Journal of Business Research, 54 (2), 173–176.
 • Levy, D. B. ve Lee, C. K. (2000). Family Member Influence and Its Impact on Housing Purchase Decision. Pacific Rim Real Estate Society (PRRES) Conference 2000, Sydney, 23-27 January 2000, New Zealand.
 • Martensen, A. ve Grønholdt, L. (2008). Children's Influence on Family Decision Making. Innovative Marketing, 4 (4), 13-22.
 • Nelson, J. E. (1979). Children as Information Sources in The Family Decision to Eat Out. Advances in Consumer Research, 6 (1), 419:423.
 • Niemczyk, A. (2015). Family Decisions on the Tourist Market. Economics and Sociology, 8 (3), 272-283.
 • Pettersson, A. ve Fjellström, C. (2007). Restaurants as Friends of the Family: Functions of Restaurant Visits in Everyday Life. Journal of Foodservice, 18 (6), 207-217.
 • TUİK, İl Tek Yaş ve Cinsiyete Göre Nüfus, 26.02.2020 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1059 adresinden erişildi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Turizm
Yazarlar

Erdem TEMELOĞLU (Sorumlu Yazar)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu
0000-0001-8572-9172
Türkiye


Murat AKSU
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0001-9881-4739
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 5 Ekim 2020
Kabul Tarihi 8 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 45

Kaynak Göster

APA Temeloğlu, E. & Aksu, M. (2021). Çocuklu ailelerin restoran seçimini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Çanakkale örneği . Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 24 (45) , 723-740 . DOI: 10.31795/baunsobed.805664

BAUNSOBED