PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FİZİK EĞİTİMİNDE BAŞARININ ÖLÇÜLMESİNDE SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE HAZIRLANAN RUBRİKLERİN İNCELENMESİ

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 32 - 52, 01.12.2014

Öz

Kaynakça

 • Acat, B. , Tüken, G. ve Karadağ, E. (2010). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği Ve Faktör Yapısının İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89.
 • Aksan, N. ve Sözer, M. A. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31-50.
 • Başbay, M. (2013). Epistemolojik inancın eleştirel düşünme ve üstbiliş ile ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim 38(169), 249-262.
 • Başçiftçi, F. Vd. (2011). Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri İle Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. 12.01.2013 tarihinde www. iconte.org/FileUpload/ks59689/File/117..pdf adresinden indirilmiştir.
 • Başaran, M. ve Ateş, S., (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, (1), ss:73-92.
 • Büyüköztürk, Ş. , Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal Bilimler için İstatistik. 9. Baskı. Pegam/A Yayıncılık. Ankara.
 • Conley, A.M., Pintrich, R.P., Vekiri, I. and Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in ele- mentary science students. Contemporary Educational Psychology 29, 186–204.
 • Cano, F. & Cardelle-Elawar, M. (2004). An integrated analysis of secondary school students’conceptions and beliefs about learning. European Journal of Psychology of Education, 19(2), 167-187.
 • Çoban, G. Ü. ve Ergin, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği. İlköğretim Online Dergisi. 7(3), 706-716.
 • Demir, Ö., Acar, M. (1992) Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Vadi Yayınları
 • Deryakulu, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 230–249.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması, Eğitim Araştırmaları, 18, 57–70.
 • Gürol, A. , Altunbaş, S. ve Karaaslan, N. (2010). Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları Ve Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Çalışma. Journal Of New World Sciences Acedemy, 5(3), 1395-1404.
 • Hofer, B. (2001). Personal epistemology research: Implications for teaching and learning. Journal of Educational Psychology Review, 13 (4), 353–383.
 • Kaleci, F. ve Yazıcı, E. (2012). Epistemolojik inançlar üzerine bir derleme http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2463- 30_05_2012-21_30_43.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Karabulut, O. E. ve Ulucan, H. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(2), 39-44.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Bilim Kitap.
 • Lising, L. ve Elby, A. (2005). The İmpact Of Epistemology On Learning: A Case Study From İntroductory Physics. American Journal of Physics, 73(4), 372-383.
 • MEB, 2005. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi, (4. ve 5. Snıflar) Öğretim Programı, Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: Eğitim fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(13), 155-62.
 • Özkal, K., Tekkaya, C., Sungur, S., Cakiroglu, J. and Cakiroglu, E. (2010). Elementary students’ scientific epistemological beliefs in relation to socio-economic status and gender. Journal of Science Teacher Education, Online First.10.1007/s10972-009-9169-0.
 • Özmusul, M. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşleri: Bilgi Okuryazarlığı Açısından Bir Çözümleme. İlköğretim Online, 11(3), 629-645.
 • Rodriguez, L. ve Cano, F. (2006). The Epistemological Beliefs, Learning Approaches And Study Orchestrations Of University Students. Studies in Higher Education, 31(5), 617-636.
 • Schraw, G. (2001). Current themes and future directions in epistemological research: A commentary. Educational Psychology Review, 13(4), 451-464.
 • Smith, L.C., Maclin, D., Houghton, Carolyn. and Hennessey, G. M.(2000). Sixth-grade students’ epistemologies of science: the impact of school science experiences on epistemological development. Cognition and Instruction, 18: 3, 349 - 422.
 • Sünger, M. (2007). An Analysıs Of Effıcacy Belıefs, Epıstemologıcal Belıefs And Attıtudes Towards Scıence In Preservıce Elementary Scıence Teachers And Secondary Scıence Teachers. Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Şahin, M. (2009). Exploring University Students’ Expectations and Beliefs about Physics and Physics Learning in a Problem-Based Learning Context. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(4), 321-333.
 • Şeref, İ., Yılmaz, İ., ve Varışoğlu, B. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir İnceleme, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), s.399-418.
 • Terzi, A.R. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), s.298-311.
 • Tezci, E. ve Uysal, A. (2004). Eğitim Teknolojisinin Gelişimine Epistemolojik Yaklaşımların Etkisi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 22, 158-164.
 • Topçu, M.S. ve Yılmaz-Tüzün, Ö. (2009). Elementary students’ metacognition and epistemological beliefs considering science achievement, gender and socioeconomic status. Elementary Education Online, 8(3), 676- 693, 2009.
 • Tsai, C. C. (1999). Laboratory Exercises Help me Memorize the Scientific Truths: A Study of Eight Graders’ Scientific Epistemological Views and Learning in Laboratory Activities. Science Education, 83:654-674.
 • Tsai, C. C. (2000). Relationships Between Student Scientific Epistemological Beliefs and Perceptions of Constructivist Learning Environments, Educational Research, 42 (2), 193-205.
 • Tümkaya, S. (2012). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet, sınıf, eğitim alanı, akademik başarı ve öğrenme stillerie göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 75-95.

FİZİK EĞİTİMİNDE BAŞARININ ÖLÇÜLMESİNDE SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE HAZIRLANAN RUBRİKLERİN İNCELENMESİ

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 32 - 52, 01.12.2014

Öz

Bu araştırmada, ortaöğretim fizik dersinde başarının değerlendirilmesinde kullanılan açık uçlu soruların puanlanmasında SOLO Taksonomiye dayalı olarak hazırlanan rubrik kullanımı geleneksel puanlama anahtarlarına göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu araştırma kapsamında hazırlanan açık uçlu sorular, 2012–2013 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş il merkezinde öğrenim görmekte olan 11. sınıf öğrencilerinden 200 öğrenciye uygulanmıştır. Sorulara verilen yanıtların puanlanması SOLO Taksonomiye dayalı dereceli puanlama anahtarı hakkında eğitim verilen üç fizik öğretim elemanı tarafından yapılmıştır. Karşılaştırmalı araştırma yönteminin uygulandığı bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan mülakat tekniğinden de yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, SOLO Taksonomiye dayalı hazırlanan puanlama anahtarı kullanarak puanlama yapmanın, farklı öğretmenlerin puanlamaları arasındaki farklılıkları azalttığı görülmüştür. Ayrıca, SOLO Taksonomiye dayalı hazırlanan rubrikle puanlama yapmanın objektif ve puanlama kolaylığının olduğu ve de zamandan tasarruf sağladığı belirlenmiştir

Kaynakça

 • Acat, B. , Tüken, G. ve Karadağ, E. (2010). Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği Ve Faktör Yapısının İncelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 67-89.
 • Aksan, N. ve Sözer, M. A. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 31-50.
 • Başbay, M. (2013). Epistemolojik inancın eleştirel düşünme ve üstbiliş ile ilişkisinin yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim 38(169), 249-262.
 • Başçiftçi, F. Vd. (2011). Öğretmen Adaylarının Değer Tercihleri İle Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi. 12.01.2013 tarihinde www. iconte.org/FileUpload/ks59689/File/117..pdf adresinden indirilmiştir.
 • Başaran, M. ve Ateş, S., (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okumaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, (1), ss:73-92.
 • Büyüköztürk, Ş. , Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2011). Sosyal Bilimler için İstatistik. 9. Baskı. Pegam/A Yayıncılık. Ankara.
 • Conley, A.M., Pintrich, R.P., Vekiri, I. and Harrison, D. (2004). Changes in epistemological beliefs in ele- mentary science students. Contemporary Educational Psychology 29, 186–204.
 • Cano, F. & Cardelle-Elawar, M. (2004). An integrated analysis of secondary school students’conceptions and beliefs about learning. European Journal of Psychology of Education, 19(2), 167-187.
 • Çoban, G. Ü. ve Ergin, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerini Belirleme Ölçeği. İlköğretim Online Dergisi. 7(3), 706-716.
 • Demir, Ö., Acar, M. (1992) Sosyal Bilimler Sözlüğü, Ankara: Vadi Yayınları
 • Deryakulu, D. (2004). Üniversite öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejileri ile epistemolojik inançları arasındaki ilişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 230–249.
 • Deryakulu, D. ve Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması, Eğitim Araştırmaları, 18, 57–70.
 • Gürol, A. , Altunbaş, S. ve Karaaslan, N. (2010). Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnançları Ve Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Çalışma. Journal Of New World Sciences Acedemy, 5(3), 1395-1404.
 • Hofer, B. (2001). Personal epistemology research: Implications for teaching and learning. Journal of Educational Psychology Review, 13 (4), 353–383.
 • Kaleci, F. ve Yazıcı, E. (2012). Epistemolojik inançlar üzerine bir derleme http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2463- 30_05_2012-21_30_43.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Karabulut, O. E. ve Ulucan, H. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenliği Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 3(2), 39-44.
 • Kaptan, S. (1998). Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Ankara: Bilim Kitap.
 • Lising, L. ve Elby, A. (2005). The İmpact Of Epistemology On Learning: A Case Study From İntroductory Physics. American Journal of Physics, 73(4), 372-383.
 • MEB, 2005. İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi, (4. ve 5. Snıflar) Öğretim Programı, Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Öngen, D. (2003). Epistemolojik inançlar ile problem çözme stratejileri arasındaki ilişkiler: Eğitim fakültesi öğrencileri üzerine bir çalışma, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(13), 155-62.
 • Özkal, K., Tekkaya, C., Sungur, S., Cakiroglu, J. and Cakiroglu, E. (2010). Elementary students’ scientific epistemological beliefs in relation to socio-economic status and gender. Journal of Science Teacher Education, Online First.10.1007/s10972-009-9169-0.
 • Özmusul, M. (2012). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşleri: Bilgi Okuryazarlığı Açısından Bir Çözümleme. İlköğretim Online, 11(3), 629-645.
 • Rodriguez, L. ve Cano, F. (2006). The Epistemological Beliefs, Learning Approaches And Study Orchestrations Of University Students. Studies in Higher Education, 31(5), 617-636.
 • Schraw, G. (2001). Current themes and future directions in epistemological research: A commentary. Educational Psychology Review, 13(4), 451-464.
 • Smith, L.C., Maclin, D., Houghton, Carolyn. and Hennessey, G. M.(2000). Sixth-grade students’ epistemologies of science: the impact of school science experiences on epistemological development. Cognition and Instruction, 18: 3, 349 - 422.
 • Sünger, M. (2007). An Analysıs Of Effıcacy Belıefs, Epıstemologıcal Belıefs And Attıtudes Towards Scıence In Preservıce Elementary Scıence Teachers And Secondary Scıence Teachers. Ankara, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
 • Şahin, M. (2009). Exploring University Students’ Expectations and Beliefs about Physics and Physics Learning in a Problem-Based Learning Context. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 5(4), 321-333.
 • Şeref, İ., Yılmaz, İ., ve Varışoğlu, B. (2012). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir İnceleme, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), s.399-418.
 • Terzi, A.R. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnançları Üzerine Bir Araştırma, Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), s.298-311.
 • Tezci, E. ve Uysal, A. (2004). Eğitim Teknolojisinin Gelişimine Epistemolojik Yaklaşımların Etkisi, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 22, 158-164.
 • Topçu, M.S. ve Yılmaz-Tüzün, Ö. (2009). Elementary students’ metacognition and epistemological beliefs considering science achievement, gender and socioeconomic status. Elementary Education Online, 8(3), 676- 693, 2009.
 • Tsai, C. C. (1999). Laboratory Exercises Help me Memorize the Scientific Truths: A Study of Eight Graders’ Scientific Epistemological Views and Learning in Laboratory Activities. Science Education, 83:654-674.
 • Tsai, C. C. (2000). Relationships Between Student Scientific Epistemological Beliefs and Perceptions of Constructivist Learning Environments, Educational Research, 42 (2), 193-205.
 • Tümkaya, S. (2012). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının cinsiyet, sınıf, eğitim alanı, akademik başarı ve öğrenme stillerie göre incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 75-95.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Bayram ÇETİN Bu kişi benim


Abdurrahman BORAN Bu kişi benim


Nurullah YAZICI>

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çetin, B. , Boran, A. & Yazıcı, N. (2014). FİZİK EĞİTİMİNDE BAŞARININ ÖLÇÜLMESİNDE SOLO TAKSONOMİSİNE GÖRE HAZIRLANAN RUBRİKLERİN İNCELENMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 32-52 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15929/167516