Cilt: 1 Sayı: 1, 31.12.2022

Yıl: 2022

Bayburt Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından çıkarılan “Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi”nin amacı; Hukuk biliminin tüm dalları başta olmak üzere hukuk bilimi ile yakından ilişkili Sosyal Bilimlerin diğer dallarında, ulusal ve uluslararası literatüre özgün ve bilimsel çalışmalarla katkı sağlamaktır.

Dergimiz elektronik ortamda her yılın Haziran ve Aralık aylarıında olmak üzere, yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Hukuk Biliminin tüm dalları başta olmak üzere Hukukla yakından ilgisi bulunan diğer Sosyal bilim dallarında makalelerin yanı sıra kitap incelemeleri, karar ve mevzuat incelemeleri gibi bilimsel çalışmalar da derginin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Derginin yayın dili esas olarak Türkçe olmak üzere, dergimiz İngilizce ve Almanca dillerinde de çalışma kabul etmektedir.

I. GENEL BİLGİLER
A. Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi (BAYUAD) her yılın Haziran ve Aralık ayında olmak üzere, yılda iki kez ve yalnızca elektronik ortamda (e-dergi olarak) yayımlanan ulusal ve hakemli bir dergidir.
B. Dergide yayımlanmak üzere gönderilen bilimsel nitelikli çalışmalar, hukuk biliminin tüm dalları ya da hukuk bilimiyle yakından ilişkili diğer sosyal bilim dallarından ve daha önce başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Çalışmanın aynı anda birden çok dergiye gönderildiğinin tespiti halinde çalışma hakemlerden onay almış olsa dahi yayınlanmaz ve yasal sorumluluğu yazara aittir.
C. Derginin yazı dili esas olarak Türkçe olmakla birlikte, dergide İngilizce ve Almanca yazılan çalışmalara da yer verilir. Akademik çalışmaların yazımında Latin alfabesi kullanılır.
D. Dergiye gönderilen yazıların, Türkçe ve İngilizce başlıkları ile en az 150 en çok 300 sözcükten oluşan özetleri ile Türkçe ve İngilizce dillerinde en az üç, en fazla beş anahtar sözcüğün de özet metninin altına eklenerek gönderilmesi gerekir. İngilizce ya da Almanca dillerinde yazılmış olan akademik çalışmalarda, akademik çalışmanın yazıldığı dilde yazılmış olan özet ve anahtar kelimelerden sonra, kalın, 12 punto büyüklüğünde ve metne ortalanmış (ortalı) bir şekilde yazılmış Türkçe bir başlık ile özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Almanca dilinde yazılmış olan akademik çalışmalarda Yazar, akademik çalışmaya Türkçe başlık, özet ve anahtar kelimelere ek olarak İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler de eklemelidir.
E. Yazarların, ORCİD ID numaralarını, unvanlarını, görev yaptıkları kurumlarını, kurumsal e-posta adreslerini yazar bilgilerinin yer aldığı dipnotta göstermeleri gerekir.
F. BAYUAD’a gönderilen bilimsel çalışmanın intihal oranı en fazla %20’dir. İntihal oranı %20 veya daha altında olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz.
G. Her sayıda bir yazarın sadece bir bilimsel çalışması yayınlanabilir.
Ğ. BAYUAD’a gönderilen bilimsel çalışmanın değerlendirilmesi ve yayınlanabilmesi için herhangi bir ücret ödenmez. BAYUAD ile ilgili hakemlik yapan hakemlere hakemlik ücreti ödenmez.
H. Bilimsel çalışmalar, Dergipark sistemi üzerinden, “.doc” veya “.docx” uzantılı dosya formatında ve biri isimsiz olmak üzere 2 örnek hâlinde gönderilmelidir.
I. Ayrıca, akademik çalışmalarla birlikte aşağıdaki belgelerin de doldurularak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde süreç devam etmeyecektir.
İ. Yazar isterse çalışmasını başka bir dergide yayınlatmak üzere veya başka sebeple çekebilir.
J. Hakem incelemelerinden sonra çalışmaların yayımlanıp yayımlanmayacağı, yazarına e-posta ile bildirilir. Bu E-Posta’nın ulaşıp ulaşmamasından ya da haberdar olunup olunmamasından dergi kurulu sorumlu tutulamaz.
II. METİN
A. Akademik çalışmalar, “Microsoft Word” programında hazırlanmış olmalıdır. Akademik çalışmanın ana metni Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto harf boyutunda ve iki yana yaslı şekilde, 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır. Paragrafların ve başlıkların yazımında önce ve sonra 6 nk paragraf aralığı kullanılmalı ve paragrafların ilk satırı 1,25 cm içeriden başlamalıdır.
B. Çalışmadaki atıflar metnin altında (dipnotlarda) yapılmalıdır. Dipnotlar tek satır aralığı ile Times New Roman 10 punto harf boyutunda ve iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Dipnotta paragrafların yazımında önce ve sonra 3 nk paragraf aralığı kullanılmalı ve paragrafların ilk satırı 1 cm içeriden başlamalıdır.
C. Akademik çalışmanın ana başlığı, büyük harflerle, kalın, 12 punto büyüklüğünde ve metne ortalanmış (ortalı) bir şekilde yazılmalıdır. Diğer başlıklar ise paragrafla aynı hizadan başlamalıdır.
D. Birinci derece başlıklar roma rakamlarıyla numaralandırılmış ve başlıktaki sözcüklerin bütün harfleri büyük olacak şekilde; ikinci derece başlıklar Türk alfabesindeki sıraya uygun ve büyük harflerle dizilmiş ve başlıktaki sözcüklerin bütün harfleri büyük olacak şekilde; üçüncü derece başlıklar normal rakamlarla ve sırasıyla dizilmiş ve her sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük olacak şekilde; dördüncü derece ve devamındaki başlıklar Türk alfabesindeki sıraya uygun ve küçük harflerle dizilmiş ve yalnızca başlıktaki ilk sözcüğün ilk harfi büyük, diğerleri küçük olacak şekilde ve tüm başlıkların bold (kalınlaştırılmış) olarak yazılması gerekir.
Örnek:
I. BİRİNCİ DERECE BAŞLIK
A. İKİNCİ DERECE BAŞLIK
1. Üçüncü Derece Başlık
a. Dördüncü derece başlık
aa. Beşinci derece başlık
aaa. Altıncı derece başlık
aaaa. Yedinci derece başlık
III. ATIF
A. Hazırlanan makalelerde atıflar dipnot usulüne göre yapılır.
B. Dipnotlarda bir esere ilk kez atıf yapıldığında, yazarların Soyadı harflerinin yalnızca ilk harfi büyük olacak şekilde ve adından sonra virgül kullanmak suretiyle ve sonunda alıntı yapılan sayfa numarasının belirtilmesi suretiyle diğer yönlerden ise KAYNAKÇA kısmındaki formatı ile aynı yazılmalıdır.
Örnek: Eren, Fikret, Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, 25. Baskı, Ankara 2020, s. 167.
Oğuzman, M. Kemal/ Öz, M. Turgut, Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, C. 1, 18. Baskı, İstanbul 2020, s. 20.
C. Dipnotta kaynaklara ikinci kez veya daha fazla atıf yapıldığında; Yazarın Soyadı (Yazarın Birden Fazla Eseri Varsa Kaynakçada Belirtilen Kısaltma) ve Alıntı Yapılan Sayfa Numarası belirtilmelidir.
Örnek: Sümer, Sosyal Güvenlik, s. 20. Oğuzman/ Öz, s. 12.
D. Aynı soyadı taşıyan birden fazla yazar varsa ve dipnotta ikici veya sonraki atıflar belirtilirken yazarın soyadından önce adının baş harfi büyük olarak yazılıp nokta konularak devam edilir.
Örnek: Yazarlar Cevdet Yavuz ve Nihat Yavuz ise C. Yavuz, s. 35. N. Yavuz, s. 100.
IV. KAYNAKÇA
A. Çalışmanın sonunda, yararlanılan kaynaklara, yazar soyadına göre alfabetik sırayla KAYNAKÇA'da yer verilmelidir. Yazarların soyadı harflerinin tamamı büyük harfle yazılmalıdır.
B. 1. Tek Yazarlı Kitap İçin: SOYAD, Ad: Kitabın İsmi, Varsa Cilt, Baskı, Şehir (yer) Yıl.
Örnek: EREN, Fikret: Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, 25. Baskı, Ankara 2020.
2. Birden Çok Yazarlı Kitap İçin: SOYAD, Ad/ SOYAD, Ad/…: Kitabın İsmi, Varsa Cilt, Baskı, Şehir Yıl.
Örnek: OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut: Borçlar Hukuku-Genel Hükümler, C. 1, 18. Baskı, İstanbul 2020.
3. Süreli Yayın İçin: SOYAD, Ad: Makalenin İsmi, Derginin İsmi, Cilt(Sayı), Yıl, Sayfa Aralığı.
Örnek: DÖNER, Kemal: Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (veya DÜHFD.), 22(36), 2017, s. 137-185.
Sadece cilt numarası verilen, sayı numarası olmayan dergiler için 8, 2021 gibi.
Sadece sayı numarası verilen, cilt numarası olmayan dergiler için (3), 2021 gibi.
4. Armağan Şeklinde Yayınlanan Fakülte Dergisi İçin: SOYAD, Ad: Makalenin İsmi, Armağanın İsmi, Armağan Dergide ise Derginin İsmi, Cilt(Sayı), Yıl, Sayfa Aralığı.
Örnek: TEKBEN, Tuğçe: Alacaklı Temerrüdünün Hukuki Sonuçları, Cevdet Yavuz’a Armağan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22(3), 2016, s. 2597-2621.
5. Kitap Şeklinde Yayınlanan Armağan İçin: SOYAD, Ad: Makalenin İsmi, Armağanın İsmi, Şehir Yıl, Sayfa Aralığı.
Örnek: HELVACI, Serap: Kişilik Hakkına Hukuka Aykırı Saldırı Halinde Açılabilecek Davalarda Yetkili Mahkeme, Doç. Dr. Mehmet Somer’in Anısına Armağan, İstanbul 2006, s. 653-659.
6. Kitap Bölümleri İçin: SOYAD, Ad: “Eser (Bölüm) Adı”, Editörün (Editörlerin) Adı Soyadı (Ed.), Kitap Adı, Şehir Yıl, Sayfa Aralığı.
Örnek: AKİPEK ÖCAL, Şebnem: “Türk Hukuku Açısından Viyana Satım Sözleşmesi”, Erhan Temel (Ed.), Viyana Satım Sözleşmesi Hukuku ve Tüketici Hukuku Sempozyum Kitabı, Ankara 2015, s. 93-102.
7. İnternet Kaynakları İçin: SOYAD, Ad: Makalenin İsmi, İnternet Linki (Erişim Tarihi).
Örnek: ÖZEKES, Muhammet: Gerçek Bir İçtihat: 9. Hukuk Dairesi’nin Belirsiz Alacak ve Sürpriz Karar Yasağıyla İlgili Emsal Kararı, blog.lexpera.com.tr (Erişim Tarihi: 22.12.2020).
8. Yüksek Lisans veya Doktora Tezleri İçin: SOYAD, Ad: Tez Adı, Tez Türü, Tezin Tamamlandığı Üniversite, Enstitü, Şehir Tamamlanma Yılı.
Örnek: YENİCE, Özge: Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu (CISG) Hükümleri Işığında Gönderme Satımı, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2013.
9. Aynı çalışmada, aynı yazarın birden fazla eseri varsa her bir esere o eseri diğerlerinden ayıracak bir kısaltma verilmelidir.
Örnek: SÜMER, Haluk Hadi: İş Hukuku, 25. Baskı, Ankara 2020. (Kısaltma: İş Hukuku)
SÜMER, Haluk Hadi: Sosyal Güvenlik Hukuku, Ankara 2020. (Kısaltma: Sosyal Güvenlik)
SÜMER, Haluk Hadi: İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2020. (Kısaltma: İş Sağlığı)
C. İkincil Kaynaklardan Aktarma: Metin içerisindeki bilgi ya da ifadelerin ikincil bir kaynaktan silsile yoluyla aktarıldığı durumlarda esere ilişkin bilgiler atıf sonrasında parantez içinde (Aktaran:) ibaresiyle verilir.
D. Gazete, akademik olmayan dergi vb yayınlara yapılan atıflarda, konu haber ise haber başlığı tırnak içinde önce verilir; makale, deneme gibi vb. ise yazar SOYADI, Adı: tırnak içinde yazı başlığı; röportaj ise konuşulan kişinin SOYADI, Adı: röportajın başlığı, konuşan kişi verilmelidir. Bu sıralamaları gazete veya dergi adı, tarih numarası izlemelidir.
E. Yazarı belli olmayan resmi ya da özel yayınlar, raporlar vb., Yayının adı, basım yeri, yayımlayan, yayın tarihi, sayfa numarası (s.) sırasıyla verilmelidir. Baskı yeri belli olmayan eserlerde by., baskı tarihi belli olmayan eserlerde ise ty. ibareleri kullanılmalıdır.

Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi, yayın politikasında akademik ilke ve etik değerlere bağlıdır. Etik ilke ve değerlere ilişkin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak hareket etmektedir. Bu kapsamda, Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi; “Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nde belirlenen esasları ve COPE (Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenen Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate almaktadır. Ayrıca, bilimsel çalışma değerlendirme sürecinde kabul edilen araştırmada yayın etiği standartlarına aykırılık tespit edilmesi durumunda eserlerin yayın talebi reddedilir. Eserin yayınlanmasından sonra söz konusu aykırılığın tespit edilmesi halinde eser yayından kaldırılır.
Bu bağlamda, Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi; “Yayın Etiği”, “Araştırma Etiği” ve “Yasal/Özel İzin Belgesi Alınması” ile ilgili yukarıda anılan ulusal ve uluslararası kurallara uymakta olduğunu taahhüt eder.
I. ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI
1. Yayımlanmak üzere dergiye gönderilecek yazıların yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olması gerekir.
2. Yazıların ulusal ve uluslararası alanda geçerli araştırma ve yayım etiğine ilişkin kurallarla uyumlu olması gerekir.
3. Yazıların bilimsel standartlara uygun ve özgün olması gerekir. İntihal programları kullanılmak suretiyle veya başka bir şekilde intihale yer verdiği tespit edilen yazılar kabul edilmez.
4. Yazılar elektronik ortamda teslim edilmelidir.
5. Yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-mail adreslerini bildirmelidirler.
6. Yazıların teslimi sırasında ayrıca yazının türü (makale, derleme, mevzuat incelemesi, kitap incelemesi, tez özeti vb.) hakkında da bilgi verilmelidir.
7. Gönderilen yazıların yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve yayıma hazır olduğu kabul edilir. Bu konudaki sorumluluk yazarlara aittir. Bununla birlikte derginin dizgisinin yapıldığı tarihe kadar editörün uygun görüşü alınmak suretiyle yazılarda yeni bir hakem incelemesi gerektirmeyecek ve mevcut hakem raporlarıyla çelişmeyecek ufak çaplı değişiklikler yapılabilir.
8. Yayın Kurulunca ilk incelemesi yapılan yazılar değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Yazılar çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmeye tabi tutulur. Hakemler yazıların yayımlanması, yayımlanmasının uygun olmadığı veya düzeltilerek yayımlanması yönünde görüş bildirebilirler. Her iki hakemin de olumsuz görüş bildirmesi halinde yazıların yayım talebi reddedilir. İki hakemden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi halinde, ilgili yazı talep üzerine veya re’sen üçüncü bir hakeme gönderilebilir ve üçüncü hakem raporuna göre işlem yapılabilir. Hakemlerden birinin olumsuz görüş bildirmesi halinde editör görüşüne göre de hareket edilebilir. Yazarlar hakem süreçlerinden en kısa sürede haberdar edilir.
9. Yazım yanlışlarının olanağın dışında bulunması, bilimsellik ölçütlerinin uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. Yayın Kurulu başka sebeplerle de bir yazının yayımlanması talebini reddedebilir. Hakem incelemesinin olumlu bir şekilde sonuçlanmış olması yazara yayım hakkı vermez.
10. Dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. Bayburt Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu bu konuda herhangi bir mesuliyet kabul etmez.
11. Yayıma kabul edilen eserlerin telif hakkı Bayburt Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu’na aittir. Yazarlara telif ücreti veya başka bir isim altında herhangi bir ödeme yapılmaz.
Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin 4. Maddesi Uyarınca; Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler Şunlardır:
• İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak.
• Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek.
• Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.
• Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak.
• Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak.
• Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek.
• Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak.
• Yukarıda sayılmayıp Yükseköğretim Kurulu Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin 4. Maddesinde yer alan tüm eylemler.

III. YAZARLARIN SORUMLULUKLARI
1.Etik Kurul izni gerektiren çalışmalar için etik kurullardan ya da komisyonlardan gerekli izinlerin alınması, bunların makale içeriğinde belirtilmesi gerekmektedir. Bu izinlerin olmaması durumunda yayın ön inceleme aşamasında yazara iade edilir.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
Makalelerde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
2.Gönderilen makaleler, yazar(lar)ın özgün çalışması olmalıdır.
3.Makalede adı geçen tüm yazarlar, gönderilen ve yayınlanan makaleler üzerinde eşit sorumluluğa sahiptir.
4.Gönderilen makaleler daha önce yayımlanmamış olmalıdır.
5.Olası herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
6.İntihal ve sahte verilerden uzak durulmalıdır.
7.Hakem değerlendirmeleri sırasında, hakemler tarafından talep edildiği takdirde, araştırmalara ilişkin ham verilerin sunulması şarttır.
8.Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
9.Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiği'ne uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
Bu çerçevede, yazarlar; bilimsel çalışmayı Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi’ne gönderilmeden önce, Derginin benimsediği etik standartlara, yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol ve teyit eder. Eserin araştırma ve yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğundadır. Yazarlar, eseri göndermekle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanuna, YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesine, COPE tarafından açıklanan araştırma ve yayın etiği standartlarına uygun olarak eserin hazırlandığını taahhüt eder.

II. HAKEMLERİN SORUMLULUKLARI
1. Bütün makaleler, çalışmanın bilimsel içeriği temel alınarak; yazarın cinsiyet, etnik köken, ırk, din, tâbiyet veya siyasi değerleri göz önünde bulundurulmaksızın, adil şekilde değerlendirilmelidir.
2. Değerlendirme için gönderilen bir eserin içeriğinin, teklif götürülen hakemin bilimsel alanı ya da birikimi ile uyumsuz olduğu düşünüldüğünde veya önerilen süre zarfında hızlı bir değerlendirme yapılamayacağı durumlarda Editör bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğinin yapılmasına yönelik teklif reddedilmelidir.
3. Hakem değerlendirme sürecinin gizliliğine saygı gösterilmeli; değerlendirilen esere ya da değerlendirme süreci ve sonrasına ilişkin bilgiler üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır.
4. Hakem değerlendirmeleri, düşmanca veya kışkırtıcı olmayacak ve küçümseyici kişisel yorumlar barındırmayacak biçimde, nesnel ve yapıcı olarak gerçekleştirilmelidir.
5. Değerlendirme süreci sırasında çıkar çatışması gözlemlendiği takdirde, durum Editör'e bildirilmelidir.
6. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır.
7. Makalenin yayımlanmasının reddine neden olabilecek herhangi bir bilgiye erişildiği takdirde, durum Editör'e bildirilmelidir.
Bu çerçevede, Hakemler; kendisine gönderilen eseri COPE tarafından açıklanan esasları dikkate alarak değerlendirmesini tamamlar ve kendisine tanına süre içinde editör kuruluna iletir.


IV. EDİTÖRÜN SORUMLULUKLARI
1.Editör, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir.
2.Bütün makaleler, çalışmanın bilimsel içeriği temel alınarak; yazarın cinsiyet, etnik köken, ırk, din, tâbiyet veya siyasi değerleri göz önünde bulundurulmaksızın, adil şekilde değerlendirilmelidir.
3.Kabul ya da reddedilen makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olunmamalıdır.
4.Yalnızca özgün ve alanına katkı sağlayacak makaleler yayıma kabul edilmelidir.
5.Gönderilen eserlerin en az iki hakem tarafından çift kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesi sağlanmalı ve hakemler gizli tutulmalıdır.
6.Gönderilen eserler ile ilgili tüm bilgiler gizli tutulmalıdır.
7.Dergi politikası ve yayım kurallarına uymayan eksik ve hatalı çalışmalar hiçbir etki altında kalmadan reddedilmelidir.
8.Yayın Kurulu, gönderilen makalenin hakem değerlendirmelerine dayalı olarak yayımlanması kararının verilmesinden, derginin yayın kurulu politikalarından ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal tedbirlerin alınmasından sorumludur.
Bu çerçevede, Editör; tarafsızlık, gizlilik, adiliyet, işbirliği, koordinasyon ve bilgi paylaşımı gibi etik ilkelere dayalı olarak sorumluluklarını yerine getirir. Ayrıca, bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler ile karşılaşması durumunda COPE tarafından belirtilen standartlara riayet eder.

V. İNTİHAL VE ETİK DIŞI DAVRANIŞLAR
Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar, yayınlanmadan önce Turnitin yazılım programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranı, Yayın Kurulunun belirlediği oranın üzerinde olan çalışmalar ile etik kurallara uygun olmayan çalışmalar yayına kabul edilmez.
Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:
• Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.
• Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.
• Çalışma yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bu durumun belirtilmemesi.
• Dilimleme yapılması, tek bir çalışmadan birden fazla çalışma yayımlanması.
• Gönderilen çalışmalara ilişkin çıkar çatışmalarının bildirilmemesi.
• Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.

VI. OKUYUCU
Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi’nde yayımlanan bir makalede önemli bir hata ya da eksiklik fark ettiğinde ya da editoryal faaliyetler konusunda bir aksaklık tespit ettiği takdirde (intihal, yinelenen makaleler vb.) bayuad@bayburt.edu.tr adresine e-posta göndermek suretiyle Dergi’ye bildirimde bulunabilir. Yapılan bildirimler, editör tarafından inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak, bildirimde bulunan okuyucuya cevap ve bilgi verilecektir.

Dergimize akademik çalışma gönderecek yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.